Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 10-03-2022 t/m 17-10-2023

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012, nr. WJZ/12375497, tot aanwijzing van toezichthouders voor de Wet dieren

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 8.1 van de Wet dieren;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

    • verordening (EG) nr. 1/2005: Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU 2005, L 3);

    • verordening (EU) nr. 2019/6: Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2011/82/EG (PbEU 2019, L 4);

    • wet: Wet dieren.

Artikel 2

Met het toezicht op de naleving, bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de wet, zijn belast:

Artikel 2a

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Naar boven