Wijzigingswet financiële markten 2013

Geldend van 08-02-2014 t/m heden

Wet van 13 december 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen, en dat het voorts wenselijk is de in de Wet op het financieel toezicht opgenomen biedingsregels en provisieregels te wijzigen, de bankierseed wettelijk te verankeren alsmede enige technische wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen.]

Artikel X

  • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder SEPA-verordening verstaan: verordening (EU) nr 260/2012 van 14 maart 2012 van het Europees parlement en de Raad tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 (PbEU L 94).

  • 2 De toezichthouder die is belast met de uitvoering en handhaving van artikel 6, eerste en tweede lid, van de SEPA-verordening, kan een ontheffing verlenen als bedoeld in artikel 16, derde, vierde of vijfde lid van de SEPA-verordening. Een ontheffing kan aan een of meer ondernemingen of voor een of meer producten of diensten worden verleend.

  • 3 Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat artikel 16, eerste lid of zesde lid van de SEPA-verordening wordt toegepast.

Artikel XI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Bij dat besluit kan worden bepaald dat artikel II terugwerkt tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 13 december 2012

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. R. V. A. Dijsselbloem

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R. H. A. Plasterk

Uitgegeven de eenentwintigste december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina