Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Goeree-Overflakkee 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 december 2012, nr. BOACAT2012/002, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Goeree-Overflakkee

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de voorzitter Stuurgroep herindeling Goeree-Overflakkee van 13 november 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie te Rotterdam en de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

De personen, werkzaam in de functie van vakinhoudelijk medewerker in dienst van de afdeling Handhaving van de gemeente Goeree-Overflakkee, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 De gemeente Goeree-Overflakkee, brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2018]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee alsmede in dienst van het Intergemeenschappelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Goeree-Overflakkee 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 december 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina