Aanwijzing handhaving winkeltijdenwet

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Aanwijzing handhaving winkeltijdenwet

Opsporing

Overtredingen van de wet door winkelbedrijven (en andere vormen van verkoop aan particulieren) zullen zich in hoofdzaak voordoen op niet door de gemeenteraad aangewezen zon- en feestdagen dan wel op een van de tijdstippen waarop de wet verplichte sluiting voorschrijft.

Repressief optreden zal in beginsel worden ingegeven door de mate waarin de (lokale) concurrentieverhoudingen dreigen te worden verstoord, dan wel de verboden openstelling navolging dreigt te krijgen (olievlekwerking).

Vervolging

Vervolging vindt plaats in het arrondissement van de woonplaats van de verdachte natuurlijke persoon en bij een rechtspersoon in het arrondissement van de plaats waar de rechtspersoon volgens wettelijk voorschrift of volgens haar statuten of reglementen zetel heeft. Bij een Besloten Vennootschap en een Naamloze Vennootschap is dit de statutaire zetel.

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven dient zo veel mogelijk het wederrechtelijk verkregen vermogen te worden afgenomen.

Terug naar begin van de pagina