Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van 13 december 2012, houdende aanpassing van diverse besluiten in verband met de vermindering van het aantal ressorten en arrondissementen (Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 15 november 2012, nr. 322808;

Gelet op de Wet op de rechterlijke organisatie, de Beroepswet, het Wetboek van Strafvordering, de Boeken 1 en 4 van het Burgerlijk Wetboek, de Vreemdelingenwet 2000, de Visserijwet 1963, de Wet op het financieel toezicht, het Besluit machtiging tot vestigen schuldverplichtingen ten laste van Rijk, de Wet installaties Noordzee, de Wet van 2 december 1982, Stb. 679, houdende bepalingen ter uitvoering van het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers, alsmede met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse werknemers, de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, de Wet op de Registeraccountants, de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, de Locaalspoor- en Tramwegwet, het Wetboek van Strafrecht, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Landbouwkwaliteitswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 november 2012, nr. W03.12.0468-II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2012, nr. 330467;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit curateleregister, het Vreemdelingenbesluit 2000, het Besluit boedelregister en het Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt het Besluit ex artikel 2 Uitvoeringswet Europees Verdrag inzake rechtspositie migrerende werknemers.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling van het aantal raden van tucht voor registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten, van hun zetel en rechtsgebied, alsmede van hun relatieve bevoegdheid.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt het Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.]

Artikel XXII

In afwijking van artikel 3, tweede lid, van het Besluit College van afgevaardigden maken de leden van een commissie als bedoeld in artikel 3 van dat besluit, die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit deel uitmaken van de hieronder in de linkerkolom genoemde commissie, van rechtswege deel uit van de daarbij in de rechterkolom genoemde commissie. Voor hen vangt geen nieuwe termijn als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Besluit College van afgevaardigden aan.

Commissie ressort Amsterdam

Commissie ressort Amsterdam

Commissie ressort Arnhem

Commissie ressort Arnhem-Leeuwarden

Commissie ressort ’s-Gravenhage

Commissie ressort Den Haag

Commissie ressort ’s-Hertogenbosch

Commissie ressort ’s-Hertogenbosch

Commissie ressort Leeuwarden

Commissie ressort Arnhem-Leeuwarden

Artikel XXIII

De Commissies bedoeld in artikel 3 van het Besluit College van afgevaardigden wijzen onder degenen die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit namens het ressort Amsterdam, onderscheidenlijk het ressort Arnhem of het ressort Leeuwarden, onderscheidenlijk het ressort ’s-Gravenhage, onderscheidenlijk het ressort ’s-Hertogenbosch deel uitmaken van het College, bedoeld in artikel 90 van de Wet op de rechterlijke organisatie, de leden aan die namens het ressort Amsterdam, onderscheidenlijk het ressort Arnhem-Leeuwarden, onderscheidenlijk het ressort Den Haag, onderscheidenlijk het ressort ’s-Hertogenbosch deel uitmaken van het College. Voor hen vangt geen nieuwe termijn als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van het Besluit College van afgevaardigden aan.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de twintigste december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina