Besluit VWS-commissie bezwaarschriften Awb

Geldend van 28-12-2012 t/m heden

Besluit W.V.C.-commissie bezwaarschriften Awb

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de commissie: de VWS-commissie bezwaarschriften Awb.

Artikel 2

 • 1 De commissie heeft tot taak te adviseren omtrent het nemen van beslissingen op bezwaar, die betrekking hebben op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 2 Op verzoek van de Minister die het aangaat, kan de commissie voorts adviseren omtrent door die minister te nemen beslissingen op bezwaar.

Artikel 3

 • 1 De commissie bestaat uit:

  • a. een voorzitter, tevens lid;

  • b. plaatsvervangend voorzitters, tevens leden;

  • c. leden, te benoemen uit de kring van personen die uit hoofde van hun kennis van het terrein van volksgezondheid, welzijn en sport of anderszins kunnen bijdragen aan de werkzaamheden van de commissie;

  • d. leden, aan te wijzen door de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, behorende tot de functionarissen van deze directie.

 • 2 De leden bezitten de hoedanigheid van meester in de rechten dan wel de in Nederland behaalde graad Master of Laws en zijn bekend met de praktijk van het bestuursrecht.

 • 3 De minister benoemt, schorst en ontslaat de leden, bedoeld in het eerste lid, onder a, b en c.

 • 4 De leden, bedoeld in het eerste lid, onder a, b en c, worden voor ten hoogste vier jaar benoemd.

 • 5 Herbenoeming kan tweemaal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.

Artikel 4. Werkwijze van de commissie

De minister voegt aan de commissie een secretariaat toe. Het secretariaat bestaat uit medewerkers van de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 5

 • 1. De commissie behandelt een bezwaar in de volgende samenstelling: de voorzitter of een van zijn plaatsvervangers, een lid als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, en een lid als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d.

 • 2. Indien een van de leden, bedoeld in het artikel 3, eerste lid, onder c, door onvoorziene omstandigheden ter zitting van de commissie afwezig is, kan dit lid worden vervangen door de secretaris van de commissie. Indien de afwezige de voorzitter is, treedt het lid, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, als voorzitter op.

 • 3. Een bezwaar kan, indien naar het oordeel van de voorzitter daartoe aanleiding bestaat, in afwijking van het eerste lid, behandeld worden door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 7. Vacatiegelden

Leden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, b en c ontvangen een vacatiegeld, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfskosten volgens de gebruikelijke regelen voor dienstreizen.

Artikel 8. Overgangs- en slotbepalingen

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Rijswijk, 8 november 1993
De Minister voornoemd,

H. d’Ancona

Terug naar begin van de pagina