Regeling eed of belofte financiële sector

[Regeling vervallen per 01-04-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2015

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december 2012, kenmerk: FM/2012/1923 M, houdende regels met betrekking tot de door personen als bedoeld in de artikelen 3:8, eerste lid, en 4:9, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Regeling eed of belofte financiële sector)

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 3:8, tweede lid, en 4:9, zesde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Personen als bedoeld in de artikelen 3:8, eerste lid, en 4:9, eerste lid, van de wet, leggen binnen drie maanden na aanvang van hun werkzaamheden voor de onderneming een eed of belofte af, indien mogelijk ten overstaan van een persoon in een hogere functie en in tegenwoordigheid van een andere vertegenwoordiger van de onderneming.

 • 2 Onder persoon in een hogere functie als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:

  • a. een beleidsbepaler in een hogere functie, indien de persoon die de eed of belofte aflegt de functie van beleidsbepaler uitoefent;

  • b. de voorzitter van het orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming, indien de persoon die de eed of belofte aflegt de hoogste functie binnen de onderneming uitoefent;

  • c. de voorzitter van het orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming, indien de persoon die de eed of belofte aflegt een lid van dit orgaan is;

  • d. het langstzittende lid van het orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming, indien de persoon die de eed of belofte aflegt de voorzitter van dit orgaan is;

  • e. een andere persoon werkzaam bij of onder verantwoordelijkheid van de onderneming, indien de onderdelen a tot en met d niet op de onderneming van toepassing zijn.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan de eed of belofte tevens ten overstaan van een bestuurslid van de betrokken branche- of beroepsorganisatie worden afgelegd, in tegenwoordigheid van een andere vertegenwoordiger van de onderneming of van de branche- of beroepsorganisatie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Voor de door een beleidsbepaler af te leggen eed of belofte wordt gebruik gemaakt van het formulier in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 Voor de door een lid van het orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming af te leggen eed of belofte wordt gebruik gemaakt van het formulier in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Het afleggen van de eed geschiedt door voorlezing van de tekst van het formulier bedoeld in artikel 2 door de persoon ten overstaan van wie de eed wordt afgelegd, waarna de persoon die de eed aflegt woordelijk uitspreekt: ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’.

 • 2 Het afleggen van de belofte geschiedt door voorlezing van de tekst van het formulier bedoeld in artikel 2 door de persoon ten overstaan van wie de belofte wordt afgelegd, waarna de persoon die de belofte aflegt woordelijk uitspreekt: ‘Dat verklaar en beloof ik’.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Na het afleggen van de eed of belofte wordt het formulier ondertekend door de persoon die de eed of belofte heeft afgelegd, de persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd en de in artikel 1, eerste of derde lid, bedoelde vertegenwoordiger.

 • 2 De onderneming bewaart het ondertekende formulier op toegankelijke wijze.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2015]

In afwijking van artikel 1, eerste lid, leggen personen die op het moment van inwerkingtreding van deze regeling reeds werkzaam zijn bij een financiële onderneming, de eed of belofte binnen een jaar na inwerkingtreding van deze regeling af.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eed of belofte financiële sector.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Bijlage 1. Formulier eed/belofte ten behoeve van een beleidsbepaler

[Vervallen per 01-04-2015]

(bijlage als bedoeld in artikel 2, eerste lid )

Ik zweer/beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen.

Ik zweer/beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert.

Ik zweer/beloof dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen en de klant zo goed mogelijk zal inlichten.

Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn.

Ik zweer/beloof dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zweer/beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis.

Ik zweer/beloof dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Ik zweer/beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!

Op [datum], werd te [plaats]

ten overstaan van1 [naam persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd], en

in tegenwoordigheid van2 [naam andere vertegenwoordiger van de onderneming of branche- of beroepsorganisatie]

de eed/belofte volgens bovenvermeld formulier afgelegd.

Betrokkene [handtekening betrokkene]

Bijlage 2. Formulier eed/belofte ten behoeve van een lid van het orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming

[Vervallen per 01-04-2015]

(bijlage als bedoeld in artikel 2, tweede lid )

Ik zweer/beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen.

Ik zweer/beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert.

Ik zweer/beloof dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen.

Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn.

Ik zweer/beloof dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zweer/beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis.

Ik zweer/beloof dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Ik zweer/beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!

Op [datum], werd te [plaats]

ten overstaan van3 [naam persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd], en

in tegenwoordigheid van4 [naam andere vertegenwoordiger van de onderneming of branche- of beroepsorganisatie]

de eed/belofte volgens bovenvermeld formulier afgelegd.

Betrokkene [handtekening betrokkene]

 1. [handtekening persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd]

  ^ [1]
 2. [handtekening andere vertegenwoordiger van de onderneming of branche- of beroepsorganisatie]

  ^ [2]
 3. [handtekening persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd]

  ^ [3]
 4. [handtekening andere vertegenwoordiger van de onderneming of branche- of beroepsorganisatie]

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina