Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), gelet op artikel 35 en artikel 50 lid 2 onder c, artikel 52 aanhef en onder e van de Wmg en met inachtneming van het bepaalde in de beleidsregel ‘Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg’ en de regeling ‘Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg’ en van de onderstaande definities voor de gezamenlijke instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren wordt voor het jaar 2013 ambtshalve een bovengrens vastgesteld van € 730.000.000 (zevenhonderd dertig miljoen euro) (prijsniveau 2012) voor geriatrische revalidatiezorg waarop ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1 onder d van de Zorgverzekeringwet aanspraak bestaat.

Werkingssfeer

Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die

  • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

  • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

  • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-/AWBZ-verzekerde.

Bezwaar/Beroep

Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg juncto artikel 7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via email), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

M.S. Mulder,

directeur

Zorgmarkten Cure.
Terug naar begin van de pagina