Wet elektronische registratie notariële akten

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2022

Wet van 13 december 2012 tot wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is notariële akten voortaan langs elektronische weg te registreren en langs elektronische weg te doen inschrijven in een door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie gehouden repertorium alsmede de registratie van onderhandse akten gedeeltelijk af te schaffen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V

  • 1 Tot een bij koninklijk besluit te bepalen datum blijven met betrekking tot akten van notarissen en het repertorium de Registratiewet 1970 en de Wet op het notarisambt van toepassing zoals deze luidden onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, behalve indien ten aanzien van een notaris een onherroepelijke beschikking is genomen als bedoeld in het tweede lid.

  • 2 De inspecteur, bedoeld in artikel 13, onderdeel a, van de Registratiewet 1970, kan ten aanzien van een notaris een beschikking geven die inhoudt dat met betrekking tot akten die hij opmaakt na de in die beschikking vermelde datum en de inschrijving in het repertorium van die akten niet langer de bepalingen van de Registratiewet 1970 en de Wet op het notarisambt van toepassing zijn zoals deze luidden onmiddellijk voor de inwerkingtreding van deze wet. Voor akten als bedoeld in artikel 4 van de Registratiewet 1970 geldt het bepaalde in de eerste volzin indien de dag waarop het overlijden of de verklaring van vermoedelijk overlijden van de beschikker, bedoeld in artikel 4 van de Registratiewet 1970, ter kennis van de notaris is gekomen na de datum, genoemd in de beschikking, ligt. De KNB ontvangt een afschrift van de beschikking.

Artikel VII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet elektronische registratie notariële akten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 13 december 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de twintigste december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven