Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage curatieve somatische zorg)

Geldend van 24-12-2012 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2012, MC-U-3147126, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake beschikbaarheidbijdrage curatieve somatische zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 25 mei 2012 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 32 393, nr. 16) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Gezien het verslag 29 juni 2012 van een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/2012, 32 393, nr. 21);

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. wet: Wet marktordening gezondheidszorg;

 • c. zorgautoriteit: Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet;

 • d. Besluit: Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG;

 • e. bijlage: bijlage behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit;

 • f. dienst van algemeen belang: dienst van algemeen belang als bedoeld in Protocol nr. 26 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • g. dienst van algemeen economisch belang: dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen b en c, van Besluit nr. 2012/21/EU van 20 december 2011 van de Commissie, betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, VWEU op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen (PbEU 2012, L 7);

 • h. convenant: convenant voor de jaren 2013 en volgende tussen de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de minister en de minister van Defensie, en het Universitair Medisch Centrum Utrecht met betrekking tot de voorziening calamiteitenhospitaal.

Artikel 2. werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op medisch specialistische zorg als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 3 tot en met 9, 12 en 13 van de bijlage.

Artikel 3. opdrachtverlening

De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing regels of beleidsregels vast.

Artikel 4. post mortem orgaanuitname bij donoren

 • 1 De zorgautoriteit verleent een beschikbaarheidbijdrage en stelt deze vast voor zorg als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 3, van de bijlage.

 • 2 De zorgautoriteit dient met betrekking tot de zorgaanbieders die voor deze zorg met een dienst van algemeen belang worden belast uit te gaan van de situatie in 2012.

Artikel 5. zorg verleend door het calamiteitenhospitaal

 • 1 De zorgautoriteit verleent een beschikbaarheidbijdrage en stelt deze vast voor zorg als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 4, van de bijlage.

 • 2 De zorgautoriteit baseert de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage op het aandeel in de financiële bijdrage van de Staat der Nederlanden dat in het convenant aan de minister wordt toegerekend.

Artikel 6. traumazorg voor zover het gaat om coördinatie, opleiden, trainen en oefenen

 • 1 De zorgautoriteit verleent een beschikbaarheidbijdrage en stelt deze vast voor zorg als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 5, van de bijlage.

 • 2 De zorgautoriteit dient met betrekking tot de zorgaanbieders die voor deze zorg met een dienst van algemeen economisch belang worden belast uit te gaan van de situatie in 2012.

 • 3 De zorgautoriteit dient voor de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage uit te gaan van de situatie in 2012.

Artikel 7. traumazorg door mobiel medische teams

De zorgautoriteit verleent een beschikbaarheidbijdrage en stelt deze vast voor zorg als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 6, van de bijlage.

Artikel 8. spoedeisende hulp

 • 1 De zorgautoriteit verleent een beschikbaarheidbijdrage en stelt deze vast voor zorg als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 7, van de bijlage.

 • 2 Voor de zorgaanbieders die voor deze zorg in 2012 een beschikbaarheidbijdrage ontvingen en deze blijven ontvangen in 2013 gaat de zorgautoriteit uit van de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage 2012.

 • 3 Voor zorgaanbieders die in 2012 geen beschikbaarheidbijdrage voor deze zorg ontvingen, verstrekt de zorgautoriteit een beschikbaarheidbijdrage uitsluitend onder de voorwaarde dat met die bijdrage wordt bereikt dat geen verslechtering in de bereikbaarheid optreedt ten opzichte van de thans bestaande landelijke situatie, uitgaande van gevoeligheid voor de zogenaamde 45-minuten bereikbaarheidsnorm als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 7 van de bijlage.

Artikel 9. acute verloskunde

 • 1 De zorgautoriteit verleent een beschikbaarheidbijdrage en stelt deze vast voor zorg als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 8, van de bijlage.

 • 2 De zorgautoriteit verstrekt de beschikbaarheidbijdrage uitsluitend onder de voorwaarde dat met die bijdrage wordt bereikt dat geen verslechtering in de bereikbaarheid optreedt ten opzichte van de thans bestaande landelijke situatie, uitgaande van gevoeligheid voor de zogenaamde 45-minuten bereikbaarheidsnorm als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 8, van de bijlage.

Artikel 10. gespecialiseerde brandwondenzorg

De zorgautoriteit verleent een beschikbaarheidbijdrage en stelt deze vast voor zorg als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 9, van de bijlage.

Artikel 11. zorg verleend tijdens transitie bekostigingssysteem curatieve somatiek

De zorgautoriteit verleent een beschikbaarheidbijdrage en stelt deze vast voor zorg als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 12, van de bijlage aan algemene, academische en categorale instellingen voor medisch specialistische zorg voor zover de transitie in een daartoe strekkende aanwijzing als bedoeld in artikel 7 van de wet is vermeld.

Artikel 12. zorg verleend tijdens de overgangsregeling kapitaallasten

De zorgautoriteit verleent een beschikbaarheidbijdrage en stelt deze vast voor zorg als bedoeld in onderdeel B, aanhef en onder 13, van de bijlage aan algemene, academische en categorale instellingen voor medisch specialistische zorg voor zover de overgangsregeling in een daartoe strekkende aanwijzing als bedoeld in artikel 7 van de wet is vermeld.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

Terug naar begin van de pagina