Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de minister van Veiligheid en Justitie van 20 december 2012, nr. 334461, houdende indexering van de griffierechten en aanmaningsbedragen van de Algemene wet bestuursrecht (Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013)

Artikel III

  • 1 In de volgende gevallen wordt het griffierecht geheven zoals dit gold vóór de inwerkingtreding van deze regeling:

    • a. beroep tegen een voor dat tijdstip bekendgemaakt besluit;

    • b. hoger beroep, verzet of beroep in cassatie tegen een voor dat tijdstip bekendgemaakte uitspraak.

  • 2 In afwijking van het eerste lid wordt voor een beroep wegens niet tijdig beslissen het griffierecht geheven dat geldt op de dag waarop het beroepschrift wordt ontvangen.

  • 3 Op het in rekening brengen van een vergoeding voor een aanmaning ter zake van een verplichting tot betaling van een geldsom aan een bestuursorgaan die is ontstaan voor het tijstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de regeling zoals die gold voor dat tijdstip van toepassing.

Artikel V

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 2012

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina