Deelregeling Activiteitenprogramma’s

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

Besluit van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van programmasubsidies, die de kwaliteit van architectuur, vormgeving en e-cultuur bevorderen en vanuit een culturele invalshoek hun maatschappelijke en economische meerwaarde vergroten

Artikel 1. Doelstellingen Deelregeling Activiteitenprogramma’s Architectuur, Vormgeving en e-Cultuur

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze deelregeling heeft als oogmerk het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit in architectuur, e-cultuur en vormgeving en het versterken vanuit een culturele invalshoek van haar maatschappelijke en economische meerwaarde. Daarbij gaat het ook om het bevorderen van een sectoroverschrijdende aanpak en de samenwerking tussen creatieve disciplines en relevante partners, zowel in Nederland als in het buitenland. Activiteiten die bij een breed publiek de belangstelling voor architectuur, e-cultuur en vormgeving stimuleren kunnen onderdeel uitmaken van het programma.

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Met toepassing van deze deelregeling kunnen subsidies worden verstrekt voor programma’s,welke zich qua inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod. Programma’s omvatten een aantal, qua vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten, die binnen een van te voren afgebakende periode worden uitgevoerd. Een programma omvat verschillende projectvormen, waarvan de uitvoering bijdraagt aan één of meerdere van de volgende doelstellingen:

  • innovatie;

  • kennisverdieping;

  • talentontwikkeling;

  • crosssectorale samenwerking;

  • cultureel ondernemerschap c.q. voorbeeldig opdrachtgeverschap;

  • internationale positionering ontwerpsector;

  • bevorderen publieke belangstelling.

 • 2 Programma’s kunnen zich richten op meerdere disciplines binnen het werkterrein van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Artikel 3. Advies voorafgaand aan subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bestuur beslist over de subsidieverlening op basis van het advies van een door het bestuur in te stellen adviesorgaan. Dit adviesorgaan betrekt in zijn oordeel de mate waarin het programma consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, mate en wijze van cofinanciering en publieksbereik.

Verder adviseert de commissie op basis van de verwachting van een excellente uitvoering en de geografische spreiding.

Artikel 4. Aanvulling op aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-01-2017]

In het advies wordt in het bijzonder rekening gehouden met besluitvorming die het karakter heeft van een tender; dit betekent dat het adviesorgaan in zijn advisering tevens de mate waarin programma’s gezamenlijk of in samenhang een bijdrage leveren aan de doelstelling van deze Deelregeling betrekt.

Artikel 5. Beperkingen in ondersteuningsmogelijkheden

[Vervallen per 01-01-2017]

Instellingen die op basis van deze Deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op subsidies met toepassing van andere Deelregelingen van het Stimuleringsfonds.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Activiteitenprogramma’s.

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

J. Rodermond

(

directeur/bestuurder).

Terug naar begin van de pagina