Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bestuursprocesrecht op enige onderdelen te verbeteren en te vereenvoudigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Deel A. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie).]

Deel B. Wijziging van andere wetten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Financiën

Artikel XLII

[Red: Wijzigt de Goedkeuringswet Overeenkomst ex artikel K.3 Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (Trb. 1998, 174).]

Artikel LIV

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Ministerie van Justitie

Artikel LVII

[Red: Wijzigt de Goedkeuringswet Europol-Overeenkomst en Protocol inzake Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst.]

Artikel LXXIV

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek enz. (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen).]

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel CVIII

[Red: Wijzigt de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel CXI

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Deel Ba. Samenloop met andere wetswijzigingen

Artikel VI. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens, Stb. 2008, 561)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel VII. (Wijziging Telecommunicatiewet, 31 412)

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht en de Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005.]

Artikel XV. (Wet verbod pelsdierhouderij, 30 826 en 33 076)

[Red: Wijzigt de Levensloopregeling sector Rechterlijke Macht en de Algemene wet bestuursrecht.]

Deel C. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 1

 • 1 Het recht zoals dit gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing op:

  • a. bezwaar of beroep tegen een voor dat tijdstip bekendgemaakt besluit;

  • b. hoger beroep, verzet of beroep in cassatie tegen een voor dat tijdstip bekendgemaakte uitspraak;

  • c. een verzoek om herziening van een voor dat tijdstip bekendgemaakte uitspraak;

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een verzoek om voorlopige voorziening.

 • 3 Het oude recht blijft van toepassing op het hoger beroep, indien:

  • a. dat recht ingevolge het eerste lid van toepassing is op het beroep,

  • b. ingevolge dat recht hoger beroep kon worden ingesteld, en

  • c. toepassing van het nieuwe recht zou leiden tot het vervallen van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen.

Artikel 1a

Onze Ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zenden binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deel A,artikel I, onderdeel YYY, aan de Staten-Generaal een verslag over de wijze waarop artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 20 december 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R. H. A. Plasterk

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina