Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (niet toepassen macrobeheersmodel op zelfstandige trombosediensten)

Geldend van 01-02-2013 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2012, nr. MC-U-3146797, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake niet toepassen macrobeheersmodel op zelfstandige trombosediensten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 7 november 2012 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2012/13, 30 597, nr. 270) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

De Nederlandse Zorgautoriteit draagt er zorg voor dat met ingang van 2013 het macrobeheersmodel als bedoeld in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg (Stcrt. 2011, 23196) niet meer van toepassing is op trombosezorg geleverd door zelfstandige trombosediensten.

Artikel 2

In aanvulling op artikel 5, vierde lid, van de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg (Stcrt. 2011, 23196)

bevat het in die bepaling bedoelde bericht tevens de mededeling dat het aandeel van de zelfstandige trombosediensten in het te handhaven bedrag nul bedraagt.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina