Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Bureau Financieel Toezicht en [...] en integriteitstoezicht over de periode vanaf 2013)

Geldend van 23-12-2012 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Bureau Financieel Toezicht en Commissies van Advies (Integraal toezicht op de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen over de periode vanaf 1999, kwaliteits- en integriteitstoezicht over de periode vanaf 2013)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 26 november 2012, nr. aca-2012.06611/5);

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘Selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van het Bureau Financieel Toezicht en de Commissies van Advies op de deelbeleidsterreinen:

  • a. Integraal toezicht op de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen (financieel toezicht over de periode vanaf 1999, kwaliteits- en integriteitstoezicht over de periode vanaf 2013),

  • b. financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders over de periode vanaf 2001, en

  • c. toezicht op notarissen, toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen, accountants, belastingadviseurs, bedrijfseconomische adviseurs en onafhankelijke juridische adviseurs ten aanzien van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme over de periode vanaf 2003, actualisatie 2012’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2012

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse.

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina