Instellingsbesluit Programmaraad Kasteel Groeneveld

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 25-12-2012 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012, nr. WJZ / 12379497, houdende instelling van de Programmaraad Kasteel Groeneveld

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. programmaraad: de Programmaraad Kasteel Groeneveld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Er is een Programmaraad Kasteel Groeneveld.

 • 2 De programmaraad heeft tot taak advies uit te brengen aan de minister:

  • a. inzake de inhoud en de kwaliteit van de door de directeur van Kasteel Groeneveld op te stellen en door de minister vast te stellen vierjarenprogramma’s en jaarprogramma’s;

  • b. inzake de kwaliteit van de uitvoering van de in onderdeel a bedoelde programma’s aan de hand van de door de directeur van Kasteel Groeneveld op te stellen jaarverslagen;

  • c. inzake de voorgenomen benoeming van de directeur Kasteel Groeneveld.

 • 3 De programmaraad heeft tevens tot taak advies uit te brengen aan de minister en aan de directeur van Kasteel Groeneveld omtrent de taken, positie, organisatie, werkwijze en rol van Kasteel Groeneveld inzake de programma’s, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De programmaraad bestaat uit een voorzitter en zeven andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

 • 4 De voorzitter en de leden worden benoemd op basis van hun deskundigheid met betrekking tot of hun betrokkenheid bij een of meer van de volgende thema’s:

  • natuur;

  • landschap;

  • platteland;

  • kunsten;

  • communicatie;

  • pedagogiek;

  • openbaar bestuur.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De programmaraad stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De programmaraad voorziet zelf in een secretariaat.

 • 3 De directeur van de directie Natuur en Biodiversiteit van het Ministerie van Economische Zaken kan desgewenst aanwezig zijn bij vergaderingen van de programmaraad.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de programmaraad geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de programmaraad bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 5 De programmaraad verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Te rekenen vanaf 7 november 2012 worden voor een periode van twee jaar tot lid van de programmaraad benoemd:

 • a. de heer W.T. van Gelder, te Brinkheurne-Winterswijk, tevens voorzitter;

 • b. mevrouw drs. L. Eeuwens, te Amsterdam;

 • c. mevrouw E.W.N. ten Houten, te Amsterdam;

 • d. de heer J. de Putter, te Amsterdam;

 • e. mevrouw drs. A.A. Rottenberg, te Amsterdam;

 • f. de heer prof. dr. M.G.C. Schouten, te Utrecht;

 • g. de heer V. Sherif, te Groningen;

 • h. de heer ir. D. Sijmons, te Amersfoort.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De voorzitter van de programmaraad ontvangt een vergoeding per vergadering van € 333,11.

 • 2 De andere leden van de programmaraad ontvangen een vergoeding per vergadering van € 256,24.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt het Instellingsbesluit kennisgroepen en commissies LNV.]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 8 november 2012.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Programmaraad Kasteel Groeneveld.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

‘s- Gravenhage, 12 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina