Besluit beperking openbaarheid van eerder aan Nationaal Archief overgebrachte en [...] 1945-1951 en 1983 haar taakvoorgangers en taakopvolgers

Geldend van 21-12-2012 t/m heden

Besluit van de minister van Financiën van 10 december 2012, kenmerk BEDR/2012/604, tot beperking van de openbaarheid van eerder aan het Nationaal Archief overgebrachte en aldaar aanwezige archief van de Stichting Nederlands Kunstbezit (1930) 1945-1951 en 1983 haar taakvoorgangers en taakopvolgers

De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit beperking openbaarheid

De minister van Financiën,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, genoemde belangen en overeenkomstig het advies van het Nationaal Archief referentie 10.496 d.d. 20 november 2012;

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Stichting Nederlands Kunstbezit (1930) 1945-1951 en 1983.

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari 2026.

Inventaris

Beschrijving

Expiratiedatum

133 t/m 185

Beheersdossiers geordend op naam van de gedwongen verkoop van kunstvoorwerpen geadresseerde inzake confiscatie, diefstal en gedwongen verkoop van kunstvoorwerpen

1 januari 2026

227 t/m 229

Stukken betreffende het kopen van kunstvoorwerpen in de oorlog door Duitsers en Oostenrijker, met retroacta.

1 januari 2026

243 t/m 244

Stukken betreffende het verzamelen van gegevens omtrent de verblijfplaats van de door de Duitse bezetters in de oorlog geroofde en onder dwang verkochte kunstvoorwerpen.

1 januari 2026

714 t/m 717

Stukken betreffende de koop, verkoop van schilderijen in de oorlog. Met retroacta. 1945-1962

1 januari 2026

1037 t/m 1054

Beheersdossiers geordend op naam van de eigenaar betreffende de NV Kunsthandel J. Goudstikker

1 januari 2026

1071

Stukken betreffende de opsporing en teruggave van kunstvoorwerpen die in de oorlog, geroofd, geconfisqueerd en zoekgeraakt zijn, 1945-1954.

1 januari 2026

1146 t/m 1147

Akten van cessies, hercessies en retrocessies, geordend op naam van de eigenaar.

1 januari 2026

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

minister

van Financiën,
namens deze,

R. van Zwol

Secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina