Tijdelijke vrijstelling ontsmetting vermeerderingsteelt van lelie en bijgoedgewassen

[Regeling vervallen per 01-03-2013.]
Geldend van 22-12-2012 t/m 28-02-2013

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2012, nr. 12380340, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor de ontsmetting van bepaalde bloembolgewassen met het middel SYN–Formaline 37% (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van lelie en bijgoedgewassen)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gezien het verzoek van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur van 14 november 2011;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2013]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel SYN–Formaline 37% ter bestrijding van plantpathogene bacteriën door middel van een dompelbehandeling ten behoeve van de vermeerderingsteelt van vroeg in het voorjaar te planten leliebollen en bijgoedgewassen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2013]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2013.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ontsmetting vermeerderingsteelt van lelie en bijgoedgewassen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA,

Directeur–Generaal Agro.

Bijlage

[Vervallen per 01-03-2013]

Middelnaam: SYN–Formaline 37% (bevat 37% Formaldehyde en 8% Methanol)

[Vervallen per 01-03-2013]

Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 01-03-2013]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik ter bestrijding van plantpathogene bacteriën door middel van een dompelbehandeling in de teelt van lelie, Zanthedeschia, Ornithogalum, Brodiaea, knolbegonia, Hippeastrum, Amyrillis, Eucomis en Galtonia en andere bijgoedgewassen. De toepassingsperiode waarin SYN–Formaline 37% mag worden gebruikt loopt van de inwerkingtreding van het vrijstellingsbesluit tot en met 15 maart 2013.

Toepassing in lelie, Zanthedeschia, Ornithogalum, Brodiaea, knolbegonia, Hippeastrum, Amyrillis, Eucomis en Galtonia en andere bijgoedgewassen ter bestrijding van bacterieziekten:

Dosering: 0,5% (0,5 liter SYN–Formaline 37% oplossen in 100 liter water)

In geval van voorweken:

Maximale dosering: 0,5%.

De lengte van het voorweken is afhankelijk van het bolgewas en de cultivar.

Raadpleeg voor de juiste dosering en duur van dompelen en voorweken de toepassingsrichtlijnen van de voorlichting.

SYN–Formaline 37% mag uitsluitend gebruikt worden indien de behandelde partij niet meer gesorteerd hoeft te worden.

Toepassing van SYN–Formaline 37% is uitsluitend toegestaan indien:

 • Werknemers zonder adequate ademhalingsbescherming niet worden blootgesteld aan een overschrijding van de wettelijke grenswaarde van Formaldehyde (TGG–15 min 0,5 mg/m3 en 0,15 mg/m3 (8 uur) of die van Methanol (TGG 133 mg/m3 (8 uur) tijdens het aanmaken van de dompelvloeistof, het vullen van het dompelbad, het laden van de bollen in het dompelbad, het dompelen, het lossen van de bollen uit het dompelbad en het drogen. Indien dit niet kan worden gegarandeerd, dan dienen bij de toepassing (laden/lossen bollen in en uit het dompelbad, aanmaken dompelvloeistof) alle in de desbetreffende ruimte aanwezige medewerkers een veiligheidsbril te dragen én voorzien te zijn van adequate ademhalingsbescherming zoals een halfgelaatsmasker voorzien van een grijze filterbus met codeletter B of onafhankelijke ademhalingsbescherming.

 • Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen van nitryl of butylrubber, ook indien men werkt met behandelde bollen.

 • Indien huidreacties optreden ten gevolge van overgevoeligheid voor Formaline, niet meer werken met dit product of met dit product behandelde bollen.

 • Dompelbaden die binnen staan dienen voorzien te zijn van een adequate luchtafzuiging naar buiten toe.

 • De ruimte waarin het dompelbad staat dient ruim geventileerd te worden.

 • Uitsluitend toepassen in dompelbad indien:

  • de behandelruimte bij gebruik van het dompelbad door compartimentering volledig gescheiden is van andere ruimten waar tijdens het dompelen andere werkzaamheden plaatsvinden (zoals sorteren en inpakken), of

  • andere werkzaamheden (zoals sorteren en inpakken) in hetzelfde gebouw waar de dompelinstallatie staat opgesteld niet plaats vinden op een tijdstip waarop de dompelinstallatie in gebruik is.

 • Bij het drogen van de behandelde bollen:

  • mag de ruimte niet betreden worden door mensen zonder adequate ademhalingsbescherming;

  • Moet de ruimte voldoende geventileerd worden en dient de drooglucht naar buiten afgevoerd worden;

  • Mag er in aanpalende ruimten alleen gewerkt worden indien de concentratie aan formaldehyde onder de wettelijke grenswaarden blijven.

 • Bij bewaring van behandelde bollen: de bewaarruimte ventileren om eventuele formaline uit nadampende bollen te verwijderen.

 • Indien een formaline bevattend dompelbad niet gebruikt wordt dient:

  • het luchtdicht afgedekt te worden om verdamping van formaline te voorkomen; OF

  • door middel van adequate afzuiging of ventilatie op de buitenlucht de concentratie aan formaldehyde in de ruimte, waarin het bad staat, onder het niveua van 0,15 mg/m3 gehouden te worden.

De toepasser wordt voorafgaand aan het gebruik van het middel in kennis gesteld van onderstaande:

Pictogrammen

GHS05

GHS06

GHS08

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

[Vervallen per 01-03-2013]

H301 Giftig bij inslikken

H311 Giftig bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H331 Giftig bij inademing.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H371 Kan schade aan organen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen (cvm)

[Vervallen per 01-03-2013]

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

P260 Gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280D Beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming dragen.

P284 Adembescherming dragen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.

P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket of het veiligheidsfiche van SYN–Formaline 37% tonen.

Volg de gebruiksvoorschriften om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Voor bemonstering worden gas adsorptiebuisjes bestemd voor formaldehydemetingen, meetbereik 0,2 – 2,5 mg/m3 geadviseerd.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Terug naar begin van de pagina