Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie en Erfgoedinstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie en Erfgoedinstellingen

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling is bedoeld om instellingen te stimuleren beeldende kunst en cultureel erfgoed op een inspirerende manier aan de burger te tonen. Dit gebeurt in de vorm van bijdragen voor programma’s van instellingen die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst en cultureel erfgoed, al dan niet in samenwerking met andere instellingen of kunstenaars.

Artikel 2. Vereisten

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Een bijdrage kan worden verstrekt aan in Nederland gevestigde instellingen die een professioneel presentieplatform zijn en die tot primair doel hebben hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed te presenteren.

 • 2 Een aanvraag kan worden ingediend voor een meerjarig programma dat bestaat uit een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten die zich richten op presentatie en experiment dat wordt uitgevoerd door een instelling, maar niet plaatsgebonden hoeft te zijn.

 • 3 Geen bijdrage wordt toegekend aan instellingen die gericht zijn op het kunstvakonderwijs, sectorinstituten zonder museale functie en instellingen die reeds met cultuurmiddelen van de Rijksoverheid worden gefinancierd.

 • 4 Indien de aanvraag gezamenlijk met een kunstenaar wordt ingediend dient deze artistiek inhoudelijk actief te zijn in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid geïntegreerd te zijn in de praktijk van de professionele beeldende kunst in Nederland.

 • 5 De in het vierde lid bedoelde kunstenaar dient ten minste vier jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als kunstenaar dan wel ten minste drie jaar een hbo-opleiding aan een opleidingsinstituut voor beeldende kunsten te hebben gevolgd en minimaal één jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als beeldend kunstenaar.

 • 6 Indien de aanvraag gezamenlijk met een kunstenaar wordt ingediend dient de financiële bijdrage die de aanvrager levert in een aanvaardbare verhouding te staan tot de bijdrage van het fonds.

 • 7 Geen bijdrage wordt toegekend voor bouwkundige voorzieningen, voor behoud van monumenten, voor opgraving van archeologische objecten die een overwegend toeristisch karakter hebben en voor documentaires die geen deel uitmaken van een meeromvattende activiteit.

 • 8 In de toelichting bij het aanvraagformulier is het minimale bedrag van de bijdrage en de hoogte van de eigen bijdrage genoemd.

 • 9 Een bijdrage in de kosten van vaste lasten kan uitsluitend worden verleend aan presentatie-instellingen.

Artikel 3. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag voor een meerjarenprogrammering vergezeld te gaan van een plan, een presentatieplan een motivering, een begroting met offertes en, indien van toepassing, toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.

Artikel 4. Inhoudelijke beoordeling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Bij de beoordeling van een aanvraag voor een meerjarig programma geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over het belang van het voorstel voor de ontwikkeling, vernieuwing en het denken over de hedendaagse beeldende kunst of het cultureel erfgoed en de presentatie er van. Daarbij beoordeelt het of:

  • het voorgelegde plan op overtuigende wijze voorbeeldstellend of anderszins bijzonder is,

  • de kwaliteit en de positie van de betrokken instelling, de organisator of het podium en de reputatie van de betrokken bemiddelaar of curator en diens cultureel ondernemerschap van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst of het cultureel erfgoed in Nederland,

  • een passend publiek wordt bereikt, waardoor de relatie tussen de beeldende kunst of het cultureel erfgoed en de burger wordt versterkt,

  • indien van toepassing, het oordeel over de kwaliteit van het tot het moment van de aanvraag door de kunstenaar opgebouwde oeuvre en de ontwikkeling daarvan, zijn plannen en zijn cultureel ondernemerschap.

 • 2 Indien de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd telt dit in principe in positieve zin mee. Daarbij wordt beoordeeld of het aan de samenwerking ten grondslag liggende plan een meerwaarde heeft.

 • 3 Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid en voorzover van toepassing het in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.

 • 4 Indien het bevoegde adviesorgaan de in het in het eerste lid en voorzover van toepassing het in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.

 • 5 Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen bijdrage alsmede de periode waarover de bijdrage verstrekt wordt.

 • 6 Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel als bedoeld in het eerste lid . Bij deze prioritering mag ook de regionale spreiding worden betrokken. Het adviesorgaan onderbouwt zijn keuze.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie en Erfgoedinstellingen

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina