Circulaire wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2013 ambtenaren sector Rijk

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2013 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

1. Vergoeding van verblijfkosten bij dienstreizen

[Vervallen per 01-01-2014]

De bedragen voor de vergoeding van kleine uitgaven overdag en kleine uitgaven ’s avonds worden geïndexeerd met 2,2%, de gewogen gemiddelde stijging van het totaal van de componenten ontbijt, lunch en diner. De bedragen voor lunch en diner worden geïndexeerd met 2,0%, de gemiddelde wijziging van de consumentenprijsindexen voor restaurants, fastfood en afhaalservice en cafés. De bedragen voor logies en ontbijt worden geïndexeerd met 3,0% van de consumentenprijsindex voor accommodaties.

De vergoedingen voor verblijfkosten tijdens dienstreizen worden aldus aangepast met ingang van 1 januari 2013:

 • het bedrag voor kleine uitgaven overdag: € 4,43 (was € 4,33).

 • het bedrag voor kleine uitgaven ‘s avonds: € 13,23 (was € 12,95).

 • het bedrag voor een lunch: € 13,90 (was € 13,63).

 • het bedrag voor een avondmaaltijd: € 21,03 (was € 20,62).

 • het bedrag voor logies: € 85,92 (was € 83,42).

 • het bedrag voor een ontbijt: € 8,39 (was € 8,15).

De vergoedingsbedragen voor het gebruik van een privé vervoermiddel, € 0,37 en € 0,09 per kilometer, wijzigen niet.

NB: De Belastingdienst handhaaft het bedrag per kilometer dat maximaal onbelast mag worden vergoed op € 0,19.

2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer

[Vervallen per 01-01-2014]

Het maximumbedrag per maand van de hoge tegemoetkoming per kilometer wordt vastgesteld op een twaalfde deel van de grootverbruikcontractprijs van een OV jaarkaart 2e klasse per 1 januari 2013. Deze grootverbruikcontractprijs bedraagt op 1 januari 2013 € 4201,74.

Het maximumbedrag per maand van de lage tegemoetkoming per kilometer wordt geïndexeerd met de prijsstijging van een OV jaarkaart 2e klasse. Deze prijsstijging bedraagt 2,54%.

De bedragen per dag worden vastgesteld door de betreffende maandbedragen te vermenigvuldigen met twaalf (maanden) en te delen door 214 (het reguliere aantal reisdagen per jaar, zoals opgenomen in de formule in artikel 12 van de Verplaatsingskostenregeling 1989).

De hoge tegemoetkoming per kilometer wordt vastgesteld, door het niet afgeronde bedrag van 1 januari 2012 (17,09 eurocent) te indexeren met de prijsstijging van een OV jaarkaart 2e klasse van 2,54% en de uitkomst (17,52 eurocent) rekenkundig af te ronden op hele eurocenten (18 eurocent).

De lage tegemoetkoming wordt vastgesteld, op een derde deel van de niet afgeronde hoge tegemoetkoming per kilometer, dat resulteert in een bedrag van 5,84 eurocent, en wordt rekenkundig afgerond op hele eurocenten (6 eurocent).

Samenvattend wijzigen met ingang van 1 januari 2013 de bedragen die in het kader van het woon-werkverkeer als tegemoetkoming voor het gebruik van eigen vervoer kunnen worden verstrekt als volgt:

 • het bedrag van de hoge kilometervergoeding wordt € 0,18;

 • het bedrag van de lage kilometervergoeding blijft € 0,06;

 • het maximum bedrag per maand voor de hoge kilometervergoeding wijzigt van € 341,42 in € 350,15 en per dag van € 19,15 in € 19,63;

 • het maximumbedrag per maand van de lage kilometervergoeding wijzigt van € 51,28 in € 52,58 en per dag van € 2,88 in € 2,95.

3. Emolumenten

[Vervallen per 01-01-2014]

De bedragen, die de ambtenaar maximaal verschuldigd is voor het genot van verwarming, energie en leidingwater genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, wijzigen op de gebruikelijke wijze aan de hand van de consumentenprijsindex. Dit gebeurt éénmalig over een langere periode zodat kan worden aangesloten bij het voor rijkspersoneel reguliere moment voor aanpassing van bedragen.

Verstrekking

Was

1-7-2011

Wordt

1-1-2013

Verwarming van de woning

104,74

119,41

Energie voor kookdoeleinden

34,86

38,70

Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden

25,14

26,90

Leidingwater

15,89

14,78

Het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto, zoals genoemd in artikel 3a, eerste lid van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, blijft gehandhaafd op € 0,22 per afgelegde kilometer.

4. Te werken uren op jaarbasis

[Vervallen per 01-01-2014]

Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2013 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1829 uren.

Dit aantal is het resultaat van de volgende berekening

Aantal dagen 2013

 

365

Aantal zaterdagen

52

 

Aantal zondagen

52

 

Nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari

1

 

Tweede Paasdag, maandag 1 april

1

 

Koninginnedag, dinsdag 30 april

1

 

Bevrijdingsdag, zondag 5 mei

0

 

Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei

1

 

Tweede Pinksterdag, maandag 20 mei

1

 

Eerste Kerstdag, woensdag 25 december

1

 

Tweede Kerstdag, donderdag 26 december

1

 

Totaal zaterdag, zondag en feestdagen

111

 

Totaal aantal te werken dagen 2013

 

254

Aantal te werken hele uren (254 x 7,2)

 

1829

In 2011 heeft de ICOP de blokdagen voor 2012 en 2013 reeds rijksbreed afgesproken, voor zover dit de Haagse kern betreft ofwel de delen waarvoor ministeries voorheen allen afzonderlijk blokdagen vaststelden. In 2013 zijn dit de maandag voorafgaand aan Koninginnedag (29 april), de vrijdag na Hemelvaart (10 mei) en de vrijdag na Kerst (27 december).

5. Ouderschapsverlofkorting

[Vervallen per 01-01-2014]

De ambtenaar waarvan het ouderschapsverlof voor het desbetreffende kind is aangevangen op of na 1 januari 2011, heeft over de uren waarop hem voor dat kind betaald ouderschapsverlof is verleend recht op maximaal 55% van zijn bezoldiging. Daarnaast ontvangt de ambtenaar op grond van artikel 8.14b van de Wet inkomstenbelasting 2001 via zijn aangifte voor de inkomstenbelasting over alle uren ouderschapsverlof (betaald en onbetaald) de ouderschapsverlofkorting.

De ambtenaar waarvan het ouderschapsverlof voor het desbetreffende kind is aangevangen voor 1 januari 2011 heeft over de uren waarop hem voor dat kind betaald ouderschapsverlof is verleend recht op 75% van zijn bezoldiging, verminderd met een inhouding die gelijk is aan de ouderschapsverlofkorting waarop over die uren maximaal recht kan bestaan. Ook in deze situatie moet de ouderschapsverlofkorting via de aangifte voor de inkomstenbelasting worden aangevraagd.

Als gevolg van de wijziging van het bedrag van het minimumloon, wijzigt het bedrag van de ouderschapsverlofkorting per uur met ingang van 1 januari 2013 van € 4,18 in € 4,24.

6. Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel

[Vervallen per 01-01-2014]

In de Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel wordt bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage een uurprijs in aanmerking genomen die niet hoger is dan de op basis van artikel 7 van de Wet kinderopvang vastgestelde uurprijs. De uurprijzen worden voor 1 januari 2013 geïndexeerd met 1,52% (zie Staatscourant 2012, 21403) en bedragen:

 • a. dagopvang: een bedrag van maximaal € 6,46;

 • b. buitenschoolse opvang: een bedrag van maximaal € 6,02;

 • c. gastouderopvang: een bedrag van maximaal € 5,17.

7. Wijzigingen wet- en regelgeving

[Vervallen per 01-01-2014]

Met ingang van 1 januari 2013 treedt de wet uniformering loonbegrip in werking, waardoor er één loonbegrip komt voor loonheffing, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Dit heeft tot gevolg dat de salarisstrook er voor bijna iedereen anders uit komt te zien. Vóór het moment dat de salarisstrook van januari 2013 beschikbaar komt, zal P-Direkt via Rijksportaal Personeel informatie verstrekken over het gewijzigde bruto/nettotraject.

De op 1 januari 2013 in werking tredende belastingmaatregelen bevatten, behoudens de gebruikelijke aanpassingen van tarieven, voor afdelingen personeelszaken een aantal relevante wijzigingen, waaronder het niet introduceren van de nieuwe spaarregeling voor vitaliteitssparen en de afbouw van de levensloopregeling. Daarnaast volgen uit de afspraken in het Regeerakkoord relevante wijzigingen, waaronder de verhoging van de AOW-leeftijd en de introductie van een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen.

Wanneer de gevolgen van de wijzigingen voor de rechtspositieregelingen van het rijkspersoneel bekend zijn wordt daarover via de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk melding gemaakt. Voor meer algemene informatie verwijs ik u naar de informatie van Rijksoverheid.nl en de website van de Belastingdienst. Daarnaast wordt op Rijksportaal Personeel ook tijdig informatie verstrekt over de gevolgen voor rijksambtenaren van algemene wet- en regelgeving.

8. Werkkostenregeling

[Vervallen per 01-01-2014]

De Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) heeft in 2011 besloten dat de Werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2013 rijksbreed wordt ingevoerd. De implementatie daarvan is ter hand genomen binnen het Programma Compacte Rijksdienst, project “Een (administratieve) werkgever rijk”. Als gevolg van de invoering van de Werkkostenregeling wijzigen de aanspraken van het rijkspersoneel in 2013 niet.

Voor nadere informatie over de invoering van de Werkkostenregeling binnen het rijk verwijs ik u naar de circulaire over dit onderwerp die binnenkort zal verschijnen.

9. Verhaal van WGA-lasten op de werknemer

[Vervallen per 01-01-2014]

De WGA-lasten (premie of eigen risico) van de werkgever mogen op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) voor maximaal de helft verhaald worden op de werknemer. Deze verdeling benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer tot het voorkomen en ‘oplossen’ van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en daarmee verband houdende werkloosheid.

De sector Rijk past een uniform verhaal van de WGA-lasten toe bij alle werknemers. De inhouding wordt gebaseerd op de lasten van de werkgever in de sector Rijk met de laagste WGA-kosten. De afgelopen jaren is het verhaal minimaal geweest of in de loop van het jaar op nihil gesteld terwijl het verhaal wel zorgt voor een uitvoeringslast. Om die reden wordt in 2013, net als in 2012 afgezien van verhaal. Eind volgend jaar zal worden bezien of in 2014 wel verhaal van WGA-lasten op de werknemer zal plaatsvinden.

10. Overige onderwerpen

[Vervallen per 01-01-2014]

 • In 2002 is in artikel 22d van het BBRA 1984 een stimulans opgenomen voor ouderen om geen (volledig) gebruik te maken van de FPU-regeling; de zogenoemde ouderenbonus. De FPU-regeling staat niet meer open voor personen die zijn geboren in of na 1950. Dit betekent dat deze ouderenbonus niet meer kan worden toegekend aan werknemers geboren vanaf 1950.

 • De circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte (Staatscourant 2010, 3454) is geldig tot 1 januari 2013. Binnenkort zal deze circulaire opnieuw worden uitgebracht, aangevuld met relevante jurisprudentie die sindsdien is verschenen.

11. Regelgeving en circulaires

[Vervallen per 01-01-2014]

In de bijlage vindt u een overzicht van de (wijzigingen van) algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en circulaires die tot stand zijn gekomen sinds de vorige eindejaarscirculaire.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,

J.J.M. Uijlenbroek

Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

Bijlage bij circulaire

[Vervallen per 01-01-2014]

Algemene maatregelen van bestuur

Datum

Staatsblad

Beschrijving

18-05-2012

2012, 215

Besluit van 26 april 2012, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken in verband met de elektronische verzending van de loonstrook en de jaaropgave

Ministeriële regelingen

Datum

Staatscourant

Beschrijving

19-12-2011

2011, 23150

Regeling tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2012

23-03-2012

2012, 5610

Wijziging Reisregeling buitenland

(Tarieflijst 1 april 2012)

26-04-2012

2012, 7338

Wijziging regeling aanmerking substantieel bezwarende functies in verband met het vervallen van de substantieel bezwarende functies van Agentschap Telecom en de overgang van de VROM Inlichtingen en Opsporingsdienst naar de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

05-07-2012

2012, 13052

Tijdelijke regeling overstap naar een niet substantieel bezwarende functie

28-09-2012

2012, 19776

Wijziging Reisregeling buitenland

(Tarieflijst 1 oktober 2012)

Circulaires

Datum

Staatscourant

Beschrijving

23-12-2011

2011, 23519

Wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2012 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

22-12-2011

2011, 23372

Wijziging Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk

15-02-2012

2012, 2726

Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten

13-07-2012

2012, 13749

Aanpassing huurwaarde dienstwoningen 2012

18-10-2012

2012, 21080

Circulaire overdracht personeelsgegevens door rijkswerkgevers bij interdepartementale verplaatsing

11-12-2012

pm

Rijksbrede handelwijze bij terugvordering

Terug naar begin van de pagina