Deelregeling werkbeurzen compositie Fonds Podiumkunsten

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2015

Deelregeling werkbeurzen compositie Fonds Podiumkunsten

Paragraaf 1. : algemene bepalingen

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 1.1. Definities

[Vervallen per 01-07-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;

 • Fonds Podiumkunsten: de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;

 • Nederland: Het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland inclusief Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten;

 • podiumkunstenaar: iemand die artistiek-inhoudelijk actief is in de podiumkunsten en in die hoedanigheid aantoonbaar geïntegreerd is in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland.

Artikel 1.2. Subsidievormen

[Vervallen per 01-07-2015]

Het bestuur kan subsidie verstrekken aan individuen in de vorm een werkbeurs.

Artikel 1.3. Uitsluitendheid

[Vervallen per 01-07-2015]

Een aanvrager kan in een kalenderjaar voor maximaal 6 maanden een werkbeurs ontvangen.

Artikel 1.4. De aanvraag

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend met behulp van een door het bestuur opgesteld aanvraagformulier.

 • 2 Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier tijdig is ontvangen door het fonds en vergezeld gaat van de op het formulier vermelde bijlagen.

 • 3 Een aanvraag die niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling wordt afgewezen.

 • 4 Het bestuur kan digitale indiening mogelijk maken. Het bepaalde in lid een tot en met drie is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1.5. Beoordeling

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 Het bestuur kan een of meer aanvraagrondes per jaar per subsidievorm vaststellen. De bijbehorende indieningsdata worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.

 • 2 Het bestuur kan advies vragen over ingediende aanvragen. Adviseurs beoordelen de aan hen voorgelegde aanvragen met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.

 • 3 Het bestuur informeert de aanvrager binnen 13 weken na de uiterlijke indieningsdatum schriftelijk over zijn besluit. Als voor de motivering van het besluit wordt verwezen naar een over de aanvraag uitgebracht advies, wordt de tekst van het advies aan de aanvrager toegezonden, tenzij deze heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen.

Artikel 1.6. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 Het bestuur kan per subsidieronde een of meer subsidieplafonds vaststellen.

 • 2 Het bestuur kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.

 • 3 Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.

Artikel 1.7. Verdeling budget

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 Als een subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen te honoreren, worden de aanvragen die het betreft onderverdeeld in drie categorieën:

  • a. honoreren;

  • b. honoreren voor zover het budget dat toelaat; en niet honoreren.

 • 2 De aanvragen die in de categorie ‘honoreren voor zover het budget dat toelaat’ worden geplaatst worden in een rangorde gezet op basis van de criteria die gelden voor de betreffende aanvragen.

 • 3 Het bestuur honoreert eerst de aanvragen in categorie a voor het geadviseerde subsidiebedrag en vervolgens de aanvragen in categorie b voor het geadviseerde subsidiebedrag in volgorde van de rangorde totdat het subsidieplafond is bereikt. De resterende aanvragen worden afgewezen.4. Indien het bestuur een subsidieplafond verhoogt, wordt eerst het subsidiebedrag van een aanvraag die wegens ontoereikendheid van het budget gedeeltelijk was gehonoreerd alsnog verhoogd tot het geadviseerde subsidiebedrag. Vervolgens wordt steeds de eerstvolgende aanvraag gehonoreerd voor het geadviseerde subsidiebedrag totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 1.8. Algemene weigeringsgronden

[Vervallen per 01-07-2015]

Het bestuur kan subsidie weigeren:

 • a) als de aanvraag onvoldoende concreet is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten;

 • b) als reeds tweemaal eerder voor dezelfde activiteit subsidie is aangevraagd;

 • c) als de aanvrager in de voorgaande twee jaar niet heeft voldaan aan een of meer aan een subsidie verbonden voorwaarden of verplichtingen, waaronder in elk geval ook vallen het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de uitvoering en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten;

 • d) als de aanvraag betrekking heeft op een reeds geheel of gedeeltelijk voltooide activiteit.

Paragraaf 2. Werkbeurzen compositie

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 2.1. Doel

[Vervallen per 01-07-2015]

Het bestuur verstrekt werkbeurzen compositie om bij te dragen aan de artistieke ontplooiing van podiumkunstenaars die composities voortbrengen en zo de kwaliteit en verscheidenheid binnen de podiumkunsten te stimuleren.

Artikel 2.2. Aanvrager

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 Een werkbeurs compositie kan worden aangevraagd door een podiumkunstenaar die minimaal vier composities heeft voortgebracht, waarvan minimaal twee composities in het openbaar zijn uitgevoerd.

 • 2 Een aanvrager mag op het moment van indiening van de aanvraag geen opleiding volgen op het terrein van compositie.

 • 3 Als meerdere podiumkunstenaars collectief verantwoordelijk zijn voor het totstandkomen van een compositie kan een van de leden van het collectief aanvragen voor de gezamenlijke compositieactiviteiten. De voorwaarde uit het eerste lid geldt voor elk van de leden van het collectief.

 • 4 Een aanvrager kan per ronde maximaal een aanvraag indienen.

Artikel 2.3. Beoordeling

[Vervallen per 01-07-2015]

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • a) kwaliteit van eerdere composities van de aanvrager;

 • b) bijdrage aan de concrete verdieping of verbreding in het werk van de aanvrager;

 • c) speelpotentie van de composities waarvoor de werkbeurs wordt aangevraagd;

 • d) pluriformiteit in het eigentijdse muziekrepertoire in Nederland.

Artikel 2.4. Hoogte werkbeurs

[Vervallen per 01-07-2015]

Een werkbeurs wordt verstrekt voor een periode van 3 of 6 maanden. De hoogte van de werkbeurs wordt berekend op basis van een door het bestuur vast te stellen subsidiebedrag per maand.

Paragraaf 3. : Overige bepalingen

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 3.1. Aan het subsidie verbonden verplichtingen

[Vervallen per 01-07-2015]

De ontvanger van het subsidie meldt onverwijld aan het bestuur als:

 • a) de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet of niet geheel zullen doorgaan;

 • b) niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; of

 • c) er aanzienlijke wijzigingen zijn ten opzichte van het plan op basis waarvan subsidie is verstrekt.

Artikel 3.2. Verantwoording van het subsidie

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 Het bestuur kan na het verstrijken van de in de aanvraag opgenomen einddatum de ontvanger van het subsidie verzoeken bewijsstukken te overleggen waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten volgens plan hebben plaatsgevonden.

 • 2 Als de ontvanger van het subsidie niet kan aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt volgens plan hebben plaatsgevonden, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.

 • 3 Als op enig moment blijkt dat niet is voldaan aan enige verplichting, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken. 4. Binnen 22 weken na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen afrondingsdatum stelt het bestuur het subsidie ambtshalve vast.

Artikel 3.3. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 01-07-2015]

Subsidie wordt verstrekt onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap.

Artikel 3.4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 3.5. Intrekking

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 2 Subsidies die zijn verleend op basis van de in het eerste lid genoemde deelregeling worden afgehandeld conform het bepaalde in die regeling.

Artikel 3.6. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling werkbeurzen compositie Fonds Podiumkunsten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

,
namens deze:

George Lawson,

directeur / voorzitter Raad van Bestuur.

Terug naar begin van de pagina