Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2012

[Regeling vervallen per 15-01-2017 met terugwerkende kracht tot 01-01-2017.]
Geldend van 30-12-2012 t/m 01-01-2017

Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2012

Het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op artikel 92 van de Zorgverzekeringswet;

heeft in zijn vergadering van 17 december 2012 besloten:

Artikel 1

[Vervallen per 15-01-2017]

De zorgverzekeraars dragen zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een gemeenschappelijke voorziening voor elektronische gegevensuitwisseling met de instanties, bedoeld in artikel 88, eerste lid van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2

[Vervallen per 15-01-2017]

De zorgverzekeraars dragen zorg voor:

  • a. de juridische en organisatorische vormgeving van de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1;

  • b. de inrichting en het beheer van de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1; en

  • c. de bekostiging van de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 15-01-2017]

De zorgverzekeraars dragen er zorg voor dat de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1, is aangesloten op het netwerk van de Stichting Routerings Instituut (inter)Nationale Informatiestromen (RINIS).

Artikel 4

[Vervallen per 15-01-2017]

Zorgverzekeraars maken voor de uitvoering van de wettelijke regelingen genoemd in de bijlage bij deze regeling gebruik van de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1. Bij deze uitvoering houden zij zich aan de verplichtingen die in de bijlage zijn opgenomen.

Artikel 5

[Vervallen per 15-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2012

Artikel 7

[Vervallen per 15-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Voorzitter Raad van Bestuur,

A. Moerkamp.

Bijlage bij Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2012

[Vervallen per 15-01-2017]

Nr

Gegevenslevering

Gegevens

Doel gegevenslevering

Wettelijke grondslag

1

Melding van verzekerden of verzekeringnemers die voldoen aan het bepaalde in artikel 18c, eerste lid, Zorgverzekeringswet dan wel artikel 18d, derde lid, Zorgverzekeringswet door zorgverzekeraars aan het CVZ.

UZOVI-nummer,

locatiecode, burgerservicenummer, geboortedatum,

NAW-gegevens, bankrekeningnummer,

aan- en afmelddata status, ingangsdatum compensatie, ingangsdatum verzekering,

reden afmelding en uitbetaling zorgtoeslag aan zorgverzekeraar.

– Oplegging en beëindiging bestuurlijke premieregime

– Vaststelling periode en hoogte van de bijdrage voor wanbetalers ten behoeve van zorgverzekeraars.

Artikel 18c, eerste lid, 18d, derde lid, en 34a Zvw.

2

Levering van het bestand van personen die op grond van een zorgverzekering verzekerd zijn door zorgverzekeraars aan de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Uzovi-nummer burgerservicenummer, ingangs- en/of einddatum verzekering.

Vergelijking van het bestand van personen die op grond van een zorgverzekering verzekerd zijn met het AWBZ-verzekerdenbestand, om na te gaan welke verzekeringsplichtigen in weerwil van hun verzekeringsplicht niet krachtens een zorgverzekering verzekerd zijn.

De artikelen 9a tot en met 9d Zvw jo. artikel 6.4a.1 Regeling zorgverzekering.

  1. Regeling van 17 december 2007, Staatscourant 2008, 2, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 maart 2011, Staatscourant 2011, 5276.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina