Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren

Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 30-04-2022 t/m 16-12-2022

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012 , nr. WJZ/12363115, houdende regels met betrekking tot de handhaving van de Wet dieren en enige andere aangelegenheden met betrekking tot die wet (Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • besluit: Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren;

  • verordening (EG) nr. 999/2001: verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEU 2001, L 147);

  • verordening (EG) nr. 178/2002: verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG 2002, L 31);

  • verordening (EG) nr. 2160/2003: verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (PbEU, 2003, L 325);

  • verordening (EG) nr. 852/2004: verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU 2004, L 139);

  • verordening (EG) nr. 853/2004: verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU 2004, L 139);

  • verordening (EG) nr. 1/2005: verordening (EG) nr. 1/2005: verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en Verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU 2005, L 3);

  • verordening (EG) nr. 183/2005: verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne (PbEU 2005, L 35);

  • verordening (EG) nr. 1177/2006: verordening (EG) nr. 1177/2006 van de Commissie van 1 augustus 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor het gebruik van specifieke bestrijdingsmethoden in het kader van de nationale programma’s voor de bestrijding van salmonella bij pluimvee (PbEU 2006, L 212);

  • verordening (EG) nr. 616/2009: verordening (EG) nr. 616/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2005/94/EG wat betreft de goedkeuring van compartimenten voor pluimvee en compartimenten voor andere in gevangenschap levende vogels ten aanzien van aviaire influenza en aanvullende voorzorgsmaatregelen op het gebied van de bioveiligheid in dergelijke compartimenten (PbEU 2009, L 181);

  • verordening (EU) nr. 200/2010: verordening (EU) nr. 200/2010 van de Commissie van 10 maart 2010 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees parlement en de Raad wat betreft een doelstelling van de Unie voor het verminderen van de prevalentie van serotypen Salmonella bij volwassen vermeerderingskoppels van Gallus gallus (PbEU 2010, L 61);

  • verordening (EU) nr. 517/2011: verordening (EU) nr. 517/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees parlement en de Raad wat betreft een doelstelling van de Unie voor het verminderen van de prevalentie van bepaalde serotypes van salmonella bij legkippen van Gallus gallus en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2160/2003 en Verordening (EU) nr. 200/2010 van de Commissie (PbEU 2011, L 138);

  • verordening (EU) nr. 200/2012: verordening (EU) nr. 200/2012 van de Commissie van 8 maart 2012 tot vaststelling van een doelstelling van de Unie voor het terugdringen van Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium bij koppels slachtkuikens, als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2012, L 71);

  • verordening (EU) nr. 1190/2012: verordening (EU) nr. 1190/2012 van de Commissie van 12 december 2012 tot vaststelling van een doelstelling van de Unie voor het terugdringen van Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium bij koppels kalkoenen, als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2012, L 340);

  • verordening nr. (EU) 576/2013: verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003;

  • verordening nr. (EU) 2015/262: uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort) (PbEU 2015, L 59);

  • verordening (EU) nr. 2016/429: verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (‘diergezondheidswetgeving’) (PbEU 2016, L 84);

  • verordening (EU) nr. 2017/625: verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoeder-wetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plant-gezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de richtlijnen89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017 L 95);

  • verordening (EU) nr. 2019/625: gedelegeerde verordening (EU) 2019/625 van de Commissie van 4 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees parlement en de Raad wat betreft voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen;

  • verordening (EU) 2019/1602: verordening (EU) 2019/1602 van de Commissie van 23 april 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst dat zendingen van dieren en goederen tot hun bestemming vergezelt (PbEU L 250);

  • verordening (EU) 2019/1666: verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie van 24 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen van bepaalde goederen van de grenscontrolepost van aankomst tot de inrichting op de plaats van bestemming in de Unie (PbEU L 255);

  • verordening (EU) nr. 2019/1715: uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling van regels inzake de werking van het informatiemanagementsysteem voor controles en de systeemcomponenten ervan (‘de Imsoc-verordening’) (PbEU 2019, L 261);

  • verordening (EU) nr. 2019/1793: uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie van 22 oktober 2019 betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie (PbEU, L 277);

  • verordening (EU) nr. 2019/2035: gedelegeerde verordening (EU) 2019/2035 van de Commissie van 28 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen waar landdieren worden gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren en broedeieren (PbEU 2019, L 134);

  • verordening (EU) nr. 2019/2122: gedelegeerde verordening (EU) 2019/2122 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees parlement en de Raad wat betreft bepaalde categorieën dieren en goederen die van officiële controles aan grenscontroleposten zijn vrijgesteld, en specifieke controles van de persoonlijke bagage van passagiers en van kleine zendingen goederen die aan natuurlijke personen worden gezonden en niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (PbEU 2019, L 321);

  • verordening (EU) nr. 2019/2124: gedelegeerde verordening (EU) 2019/2124 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor officiële controles van zendingen van dieren en goederen bij doorvoer, overlading en verder vervoer door de Unie, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EG) nr. 1251/2008, (EG) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011 en (EU) nr. 28/2012 van de Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie, en Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (PbEU 2019, L 321);

  • verordening (EU) nr. 2019/2125: gedelegeerde verordening (EU) 2019/2125 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees parlement en de Raad wat betreft regels voor de uitvoering van specifieke officiële controles van houten verpakkingsmateriaal, de kennisgeving van bepaalde zendingen en de te nemen maatregelen in geval van niet-naleving (PbEU 2019, L 321);

  • verordening (EU) nr. 2019/2128: uitvoeringsverordening (EU) 2019/2128 van de Commissie van 12 november 2019 tot vaststelling van het model van officieel certificaat en van de regels voor de afgifte van officiële certificaten voor goederen die worden geleverd aan vaartuigen die de Unie verlaten en bestemd zijn voor bevoorrading van een schip of voor consumptie door de bemanning en passagiers, of aan een militaire basis van de NAVO of de Verenigde Staten van Amerika (PbEU 2019, L 321);

  • verordening (EU) nr. 2020/686: gedelegeerde verordening (EU) 2020/686 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat betreft de erkenning van inrichtingen voor levende producten en de traceerbaarheids- en diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van levende producten van bepaalde gehouden landdieren (PbEU 2020, L 174);

  • verordening (EU) nr. 2020/687: gedelegeerde verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (PbEU 2020, L 174);

  • verordening (EU) nr. 2020/688 :gedelegeerde verordening (EU) 2020/688 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren en broedeieren (PbEU 2020, L 174);

  • verordening (EU) nr. 2020/689: gedelegeerde verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten (PbEU 2020, L 174);

  • verordening (EU) nr. 2020/691: gedelegeerde verordening (EU) 2020/691 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat betreft regels voor aquacultuurinrichtingen en vervoerders van waterdieren (PbEU 2020, L 174);

  • verordening (EU) 2020/692: gedelegeerde verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (PbEU 2020, L 174);

  • verordening (EU) nr. 2020/990: gedelegeerde verordening (EU) 2020/990 van de Commissie van 28 april 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat betreft de diergezondheids- en certificeringsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van waterdieren en producten van dierlijke oorsprong van waterdieren (PbEU 2020, L 221);

  • verordening (EU) nr. 2020/999: uitvoeringsverordening (EU) 2020/999 van de Commissie van 9 juli 2020 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat betreft de erkenning van inrichtingen voor levende producten en de traceerbaarheid van levende producten van runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen (PbEU 2020, L 221);

  • verordening (EU) nr. 2020/2154: gedelegeerde verordening (EU) 2020/2154 van de Commissie van 14 oktober 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat betreft de diergezondheids-, certificerings- en kennisgevingsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren afkomstige producten van dierlijke oorsprong (PbEU 2020, L 431);

  • verordening (EU) nr. 2021/520: verordening (EU) 2021/520 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren (PbEU 2021, L 104);

  • verordening (EU) nr. 2021/605: uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 van de Commissie van 7 april 2021 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest (PbEU 2021, L 129);

  • verordening (EU) nr. 2021/934: uitvoeringsverordening (EU) 2019/934 van de Commissie van 9 juni 2021 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest (PbEU 2021, L 204);

  • verordening (EU) 2021/963: uitvoeringsverordening (EU) 2021/963 van de Commissie van 10 juni 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 en (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de identificatie en registratie van paardachtigen en tot vaststelling van modelidentificatiedocumenten voor die dieren (PbEU 2021, L 213);

  • verordening (EU) nr. 2021/1070: uitvoeringserordening (EU) 2021/1070 van de Commissie van 28 juni 2021 tot vaststelling van bijzondere bestrijdingsmaatregelen voor een beperkte periode in verband met infectie van het nodulaire-dermatosevirus (PbEU 2021, L 230);

  • verordening (EU) nr. 2021/1933: gedelegeerde verordening (EU) 2021/1933 van de Commissie van 14 juli 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsvogels naar een lidstaat vanuit een gebied of derde land (PbEU 2021, L 396);

  • verordening (EU) nr. 2022/140: uitvoeringsverordening (EU) 2022/140 van de Commissie van 16 november 2021 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat de antigeen-, vaccin- en diagnosereagensbanken van de Unie betreft (PbEU 2022, L 23).

Hoofdstuk 1a0. Bestuurlijke boete

Artikel 1.2. Indeling categorieën bestuurlijke boete

De hoogte van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van het besluit, wordt vastgesteld overeenkomstig de bedragen die horen bij de boetecategorieën die in de bijlage bij deze regeling voor desbetreffende overtredingen zijn vastgelegd.

Hoofdstuk 1a. Registers

§ 1. Aanwijzing registers

Artikel 1.3. Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • persoonsgegevens, verwerking, verwerkingsverantwoordelijke, betrokkene onderscheidenlijk verwerker: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

Artikel 1.4. Toepassingsbereik

 • 2 De artikelen 1.5 tot en met 1.10 en 1.11a zijn van toepassing op de aanwijzing van een register, bedoeld in artikel 7b.49, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling houders van dieren.

 • 3 De artikelen 1.5 tot en met 1.10 en 1.11b zijn van toepassing op de aanwijzing van een elektronisch portaal, bedoeld in de artikelen 5b.62 en 5b.68 van de Regeling houders van dieren.

Artikel 1.5. Aanvraag tot aanwijzing register

 • 1 Een aanvraag tot aanwijzing wordt ingediend bij de minister.

 • 2 Een aanvraag tot aanwijzing gaat vergezeld van:

  • a. bewijsstukken dat voldaan wordt aan de artikelen 1.6 en 1.7, en

  • b. een verklaring dat een bewerkersovereenkomst en een gegevensleveringsovereenkomst wordt gesloten, indien het register wordt aangewezen.

Artikel 1.6. Voorwaarden voor aanwijzing register

Een aanwijzing als bedoeld in artikel 1.4, vindt plaats, indien:

 • a. de beheerder van het register een onderneming heeft als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 of een rechtspersoon is in de zin van artikel 54 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, die in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte is gevestigd;

 • b. het register schriftelijk of elektronisch voldoende bereikbaar is voor degene die gegevens in het register meldt;

 • c. de beheerder van het register de geregistreerde gegevens elektronisch en tijdig kan uitwisselen met de minister;

 • d. de beheerder van het register passende technische en organisatorische maatregelen neemt om de geregistreerde gegevens afdoende te beveiligen teneinde verlies en onrechtmatige of onnodige verwerking hiervan te voorkomen;

 • e. de beheerder van het register de geregistreerde gegevens overeenkomstig deze paragraaf verwerkt en slechts voor andere doelen gebruikt dan verwerking overeenkomstig deze paragraaf, nadat toestemming is verkregen van de betrokkene;

 • f. de beheerder van het register zorg draagt voor de kwaliteit van de gegevens.

Artikel 1.7. Aanvullende bepalingen aangewezen register

 • 1 De beheerder van een aangewezen register:

  • a. verwerkt de gegevens die worden gemeld;

  • b. verstrekt degene die de gegevens meldt, digitaal of schriftelijk bewijs van de registratie of de wijziging daarvan, en

  • c. verstrekt de minister op zijn verzoek een overzicht van de gegevens die in het register zijn geregistreerd.

 • 2 De beheerder van het register bewaart de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, vijf jaar, te rekenen vanaf de dag na de datum waarop de gegevens zijn geregistreerd.

 • 3 Indien de beheerder van een register meent dat de gegevens van degene die de gegevens meldt correct zijn vastgelegd, maar deze persoon dit standpunt bestrijdt, registreert de beheerder dat de degene die gegevens heeft gemeld zijn gegevens als niet correct beschouwt.

Artikel 1.8. Privacywetgeving

 • 1 De minister is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het register.

 • 2 Een beheerder van een register is verwerker van de persoonsgegevens.

 • 3 Op verzoek van degene die de gegevens meldt, verstrekt de beheerder van een register informatie aan deze persoon om hem zijn rechten te kunnen laten uitoefenen en de plichten na te leven als bedoeld in hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming, waaronder in elk geval wordt verstaan dat de beheerder deze persoon inzage geeft in de gegevens die de met betrekking tot hem geregistreerd zijn.

 • 4 De minister en de beheerder van een register verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie teneinde een goede naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere privacywetgeving mogelijk te maken. Op verzoek van de minister toont de beheerder aan dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen.

 • 5 De beheerder van het register stelt de minister te allen tijde kosteloos in de gelegenheid alle benodigde controles, gericht op de uitvoering van deze paragraaf en de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere privacywetgeving, uit te voeren of uit te doen voeren.

Artikel 1.9. Onvoorziene situatie

De beheerder van een register die vanwege een onvoorziene situatie niet kan voldoen aan de artikelen 1.6 tot en met 1.8 stelt de minister daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 1.10. Intrekking, schorsing of beëindiging aanwijzing

 • 1 De minister kan de aanwijzing, bedoeld in artikel 1.4, intrekken of schorsen, indien de beheerder van een aangewezen register niet voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 1.7 tot en met 1.9.

 • 2 Indien de aanwijzing van een register wordt ingetrokken, geschorst of anderzijds beëindigd:

  • a. verstrekt de beheerder van het register de geregistreerde gegevens aan de minister of geeft de minister de opdracht aan de beheerder van een register de gegevens te vernietigen, en

  • b. verleent de beheerder van het register alle medewerking aan de minister of de beheerder van een ander aangewezen register ter zake van de overdracht van de werkzaamheden inzake de verwerking van de gegevens.

Artikel 1.11. Aanvullende bepalingen melding diergeneesmiddelen

 • 3 Op een aanvraag tot een aanwijzing als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, wordt binnen zes weken na de datum van ontvangst van de aanvraag beslist.

 • 4 De minister kan de termijn, bedoeld in het derde lid, eenmaal met zes weken verlengen.

Artikel 1.11a. Aanvullende bepalingen melding uitslag onderzoek Salmonella

 • 1 De gegevens, bedoeld in artikel 7b.49, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling houders van dieren, die worden gemeld in een register als bedoeld in artikel 1.4, tweede lid, worden verwerkt met als doel het ten behoeve van de bescherming van de diergezondheid of de volksgezondheid verkrijgen van inzicht in de gezondheidsstatus van dieren waarop de registratieverplichting van toepassing is en een effectief systeem van toezicht op de naleving van en handhaving van de op deze dieren en de houders daarvan van toepassing zijnde regelgeving door de minister te bevorderen.

Artikel 1.11b. Aanvullende bepalingen verwerking gegevens

 • 1 De gegevens, bedoeld in de artikelen 5b.59, 5b.60 en 5b.66 van de Regeling houders van dieren, die worden gemeld door middel van een elektronisch portaal, bedoeld in artikel 1.4, derde lid, worden verwerkt met als doel het ten behoeve van de bescherming van de diergezondheid of de volksgezondheid, het dierenwelzijn of het milieu, of de uitvoering van de Landbouwwet, verkrijgen van inzicht in de verplaatsingen van dieren waarop de verplichting tot melding of registratie van toepassing is en een effectief systeem van toezicht op de naleving van en handhaving van de op deze dieren en de houders daarvan van toepassing zijnde regelgeving door de minister te bevorderen.

§ 2. Goedkeuring tarieven registers

Artikel 1.12. Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op tarieven voor:

 • a. een vergoeding als bedoeld in artikel 1.27, vierde lid, van het Besluit houders van dieren;

 • b. een vergoeding van de kosten voor het registreren en verwerken van de gegevens als bedoeld in artikel 7b.49, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling houders van dieren; en

 • c. een vergoeding van de kosten voor het registreren en verwerken van de gegevens als bedoeld in de artikelen 5b.62 en 5b.68 van de Regeling houders van dieren.

Artikel 1.13. Goedkeuring tarieven registers

 • 1 De goedkeuring van tarieven voor een vergoeding als bedoeld in artikel 1.12, wordt onthouden indien de tarieven hoger zijn dan noodzakelijk, uitgaande van een redelijke toerekening van de totale kosten en opbrengsten, waarbij de vergoeding van de werkzaamheden waarvoor een register is aangewezen niet meer bedraagt dan de kosten die de beheerder maakt bij de uitvoering van die werkzaamheden.

 • 2 De tarieven worden per kalenderjaar goedgekeurd.

 • 4 Van een besluit tot goedkeuring van tarieven wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

§ 3. Aanwijzing van elektronische portalen voor registratie van honden en houders van honden

Artikel 1.13a. Aanvraag tot aanwijzing van een elektronisch portaal

 • 2 Op een aanvraag wordt binnen een termijn van zes weken beslist. De minister kan de beslissing op de aanvraag eenmaal met zes weken verdagen.

 • 4 Indien de aanvrager geen onderneming heeft als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 wordt bij de aanvraag het bewijs van inschrijving in het handelsregister vervangen door een bewijs waarmee de aanvrager aantoont een rechtspersoon te zijn in de zin van artikel 54 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, die in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte is gevestigd.

Artikel 1.13b. Verstrekken bewijs van registratie

De beheerder van een aangewezen elektronisch portaal verstrekt aan de houder van een hond een digitaal of schriftelijk bewijs met de gegevens van een registratie.

Artikel 1.13c. Verwerkingsverantwoordelijke en doel verwerking

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden verwerkt met als doel het ten behoeve van de bescherming van de diergezondheid, de volksgezondheid of het dierenwelzijn verkrijgen van inzicht in de verplaatsingen van dieren waarop de verplichting tot melding of registratie van toepassing is en een effectief systeem van toezicht op de naleving van en handhaving van de op deze dieren en de houders daarvan van toepassing zijnde regelgeving door de minister te bevorderen.

Hoofdstuk 1b. Overtredingen Europese verordeningen

Artikel 1.14

Als voorschriften van EU-verordeningen als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van de wet zijn aangewezen:

 • a. van verordening (EG) nr. 999/2001:

  • artikel 9, eerste lid en tweede lid;

 • b. van verordening (EG) nr. 2160/2003:

  • artikel 7, vijfde lid;

  • artikel 9, eerste lid;

  • artikel 10, vierde lid;

  • artikel 12;

  • bijlage II, onderdelen B, C en D;

 • c. van verordening (EG) nr. 1177/2006:

  • artikel 2;

 • d. van verordening (EG) nr. 616/2009:

  • artikel 5;

  • artikel 7, eerste lid;

 • e. van verordening (EU) nr. 200/2010:

  • de bijlage;

 • f. van verordening (EU) nr. 517/2011:

  • de bijlage;

 • g. van verordening (EU) nr. 200/2012:

  • de bijlage;

 • h. van verordening (EU) nr. 1190/2012:

  • de bijlage;

 • i. van verordening (EU) nr. 576/2013:

  • artikel 5, vierde lid;

  • artikel 6;

  • artikel 10;

  • artikel 11, derde lid;

  • artikel 17, eerste lid;

  • artikel 19, eerste lid;

  • artikel 21;

  • artikel 22, eerste, tweede en derde lid;

  • artikel 23, tweede lid;

  • artikel 33, tweede lid;

  • artikel 34, tweede lid;

  • artikel 36, eerste lid;

 • j. van verordening (EU) nr. 2015/262:

  • artikel 37;

 • k. van verordening (EU) nr. 2016/429:

  • artikel 10, eerste, tweede, derde en vijfde lid;

  • artikel 11, eerste en vierde lid;

  • artikel 12;

  • artikel 16, eerste lid;

  • artikel 17;

  • artikel 24;

  • artikel 25, eerste lid;

  • artikel 66;

  • artikel 84, eerste en tweede lid;

  • artikel 87, eerste en tweede lid;

  • artikel 90;

  • artikel 94, eerste en tweede lid;

  • artikel 95;

  • artikel 96, tweede lid;

  • artikel 102, eerste en derde lid;

  • artikel 103, eerste en derde lid;

  • artikel 104, eerste en derde lid;

  • artikel 105, eerste en derde lid;

  • artikel 112;

  • artikel 113, eerste lid;

  • artikel 114;

  • artikel 115;

  • artikel 117;

  • artikel 121;

  • artikel 124;

  • artikel 125, eerste lid;

  • artikel 126;

  • artikel 127;

  • artikel 128;

  • artikel 129;

  • artikel 130;

  • artikel 132, eerste lid;

  • artikel 133, tweede lid, eerste alinea;

  • artikel 134;

  • artikel 136, eerste lid;

  • artikel 137, eerste lid;

  • artikel 143, eerste lid, tweede lid, eerste alinea, derde lid;

  • artikel 151, eerste en tweede lid;

  • artikel 152;

  • artikel 155, eerste lid, en derde lid in samenhang met artikel 152;

  • artikel 157;

  • artikel 158;

  • artikel 159;

  • artikel 161, eerste, tweede, derde en vijfde lid;

  • artikel 163, eerste en vierde lid;

  • artikel 164, eerste en derde lid;

  • artikel 166, eerste en tweede lid;

  • artikel 167, eerste en tweede lid;

  • artikel 169, eerste lid;

  • artikel 172, eerste en tweede lid;

  • artikel 176, eerste en derde lid;

  • artikel 178;

  • artikel 179;

  • artikel 180, eerste en tweede lid;

  • artikel 186, eerste en derde lid;

  • artikel 187;

  • artikel 188, eerste en derde lid;

  • artikel 191;

  • artikel 192, eerste lid;

  • artikel 193, eerste en tweede lid;

  • artikel 194;

  • artikel 195;

  • artikel 196, eerste lid;

  • artikel 197, eerste en tweede lid;

  • artikel 200, eerste en tweede lid;

  • artikel 201, eerste lid;

  • artikel 202, eerste en tweede lid;

  • artikel 203, eerste lid;

  • artikel 205, eerste lid;

  • artikel 208;

  • artikel 209, eerste lid, en tweede lid in samenhang met artikel 208;

  • artikel 215;

  • artikel 218, eerste en tweede lid;

  • artikel 219;

  • artikel 222, eerste en tweede lid;

  • artikel 223, eerste, derde en vijfde lid;

  • artikel 225, eerste lid, en derde lid in samenhang met artikel 219;

  • artikel 227, onderdeel a in samenhang met artikel 84 eerste of tweede lid, 87 eerste of tweede lid, 90, 94, eerste of tweede lid, 95, 96, eerste of tweede lid, of 172, eerste of tweede lid;

  • artikel 227, onderdeel b in samenhang met artikel 117;

  • artikel 227, onderdeel c, onder i in samenhang met artikel 124, 125, eerste lid, 137, eerste lid, 155, eerste lid, of derde lid in samenhang met artikel 152;

  • artikel 227, onderdeel c, onder ii in samenhang met artikel 191, 192, eerste lid, 193, 194, 195, 196, eerste lid, 197, eerste of tweede lid, 200, eerste of tweede lid, 201, eerste lid, 202, eerste of tweede lid, 203, eerste lid, of 205, eerste lid;

  • artikel 229, tweede lid;

  • artikel 240, eerste lid;

  • artikel 242, eerste lid;

  • artikel 243, derde lid;

 • l. van verordening (EU) 2017/625:

  • artikel 15, eerste, tweede, derde en vijfde lid;

  • artikel 47, vijfde lid;

  • artikel 50, eerste en derde lid;

  • artikel 56, eerste en vierde lid;

  • artikel 57, eerste lid;

  • artikel 69, eerste lid;

 • m. van verordening (EU) nr. 2019/625:

  • artikel 3;

  • artikel 5, eerste lid;

  • artikel 7;

  • artikel 8;

  • artikel 10;

  • artikel 12;

  • artikel 13, eerste lid;

  • artikel 14, eerste lid;

 • n. van verordening (EU) 2019/1602:

  • artikel 3;

  • artikel 4, onderdelen a en b;

  • artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, d en e, en tweede lid, onderdeel a en c, en 6, onderdelen a en b;

 • o. van verordening (EU) 2019/1666:

  • artikel 2, tweede lid, onderdeel b en c;

  • artikel 3, eerste lid;

 • p. van verordening (EU) nr. 2019/1715:

  • artikel 40, eerste en tweede lid;

  • artikel 41;

 • q. van verordening (EU) nr. 2019/1793:

  • artikel 7, eerste, tweede en derde lid;

  • artikel 9, eerste en tweede lid;

  • artikel 10, eerste en derde, vierde en vijfde lid;

  • artikel 11, eerste, tweede, derde en vijfde lid;

 • r. van verordening (EU) 2019/2013:

  • artikel 1, eerste lid;

 • s. van verordening (EU) nr. 2019/2035;

  • artikel 3;

  • artikel 9;

  • artikel 15;

  • artikel 17;

  • artikel 22;

  • artikel 23, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, onder b;

  • artikel 24;

  • artikel 25;

  • artikel 26;

  • artikel 27;

  • artikel 28;

  • artikel 29;

  • artikel 30;

  • artikel 31;

  • artikel 32;

  • artikel 33;

  • artikel 34;

  • artikel 35;

  • artikel 36;

  • artikel 37;

  • artikel 38, eerste lid;

  • artikel 45, eerste, tweede en derde lid;

  • artikel 46, eerste, tweede en derde lid;

  • artikel 52, eerste en tweede lid;

  • artikel 58;

  • artikel 61, eerste lid, tweede zin;

  • artikel 63, eerste en tweede lid;

  • artikel 66, eerste, derde en vierde lid;

  • artikel 70;

  • artikel 71;

  • artikel 72;

  • artikel 73;

  • artikel 76;

  • artikel 80, eerste lid;

  • artikel 81, eerste en tweede lid;

  • artikel 83;

  • artikel 86, onder a en b, in samenhang met artikel 12, eerste lid en artikel 37, tweede, derde, vierde, zesde lid, van verordening nr. (EU) 2015/262;

 • t. van verordening (EU) nr. 2019/2122:

  • artikel 8, derde lid, onderdeel a;

  • artikel 10, derde lid;

 • u. van verordening (EU) nr. 2019/2124:

  • artikel 3, eerste lid;

  • artikel 5;

  • artikel 6;

  • artikel 14;

  • artikel 16, eerste en derde lid;

  • artikel 17, tweede lid;

  • artikel 22, vierde lid;

  • artikel 24;

  • artikel 27, eerste en vierde lid;

  • artikel 28;

  • artikel 29;

  • artikel 31, tweede en vierde lid;

  • artikel 32;

  • artikel 35, eerste lid;

  • artikel 36, derde lid;

  • artikel 37, tweede en vijfde lid;

 • v. van verordening (EU) 2019/2125:

  • artikel 5, tweede lid;

 • w. van verordening (EU) nr. 2019/2128:

  • artikel 3;

  • artikel 4;

 • x. van verordening (EU) nr. 2020/686:

  • artikel 3;

  • artikel 5;

  • artikel 8;

  • artikel 9;

  • artikel 10, eerste, tweede en derde lid;

  • artikel 11, eerste, tweede en vierde lid;

  • artikel 12;

  • artikel 15;

  • artikel 16;

  • artikel 17;

  • artikel 18;

  • artikel 20, eerste lid;

  • artikel 21;

  • artikel 22;

  • artikel 23, eerste lid;

  • artikel 24;

  • artikel 25, tweede lid;

  • artikel 26;

  • artikel 27, eerste lid;

  • artikel 28, eerste lid;

  • artikel 29;

  • artikel 32;

  • artikel 33;

  • artikel 34;

  • artikel 36;

  • artikel 37;

  • artikel 38;

  • artikel 41;

  • artikel 42;

  • artikel 46;

  • artikel 47;

 • y. van verordening (EU) nr. 2020/687:

  • artikel 5;

  • artikel 7, vijfde lid;

  • artikel 22, vijfde lid;

  • artikel 70;

  • artikel 72, vierde lid;

  • artikel 86, derde lid;

 • z. van verordening (EU) nr. 2020/688:

  • artikel 4;

  • artikel 5;

  • artikel 7;

  • artikel 8;

  • artikel 9;

  • artikel 10, eerste lid;

  • artikel 11, eerste, tweede en derde lid;

  • artikel 12, eerste, tweede en derde lid;

  • artikel 15, eerste, tweede, derde en vierde lid;

  • artikel 19, eerste lid;

  • artikel 20, eerste en tweede lid;

  • artikel 22 eerste en derde lid;

  • artikel 23, eerste lid;

  • artikel 26, eerste lid;

  • artikel 29, eerste lid;

  • artikel 32, eerste lid;

  • artikel 33, eerste lid;

  • artikel 34, eerste lid;

  • artikel 35, eerste lid;

  • artikel 36, eerste lid;

  • artikel 38,

  • artikel 41;

  • artikel 42;

  • artikel 43, eerste en tweede lid;

  • artikel 44;

  • artikel 45;

  • artikel 47;

  • artikel 48;

  • artikel 50;

  • artikel 51;

  • artikel 53;

  • artikel 55;

  • artikel 58, eerste lid;

  • artikel 59;

  • artikel 60;

  • artikel 61;

  • artikel 62;

  • artikel 63;

  • artikel 64, eerste en tweede lid;

  • artikel 65, eerste en tweede lid;

  • artikel 67;

  • artikel 68;

  • artikel 71, eerste lid;

  • artikel 72;

  • artikel 90;

  • artikel 93;

  • artikel 94;

  • artikel 95

  • artikel 96;

  • artikel 98;

  • artikel 101, eerste, tweede, derde en vierde lid;

  • artikel 104;

  • artikel 105;

 • aa. van verordening (EU) nr. 2020/689:

  • artikel 18;

  • artikel 27, vierde lid;

  • artikel 39;

  • artikel 52, derde lid;

 • ab. van verordening (EU) nr. 2020/691:

  • artikel 4;

  • artikel 10;

  • artikel 22;

  • artikel 23;

  • artikel 24;

  • artikel 25;

  • artikel 26;

  • artikel 27;

  • artikel 28;

  • artikel 29;

  • artikel 30;

  • artikel 31;

  • artikel 32;

  • artikel 33;

  • artikel 34;

  • artikel 35;

 • ac. van verordening (EU) nr. 2020/692:

  • artikel 5;

  • artikel 19, eerste lid;

  • artikel 21, vierde lid;

  • artikel 26;

  • artikel 35;

  • artikel 50;

  • artikel 59;

  • artikel 60;

  • artikel 71;

  • artikel 78;

  • artikel 101, tweede lid;

  • artikel 103;

  • artikel 112;

  • artikel 116, onder a, en b in samenhang met artikel 59 of 60;

  • artikel 174, eerste, tweede en vierde lid;

  • artikel 175, vijfde lid in samenhang met artikel 174 eerste, tweede of vierde lid;

 • ad. van verordening (EU) nr. 2020/990:

  • artikel 3;

  • artikel 4;

  • artikel 5, eerste lid;

  • artikel 9, eerste en tweede lid;

  • artikel 10;

  • artikel 11;

  • artikel 13, eerste lid;

  • artikel 14;

  • artikel 17;

  • artikel 18;

  • artikel 22, eerste lid;

  • artikel 23;

  • artikel 24;

  • artikel 27;

 • ae. van verordening (EU) nr. 2020/999:

  • artikel 3;

  • artikel 5 eerste lid;

 • af. van verordening (EU) nr. 2020/2154:

  • artikel 2;

  • artikel 4;

 • ag. van verordening (EU) nr. 2021/520:

  • artikel 3, eerste lid, eerste zin;

  • artikel 10, eerste lid;

  • artikel 13, eerste en vierde lid;

  • artikel 14, eerste en tweede lid;

  • artikel 15, eerste en tweede lid;

  • artikel 16, eerste en tweede lid;

  • artikel 17, eerste en derde lid;

  • artikel 19, derde lid;

 • ah. van verordening (EU) nr. 2021/605:

  • artikel 18, eerste alinea, en onderdelen a, b en c;

  • artikel 19, eerste, tweede, derde en vierde lid;

  • artikel 20, eerste alinea, en onderdelen a en b;

  • artikel 21, eerste alinea, en onderdelen a en b;

  • artikel 33, tweede lid;

  • artikel 34, derde lid;

  • artikel 35, tweede lid;

  • artikel 36, tweede lid;

  • artikel 37, tweede lid;

  • artikel 50, eerste alinea, en onderdelen a en b;

  • artikel 51, tweede lid, onderdeel b, tweede zin;

  • artikel 52, eerste alinea, en onderdelen a en b;

 • ai. van verordening (EU) nr. 2021/934:

  • artikel 14;

  • artikel 15, eerste, tweede, derde en vierde lid;

  • artikel 16;

  • artikel 17;

  • artikel 20, tweede lid;

  • artikel 21, tweede lid;

  • artikel 30;

 • aj. van verordening (EU) nr. 2021/963:

  • 3, eerste lid;

  • 6, eerste en vierde lid;

  • 9;

  • 10, tweede en derde lid;

  • 11, eerste en tweede lid;

  • 12, eerste lid;

  • 13, eerste, tweede, derde en vierde lid;

  • 14, eerste, tweede, derde en vijfde lid;

  • 16, vierde en zesde lid;

  • 17, eerste en tweede lid;

  • 18, eerste en tweede lid;

  • 20, eerste lid;

  • 21, eerste, vierde en vijfde lid;

  • 22, tweede en derde lid;

  • 23, eerste, tweede en derde lid;

  • 24, derde lid;

  • 27, tweede lid;

  • 29, eerste, tweede, derde en vierde lid;

  • 30, tweede lid;

  • 33, eerste, tweede, derde en vierde lid;

  • 34, eerste en derde lid;

  • 35, eerste en tweede lid;

  • 37, eerste en derde lid;

  • 38, tweede lid, onderdeel a;

  • 39, eerste, tweede en derde lid;

  • 40, eerste en tweede lid;

  • 41, eerste lid;

  • 42, tweede, vierde, en vijfde lid;

  • 43, eerste lid;

  • 44;

  • 45, eerste en tweede lid;

 • ak. van verordening (EU) nr. 2019/4:

  • artikel 4, eerste lid;

  • artikel 5;

  • artikel 6, eerste lid;

  • artikel 7, eerste en vierde lid;

  • artikel 8;

  • artikel 9;

  • artikel 10, eerste lid;

  • artikel 11;

  • artikel 12;

  • artikel 13, eerste en vierde lid;

  • artikel 16, eerste, tweede, zesde, zevende, negende en tiende lid;

  • artikel 17;

 • al. van verordening (EU) nr. 2019/6:

  • artikel 5, eerste lid;

  • artikel 7, eerste lid;

  • artikel 9, vierde lid;

  • artikel 10, eerste en tweede lid;

  • artikel 11, eerste en derde lid;

  • artikel 12;

  • artikel 14, eerste, tweede en derde lid;

  • artikel 15;

  • artikel 16;

  • artikel 58;

  • artikel 73;

  • artikel 76, tweede, derde en vierde lid;

  • artikel 77;

  • artikel 78, eerste lid;

  • artikel 81, eerste, tweede lid;

  • artikel 88, eerste en derde lid;

  • artikel 93, eerste lid;

  • artikel 95, eerste, derde en vijfde lid;

  • artikel 96;

  • artikel 97, eerste lid, in samenhang met het tweede en derde lid;

  • artikel 97, zesde, zevende, achtste en negende lid;

  • artikel 99, eerste en tweede lid;

  • artikel 101;

  • artikel 102, eerste, tweede, vijfde en zesde lid;

  • artikel 103, tweede, derde en vijfde lid;

  • artikel 104, eerste en vijfde lid;

  • artikel 105, eerste, tweede, derde, vijfde en zesde lid;

  • artikel 106, eerste en vijfde lid;

  • artikel 107, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid;

  • artikel 108, eerste, tweede en vijfde lid;

  • artikel 111, eerste lid;

  • artikel 115, eerste lid, in samenhang met het tweede en vierde lid;

  • artikel 118, eerste lid;

  • artikel 119;

  • artikel 120;

  • artikel 121, eerste en tweede lid;

  • artikel 127, eerste lid;

  • artikel 128, eerste tot en met vijfde lid;

  • artikel 134, eerste lid;

 • am. van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2021/577:

  • artikel 1, in samenhang met bijlagen I en II;

 • an. van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/1280:

  • artikel 3;

  • artikel 4;

  • artikel 5;

  • artikel 6;

  • artikel 7;

  • artikel 8;

  • artikel 9;

  • artikel 10;

  • artikel 11;

  • artikel 12;

  • artikel 13;

  • artikel 14;

  • artikel 15;

  • artikel 16;

  • artikel 17;

  • artikel 18;

  • artikel 19;

  • artikel 20;

  • artikel 21;

  • artikel 22;

  • artikel 23;

 • ao. van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/1281:

  • artikel 2;

  • artikel 3;

  • artikel 4;

  • artikel 5;

  • artikel 6;

  • artikel 7;

  • artikel 8;

  • artikel 9;

  • artikel 10;

  • artikel 11;

  • artikel 12;

  • artikel 13;

  • artikel 14;

  • artikel 15;

  • artikel 16;

  • artikel 17;

  • artikel 18;

  • artikel 19;

  • artikel 20;

  • artikel 21;

  • artikel 22;

  • artikel 23;

  • artikel 24;

  • artikel 25;

  • artikel 26, eerste lid;

  • artikel 27, eerste tot en met vierde lid;

 • ap. van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/1248:

  • artikel 3;

  • artikel 4;

  • artikel 5;

  • artikel 6;

  • artikel 7;

  • artikel 8;

  • artikel 9;

  • artikel 10;

  • artikel 11;

  • artikel 12;

  • artikel 13;

  • artikel 14;

  • artikel 15;

  • artikel 16;

  • artikel 17;

  • artikel 18;

  • artikel 19;

  • artikel 20;

  • artikel 21;

  • artikel 22;

  • artikel 23;

  • artikel 24;

  • artikel 25;

  • artikel 26;

  • artikel 27;

  • artikel 28;

  • artikel 29;

  • artikel 30;

  • artikel 31;

  • artikel 32;

  • artikel 33;

  • artikel 34;

  • artikel 35;

  • artikel 36;

  • artikel 37;

  • artikel 38;

  • artikel 39;

 • aq. van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/1904:

  • artikel 1, in samenhang met de bijlage;

 • ar. van verordening (EU) nr. 2021/1070:

  • artikel 13, eerste alinea en onderdelen a, b en c;

  • artikel 14, eerste alinea en onderdelen a en b;

  • artikel 15, eerste alinea en onderdelen a en b;

  • artikel 17, tweede lid, onderdeel a, eerste streepje, tweede zin;

 • as. van verordening (EU) nr. 2021/1933:

  • artikel 2;

  • artikel 3, eerste en tweede lid;

  • artikel 4;

  • artikel 5;

  • artikel 7;

 • at. van verordening (EU) nr. 2022/140:

  • artikel 4, tweede lid;

  • artikel 5, tweede lid;

  • artikel 6, tweede en derde lid.

Hoofdstuk 2. : Gidsen voor goede praktijken

Artikel 2.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • beoordeling: beoordeling van nationale gidsen voor goede praktijken als bedoeld in artikel 8.44 van de Wet dieren;

 • verordening (EG) nr. 1069/2009: Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (PbEU 2009, L 300);

 • verordening (EG) nr. 1099/2009: Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PbEU 2009, L 303).

Artikel 2.2

Een verzoek om een beoordeling wordt ingediend met gebruikmaking van een middel dat door de minister beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 2.3

 • 1 In het verzoek om een beoordeling specificeert de verzoeker de artikelen van verordening, wet, besluit of regeling, die in de betrokken nationale gids voor goede praktijken worden ingevuld, geïnterpreteerd of uitgewerkt. In het verzoek wordt de gegeven invulling, interpretatie of uitwerking onderbouwd.

 • 2 Het verzoek om een beoordeling wordt ondertekend en bevat voorts ten minste:

  • de naam en het adres van de verzoeker, en

  • indien van toepassing, de diersoort of de productcategorie waar de nationale gids op betrekking heeft.

 • 3 De verzoeker verschaft voorts de gegevens en bescheiden die voor de beoordeling nodig zijn.

Artikel 2.4

 • 1 De minister beoordeelt of de nationale gidsen voor goede praktijken kunnen bijdragen aan de naleving van het bij of krachtens de Wet dieren bepaalde.

Artikel 2.5

 • 1 De minister geeft zijn beoordeling binnen acht weken na ontvangst van het verzoek en maakt deze bekend.

 • 3 Indien niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden bedoeld in artikel 2.4, trekt de minister de beoordeling in en doet hij daarvan mededeling.

Artikel 2.6

Voor de behandeling van een verzoek om een beoordeling is aan de minister een bedrag verschuldigd van € 1.000,–.

Hoofdstuk 3. : Overige bepalingen

Artikel 3.7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren.

Artikel 3.8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Bijlage als bedoeld in artikel 1.2 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren

Wet dieren

Categorie

Artikel 2.7, derde lid

2

Artikel 2.8, eerste lid, onderdelen b en c

4

Artikel 2.17, eerste lid

4

Artikel 3.4, eerste lid

3

Artikel 3.4, tweede lid

4

Artikel 5.10, eerste lid

4

Artikel 5.11, eerste lid

4

Artikel 5.12, eerste lid

4

Besluit diergeneeskundigen

 

Artikel 5.8, eerste lid

3

Regeling diergeneeskundigen

 

Artikel 5.11

3

Artikel 5.12

3

Besluit diergeneesmiddelen 2022

 

Artikel 2.1, eerste lid

4

Artikel 2.2

3

Artikel 4.2, eerste lid

4

Artikel 5.1, eerste en derde lid

4

Artikel 5.3, eerste lid

4

Artikel 8.2

4

Regeling diergeneesmiddelen 2022

 

Artikel 2.2

4

Artikel 2.3

4

Artikel 3.2, eerste lid

3

Artikel 3.3

3

Artikel 3.4

3

Artikel 3.7

4

Artikel 3.9, eerste en tweede lid

4

Artikel 5.1

4

Artikel 5.2

3

Artikel 5.3, eerste lid

4

Besluit dierlijke producten

 

Artikel 2.2

3

Artikel 2.3

3

Artikel 2.4, eerste tot en met vierde lid

3

Artikel 2.4, zesde lid

2

Regeling dierlijke producten

 

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel a, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op artikel 8, derde lid, en bijlage V, punt 7, punt 8.1, onderdelen a tot en met e en punt 11.3, onderdeel b, van verordening (EG) nr. 999/2001

4

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel a, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op bijlage V, punt 8.1, onderdeel f, van verordening (EG) nr. 999/2001

3

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel a, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op bijlage V, punt 11.3, onderdelen a en c, van verordening (EG) nr. 999/2001

2

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel b

3

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel c, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op de artikelen 3, 4, eerste tot en met derde lid, 5, tweede lid, laatste alinea, en vierde lid, onderdelen a en b, en artikel 6, derde lid, van verordening (EG) nr. 852/2004

3

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel c, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op artikel 5, eerste lid, van verordening (EG) nr. 852/2004

4

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel c, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op de artikelen 5, vierde lid, onderdeel c, en 6, tweede lid, laatste alinea, van verordening (EG) nr. 852/2004

2

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel d

3

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel e

3

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel f, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op de artikelen 2 en 4 van verordening (EU) nr. 2015/1375

4

Artikel 2.5

3

Artikel 2.24

2

Artikel 2.25a

2

Artikel 3.2, eerste lid

3

Artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 4, eerste lid, 11, eerste lid, onderdeel c, 14, 21, eerste tot en met derde lid, 22, eerste en tweede lid, 23, eerste en tweede lid, 24, 25, 26, eerste en tweede lid, 28, 29, eerste tot en met derde lid, 31, eerste lid, 32, eerste lid, 35, 36, 41, eerste lid en tweede lid, onderdelen c en d, en 48, eerste, vierde en vijfde lid, van verordening (EG) nr. 1069/2009

3

Artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 6, eerste lid, 11, eerste lid, onderdelen a, b en d, 12, 13, 43, eerste tot en met derde lid, en 44, derde lid, van verordening (EG) nr. 1069/2009

4

Artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 3, 5, tweede lid, 6, derde, vierde en vijfde lid, 10, eerste lid, 11, tweede en derde lid, 12, tweede en derde lid, 13, 15, 17, 19, onderdelen b en c, 20, eerste en tweede lid, 22, eerste lid, 23, 24, 25, eerste en derde lid, 27, tweede en derde lid, 28, tweede en vierde lid, van verordening (EU) nr. 142/2011

3

Artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 8, eerste lid, 9, 19, onderdeel c, en 21, eerste lid, van verordening (EU) nr. 142/2011

4

Artikel 3.3, eerste lid, onderdeel c

3

Artikel 3.4

3

Artikel 3.18

3

Artikel 3.22, eerste, derde en vierde lid

2

Artikel 3.22, tweede lid

3

Artikel 3.22, vijfde lid

1

Artikel 3.23

2

Artikel 3.24

2

Artikel 3.25

2

Artikel 3.26

2

Artikel 3A.10, eerste lid voor zover dat betrekking heeft op paardensperma-wincentra en voor zover dit artikel betrekking heeft op artikel 4, in samenhang met bijlage I, deel 1, punt 1, onderdeel a, onder VIII van verordening (EU) 2020/686.

2

Artikel 3A.10, eerste lid voor zover dat betrekking heeft op paardensperma-wincentra en voor zover dit artikel betrekking heeft op artikel 4, in samenhang met bijlage I, deel 1, punt 1, onderdeel a, onder IX van verordening (EU) 2020/686.

2

Artikel 3A.10, eerste lid voor zover dat betrekking heeft op paardensperma-wincentra en voor zover dit artikel betrekking heeft op artikel 4, in samenhang met bijlage I, deel 1, punt 2, onderdeel a, onder IV van verordening (EU) 2020/686.

1

Artikel 3A.10, eerste lid voor zover dat betrekking heeft op paardensperma-wincentra en voor zover dit artikel betrekking heeft op artikel 4, in samenhang met bijlage I, deel 1, punt 2, onderdeel c van verordening(EU) 2020/686.

1

Artikel 3A.10, eerste lid voor zover dat betrekking heeft op paardensperma-wincentra en voor zover dit artikel betrekking heeft op artikel 8, eerste lid van verordening (EU) 2020/686

2

Artikel 3A.10, tweede lid voor zover dat betrekking heeft op paardensperma-wincentra en voor zover dit artikel betrekking heeft op artikel 16, onderdeel d, onder IV van verordening (EU) 2020/686.

2

Artikel 3A.10, tweede lid voor zover dat betrekking heeft op paardensperma-wincentra en voor zover dit artikel betrekking heeft op artikel 16, onderdeel e van verordening (EU) 2020/686.

2

Artikel 3A.10, tweede lid voor zover dat betrekking heeft op paardensperma-wincentra en voor zover dit artikel betrekking heeft op artikel 18, onderdeel a van verordening (EU) 2020/686.

2

Artikel 3A.10, tweede lid voor zover dat betrekking heeft op paardensperma-wincentra en voor zover dit artikel betrekking heeft op artikel 23, eerste lid onderdeel c van verordening (EU) 2020/686, voor zover dit CEM en EVA betreft

3

Artikel 3A.10, tweede lid, aanhef en onder e voor zover dat betrekking heeft op paardensperma-wincentra en voor zover het CEM en EVA betreft

3

Artikel 3A.11 voor zover dat betrekking heeft op paardensperma-wincentra

2

Besluit diervoeders

 

Artikel 3.6

4

Artikel 3.7

4

Regeling diervoeders 2012

 

Artikel 3

4

Artikel 6, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 8.9 van de Regeling diergeneesmiddelen

4

Artikel 6, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 8.10 van de Regeling diergeneesmiddelen

4

Artikel 6, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 8.12 van de Regeling diergeneesmiddelen

3

Artikel 7, eerste lid

4

Artikel 13, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 24 van verordening (EG) nr. 183/2005

2

Artikel 13, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 4, 5, eerste, tweede, derde, vijfde en zesde lid, en 9, eerste en tweede lid, van verordening (EG) nr. 183/2005

3

Artikel 13, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 6, eerste en derde lid, 7, eerste lid, 10 en 23, eerste lid, van verordening (EG) nr. 183/2005

4

Artikel 14

4

Artikel 15

4

Artikel 20, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 16 van verordening (EG) nr. 178/2002

3

Artikel 20, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 11, 12, 15, eerste lid, 17, eerste lid, 18 en 20 van verordening (EG) nr. 178/2002

4

Artikel 21, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 20, eerste lid, en 25, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 1829/2003

2

Artikel 21, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 16, eerste en tweede lid, en 21, eerste en derde lid, van verordening (EG) nr. 1829/2003

4

Artikel 22

3

Artikel 23, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 16, eerste tot en met vijfde lid, van verordening (EG) nr. 1831/2003

2

Artikel 23, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 3, derde lid, van verordening (EG) nr. 1831/2003

3

Artikel 23, voor zover dat artikel betrekking heeft op artikel 3, eerste en vierde lid, van verordening (EG) nr. 1831/2003

4

Artikel 24, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 11, tweede tot en met vijfde lid, 14, eerste en tweede lid, 15, 16, 17, eerste en tweede lid, 18, 19, 22, eerste lid, 23, eerste lid, 24, vijfde lid, tweede volzin, en zesde lid, en 25, vierde lid, van verordening (EG) nr. 767/2009

2

Artikel 24, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 5, eerste en tweede lid, 8, eerste lid, 9, 11, eerste lid, 13, eerste en tweede lid en 20, eerste lid, van verordening (EG) nr. 767/2009

3

Artikel 24, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 4, 6, eerste lid en 13, derde lid, van verordening (EG) nr. 767/2009

4

Artikel 29

4

Artikel 30

2

Artikel 57

4

Artikel 62

4

Artikel 63

2

Besluit houders van dieren

Categorie

Artikel 1.6, eerste tot en met vierde lid

2

Artikel 1.7, onderdelen a tot en met g

2

Artikel 1.8, eerste tot en met vierde lid

2

Artikel 1.13, eerste en tweede lid

2

Artikel 1.14, eerste lid

2

Artikel 1.17

2

Artikel 1.18

2

Artikel 1.22

3

Artikel 1.27, eerste lid

3

Artikel 1.28, eerste en tweede lid

3

Artikel 1.44

3

Artikel 1.45

3

Artikel 1.46

3

Artikel 1.47, eerste lid

2

Artikel 1.47, tweede lid

1

Artikel 1.57, eerste lid, indien de merken zijn geleverd door een leverancier

2

Artikel 2.3

2

Artikel 2.4

2

Artikel 2.5

2

Artikel 2.7

3

Artikel 2.8

3

Artikel 2.9

3

Artikel 2.10

3

Artikel 2.10f, eerste lid, in samenhang met artikel 2.10f vijfde lid, voor zover het vervoer van evenhoevigen betreft.

3

Artikel 2.10f, tweede lid, in samenhang met artikel 2.10f vijfde lid, voor zover het vervoer van evenhoevigen betreft.

3

Artikel 2.10f, derde lid, voor zover artikel 2.10f, eerste lid in samenhang met artikel 2.10f vijfde lid, voor zover het vervoer van evenhoevigen betreft.

2

Artikel 2.10f, derde lid, voor zover artikel 2.10f, tweede lid in samenhang met artikel 2.10f vijfde lid, voor zover het vervoer van evenhoevigen betreft.

2

Artikel 2.13

2

Artikel 2.14

2

Artikel 2.15, tweede lid

2

Artikel 2.16

2

Artikel 2.17

2

Artikel 2.18

2

Artikel 2.19

2

Artikel 2.20

2

Artikel 2.21

2

Artikel 2.22

2

Artikel 2.23

2

Artikel 2.24

2

Artikel 2.25

2

Artikel 2.26

2

Artikel 2.27

2

Artikel 2.31

2

Artikel 2.32

2

Artikel 2.33

2

Artikel 2.34

2

Artikel 2.35, eerste lid

2

Artikel 2.36

2

Artikel 2.37

2

Artikel 2.38

2

Artikel 2.39

2

Artikel 2.40

2

Artikel 2.41

2

Artikel 2.42

2

Artikel 2.43

2

Artikel 2.44

2

Artikel 2.45

2

Artikel 2.46

3

Artikel 2.50

2

Artikel 2.51

2

Artikel 2.52, eerste en tweede lid

2

Artikel 2.53

2

Artikel 2.54, eerste tot en met vierde lid

2

Artikel 2.55, eerste en tweede lid

2

Artikel 2.56

2

Artikel 2.57

2

Artikel 2.58

2

Artikel 2.59

2

Artikel 2.61

2

Artikel 2.62, eerste lid

2

Artikel 2.63, tweede lid

2

Artikel 2.64, derde lid

2

Artikel 2.65, eerste lid

2

Artikel 2.65c

2

Artikel 2.65d

2

Artikel 2.65e

2

Artikel 2.65f

2

Artikel 2.68

2

Artikel 2.69, derde lid

2

Artikel 2.70

2

Artikel 2.71

2

Artikel 2.72

2

Artikel 2.73

2

Artikel 2.74

2

Artikel 2.75

2

Artikel 2.76

2

Artikel 2.76c

2

Artikel 2.76d

2

Artikel 2.76e

2

Artikel 2.76f, in samenhang met artikel 6.1

2

Artikel 2.76g

2

Artikel 2.76h

2

Artikel 2.76i

2

Artikel 2.76ig, eerste lid

2

Artikel 2.76ih, eerste lid

3

Artikel 2.76ih, tweede en derde lid

1

Artikel 2.76l

2

Artikel 2.76m

2

Artikel 2.76n

2

Artikel 2.76o, in samenhang met artikel 6.2

2

Artikel 2.76p

2

Artikel 2.76q

2

Artikel 2.76r

2

Artikel 2.76u

2

Artikel 2.76v

2

Artikel 2.76w

2

Artikel 2.76x

2

Artikel 2.76v

2

Artikel 2.76w

2

Artikel 3.1

2

Artikel 3.2

2

Artikel 3.3

2

Artikel 3.4

2

Artikel 3.6

2

Artikel 3.7

2

Artikel 3.8, eerste tot en met derde lid

1

Artikel 3.8, vierde en vijfde lid

2

Artikel 3.9

1

Artikel 3.10

2

Artikel 3.11, eerste tot en met vierde lid

2

Artikel 3.12

2

Artikel 3.13

2

Artikel 3.14, eerste lid

2

Artikel 3.14, tweede lid

3

Artikel 3.14, vierde tot en met zesde lid

2

Artikel 3.16

2

Artikel 3.17, eerste lid

2

Artikel 3.18

2

Artikel 3.19

2

Artikel 3.20

2

Artikel 3.21

2

Artikel 3.22

2

Artikel 3.23

2

Artikel 4.6

2

Artikel 4.7

2

Artikel 4.8

2

Artikel 4.9, eerste lid

3

Artikel 4.9, tweede, derde en vierde lid

2

Artikel 4.10, tweede lid

2

Artikel 4.11

2

Artikel 4.12

2

Artikel 4.14, tweede lid

2

Artikel 4.17

3

Artikel 5.3, eerste lid

2

Artikel 5.3, tweede lid

2

Artikel 5.5

3

Artikel 5.5f

3

Artikel 5.6

1

Artikel 5.7

3

Artikel 5.8

3

Artikel 5.8a

3

Artikel 5.8b

3

Artikel 5.9

3

Artikel 5.9a

3

Regeling houders van dieren

 

Artikel 3.1, eerste, derde en vierde lid

3

Artikel 3.4

3

Artikel 3.5

3

Artikel 3.7

3

Artikel 4.8, voor zover dat artikel betrekking heeft op de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 12 alsmede Bijlagen I, II en IV, voor zover genoemd in de genoemde artikelen, van verordening (EG) nr. 1/2005

2

Artikel 5.3, tweede lid

2

Artikel 5.8

3

Artikel 5a.1, eerste lid

2

Artikel 5a.3, ingeval het een inrichting voor runderen, varkens, schapen, geiten en gevogelte betreft

1

Artikel 5a.8

1

Artikel 5b.3, eerste lid, onderdeel a

1

Artikel 5b.4, eerste lid, ingeval de exploitant runderen of varkens houdt, met uitzondering van het sterftecijfer van in de inrichting gehouden dieren, biobeveiligingsmaatregelen, resultaten van diergezondheidsinspecties, het type elektronisch identificatiemiddel of tatoeage en de plaats daarvan indien bij het dier aangebracht, de datum van slacht of verlies van het dier, de reden van wijziging van het identificatienummer.

1

Artikel 5b.6, eerste lid voor zover het de identificatie van runderen, schapen, geiten of varkens betreft.

2

Artikel 5b.10, voor zover het leveranciers van identificatiemiddelen van runderen, schapen, geiten of varkens betreft.

2

Artikel 5b.11

2

Artikel 5b.13, eerste lid

1

Artikel 5b.14, eerste lid, voor zover het gaat om runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen.

2

Artikel 5b.15 eerste en derde lid, voor zover het gaat om runderen, varkens, schapen, geiten en voor zover van toepassing, paardachtigen.

2

Artikel 5b.22

1

Artikel 5b.23, tweede lid in samenhang met het eerste lid

2

Artikel 5b.24, onderdeel a

1

Artikel 5b.24, onderdeel b

2

Artikel 5b.29, eerste en tweede lid

2

Artikel 5b.30, eerste en tweede lid

2

Artikel 5b.36, tweede en derde lid

2

Artikel 5b.38

2

Artikel 5b.39, tweede lid

2

Artikel 5b.44

2

Artikel 5b.45

1

Artikel 5b.46

2

Artikel 5b.47, tweede, derde en vierde lid

2

Artikel 5b.49, tweede lid

2

Artikel 5b.49, derde lid

1

Artikel 5b.52

2

Artikel 5b.53, eerste lid

1

Artikel 5b.54

2

Artikel 5b.55

2

Artikel 5b.56, derde lid

2

Artikel 5b.56, tweede lid, met uitzondering van de gegevens bedoeld in artikel 5b.55, tweede lid

2

Artikel 5b.59 en 5b.60

2

Artikel 5b.61, tweede lid

2

Artikel 5b.62, vijfde lid

1

Artikel 5b.66, eerste en tweede lid

2

Artikel 5b.66, derde lid

1

Artikel 5b.67, eerste lid

2

Artikel 5b.67, tweede lid

1

Artikel 5b.68, eerste lid

2

Artikel 5c.7, tweede lid

3

Artikel 7b.2, derde lid

2

Artikel 7b.3, eerste, tweede en derde lid

2

Artikel 7b.5, eerste lid

3

Artikel 7b.5, tweede, derde, vijfde en zesde lid

2

Artikel 7b.6, tweede lid, onderdelen a en b

2

Artikel 7b.6, derde, vijfde, zesde en zevende lid

2

Artikel 7b.8, eerste en derde lid

3

Artikel 7b.8, tweede lid

2

Artikel 7b.9, derde lid

2

Artikel 8.3, eerste tot en met zesde lid

2

Artikel 8.4, eerste tot en met vijfde lid

2

Artikel 8.5, eerste tot en met derde lid

2

Artikel 7b.11

2

Artikel 7b.12

2

Artikel 9.2

3

Artikel 9.4, eerste en tweede lid

1

Verordening (EU) nr. 2016/429

 

Artikel 10, vierde lid, onderdeel a, onder ii, voor zover het gaat om schapen en geiten

1

Artikel 46, tweede en derde lid

2

Artikel 84, eerste lid, voor zover het exploitanten betreft die runderen, varkens, schapen, geiten of meer dan 250 kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels houden, of een exploitant van een inrichting waar sperma van paardachtigen wordt gewonnen, geproduceerd, verwerkt of opgeslagen.

2

Artikel 94, eerste lid, voor zover het exploitanten betreft die runderen, varkens, schapen en geiten houden, of een exploitant van een inrichting waar sperma van paardachtigen wordt gewonnen, geproduceerd, verwerkt of opgeslagen.

2

Artikel 96, eerste lid, voor zover het exploitanten betreft die runderen, varkens, schapen en geiten houden.

2

Artikel 102, derde lid, aanhef, onderdeel b, in samenhang met artikel 5b.4, tweede lid, van de Regeling houders van dieren ingeval de exploitant runderen of varkens houdt, met uitzondering van het sterftecijfer van in de inrichting gehouden dieren, biobeveiligingsmaatregelen, resultaten van diergezondheidsinspecties, het type elektronisch identificatiemiddel of tatoeage en de plaats daarvan indien bij het dier aangebracht, de datum van slacht of verlies van het dier, de reden van wijziging van het identificatienummer.

1

Artikel 102, derde lid, aanhef, onderdeel b, in samenhang met artikel 5b.4, tweede lid, van de Regeling houders van dieren, ingeval de exploitant schapen of geiten houdt, voor zover dat betrekking heeft op het verplaatsingsdocument.

1

Artikel 103, derde lid, onderdeel b, in samenhang met artikel 3a.8, tweede lid, van de Regeling dierlijke producten, voor zover dat betrekking heeft op paardensperma-wincentra

2

Artikel 104, derde lid, aanhef en onderdeel b, in samenhang met artikel 4.12, tweede lid, van de Regeling houders van dieren

3

Artikel 115, onderdeel b

2

Artikel 124, tweede lid, aanhef, onderdeel b, voor zover het runderen, varkens, schapen, geiten of paardachtigen betreft

2

Artikel 127, eerste lid, onderdeel a, onder i, voor zover het runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen betreft

3

Artikel 127, eerste lid, onderdeel c, onder ii, voor zover het runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen betreft

2

Artikel 127, tweede lid, voor zover het runderen, schapen, geiten en paardachtigen betreft

2

Artikel 143, eerste lid en tweede lid, voor zover het paardachtigen betreft met bestemming een paardenspermawincentrum.

2

   

Verordening (EU) nr. 2015/262

 

Artikel 37, eerste lid, onder b en het tweede, derde, vierde, vijfde, en zesde lid.

3

   

Verordening (EU) nr. 2019/2035

 

Artikel 38, eerste lid.

2

Artikel 45, tweede en derde lid

2

Artikel 52, tweede lid, onderdeel b

2

Artikel 58, eerste lid, onderdeel a

2

Artikel 58, tweede lid, onderdeel b

2

Artikel 58, derde lid

2

Artikel 66, eerste lid

1

Artikel 66, derde lid

3

   

Verordening (EU) nr. 2020/688

 

Artikel 4, onderdeel b

3

   

Verordening nr. 2021/520

 

Artikel 3, eerste lid, eerste zin, in samenhang met artikel 5b.49, eerste lid, artikel 5b.56, eerste lid, artikel 5b.61, eerste lid, van de Regeling houders van dieren

2

Artikel 13, eerste lid, in samenhang met artikel 5b.19, eerste lid, van de Regeling houders van dieren

2

Artikel 14, eerste lid, in samenhang met artikel 5b.27, eerste lid, van de Regeling houders van dieren

2

Artikel 15, in samenhang met artikel 5b.36, eerste lid, van de Regeling houders van dieren

2

Artikel 17, eerste lid, in samenhang met artikel 5b.19 derde lid, van de Regeling houders van dieren

2

   

Verordening (EU) nr. 2021/963

 

Artikel 3, eerste lid

2

Artikel 6, eerste lid en vierde lid

2

Artikel 11, eerste lid, voor zover het het moment van aanvraag van het unieke levenslang geldige identificatiedocument betreft

2

Artikel 12

2

Artikel 13, tweede lid

2

Artikel 14, eerste lid

2

Artikel 14, derde lid, in samenhang met artikel 5b.39, derde lid, van de Regeling houders van dieren

2

Artikel 21, eerste lid, in samenhang met artikel 5b.39, eerste lid, van de Regeling houders van dieren

2

Artikel 27, tweede lid

1

Artikel 29, eerste lid, onderdeel a

3

Artikel 29, eerste lid, onderdeel b en d

2

Artikel 37, eerste lid

2

Artikel 43, eerste lid

2

   
   

Verordening (EU) nr. 2019/4

 

Artikel 4, eerste lid, in samenhang met bijlage I, afdelingen 1 tot en met 5, 7 en 8

4

Artikel 4, eerste lid, in samenhang met bijlage I, afdeling 6

3

Artikel 5

4

Artikel 6, eerste lid

4

Artikel 7, eerste en vierde lid

4

Artikel 8

4

Artikel 9

4

Artikel 10, eerste lid

4

Artikel 11

4

Artikel 12

4

Artikel 13, eerste en vierde lid

4

Artikel 16, eerste, tweede, zesde, zevende, negende en tiende lid

4

Artikel 17

4

Verordening (EU) nr. 2019/6

 

Artikel 5, eerste lid

4

Artikel 7, eerste lid

4

Artikel 9, vierde lid

4

Artikel 10, eerste en tweede lid

4

Artikel 11, eerste en derde lid

4

Artikel 12

4

Artikel 14, eerste, tweede en derde lid

4

Artikel 15

4

Artikel 16

4

Artikel 58

4

Artikel 73

4

Artikel 76, tweede, derde en vierde lid

4

Artikel 77, in samenhang met uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/1281

4

Artikel 78, eerste lid

4

Artikel 81, eerste en tweede lid

4

Artikel 88, eerste en derde lid

4

Artikel 93, eerste lid

4

Artikel 95, eerste, lid, in samenhang met uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/1280

3

Artikel 95, derde en vijfde lid

3

Artikel 96

3

Artikel 97, eerste lid, in samenhang met het tweede en derde lid

4

Artikel 97, zesde, zevende en negende lid

4

Artikel 97, achtste lid

3

Artikel 99, eerste en tweede lid

4

Artikel 101, eerste, tweede, derde, vierde en zesde lid

4

Artikel 101, vijfde lid, in samenhang met uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/1248

4

Artikel 101, zevende en achtste lid

3

Artikel 102, eerste, tweede, vijfde en zesde lid

4

Artikel 103, tweede lid

4

Artikel 103, derde en vijfde lid

2

Artikel 104, eerste lid

4

Artikel 104, vijfde lid in samenhang met uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/1904

4

Artikel 105, eerste, tweede, derde en zesde lid

4

Artikel 105, vijfde lid

3

Artikel 106, eerste en vijfde lid

4

Artikel 107, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid

4

Artikel 108, eerste, tweede en vijfde lid

3

Artikel 111, eerste lid

4

Artikel 115, eerste lid, in samenhang met het tweede en vierde lid

4

Artikel 118, eerste lid

4

Artikel 119

4

Artikel 120

4

Artikel 121, eerste en tweede lid

4

Artikel 127, eerste lid

4

Artikel 128, eerste tot en met vijfde lid

4

Artikel 134, eerste lid

4

Naar boven