Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-09-2013 t/m 31-12-2013

Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1. Begrippen regeling

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor de toepassing van deze regeling gelden de begripsbepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit voertuigen, het Kentekenreglement en de Regeling voertuigen. Voorts wordt verstaan onder:

Artikel 2. Valuta

[Vervallen per 01-01-2014]

De tarieven zijn weergegeven in euro, zijn exclusief leges voor de afgifte van kentekenbewijzen, en indien van toepassing exclusief BTW en eveneens exclusief lokale bronbelastingen.

Artikel 3. Uurtarieven

[Vervallen per 01-01-2014]

Door de RDW worden, in het kader van de in deze regeling genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:

 • a. Basis technisch uurtarief (erkenningsregelingen): € 97,00;

 • b. Uurtarief technisch medewerker (kentekenonderzoeken/periodieke keuringen): € 108,00;

 • c. Uurtarief technisch inspecteur (typegoedkeuringen/individuele goedkeuringen en beoordelingen aanwijzing bromfietsen als bedoeld in artikel 20b van de Wet ): € 125,00;

 • d. Uurtarief administratief personeel: € 92,00;

 • e. Uurtarief consultancy/projectmanagement: € 138,00.

Artikel 4. Kosten van derden

[Vervallen per 01-01-2014]

Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in deze regeling genoemde tarieven, in rekening gebracht.

Artikel 5. Keuringen buiten de RDW-keuringslocaties

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Voor bezoeken gelden de volgende kosten:

  • a. Voorrijkosten keuren aan huis vanuit een keuringsstation: € 110,00;

  • b. Voor regio A € 135,00 (vestigingen tot een geografische straal van 225 km vanuit Zoetermeer en voor reizen buiten Nederland anders dan per auto);

   Voor Regio A buiten Nederland anders dan per auto geldt dat naast bovengenoemde kosten, tevens de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht;

  • c. voor Regio B € 296,00 (vestigingen met een geografische straal groter dan of gelijk aan 225 km vanuit Zoetermeer die per auto worden bezocht);

   Voor Regio B geldt dat naast bovengenoemde kosten, tevens de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht;

  • d. € 63,00 per reis uur, voor reis uren die worden gemaakt, zoals genoemd in onderdeel b en c.

 • 2 Indien sprake is van een programma waarbij meerdere inspecteurs separaat werken, worden de kosten zoals opgenomen in het eerste lid per inspecteur in rekening gebracht.

Artikel 6. Beveiligingskosten

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor de kosten van de instandhouding van de beveiligingsmaatregel is per aansluiting jaarlijks € 19,50 verschuldigd voor het erkende bedrijf dat gebruik maakt van datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting, al dan niet door tussenkomst van een service provider.

Artikel 7. Kosten inschrijving bij aanvraag erkenning, bevoegdheid of handelaarskentekenbewijs

[Vervallen per 01-01-2014]

De aanvrager van een erkenning dan wel bevoegdheid als bedoeld in de Wet, Wet Personenvervoer 2000 dan wel Arbeidstijdenwet die nog niet bij de RDW bekend is als erkenninghouder, dan wel als aanvrager toezichthouder, is eenmalig voor de registratie € 54,50 verschuldigd.

Artikel 8. Bepaling van tijdstip van meting en restitutie

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Degene, aan wie een erkenning als bedoeld in de Wet, Wet Personenvervoer 2000 dan wel Arbeidstijdenwet is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting als bedoeld in artikel 6 en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari van het jaar waarin deze regeling van kracht is, is voor de instandhouding van de erkenning, waaronder de erkenning instandhouding Conformity of Production (COP), bevoegdheid of beveiligingsmaatregel, het voor dat kalenderjaar geldende toezicht tarief verschuldigd.

 • 2 Indien een erkenning wordt geschorst, tijdelijk of voor onbepaalde tijd wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende kalenderjaar.

 • 3 Indien een abonnement als bedoeld in artikel 44 onderdeel b, op eigen verzoek wordt beëindigd, dan wel de erkenning als bedoeld in artikel 36 wordt geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende aantal maanden van het abonnement.

Artikel 9. Wijziging in producten

[Vervallen per 01-01-2014]

Indien gedurende het van kracht zijn van deze regeling nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, maar die niet in deze regeling zijn opgenomen, zullen de genoemde uurtarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Werkzaamheden na 18.00 uur

[Vervallen per 01-01-2014]

Indien het werkzaamheden betreft, die op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, wordt een toeslag op basis van het geldende uurtarief berekend. Dit geldt tevens voor de werkzaamheden die worden verricht in het weekend en/of op feestdagen.

Artikel 11. Afronding op 5 eurocent

[Vervallen per 01-01-2014]

Bij afrekening van de dienstverlening in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag naar boven of naar beneden afgerond op 5 eurocent.

Artikel 12. Factuur

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Bij betaling op rekening wordt een opslag van 6,50 in rekening gebracht;

 • 2 Bij automatische incasso wordt een korting van € 2,00 verleend.

Artikel 13. Tarief bij niet verschijnen

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Indien de aanvrager van een keuring niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of wordt een niet geheel gereed voertuig ter keuring aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan wordt een bedrag in rekening gebracht ter hoogte van maximaal het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing, indien uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen door de RDW in geval van verrichtingen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek of door de betrokken keuringslocatie van de RDW.

Artikel 14. Tarief centrale servicenummer RDW

[Vervallen per 01-01-2014]

Degene, die gebruik maakt van het centrale servicenummer 0900-0739 is hiervoor € 0,10 per minuut verschuldigd.

§ 2. Divisie Voertuigtechniek:

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 15. Tarieven Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2014]

De tarieven met betrekking tot de aanvraag en het toezicht zijn vermeld in Bijlage I (aanvraag LPG-erkenning, toezicht LPG-erkenning, aanvraag APK-erkenning, toezicht APK-erkenning, aanvraag SB/TA-erkenning, toezicht SB/TA-erkenning, aanvraag erkenning AlcoholSlot Programma, ASP).

Artikel 16. Tarieven Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2014]

De tarieven met betrekking tot de individuele keuringen zijn vermeld in Bijlage II (kentekenonderzoeken, periodieke keuringen exclusief ADR-keuringen).

Artikel 17. Bijzondere verrichtingen Wet vervoer gevaarlijke stoffen

[Vervallen per 01-01-2014]

De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 19. Grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en Regeling dierlijke producten

[Vervallen per 01-01-2014]

In artikel 19 tot en met 21 wordt verstaan onder voertuig: vrachtauto, waaronder mede begrepen een laadkist, aanhangwagen of oplegger.

Artikel 20. Bijzondere verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2014]

De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 22. Tarieven Regeling dierenvervoer 2007

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor het keuren van een wegvoertuig of een vaartuig voor het vervoer van levende dieren is ter vergoeding van de kosten het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. een keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren: € 82,00;

 • b. een keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren naar aanleiding van een schorsing: € 27,00;

 • c. een controlekeuring van een vervoermiddel voor het vervoer van levende dieren: € 27,00;

 • d. een vervangend certificaat voor het vervoer van levende dieren: € 15,00;

 • e. voor het keuren van een vaartuig voor het vervoer van levende dieren geldt een uurtarief van € 108,00.

Artikel 23. Tarieven Regeling tachografen Rijnvaart 1995

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Voor de behandeling van een verzoek om typegoedkeuring van een tachograaf, als bedoeld in artikel 1 van de Regeling typegoedkeuring en installatie tachografen Rijnvaart 1995 is een vergoeding verschuldigd van:

  • a. indien de keuring plaats vindt door het beproevingslaboratorium van de RDW te Lelystad worden de uurtarieven gehanteerd, zoals onder artikel 3 staan vermeld;

  • b. indien de keuring elders plaats vindt, worden per bezoek additionele kosten in rekening gebracht, zoals onder artikel 5 staan vermeld.

Artikel 24. Tarieven Wet personenvervoer 2000 Boord Computer Taxi (BCT)

[Vervallen per 01-01-2014]

De tarieven met betrekking tot de boordcomputer taxi zijn vermeld in Bijlage I.

Artikel 25. Typegoedkeuring- en individuele goedkeuring testwerkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2014]

De prijs van een test is opgebouwd uit drie componenten:

 • 1. De uitvoering van de test alsmede de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief;

 • 2. De administratieve kosten op basis van het administratieve uurtarief;

 • 3. Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing op basis van het betreffende uurtarief.

Artikel 26. Reductie typegoedkeuring

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Bij aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten die gelijktijdig worden uitgegeven op basis van één testresultaat, wordt een reductie op het tarief van de typegoedkeuring c.q. certificaat gegeven (W1 en W>1); hierbij geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen c.q. certificaten.

 • 2 Indien een aanvrager op jaarbasis meer dan 200 soortgelijke typegoedkeuringen en certificaten dan wel aanvullingen ervan heeft aangevraagd wordt een generieke kortingsregeling naar kostendekkend niveau toegepast onder de volgende condities:

  • a. een juiste naleving van de in het contract tussen de aanvrager en RDW opgenomen criteria voor de staffelkorting en kwaliteitseisen;

  • b. de korting wordt eens per jaar achteraf door middel van een staffelkorting vastgesteld waarbij deze korting in het daaropvolgende jaar over de aanvragen in dat jaar worden verstrekt;

Artikel 27. Negatief resultaat

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 28. Berekening extra tijd

[Vervallen per 01-01-2014]

De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de keuringsambtenaar in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de keuring aanzienlijk langer duurt dan de door de RDW vastgestelde norm tijd wordt extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.

Artikel 29. Meer/minder testen

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De tarieven vermeld in Bijlage V zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd.

 • 2 Extra (deel-)testen worden aan de hand van het uurtarief aan de rekening toegevoegd.

 • 3 Voor testen waar een significant deel van de test achterwege kan worden gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 30. Gebruik RDW-faciliteiten Test Centrum Lelystad

[Vervallen per 01-01-2014]

In het geval het testtarief is gebaseerd op het uurtarief voor technisch personeel, zal de prijs worden verhoogd met de tarieven voor de benodigde faciliteiten.

Artikel 31. Tarieven Bijlage V

[Vervallen per 01-01-2014]

De tarieven met betrekking tot de Typegoedkeuring en individuele goedkeuring zijn vermeld in Bijlage V (toezicht typekeuringen, typegoedkeuringen, individuele keuringen).

Artikel 32. Ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2014]

De tarieven met betrekking tot de behandeling van de aanvragen van ontheffingen en daarvoor benodigde documenten zijn, onder meer, vermeld in Bijlage VI (ontheffingen).

§ 3. Divisie Registratie en Informatie

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 33. Kentekenbewijzen

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvrager van de hierna genoemde ingevulde verklaring, kentekenbewijzen of delen daarvan is, ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

  • a. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs (eerste afgifte): € 39,00;

  • b. een deel IA van een kentekenbewijs, bevattende de lettergroep BN of GN 00-01 tot en met 69-99: € 39,00;

  • c. een deel IA van een kentekenbewijs, bevattende de lettergroep GV en twee groepen van twee cijfers: € 39,00;

  • d. een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder a, van het Kentekenreglement (uitvoerkentekenbewijs): € 11,70;

  • e. een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder b, van het Kentekenreglement (transitokentekenbewijs): € 11,70;

  • f. een vervangend kentekenbewijs: € 31,50;

  • g. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat, na het wijzigen van de toegestane maximum massa waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 58,00;

  • h. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat, na wijziging van de type- of individuele goedkeuring compleet voertuig waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 57,75;

  • i. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat na ombouw van een voertuig door een RDW gecertificeerd bedrijf conform een GWC-nummer, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 25,25;

  • j. een voorlopig kentekenbewijs: € 15,00.

 • 3 Voor andere dan de in het eerste en tweede lid genoemde kentekenbewijzen, delen daarvan, is bij de aanvraag verschuldigd: € 0,00.

 • 4 Degene aan wie een bevoegdheid tot het aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder b, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van de datacommunicatie en verwerking van de gegevens, verschuldigd:

  • a. per kentekenaanvraag: € 0,24;

  • b. per kentekenaanvraag, indien gedaan via de RDW-website (RDW.nl): € 1,25.

 • 5 De fietsfabrikant is ter vergoeding van de kosten van de datacommunicatie en verwerking van de gegevens per registratie in het Centrale Fietsdiefstal Register, dan wel per verwijdering uit het Centrale Fietsdiefstal Register, verschuldigd: € 0,19.

 • 6 € 0,24 per afmelding door een herstelbedrijf in het kader van een reparatie van een defect in verband met een terugroepactie.

Artikel 34. Aanvraag en Toezicht handelaarskenteken

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvrager van een handelaarskentekenbewijs is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd:

  • a. indien aan de aanvrager reeds een handelaarskenteken is opgegeven: € 39,00;

  • b. in alle andere dan de in onderdeel a genoemde gevallen: € 185,00;

  • c. indien de aanvraag betreft een vervangend handelaarskentekenbewijs voor een handelaarskentekenbewijs: € 31,50.

 • 3 het in het tweede lid genoemde toezichttarief is ook verschuldigd, indien aan de houder van het handelaarskentekenbewijs tevens een erkenning bedrijfsvoorraad is afgegeven.

Artikel 35. Aanvraag en toezicht erkenning afgifte en inname van kentekenplaten

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvrager van een erkenning voor de afgifte en inname van kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 368,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning afgifte en inname van kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de Wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 394,00.

Artikel 36. Aanvraag en toezicht erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvrager van een erkenning voor het aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 368,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de Wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 394,00.

Artikel 37. Aanvraag en toezicht erkenning bedrijfsvoorraad

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvrager van een erkenning bedrijfsvoorraad en een bedrijfsvoorraadpas is per vestiging of nevenvestiging, zoals die is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, ongeacht of er ook aan de erkenning verbonden bevoegdheden worden aangevraagd, ter vergoeding van de kosten van de behandeling verschuldigd: € 185,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is voor iedere nevenvestiging, die na het verkrijgen van de erkenning wordt opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel verschuldigd: € 185,00.

 • 3 De aanvrager van een bedrijfsvoorraadpas is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd voor:

 • 4 Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is ongeacht of er bevoegdheden aan de erkenning zijn verbonden, ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet, per vestiging of nevenvestiging, zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel jaarlijks verschuldigd: € 94,00.

Artikel 38. Aanvraag en toezicht bevoegdheid tot tenaamstelling voertuigen uit de bedrijfsvoorraad

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot de tenaamstelling van kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 155,00.

Artikel 39. Aanvraag en toezicht bevoegdheid melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad (bevoegdheid export)

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 51,50.

 • 2 Degene aan wie een bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel c, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 52,50.

Artikel 40. Aanvraag en toezicht erkenning melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen zonder opname in de eigen bedrijfsvoorraad (erkenning export dienstverlening)

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvrager van de erkenning tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen zonder opname in de eigen bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 51,50.

 • 2 Degene aan wie, op grond van het besluit tot het verlenen van mandaat aan de Dienst Wegverkeer met betrekking tot het aanwijzen van exportdienstverleners, een erkenning tot melding van het buiten Nederland brengen van voertuigen zonder opname in de eigen bedrijfsvoorraad is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 52,50.

Artikel 41. Aanvraag en toezicht bevoegdheid melding voorgoed buiten gebruik stellen (bevoegdheid demontage)

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot melding voorgoed buiten gebruik stellen van voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 51,50.

Artikel 42. Aanvraag en toezicht bevoegdheid aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen zonder afzonderlijk onderzoek van het betrokken voertuig en zonder afzonderlijke controle op de afdracht van de ter zake van het voertuig verschuldigde belastingen en rechten (bevoegdheid versnelde afgifte)

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 51,50.

 • 2 Degene aan wie een bevoegdheid tot aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 94,00.

Artikel 43. Kosten aanvraag en toezicht erkenningen Divisie Registratie en Informatie

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Voor de in de artikelen 32 tot en met 40 genoemde erkenningen dan wel bevoegdheden is voor zowel de behandeling van de aanvraag, als in het kader van het toezicht het volgende tarief verschuldigd:

  • a. € 66,00 voor een overname of een wijziging van een erkenning, bevoegdheid of handelaarskentekenbewijs;

  • b. 109,00 per bezoek van een bedrijvencontroleur.

Artikel 44. Gegevens kentekenregister

[Vervallen per 01-01-2014]

Door anderen dan overheidsorganen, autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties, als bedoeld in artikel 43, eerste lid en tweede lid, van de wet, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit het kentekenregister, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. € 7,95 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de gegevens per afzonderlijk kenteken of persoon worden verstrekt;

 • b. € 0,37 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon in de door de RDW te bepalen gevallen, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • c. € 0,37 per kenteken indien de gegevens worden verstrekt in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • d. € 0,14 per kenteken in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien voor het overige geen gegevens worden verstrekt en indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • e. € 500,00 eenmalig voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;

 • f. € 9,50 per 1.000 kentekens, en per 1.000 stuks door de RDW gehanteerde eenheid gegevens, indien periodiek op geautomatiseerde wijze een selectie uit het kentekenregister wordt geleverd, volgens door de aanvrager tijdig voor de aanvang van de periode opgegeven criteria;

 • g. € 495,00 voor het selecteren van gegevens voor het uitvoeren van een terugroepactie in geval van gebreken aan voertuigen (recall);

 • h. € 85,00 voor de opmaak van een brief in het kader van een terugroepactie;

 • i. € 0,45 per brief voor het uitvoeren van een terugroepactie, exclusief de kosten van een eventuele aangetekende verzending en de voorbereiding daarvan;

 • j. € 1,00 per kenteken voor detailinformatie in het kader van een terugroepactie voor de zakelijke markt indien de aanvraag en verstrekking door middel van geautomatiseerd berichtenverkeer loopt;

 • k. € 1,95 per kenteken voor detailinformatie in het kader van een terugroepactie voor burgers via RDW.nl te benaderen en door middel van een pdf document geleverd;

 • l. € 495,00 voor een overzicht van een geregistreerde terugroepactie met voertuigen en statusinformatie;

 • m. € 0,05 per kenteken indien de aanvraag en verstrekking door middel van geautomatiseerd berichtenverkeer verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik worden verstrekt;

 • n. € 0,14 per kenteken indien de aanvraag en verstrekking door middel van een web applicatie verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik worden verstrekt;

 • o. € 1,79 eenmalig voor de inwerkstelling van een applicatie voor mobiele devices, waarin niet-gevoelige gegevens worden verstrekt;

 • p. € 90,00 per overzicht voor een overzicht van het wagenpark van een rechtspersoon.

Artikel 45. Kennisneming gegevens kentekenregister

[Vervallen per 01-01-2014]

De in het kentekenregister geregistreerde natuurlijke persoon, rechtspersoon of diens wettelijke vertegenwoordiger, die een verzoek om kennisneming en afschrift als bedoeld in hoofdstuk 6 van het Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009 indient, is het hierna verschuldigde tarief verschuldigd:

 • a. € 4,90 indien het verzoek op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en geen informatie betreft die een persoonsgegeven bevat;

 • b. € 4,50 indien het verzoek schriftelijk, mondeling of geautomatiseerd wordt ingediend en informatie betreft die een persoonsgegeven bevat;

 • c. € 1,00 indien het verzoek enkel de tellerstanden betreft en op geautomatiseerde wijze wordt ingediend.

Artikel 46. Schorsing geldigheid kentekenbewijzen

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvrager van een schorsing van de geldigheid van een kentekenbewijs is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag € 73,00 verschuldigd. De aanvrager is evenwel € 120,00 verschuldigd, indien de aanvraag wordt ingediend binnen één jaar na de aanvraag van een schorsing, welke ingevolge artikel 68, eerste lid, onderdeel a of c, van de wet is geëindigd, en de tenaamstelling van het kentekenbewijs na het eindigen van de schorsing niet is gewijzigd.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 24,00 verschuldigd, indien de aanvraag betrekking heeft op:

  • a. een motorfiets,

  • b. een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, of

  • c. een ander motorrijtuig dan de in de onderdelen a en b genoemde, voor zover het motorrijtuig vijftien jaar of ouder is.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en tweede lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 11,00 verschuldigd, indien de aanvraag betrekking heeft op:

  • a. een bromfiets, of

  • b. een snorfiets.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 24,00 verschuldigd, indien de aanvraag voor een schorsing wordt ingediend op of vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de geldigheid van hetzelfde kentekenbewijs van kracht is.

 • 5 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, en het tweede lid, aanhef en onderdeel c, is de aanvrager van een schorsing € 0,00 verschuldigd, indien de aanvraag een voertuig van vijftien jaar en ouder betreft en de geldigheid van reeds vijf voor dergelijke voertuigen aan de aanvrager afgegeven kentekenbewijzen is geschorst tegen vergoeding van het in het tweede lid, dan wel in het derde lid, bedoelde tarief.

Artikel 47. Aanvraag rijbewijs

[Vervallen per 01-01-2014]

Degene die de aanvraag voor een rijbewijs bij de RDW indient, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 30,00.

Artikel 48. Gegevens centraal rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister

[Vervallen per 01-01-2014]

De kosten van verstrekking van gegevens, bedoeld in de artikelen 128, eerste lid, en 144, eerste lid, van de wet bedragen:

 • a. € 4,50 per informatie, indien de aanvraag schriftelijk wordt ingediend en de gegevens schriftelijk, op andere wijze dan in de vorm van afdruk op kettingformulieren worden verstrekt;

 • b. € 0,14 per informatie, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt teruggemeld;

 • c. € 0,20 per informatie, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze via web wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt teruggemeld;

 • d. € 500,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 49. Kennisneming gegevens centraal rijbewijzen- en bromfiets-certificatenregister

[Vervallen per 01-01-2014]

De kosten van kennisneming van gegevens door degenen omtrent wie gegevens in het register, bedoeld in de artikelen 126, eerste lid, en 142, eerste lid, van de wet, zijn opgenomen, worden vastgesteld op € 4,50 per kennisneming.

Artikel 50. Registratie tenaamstelling leasemaatschappijen

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De leasemaatschappij, die in aanmerking wil komen voor een registratie ten behoeve van het als eigenaar van het voertuig ontvangen van vervangende kentekenbewijzen, als bedoeld in artikel 36, derde lid, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 52,50.

 • 2 De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht per jaar verschuldigd: € 268,00.

 • 3 De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag van een overzicht van de voertuigen, waarvoor een registratie als daar bedoeld heeft plaatsgehad, verschuldigd: € 90,00.

Artikel 51

[Vervallen per 01-01-2014]

Het tarief voor de specifieke dienst waarbij op basis van een proef en op basis van de principes van Open Data een set niet-gevoelige gegevens, ter beschikking wordt gesteld voor hergebruik is: € 0,00.

Artikel 52. Tarieven Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigenbelasting (WAM)

[Vervallen per 01-01-2014]

De aanvrager van inlichtingen omtrent nakoming van de verplichting tot verzekering, als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. € 4,60 per informatie, indien informatie wordt gevraagd over de verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig;

 • b. € 0,37 per informatie, per motorrijtuig, ingeval van massale informatieverstrekking, op geautomatiseerde wijze aangevraagd en verstrekt op een door de RDW te bepalen wijze;

 • c. € 500,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting, waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;

 • d. € 495,00 per aanvraag, indien een uittreksel wordt gevraagd van alle lopende dekkingen van een verzekeringsmaatschappij.

Artikel 53. Tarieven wet registratie snelle motorboten

[Vervallen per 01-01-2014]

De aanvrager van een registratiebewijs voor een snelle motorboot is, ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. een registratiebewijs: € 30,00;

 • b. een vervangend registratiebewijs: € 31,50;

 • c. een gemodificeerd registratiebewijs: € 15,00.

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 54. Overgangsbepaling Type Goedkeuringen en eerste keuring ADR-voertuigen en Koelvoertuigen

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 31 deze regeling en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling en waarvan binnen een termijn van twee maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van het jaar 2012 in rekening gebracht.

 • 2 Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 16 (met uitzondering van de periodieke keuring ADR-voertuigen) en artikel 21 van deze regeling en die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling en waarvan binnen een termijn van twee maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van het jaar 2012 in rekening gebracht.

Artikel 55. Overgangsbepaling Toezicht, Kentekenonderzoek en Periodieke Keuringen

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 15, artikel 16 (met uitzondering van de eerste keuring ADR-voertuigen) van deze regeling en die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, is het tarief van toepassing van het jaar waarin de keuring wordt uitgevoerd.

Artikel 56. Overgangsbepaling Ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 32 van deze regeling en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling, is het tarief van toepassing van het jaar waarin de ontheffing wordt verleend.

 • 2 Voor aanvragen langlopende ontheffingen ingediend na 1 januari 2013 wordt een ontheffing met een geldigheidsduur van 3 maanden afgegeven, waarbij het tarief 25% van het in Bijlage IV onder langlopende ontheffingen is.

Artikel 58. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

 • 2 De tarieven opgenomen in Bijlage VI, onder langlopende ontheffing zijn geldig tot en met 1 april 2013.

 • 3 Het tarief opgenomen in Bijlage VI, onder langlopende ontheffingen Nieuw treedt in werking met ingang van 1 april 2013.

Artikel 59. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013.

Deze regeling wordt met Bijlagen en Legenda in de Staatscourant geplaatst.

De directie van de RDW,

J.G. Hakkenberg

Algemeen Directeur.

Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2014]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2013 in (€)

Aanvragen erkenning

   

Eerste aanvraag erkenning LPG

STK

324,00

Eerste aanvraag erkenning APK

STK

377,00

Eerste aanvraag erkenning BCT (Boordcomputer Taxi)

STK

377,00

Eerste aanvraag erkenning ASP (AlcoholSlot Programma)

STK

286,00

Eerste aanvraag erkenning SB

STK

270,00

Eerste aanvraag erkenning TA

STK

270,00

Toezicht

   

Klacht (VOG)

STK

46,00

Herkeuring in beroep

STK

46,00

Afmelding APK 1 bij afkeuring

STK

0,00

Afmelding APK 2 bij afkeuring

STK

0,00

Instandhouding erkenning APK

STK

184,00

Instandhouding erkenning BCT

STK

184,00

Instandhouding erkenning ASP

STK

92,00

Aanvraag APK-keurmeesterexamen

STK

56,00

Afmelding APK 2 bij goedkeuring

STK

3,35

Afmelding APK 2 bij goedkeuring (via internet)

STK

3,85

Afmelding APK 1 bij goedkeuring

STK

3,35

Afmelding APK 1 bij goedkeuring (via internet)

STK

3,85

Oproepbrief APK-mailing

STK

0,45

Afmelding BCT

STK

11,70

Afmelding BCT (via internet)

STK

12,20

Afmelding ASP

STK

11,20

Afmelding LPG

STK

5,10

Afmelding LPG (via internet)

STK

5,60

Instandhouding erkenning LPG

STK

487,00

Instandhouding erkenning SB

STK

108,00

Instandhouding erkenning TA

STK

108,00

Afmelding SB

STK

5,10

Afmelding TA

STK

5,10

Afmelding SB (via internet)

STK

5,60

Afmelding TA (via internet)

STK

5,60

Algemeen

   

Aanvraag inschrijving erkenning

STK

54,00

Bezoekkosten

STK

108,00

Aanvraag wijziging/overname erkenningen

STK

65,00

-inrichting bij mobiele keuringseenheid of mobiele installatie eenheid

STK

108,00

Abonnement APK-handboek/Cd-rom

STK

15,00

Verstrekking APK-handboek/Cd-rom

STK

38,00

Tarief gecommitteerde (dagdeel)

STK

469,00

Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2014]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2013 in (€)

Kentekenonderzoeken

   

Voorrijkosten keuren aan huis

STK

110,00

Identiteitsonderzoek VIN

STK

46,00

Verklaring van geen bezwaar

STK

46,00

(her) inslag VIN

STK

46,00

COP/CEMT Document

STK

15,00

Voorlopig kentekenbewijs

STK

15,00

Voorlopig kentekenbewijs aan huis

STK

26,00

Vervangende taxibijlage

STK

15,00

Controlekeuring

STK

27,00

Eerste Keuring Taxi

STK

34,00

Vrijwillige APK voertuig licht

STK

32,00

Identificatie voertuig licht

STK

55,00

Identificatie voertuig zwaar

STK

82,00

Beoordeling gebruiksdoel voertuig licht

STK

55,00

Beoordeling gebruiksdoel voertuig zwaar

STK

82,00

Beoordeling goedkeuring minder 5 aspecten voertuig licht

STK

27,00

Beoordeling goedkeuring max. 9 aspecten voertuig licht

STK

55,00

Beoordeling goedkeuring 10 of meer aspecten voertuig licht

STK

82,00

Beoordeling goedkeuring minder 5 aspecten voertuig zwaar

STK

27,00

Beoordeling goedkeuring max 9 aspecten voertuig zwaar

STK

55,00

Beoordeling goedkeuring 10 of meer aspecten voertuig zwaar

STK

82,00

Keuring vervoer levende dieren voertuig licht

STK

82,00

Keuring vervoer levende dieren voertuig zwaar

STK

82,00

Herafgifte/activering KB voertuig licht

STK

64,00

Herafgifte/activering KB voertuig zwaar

STK

118,00

Schadekeuring voertuig licht

STK

46,00

Schadekeuring voertuig zwaar

STK

101,00

Initieel keuringsadvies

STK

36,00

Principeakkoord (Initieel keuringsadvies)

STK

36,00

Periodieke keuring (excl. ADR)

   

Vervangend keuringsbewijs

STK

16,00

Periodieke keuring APK voertuig licht

STK

55,00

Periodieke keuring APK voertuig zwaar

STK

110,00

Periodieke keuring bus licht

STK

69,00

Periodieke keuring bus zwaar

STK

132,00

Controlekeuring

STK

27,00

Voorrijkosten keuren aan huis

STK

110,00

Vermelding bus tempo 100

STK

77,00

Bijlage III

[Vervallen per 01-01-2014]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2013 in (€)

Eerste keuring ADR Voertuigen

   

ADR-certificaat

STK

133,00

Afgifte CEOC-verklaring van ADR-tank(voertuig)

STK

133,00

Voorlopig ADR-keuringsdocument

STK

15,00

Afgifte individueel ADR inspectierapport van periodieke dichtheidsbeproeving bij een erkend bedrijf

STK

108,00

Afgifte individueel vervangend document in verband met vermissing, onleesbaarheid of een vol document

STK

15,00

Aanvraagbehandelingskosten voor elke tank (voertuig) conform een TGK of serie

STK

89,00

Typegoedkeuring ADR

STK

327,00

Wijziging/aanvulling van ADR typegoedkeuring

STK

202,00

Wijziging ADR-certificaat

STK

93,00

Periodieke keuring ADR voertuigen

   

ADR-document

STK

16,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig licht

STK

69,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig zwaar

STK

132,00

Controlekeuring

STK

27,00

Bijlage IV

[Vervallen per 01-01-2014]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2013 in (€)

Koelvoertuigen

   

Afgifte certificaat ATP/VWS koelvoertuig

STK

133,00

Typegoedkeuring ATP koelvoertuig afgifte certificaat voorlopig

STK

14,00

Typegoedkeuring ATP/VWS/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

ADR<=5

96,00

Typegoedkeuring ATP/VWS/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

ADR>5

47,00

Bijlage V

[Vervallen per 01-01-2014]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2013 in (€)

Toezicht typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

Waarmerken van documenten

STK

13,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling / correctie / revisie van een certificaat

W1

128,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling / correctie / revisie van een certificaat

W>1

64,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling / correctie / revisie van een certificaat (klant specifiek)

STK

64,00

Typegoedkeuringsverklaring

STK

255,00

Verklaring flexibiliteitsregeling

STK

255,00

Document beoordeling nieuwe fabrikant

STK

360,00

Beoordeling door TD uitgevoerd COP bezoek

STK

360,00

Jaarlijkse instandhouding COP

STK

485,00

Typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) nieuw aangeleverd

WEL V

255,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / WEL V

204,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd > 1

W>1

151,00

Directe / Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT nieuw aangeleverd

WEL V

1.274,00

Directe / Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / WEL V

1019,00

Directe / Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT aanvulling / correctie aangeleverd > 1

W>1

754,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring nieuw

STK

103,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring aanvulling / correctie

STK

54,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) last minute bij TST nieuw aangeleverd

WEL V

510,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) last minute bij TST aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / WEL V

408,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) last minute bij TST aanvulling / correctie aangeleverd >1

W>1

302,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring last minute bij TST nieuw

STK

206,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring last minute bij TST aanvulling / correctie

STK

108,00

Certificaten R90 (>1 ref. identiek frictie materiaal)

W>1

79,00

Certificaten verlichting combi unit >1

W>1

79,00

Goedkeuring volgens Wet Personenvervoer of Wet Ambulancevervoer (Bus, Wegtrein, Taxi en Ambulance)

STK

135,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type

STK

148,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant

STK

36,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type korting

STK

49,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant korting

STK

16,00

Verklaring van overeenstemming

STK

146,00

CEMT verklaring

STK

17,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (eenvoudig)

STK

546,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling / correctie (eenvoudig)

STK

282,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (complex)

STK

1127,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (complex)

STK

564,00

SERT document nieuw

STK

59,00

SERT aanpassing/aanhangsel

STK

29,00

Abonnementen

   

Abonnement CD-ROM OIL

STK

1.675,00

Abonnement CD-ROM OIL

AANVUL

250,00

Melding regelgeving

STK

250,00

Abonnement Typegoedkeuring

STK

169,00

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (maandelijks)

STK

778,00

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (wekelijks)

STK

1.507,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie M1 (EG-lidstaten)

STK

2.948,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie M1 (providers)

STK

2.933,00

Testcentrum Lelystad

   

Verschroten band

STK

13,00

Weekendtoeslag voor gebruik faciliteiten

UUR

137,00

Gebruik TCL-personeel toezicht

UUR

63,00

Gebruik kantoorruimte

DAG

65,00

Gebruik TCL hal

UUR

54,00

Gebruik TCL hal unit 1

DAG

160,00

Gebruik TCL hal unit 2

DAG

160,00

Gebruik TCL hal unit 3

DAG

173,00

Gebruik TCL hal unit 4

DAG

186,00

Gebruik TCL hal unit 5

DAG

197,00

Gebruik TCL hal unit 6

DAG

186,00

Gebruik dynamische vlakte (BTW)

UUR

345,00

Gebruik stabiliteitsvlakte (BTW)

UUR

156,00

Gebruik stabiliteitsvlakte segment gladde strook (BTW)

UUR

156,00

Gebruik cirkelsegment stabiliteitsvlakte (BTW)

UUR

156,00

Gebruik ABS-baan (BTW)

UUR

300,00

Gebruik TCL baan aquaplaning (BTW)

UUR

159,00

Gebruik geluidmeetvlakte baan (BTW)

UUR

114,00

Gebruik geluidmeetvlakte apparatuur (BTW)

UUR

54,00

Gebruik baan parkeerremhelling (BTW)

UUR

114,00

Gebruik testbaan (BTW)

UUR

114,00

Gebruik 4x4-baan (BTW)

UUR

143,00

Gebruik Wetgripbaan (BTW)

UUR

244,00

Gebruik deelstrook dynamische vlakte

UUR

89,00

Gebruik TCL voertuigen

DAG

97,00

Gebruik TCL huurauto

DAG

52,00

Gebruik apparatuur

UUR

54,00

Kalibratie testbank

STK

536,00

Kalibratie manometer

STK

79,00

Kalibratie tijdmeetset

STK

536,00

Gebruik wetgripcar

UUR

100,00

Gebruik wetgrip C3 car

UUR

425,00

Gebruik rolweerstandsbank

UUR

615,00

Bijlage VI

[Vervallen per 01-01-2014]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2013 in (€)

Ontheffingen

   

Incidentele ontheffingen

   

Ontheffing voor 1 of meer wegbeheerder incl. 1 route

STK

87,00

Afdracht wegbeheerder incidentele ontheffing

STK

16,00

Verlenging met 2 weken

STK

56,00

Ontheffing op verzoek politie

STK

306,00

Aantal routes (extra)

STK

56,00

Aantal routes (leeg)

STK

0,00

Toepassing gerelateerde ontheffing

STK

128,00

Langlopende ontheffingen tot en met 1 april 2013

   

Basisdocument per kenteken

STK

16,00

Supplement rijkswegen

STK

16,00

Afdracht wegbeheerder langlopende ontheffing

STK

22,00

Supplement provincie (1-6)

STK

2,00

Supplement provincie (1-12)

STK

38,00

Supplement gemeente (1-5)

STK

28,00

Supplement gemeente (1-20)

STK

43,00

Supplement gemeente (1-40)

STK

81,00

Langlopende ontheffingen Nieuw vanaf 1 april 2013

   

Langlopende ontheffing

STK

150,00

LZV

   

Aansluitroute LZV

STK

101,00

basis LZV-ontheffing

STK

306,00

Toepassing gerelateerde ontheffing

STK

128,00

Algemeen

   

Attest

STK

66,00

Ontheffingsattest

STK

94,00

Annulering

STK

16,00

Voertuig beperkte snelheid (landbouw)

STK

30,00

Registratie buitenlandse voertuigen

STK

17,00

Legenda

Eenheid

Omschrijving eenheid

1

1e test

2-10

2e t/m 10e test

11-20

11e t/m 20ste test

>20

21e en meer

A 1-4

Administratieve test 1 t/m4

A 5-9

Administratieve test 5 t/m 9

A 10-19

Administratieve test 10 t/m 19

A >=20

Administratieve test >=20

T/M 5

tot en met 5 testen

T/M 10

tot en met 10 testen

>10

meer dan 10 testen

AANVUL

Aanvulling

ADR<=5

Wijziging ADR document kleiner dan 5

ADR>5

Wijziging ADR document groter dan 5

COMBI2

Combi met stuks

DAG

Dag

NIET V

Niet voorbereid

WEL V

Wel voorbereid

STF>1

1 test aanvulling groter dan 1

STK

Stuks (1 document / per werkplaats / keuringsplaats./ per inrichting bij een mobiele keuringseenheid of mobiele installatie eenheid))

P/1.000 STK

Per 1.000 stuks

UUR

Uur 100%

W1

1e aanvulling wel voorbereid

W1/Wel

1e aanvulling wel voorbereid

W2-10

2e-10e aanvulling wel voorbereid

W11-20

11e-20ste aanvulling wel voorbereid

W>20

>20 aanvulling wel voorbereid

P/1000

Per 1.000 stuks

P/factuur

Per factuur

W>1

Wel voorbereid > 1

Terug naar begin van de pagina