Deelregeling Opdrachtgeverschap

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

Deelregeling Opdrachtgeverschap

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling is bedoeld om werk van hoge kwaliteit te realiseren door opdrachtgevers te stimuleren om relevante artistiek inhoudelijke projecten tot stand te brengen die openbaar toegankelijk zijn. Dit moet leiden tot meer betrokkenheid van (markt)partijen bij de totstandkoming van beeldende kunst en daarmee tot het vergroten van de kwaliteit en de zichtbaarheid van de hedendaagse Nederlandse beeldende kunst voor een zo groot mogelijk publiek.

Artikel 2. Vereisten

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Een aanvraag kan worden verstrekt aan instellingen voor beeldende kunst en cultureel erfgoed en (markt)partijen die met kunstenaars samenwerken om bijzonder nieuw werk te realiseren.

 • 2 Een bijdrage kan worden verstrekt als tegemoetkoming in de ontwikkelfase en/of de productie van een werk.

 • 3 Een opdracht dient betrekking te hebben op een kunstenaar die artistiek inhoudelijk actief is in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid geïntegreerd is in de professionele praktijk van de beeldende kunst in Nederland.

 • 4 De opdracht dient betrekking te hebben op een kunstenaar die ten minste vier jaar professioneel werkzaam is als kunstenaar dan wel ten minste drie jaar een hbo-opleiding aan een opleidingsinstituut voor beeldende kunsten heeft gevolgd en minimaal één jaar professioneel werkzaam is als beeldend kunstenaar.

Artikel 3. De aanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen reglement, op het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag te zijn voorzien van een motivering waarom de aanvrager een opdracht aan de kunstenaar wil geven en wat de meerwaarde is van de samenwerking binnen het oeuvre van de kunstenaar. De aanvraag is voorzien van

 • visueel documentatiemateriaal ,

 • een toelichting op het werk,

 • een cv van de kunstenaar,

 • een publieksplan,

 • een dekkende begroting, inclusief een voor zover mogelijk reëel honorarium voor de kunstenaar alsmede,

 • een verklaring dat het project niet tot stand kan komen zonder de bijdrage van het fonds.

Artikel 4. Inhoudelijke beoordeling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Bij de beoordeling van een aanvraag geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Daarbij beoordeelt het in de eerste plaats het aan de samenwerking ten grondslag liggende plan, in het bijzonder met het oog op de meerwaarde van de samenwerking en van het nieuw te maken werk binnen het oeuvre van de kunstenaar.

 • 2 Verder worden de volgende criteria gehanteerd in onderlinge samenhang:

  • a. het oordeel over de de kwaliteit van het tot het moment van de aanvraag door de kunstenaar opgebouwde oeuvre en de ontwikkeling daarvan en het oordeel over aspecten van het cultureel ondernemerschap zoals de de manier waarop deze naar buiten treedt en een publiek voor zijn werk weet te vinden en te binden,

  • b. de haalbaarheid van het voorstel,

  • c. de wijze waarop de ontwikkeling en de zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed worden gewaarborgd,

  • d. de rol en kwaliteit van de opdrachtgever,

  • e. de context van het ingediende plan.

 • 3 Indien het bevoegde adviesorgaan de de in het eerste lid van dit artikel bedoelde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.

 • 4 Indien het bevoegde adviesorgaan de de in het eerste lid dit artikel bedoelde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.

 • 5 Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage.

 • 6 Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. Alsdan onderbouwt het zijn prioritering.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Opdrachtgeverschap.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina