Deelregeling e-Cultuur

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

Besluit van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter bevordering van de kwaliteit van e-cultuur in brede zin en vanuit een culturele invalshoek haar maatschappelijke en economische meerwaarde te vergroten

Artikel 1. Doelstellingen Deelregeling e-Cultuur

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze deelregeling bevordert hoogwaardige kwaliteit in e-Cultuur en versterkt vanuit een culturele invalshoek haar maatschappelijke en economische meerwaarde. Daarbij gaat het om projecten die gericht zijn op het verdiepen, innoveren, zichtbaar maken en de belangstelling wekken voor e-Cultuur en die de profilering en beleving ervan binnen de samenleving, zowel nationaal als internationaal, stimuleren.

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2017]

Het Bestuur kan met toepassing van deze deelregeling projectsubsidies verstrekken. Ook kan het Bestuur met toepassing van deze deelregeling Open Oproepen uitschrijven. Subsidies kunnen aangevraagd worden voor projecten, die bijdragen aan doelstellingen van de Deelregeling en bijvoorbeeld gericht zijn op het bevorderen van:

  • innovatie;

  • kennisverdieping;

  • talentontwikkeling;

  • crosssectorale samenwerking;

  • cultureel ondernemerschap c.q. voorbeeldig opdrachtgeverschap;

  • internationale positionering ontwerpsector;

  • publieke belangstelling.

Artikel 3. Advies voorafgaand aan subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bestuur beslist over de subsidieverlening op basis van het advies van een door het bestuur in te stellen adviesorgaan. Dit adviesorgaan betrekt in zijn oordeel de mate waarin het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling e-Cultuur.

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

J. Rodermond

(directeur/bestuurder).

Terug naar begin van de pagina