Instellingsbesluit Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen

[Regeling vervallen per 11-04-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 10-04-2015

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012, nr. WJZ / 12379509, houdende instelling van de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-04-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. commissie: de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen.

Artikel 2

[Vervallen per 11-04-2015]

 • 1 Er is een Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. Staatsbosbeheer te adviseren, uit eigen beweging of naar aanleiding van een voorgelegd beheerplan, over het dagelijks beheer door Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen en in omliggende gebieden binnen de kaders van het rapport van de Commissie evaluatie grote grazers in de Oostvaardersplassen van november 2010 (Kamerstukken II 2010/11, 32 563, nr. 1);

  • b. te rapporteren aan de minister over de adviezen die zij aan Staatsbosbeheer verstrekt;

  • c. desgevraagd de minister te adviseren over de uitvoering van de adviezen uit het rapport van de Commissie evaluatie grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Artikel 3

[Vervallen per 11-04-2015]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vijf andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

Artikel 4

[Vervallen per 11-04-2015]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 5

[Vervallen per 11-04-2015]

Met ingang van 1 januari 2013 worden voor een periode van twee jaar tot lid van de commissie benoemd:

 • a. de heer dr. R. Stolp, te Hoofddorp, tevens voorzitter;

 • b. de heer ing. J.R.K. Leidekker, te Arnhem;

 • c. mevrouw prof. dr. F. Ohl, te Maarn;

 • d. de heer ir. H.R. Oosterveld, te Veendam;

 • e. de heer ir. W.G. de Raad, te Kraggenburg;

 • f. de heer ing. G.J. Spek, te Vaassen.

Artikel 6

[Vervallen per 11-04-2015]

 • 1 De voorzitter van de commissie ontvangt een vergoeding per vergadering van € 333,11.

 • 2 De andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding per vergadering van € 256,24.

Artikel 7

[Vervallen per 11-04-2015]

[Red: Wijzigt het Instellingsbesluit kennisgroepen en commissies LNV.]

Artikel 8

[Vervallen per 11-04-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 9

[Vervallen per 11-04-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s- Gravenhage, 12 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina