Regeling vergoedingen Telecommunicatiewet en Postwet 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-04-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012, nr. WJZ/12376958, houdende regels inzake de vaststelling van de vergoeding voor werkzaamheden en diensten in 2013 op grond van de Telecommunicatiewet en de Postwet (Regeling vergoedingen Telecommunicatiewet en Postwet 2013)

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor de kosten van het door de Autoriteit Consument en Markt verrichten van werkzaamheden of diensten zijn met betrekking tot de categorieën en subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage, voor het kalenderjaar 2013 de in de bijlage genoemde vergoedingen verschuldigd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Indien sprake is van een overdracht van activiteiten als bedoeld in artikel 5b, derde lid, van het besluit, en indien de overdracht van activiteiten heeft plaatsgevonden na het jaar dat op grond van artikel 5c, eerste lid, van het besluit als referentiejaar geldt, wordt de omzet van de vergoedingsplichtige aanbieder gebaseerd op:

  • a. bij een splitsing in de zin van artikel 334a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: het relevante deel van de omzet van de aanbieder waaruit de vergoedingsplichtige aanbieder is ontstaan;

  • b. bij een overdracht van activiteiten op een andere wijze dan bedoeld in onderdeel a: de omzet van de aanbieder of de aanbieders wiens respectievelijk wier activiteiten zijn overgedragen aan de vergoedingsplichtige aanbieder.

 • 2 Indien sprake is van een overdracht van activiteiten als bedoeld in artikel 5b, derde lid, van het besluit, en indien de overdracht van activiteiten heeft plaatsgevonden in het jaar dat op grond van artikel 5c, eerste lid, van het besluit als referentiejaar geldt, wordt de omzet van de vergoedingsplichtige aanbieder gebaseerd op:

  • a. de omzet van de vergoedingsplichtige aanbieder, en

  • b. de in het eerste lid bedoelde omzet.

 • 3 Als relevant deel van de omzet, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt in aanmerking genomen het gedeelte van de omzet dat betrekking heeft op activiteiten die bij de splitsing zijn overgedragen aan de vergoedingsplichtige aanbieder, voor zover deze activiteiten betrekking hebben op het in Nederland leveren van openbare elektronische communicatienetwerken, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

De jaarlijkse vergoeding voor het toezicht genoemd in de bijlage voor het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek wordt over het eerste jaar van registratie berekend over het aantal aan het publiek afgegeven certificaten per datum van registratie bij de Autoriteit Consument en Markt. Indien registratie heeft plaatsgevonden vóór 2013 geldt 1 januari 2013 als de peildatum voor het vaststellen van het aantal aan het publiek afgegeven certificaten waarover de jaarlijkse vergoeding voor het toezicht wordt berekend.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

Degene die de vergoeding verschuldigd is, behoeft de vergoeding voor werkzaamheden of diensten voor registratie, genoemd in de bijlage onder de categorieën 1 en 3, niet bij vooruitbetaling te voldoen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van het besluit, wordt door de Autoriteit Consument en Markt bekend gemaakt door middel van ter inzage legging ten kantore van de Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

De Regeling vergoedingen OPTA 2012 wordt ingetrokken, met dien verstande dat die regeling van toepassing blijft met betrekking tot de in die regeling bedoelde werkzaamheden of diensten die in het kalenderjaar 2012 zijn verricht.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen Telecommunicatiewet en Postwet 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Bijlage behorende bij artikel 3 van de Regeling vergoedingen Telecommunicatiewet en Postwet 2013

[Vervallen per 01-01-2014]

De vergoedingen voor de kosten van de navolgende categorieën en subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden en diensten zijn voor 2013 in euro:

 

Vergoeding voor registratie

Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht

1. Elektronische communicatie

   

Het aanbieden van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, en/of openbare elektronische communicatiediensten en/of bijbehorende faciliteiten:

   

– als is aangetoond dat de omzet in 2011 minder is dan € 2.000.000,–1

nihil

nihil2

– met een omzet in 2011 van ten hoogste € 20.000.000,– en als niet is aangetoond dat de omzet minder is dan € 2.000.000,–

nihil

€ 6.540

– met een omzet in 2011 van meer dan € 20.000.000,–

nihil

0,059% van de omzet3

2. Post

   

• universele dienst

 

nihil

• de verdeelsleutel voor 2013, bedoeld in artikel 14 van het Postbesluit 2009

 

nihil

3. Gekwalificeerde certificaten (TTP)

   

Het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek (TTP-diensten):

   

• met een geldig bewijs van toetsing4

   

– per certificatiedienstverlener

nihil

– per aan het publiek afgegeven certificaat

€ 1,00

• zonder een geldig bewijs van toetsing5

   

– per certificatiedienstverlener

€ 3.000

– per aan het publiek afgegeven certificaat

€ 2,00

1 De in onderdeel 1 bedoelde omzet betreft op grond van artikel 1, onderdeel d, van het besluit de omzet uit het in Nederland leveren van openbare elektronische communicatienetwerken, open elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten.

2 Indien de aanbieder kan aantonen dat zijn omzet (uit in Nederland leveren van openbare elektronische communicatienetwerken, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten) minder bedraagt dan € 2.000.000,– wordt de hoogte van de door hem verschuldigde vergoeding op nihil gesteld op grond van artikel 5a, derde lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet.

3 Dat wil zeggen een percentage van de omzet die de aanbieder in 2011 uit het in Nederland leveren van openbare elektronisch communicatienetwerk, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten heeft gerealiseerd.

4 Certificatiedienstverlener die in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet.

5 Certificatiedienstverlener die niet in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet.

 

Omschrijving

Tariefklasse

4. Nummers als bedoeld in het ‘ Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten ’ beginnend met de cijfers:

   

01 (m.u.v. 014)

02

03

04 (m.u.v. 044)

05

07

Geografisch

Tarief 2

014 (uitgezonderd 01400 voor zover dit nummer wordt verstrekt ten behoeve van het routeren van oproepen naar nummers in de 14-reeks

Netwerktechnische netwerkinterne diensten en routeringsdiensten

Tarief 7

044

Europese telefoonnummerruimte

Tarief 1

061

062

063

064

065

068

Mobiele telefonie

Tarief 2

066

Semafonie

Tarief 2

067

Toegang tot datanetwerken

Tarief 1

0800 kort (8 cijfers)

Gratis informatie kort

Tarief 3

0800 lang (11 cijfers)

Gratis informatie lang

Tarief 4

082

Virtual Private Network (VPN)

Tarief 1

084

087

Persoonlijke assistentdienst

Tarief 2

085

Elektronische communicatie algemeen

Tarief 2

088

Bedrijfsnummers

Tarief 7

090 kort (8 cijfers)

Betaalde informatie kort

Tarief 5

090 lang (11 cijfers)

Betaalde informatie lang

Tarief 6

091

Elektronische communicatie algemeen

Tarief 2

0970

1. Elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen

2. Overige elektronische communicatiediensten

Tarief 8

10

11

16

18

Bijzondere korte nummers

Tarief 1

12

13

14

Bijzondere korte nummers

Tarief 3

Overige, hierboven niet genoemde nummers van het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (uitgezonderd 01400)

 

Tarief 1

     

5. Overige nummerplannen:

   

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan internationale signaleringspuntcodes

ISPC (internationale puntcode)

Tarief 1

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan Transitnetwerk signaleringspuntcodes

TSPC (nationale puntcode)

Tarief 1, per octet

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers)

MNC (Mobiele netwerkcode)

Tarief 1

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan telexdiensten

Telex

Tarief 2

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan voor pakket en circuitgeschakelde datadiensten

DNIC

Tarief 1, per 1/10 DNIC

 

Tarief

6. Overige diensten

 

Per spoedbehandeling van een nummeraanvraag1

€ 550

Entreegeld loting

€ 200

Entreegeld veiling

€ 200

Kopie beschikking

€ 25

1 Voor de spoedafhandeling van een nummeraanvraag binnen 24 uur. Spoedbehandeling van een nummeraanvraag is niet in alle gevallen mogelijk.

Tariefklassen

Per aantal nummers

Vergoeding voor het toekennen

Jaarlijkse vergoeding voor toezicht bij toekenning

Tarief 1

1

€ 871

€ 140

Tarief 2

1000

€ 26 minimumbedrag van € 260

€ 7

Minimumbedrag van € 70

Tarief 3

1

€ 107

€ 35

Tarief 4

1

€ 55

€ 18

Tarief 5

1

€ 143

€ 56

Tarief 6

1

€ 67

€ 26

Tarief 71

100

€ 61

€ 7

Tarief 8

1000

€ 0,60

Minimumbedrag van € 260

€ 0,12

Minimumbedrag van € 70

1 De in tariefklasse 7 genoemde bedragen zijn tevens minimumbedragen indien OPTA besluit nummers in blokken kleiner dan 100 nummers toe te kennen.

Terug naar begin van de pagina