Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2013

[Regeling vervallen per 23-12-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-10-2014

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nl. I&S/2012/17949 van 14 december 2012, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Dienst Uitvoering Onderwijs tot uitoefening van een aantal bevoegdheden op grond van de wet- en regelgeving op het terrein van de inburgering (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht,

Handelende met instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gezien de schriftelijke instemming van de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van 4 december 2012;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2014]

Aan de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om de bevoegdheden uit te oefenen die verband houden met:

Artikel 2. (overgangsrecht)

[Vervallen per 23-12-2014]

  • 1 In dit artikel wordt verstaan onder:

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2014]

Aan de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten op bezwaar, het voeren van gerechtelijke procedures en het behandelen van klachten voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 1 en 2, en met dien verstande dat hij geen besluit op bezwaar neemt met betrekking tot een bezwaarschrift tegen een besluit dat hij in mandaat heeft genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2014]

De Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, genoemd in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging in een door hem te bepalen omvang verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij geen ondermandaat verleent aan de functionaris aan wie door hem ondermandaat tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt is verleend.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2014]

Indien uitvoering wordt gegeven aan dit besluit, luidt de ondertekening:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

voor deze,

gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2013.

Deze regeling zal met de toelichting (en de bijlage(n)) in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina