Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ

1De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35 en 50, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de Wmg,

alsmede de beleidsregels:

 • Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de curatieve GGZ, kenmerk BR/CU-5064;

 • Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de curatieve GGZ, kenmerk BR/CU-5079;

 • Tarief- en budgetmaatregel tweedelijns curatieve GGZ 2012, kenmerk BR/CU-5071;

 • Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ, kenmerk BR/CU-5073;

 • Afronding tarieven, kenmerk AL/BR-0004;

en de nadere regels:

 • Declaratiebepalingen DBC’s in de curatieve GGZ, kenmerk NR/CU-524;

 • Verplichte aanlevering minimale dataset GGZ Zvw, kenmerk NR/CU-519;

 • Informatieverstrekking DBC-informatie, kenmerk NR/CU-528;

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

gebudgetteerde en niet-gebudgetteerde zorgaanbieders als bedoeld in artikel 4, onder d en e, van de beleidsregel ‘Invoering DBC-bekostiging gebudgetteerde zorgaanbieders in de curatieve GGZ’(BR/CU-5073)

aan:

ziektekostenverzekeraars en (niet-)verzekerden2

in rekening mag worden gebracht:

de prestaties en maximaal de bijbehorende bedragen3 (in euro’s) zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking (Bijlage 1 maakt integraal deel uit van deze beschikking), met inachtneming van de hierna genoemde voorwaarden

Aanvullende voorschriften

Bandbreedte

Hetgeen in artikel 5.8 van de beleidsregel ‘Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders in de curatieve GGZ’ is vastgelegd over de mogelijkheid voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om met ingang van 1 januari 2013 binnen een bandbreedte van 10% prijsafspraken te maken boven het geldende maximumtarief en de daaraan gekoppelde voorwaarden, is van overeenkomstige toepassing op (de tarieven voor) DBC’s, met uitzondering op de normatieve huisvestingscomponent.

In dit verband wordt ook wel gesproken van een max-max tarief. Vanzelfsprekend kunnen ook prijsafspraken worden gemaakt onder het maximumtarief met een ondergrens van € 0,-. Aldus is sprake van zogenaamde asymmetrische bandbreedtetarieven. Gebruikmaking van het zogenaamde max-max tarief is uitsluitend mogelijk, indien daarover overeenstemming bestaat tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder die tot uitdrukking komt in een overeenkomst tussen beiden.

Onderlinge dienstverlening

Voor zorg die in het kader van de prestatiebeschrijving ‘onderlinge dienstverlening’ wordt verleend, geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a, van de Wmg.

Normatieve huisvestingscomponent

Voor de zeven deelprestaties voor verblijf in de curatieve GGZ geldt dat het bijbehorende tarief een component voor zorg en een component voor de NHC bevat. Voor de zorgcomponent geldt dat dit een maximumtarief is als hierboven genoemd, inclusief de zogenaamde bandbreedteoptie en de daaraan gekoppelde voorwaarden. De NHC-component is voor gebudgetteerde GGZ-zorgaanbieders niet onderhandelbaar en betreft dus een vast bedrag. Voor niet-gebudgetteerde GGZ-zorgaanbieders is de NHC-component een maximumtarief. In de tariefbeschikking worden beide componenten weergegeven. Het uiteindelijk in rekening te brengen, integrale tarief bestaat derhalve uit de som van de zorgcomponent en de NHC-component. Ten aanzien van de normatieve huisvestingscomponent (NHC), zie verder de beleidsregel ‘Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ’ met kenmerk BR/CU-5065.

Toeslag op NHC voor Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

In aanvulling op de hiervoor genoemde zeven NHC’s geldt voor de PMU een specifieke NHC. Declaratie van deze bijzondere NHC is uitsluitend mogelijk op basis van een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. In de bijlage is de NHC van de PMU vergeleken met de 7 daarvoor genoemde “reguliere” NHC’s. Het verschil kan als toeslag op de 7 reguliere NHC’s worden afgesproken, met dien verstande dat de toeslag wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde van de afgesproken productie regulier en PMU per prestatie voor verblijf. Voor de berekening van het gewogen gemiddelde van de toeslag wordt het verschil (NHC PMU minus NHC regulier) vermenigvuldigd met een breuk waarbij de teller wordt gevormd door de PMU productie en de noemer wordt gevormd door de totale productie.

Toeslag op NHC voor verblijf in een beveiligde setting

In aanvulling op de hiervoor genoemde zeven NHC’s gelden voor verblijf in een beveiligde setting twee specifieke NHC’s voor het beveiligingsniveau 2 en het beveiligingsniveau 3. De beveiligingsniveaus komen overeen met de forensische zorg. Declaratie van deze bijzondere NHC’s is slechts mogelijk op basis van een overeenkomst tussen zorgaanbieder en een zorgverzekeraar. In de bijlage is de NHC van de beveiligde setting vergeleken met de 7 hiervoor genoemde “reguliere” NHC’s. Het verschil kan als toeslag op de 7 reguliere NHC’s worden afgesproken, met dien verstande dat de toeslag wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde van de afgesproken productie regulier en beveiligde setting per prestatie voor verblijf. Voor de berekening van het gewogen gemiddelde van de toeslag wordt het verschil (NHC beveiligingsniveau 2 en 3 minus NHC regulier) vermenigvuldigd met de respectievelijke productie beveiligd 2 en 3 en de som van deze twee bedragen gedeeld door de totale productie van de betreffende prestatie voor verblijf.

Jaarlijkse indexatie

De tarieven worden in beginsel jaarlijks geïndexeerd. Voor wat betreft de loonkosten wordt de index vastgesteld door het Ministerie van VWS. Deze index houdt verband met de CAO-afspraken. Voor wat betreft de materiële kosten wordt aangesloten bij het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).

Het tarief wordt vastgesteld op basis van een voorcalculatie voor jaar t en de definitieve indices van jaar t-1. De op het tarief toe te passen index is het gewogen gemiddelde van de loon- en materiële indices waarbij wordt uitgegaan van een aandeel van 85% loonkosten en 15% materiële kosten.

Verrekenpercentage gebudgetteerde zorgaanbieders

Voor DBC’s die vanaf 1 januari 2013 worden geopend, kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars geen verrekenpercentage meer met elkaar overeenkomen of in rekening brengen. Verrekenpercentages die betrekking hebben op DBC’s die vóór 1 januari 2013 zijn geopend, blijven ook na 1 januari 2013 doorlopen.

Intrekking oude tariefbeschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de tariefbeschikking van 28 november 2011, met kenmerk TB/CU-5046-01, die op 1 januari 2012 in werking is getreden, ingetrokken.

De tariefbeschikking d.d. 4 september 2012 met kenmerk TB/CU-5062-01 met een beoogde datum van inwerkingtreding van 1 januari 2013, komt te vervallen en wordt vervangen door de onderhavige tariefbeschikking d.d. 20 november 2012 met kenmerk TB/CU-5062-02.

Bezwaar en beroep

Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), juncto artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift, per post dan wel per fax (dus niet via e-mail), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.

Het bezwaar dient conform artikel 6:5, eerste lid, Awb schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, en

 • de gronden van het bezwaar.

Het verdient aanbeveling om een afschrift van het bestreden besluit bij te voegen.

Nederlandse Zorgautoriteit

drs. H. van Wieren

unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg

Bijlage 1

Deelprestaties Behandeling

Tarief

Bijzondere productgroepen

 
 

Geen behandeling bij 24-uurs verblijf

 
 

000

Geen behandeling bij 24-uursverblijf

€ 0,00

 

Indirecte tijd

 
 

002

Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten

€ 42,16

 

003

Indirect - vanaf 50 tot en met 99 minuten

€ 120,74

 

259

Indirect - vanaf 100 minuten

€ 234,81

 

Diagnostiek

 
 

007

Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten

€ 127,41

 

008

Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten

€ 266,41

 

009

Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten

€ 510,81

 

162

Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten

€ 970,58

 

261

Diagnostiek - vanaf 800 tot 1.199 minuten

€ 1.704,05

 

262

Diagnostiek - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten (alleen jeugd)

€ 2.492,71

 

263

Diagnostiek - vanaf 1.800 minuten (alleen jeugd)

€ 4.113,43

 

Crisis

   
 

013

Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten

€ 117,80

 

014

Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten

€ 261,83

 

015

Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten

€ 512,07

 

016

Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten

€ 967,49

 

165

Crisis - vanaf 800 tot en met 1.199 minuten

€ 1.681,04

 

213

Crisis - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten

€ 2.475,99

 

214

Crisis - vanaf 1.800 minuten

€ 4.054,10

Productgroepen Behandeling Kort

 
 

215

Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten

€ 124,88

 

216

Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten

€ 292,46

 

217

Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten

€ 536,37

 

264

Behandeling kort - vanaf 400 minuten

€ 901,05

Productgroepen Langdurende of intensieve behandeling

 
 

Aandachtstekort- en gedragsstoornissen

 
 

027

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 1.104,60

 

169

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.184,82

 

030

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 3.917,39

 

031

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 6.721,94

 

131

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.913,16

 

170

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 24.674,42

 

221

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten

€ 35.120,78

 

222

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 24.000 minuten

€ 53.862,64

 

Pervasieve stoornissen

 
 

033

Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 1.052,52

 

172

Pervasief - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.146,08

 

223

Pervasief - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 3.858,32

 

038

Pervasief - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 6.588,23

 

133

Pervasief - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.200,66

 

173

Pervasief - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 23.850,68

 

224

Pervasief - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten

€ 34.053,50

 

225

Pervasief - vanaf 24.000 minuten

€ 54.540,25

 

Overige stoornissen in de kindertijd

 
 

040

Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 1.044,77

 

041

Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.139,99

 

042

Overige kindertijd - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 3.879,65

 

135

Overige kindertijd - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 6.553,07

 

175

Overige kindertijd - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.210,65

 

226

Overige kindertijd - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 24.402,47

 

227

Overige kindertijd - vanaf 18.000 minuten

€ 46.274,49

 

Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen

   
 

228

Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 1.088,32

 

229

Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.046,43

 

048

Delirium dementie en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 3.820,99

 

049

Delirium dementie en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 6.781,06

 

137

Delirium dementie en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.104,72

 

177

Delirium dementie en overig - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 22.706,76

 

178

Delirium dementie en overig - vanaf 18.000 minuten

€ 38.300,08

 

Aan alcohol gebonden stoornissen

   
 

051

Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 970,90

 

052

Alcohol - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 1.960,35

 

053

Alcohol - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 3.751,52

 

054

Alcohol - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 6.644,91

 

139

Alcohol - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 12.928,38

 

179

Alcohol - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 22.414,68

 

180

Alcohol - vanaf 18.000 minuten

€ 34.606,96

 

Aan overige middelen gebonden stoornissen

   
 

056

Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 947,58

 

181

Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 1.941,44

 

059

Overige aan een middel - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 3.683,62

 

060

Overige aan een middel - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 6.542,36

 

141

Overige aan een middel - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 12.830,91

 

182

Overige aan een middel - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 22.352,60

 

183

Overige aan een middel - vanaf 18.000 minuten

€ 34.088,42

 

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

   
 

230

Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 1.076,35

 

184

Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.153,36

 

066

Schizofrenie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 3.918,61

 

067

Schizofrenie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 6.952,48

 

068

Schizofrenie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.379,35

 

143

Schizofrenie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 23.128,61

 

144

Schizofrenie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten

€ 32.899,56

 

185

Schizofrenie - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten

€ 41.997,11

 

186

Schizofrenie - vanaf 30.000 minuten

€ 62.334,70

 

Depressieve Stoornissen

 
 

231

Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 1.082,47

 

232

Depressie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.172,60

 

233

Depressie - vanaf 1.799 tot en met 2.999 minuten

€ 3.992,90

 

234

Depressie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 6.926,64

 

235

Depressie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.405,05

 

146

Depressie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 23.527,52

 

187

Depressie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten

€ 33.680,69

 

188

Depressie - vanaf 24.000 minuten

€ 47.573,33

 

Bipolaire en overige stemmingsstoornissen

   
 

189

Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 1.107,28

 

236

Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.212,03

 

190

Bipolair en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 4.057,62

 

087

Bipolair en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 7.147,50

 

148

Bipolair en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.719,34

 

191

Bipolair en overig - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 23.424,51

 

192

Bipolair en overig - vanaf 18.000 minuten

€ 37.557,88

 

Angststoornissen

   
 

237

Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 1.070,26

 

238

Angst - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.155,92

 

239

Angst - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 3.975,76

 

193

Angst - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 6.761,05

 

194

Angst - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.302,51

 

150

Angst - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 23.161,22

 

195

Angst - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten

€ 32.777,79

 

196

Angst - vanaf 24.000 minuten

€ 48.089,52

 

Aanpassingsstoornissen

 
 

240

Aanpassingsstoornissen - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 1.068,81

 

197

Aanpassingsstoornissen - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.179,35

 

104

Aanpassingsstoornissen - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 4.088,07

 

105

Aanpassingsstoornissen - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 7.023,93

 

152

Aanpassingsstoornissen - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.754,96

 

198

Aanpassingsstoornissen - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 24.483,53

 

199

Aanpassingsstoornissen - vanaf 18.000 minuten

€ 39.139,35

 

Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn

 
 

241

Andere aandoeningen - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 992,23

 

200

Andere aandoeningen - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.049,24

 

111

Andere aandoeningen - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 3.888,45

 

112

Andere aandoeningen - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 6.668,51

 

154

Andere aandoeningen - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.426,21

 

201

Andere aandoeningen - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 22.964,53

 

202

Andere aandoeningen - vanaf 18.000 minuten

€ 39.547,84

 

Restgroep diagnoses

   
 

242

Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 1.031,57

 

203

Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.105,25

 

118

Restgroep diagnoses - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 3.965,86

 

119

Restgroep diagnoses - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 6.881,71

 

156

Restgroep diagnoses - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.584,69

 

204

Restgroep diagnoses - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 23.430,52

 

205

Restgroep diagnoses - vanaf 18.000 minuten

€ 38.992,05

 

Persoonlijkheidsstoornissen

 
 

121

Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 1.063,74

 

206

Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.197,00

 

243

Persoonlijkheid - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 4.034,39

 

207

Persoonlijkheid - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 6.988,19

 

208

Persoonlijkheid - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.420,61

 

158

Persoonlijkheid - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 23.361,37

 

209

Persoonlijkheid - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten

€ 32.844,05

 

244

Persoonlijkheid - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten

€ 42.688,71

 

245

Persoonlijkheid - vanaf 30.000 minuten

€ 59.552,18

 

Somatoforme stoornissen

   
 

246

Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 1.056,63

 

247

Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.112,16

 

248

Somatoforme - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 3.936,77

 

249

Somatoforme - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 6.830,33

 

250

Somatoforme - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.554,48

 

251

Somatoforme - vanaf 12.000 minuten

€ 25.693,66

 

Eetstoornissen

   
 

252

Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten

€ 1.043,68

 

253

Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

€ 2.163,31

 

254

Eetstoornis - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

€ 3.960,75

 

255

Eetstoornis - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

€ 7.065,72

 

256

Eetstoornis - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

€ 13.623,57

 

257

Eetstoornis - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

€ 24.481,18

 

258

Eetstoornis - vanaf 18.000 minuten

€ 36.102,60

Deelprestaties verblijf GGZ (24 uurs verblijf)

Tarief

Component zorg

Component

NHC

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)

€ 182,43

€ 148,54

€ 33,89

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)

€ 219,66

€ 186,78

€ 32,88

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)

€ 243,89

€ 210,93

€ 32,96

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)

€ 248,32

€ 217,15

€ 31,17

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)

€ 316,90

€ 283,30

€ 33,60

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)

€ 375,80

€ 343,52

€ 32,28

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)

€ 724,57

€ 685,23

€ 39,34

Vergelijking NHC PMU met NHC regulier voor de berekening van de toeslag

NHC PMU

Reguliere

NHC

Verschil

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)

€ 40,28

€ 33,89

€ 6,39

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)

€ 40,28

€ 32,88

€ 7,40

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)

€ 40,28

€ 32,96

€ 7,32

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)

€ 40,28

€ 31,17

€ 9,11

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)

€ 40,28

€ 33,60

€ 6,68

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)

€ 40,28

€ 32,28

€ 8,00

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)

€ 40,28

€ 39,34

€ 0,94

Vergelijking NHC beveiligde setting met reguliere NHC voor de berekening van de toeslag

NHC Beveiligingsniveau 2

Reguliere

NHC

Verschil

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)

€ 40,27

€ 33,89

€ 6,38

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)

€ 40,27

€ 32,88

€ 7,39

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)

€ 40,27

€ 32,96

€ 7,31

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)

€ 40,27

€ 31,17

€ 9,10

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)

€ 40,27

€ 33,60

€ 6,67

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)

€ 40,27

€ 32,28

€ 7,99

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)

€ 40,27

€ 39,34

€ 0,93

Vergelijking NHC beveiligde setting met reguliere NHC voor de berekening van de toeslag

NHC Beveiligingsniveau 3

Reguliere

NHC

Verschil

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)

€ 53,09

€ 33,89

€ 19,20

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)

€ 53,09

€ 32,88

€ 20,21

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)

€ 53,09

€ 32,96

€ 20,13

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)

€ 53,09

€ 31,17

€ 21,92

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)

€ 53,09

€ 33,60

€ 19,49

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)

€ 53,09

€ 32,28

€ 20,81

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)

€ 53,09

€ 39,34

€ 13,75

Overige prestaties

Tarief

Eenheid

Beschikbaarheidscomponent crisis (BCC)

€ 435,66

per crisis-DBC

ECT

€ 185,71

per behandeling

Verblijf zonder overnachting (VZO)

€ 62,73

per dag

Methadon

€ 18,64

per maand

Onderlinge dienstverlening

Vrij

-

Prestatiebeschrijvingen deelprestaties verblijf (24-uurs verblijf)

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)

Verblijfszorg

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz patiënten met een lichte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren.

De behoefte aan begeleiding1 door het VOV-personeel2 is beperkt. De nadruk ligt op het zelf oplossend vermogen en zelfregie van de patiënten.

VOV-personeel is op afstand oproepbaar.

Voor zover patiënten mobiliteitsproblemen hebben, vergen deze geen extra verzorging of toezicht.

Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL3/BDL4 is er geen begeleiding noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de patiënten is groot.

Inzet VOV-personeel

Op deze setting wordt niet meer dan 0,3 fte5 per bed/plaats ingezet.

Bedbezetting

Het merendeel van de patiënten gaat in het kader van het behandelplan regelmatig enkele dagen (in het weekend of doordeweeks) naar huis en maakt dan geen gebruik van de verblijfsfaciliteiten.

Toezicht/beveiliging

Patiënten kunnen zonder toestemming de setting verlaten, tenzij er vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgelegd.

Fysieke setting/Kenmerken huisvesting

Open setting voor basisverblijf zonder aanpassingen. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik.

1 Onder begeleiding is mede begrepen: verzorging en bescherming/structurering

2 VOV personeel staat voor Verzorgend Opvoedkundig en Verplegend personeel en is in deze context uitwisselbaar met de term ‘24-uurs continuïteitsdienst’.

3 ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (bv. wassen, aankleden, eten, toiletgang).

4 BDL staat voor Bijzondere Dagelijkse Levensverrichtingen (bv. huishoudelijk werk, koken , administratie doen, gebruikmaken van het openbaar vervoer).

5 fte staat voor fulltime-equivalent en staat gelijk aan 1 volledige werkweek.

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)

Verblijfszorg

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz-patiënten met een beperkte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren.

De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is beperkt. De nadruk ligt op het bevorderen van het zelf oplossend vermogen/zelfregie van de patiënt. Het VOV-Personeel is op afstand oproepbaar.

Voor wat betreft de zelfstandigheid in ADL/BDL is beperkte begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is groot. Wel is stimulatie en toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk.

Inzet VOV-personeel

Op deze setting wordt meer dan 0,3 fte tot en met 0,5 fte per bed/plaats ingezet.

Bedbezetting

Het merendeel van de patiënten gaat in het kader van het behandelplan regelmatig enkele dagen (weekend of doordeweeks) naar het eigen huis en maakt dan geen gebruik van de verblijfsfaciliteiten.

Toezicht/beveiliging

Het betreft een overwegend open setting die licht beschermend is, waar het grootste deel van de patiënten met toestemming de setting mag verlaten. Voor een deel van de patiënten geldt dat vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgelegd.

Fysieke setting/Kenmerken huisvesting

Open setting voor basisverblijf zonder aanpassingen. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik.

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)

Verblijfszorg

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz patiënten met een matige verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren.

De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is matig. De nadruk ligt op het bevorderen van het zelf oplossend vermogen. De begeleiding wordt in de nabijheid van/in het gebouw verstrekt.

Wat betreft de zelfstandigheid in ADL/BDL is er begeleiding op aanvraag/behoefte nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is groot. Wel zijn beperktebegeleiding/zorg en toezicht door het VOV personeel noodzakelijk.

Inzet VOV-personeel

Op deze setting wordt meer dan 0,5 fte tot en met 0,7 fte per bed/plaats ingezet.

Bedbezetting

Het merendeel van de patiënten blijft doordeweeks dan wel in het weekend in de kliniek.

Toezicht/beveiliging

Het betreft hoofdzakelijk een open setting die matig beschermend is, waar het grootste deel van de patiënten met toestemming de setting mag verlaten. Voor een deel van de patiënten geldt dat vrijheid beperkende maatregelen zijn opgelegd.

Fysieke setting/Kenmerken huisvesting

Hoofdzakelijk open setting met geringe aanpassingen. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik.

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)

Verblijfszorg

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz patiënten met een gemiddelde verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren.

VOV Personeel is direct beschikbaar. De nadruk ligt op het aanbieden van oplossingen.

Wat betreft de zelfstandigheid is er wisselende begeleiding op aanvraag/behoefte noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de patiënten is wisselend. Wat betreft de ADL/BDL zijn begeleidende zorg en structureel toezicht noodzakelijk.

Inzet VOV-personeel

Op deze setting wordt meer dan 0,7 fte tot en met 1,0 fte per bed/plaats ingezet.

Bedbezetting

Het merendeel van de patiënten blijft doordeweeks dan wel in het weekend in de kliniek.

Toezicht/beveiliging

Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de patiënten van toepassing. Patiënten verblijven voornamelijk in een besloten setting die gemiddeld tot intensieve bescherming biedt.

Fysieke setting/Kenmerken huisvesting

In belangrijke mate gesloten setting met geringe aanpassingen. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik.

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)

Verblijfszorg

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz patiënten met een intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren.

VOV personeel is direct beschikbaar. Opschaling is mogelijk. De nadruk ligt op het aanbieden van oplossingen

Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er structureel begeleiding op aanvraag/behoefte nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is wisselend. Wel is er volledige begeleidende zorg en permanent (opvoedkundig) toezicht door het VOV personeel noodzakelijk.

Inzet VOV-personeel

Op deze setting wordt meer dan 1,0 fte tot en met 1,3 fte per bed/plaats ingezet.

Bedbezetting

De patiënten blijven tijdens de duur van de behandeling in de kliniek.

Toezicht/beveiliging

Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de patiënten van toepassing. Patiënten verblijven veelal in een gesloten setting met matig intensieve bescherming, waarbij het grootste deel van de patiënten de setting niet zonder toestemming mag verlaten.

Fysieke setting/Kenmerken huisvesting

Overwegend gesloten setting met geringe aanpassingen. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik.

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)

Verblijfszorg

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz patiënten met een intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren.

VOV Personeel is permanent beschikbaar. In voorkomende gevallen wordt hulp door personeel andere afdelingen geboden. De nadruk ligt op het opleggen van oplossingen.

Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er permanente begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is laag. Een gedeeltelijk overname van zorg en permanent (opvoedkundig) toezicht door VOV-personeel is noodzakelijk.

Patiënten vertonen over het algemeen gedragsproblemen/agressie, dan wel verstoringen in het functioneren.

In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en dagstructurering.

Inzet VOV-personeel

Op deze setting wordt meer dan 1,3 fte tot en met 1,7 fte per bed/plaats ingezet.

Bedbezetting

De patiënten blijven tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek.

Toezicht/beveiliging

Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de patiënten van toepassing. Patiënten verblijven voor een belangrijk deel ineen gesloten setting, beschermend en beveiligd, waarbij het grootste deel van de patiënten zich niet aan het toezicht kan onttrekken.

Fysieke setting/Kenmerken huisvesting

Overwegend gesloten setting met aanpassingen voor onder andere gedragsproblematiek. Er zijn separeer dan wel afzonderingsruimtes aanwezig. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik.

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)

Verblijfszorg

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz-patiënten met een zeer intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren.

VOV-Personeel is permanent beschikbaar met een dubbele bezetting. De nadruk ligt op het opleggen van oplossingen

Wat betreft de zelfstandigheid in ADL/BDL is er permanente en dubbele begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is zeer laag. Er is volledige overname van zorg en permanent toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk.

Patiënten vertonen over het algemeen ernstige gedragsproblemen/agressie, dan wel ernstige verstoringen in het psychosociale functioneren.

In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en dagstructurering, met continu individueel (opvoedkundig) toezicht.

Inzet VOV-personeel

Op deze setting wordt meer dan 1,7 fte per bed/plaats ingezet.

Bedbezetting

De patiënten blijven tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek.

Toezicht/beveiliging

Het betreft een gesloten setting, zwaar beveiligd, waarbij het grootste deel van de patiënten de setting niet mag verlaten en waar het grootste deel van de patiënten zich niet aan het toezicht kan onttrekken.

Fysieke setting / Kenmerken huisvesting

Gesloten setting met aanpassingen voor onder andere gedragsproblematiek. Er zijn separeer dan wel afzonderingsruimtes aanwezig. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik.

Prestatiebeschrijving: onderlinge dienstverlening

Er is sprake van onderlinge dienstverlening als een (deel)prestatie door een zorgaanbieder wordt verleend als onderdeel van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren (hoofd)prestatie op het gebied van de curatieve GGZ. Eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit verband aangeduid als ‘uitvoerende zorgaanbieder’; laatst genoemde zorgaanbieder als ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’. De (deel)prestatie die door de uitvoerende zorgaanbieder wordt geleverd, dient te worden geregistreerd op de DBC die door de opdrachtgevende zorgaanbieder (als hoofdprestatie) is geopend. Het is de uitvoerende zorgaanbieder dus niet toegestaan om een afzonderlijke DBC te openen voor een prestatie die hij/zij in het kader van onderlinge dienstverlening verricht. De uitvoerende zorgaanbieder declareert de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’, voorzien van een korte beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.

Prestatiebeschrijving: NHC voor verblijf PMU/MPU

Het leveren van verpleging, verzorging en ondersteuning met verblijf op PMU-plaatsen van een Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) of een Psychiatrische Universiteitskliniek (PUK). Met PMU-plaats wordt een specifieke kamer van een PAAZ of PUK bedoeld waar intensieve somatische zorg aan het bed kan worden geboden.

Dit verblijfsproduct is bedoeld voor GGZ cliënten met gecombineerde psychiatrische en somatische problematiek, t.w.:

• Psychiatrische stoornis en gelijktijdig ernstige somatische aandoening

• (voorbeelden: depressie en prostaatcarcinoom; diabetes en chronische schizofrenie).

• Psychiatrische stoornis gerelateerd aan somatische aandoening (steroid psychose bij suppletie wegens panhypopituïtarisme; organisch psychosyndroom met kenmerken van een manie en dementie bij een cliënt met AIDS; psychiatrische stoornissen die ontstaan tijdens de zwangerschap en postpartum).

• Somatische stoornissen als gevolg van een onderliggend psychiatrische stoornis (cliënt met schizofrenie en alcoholafhankelijkheid die hepatitis ontwikkelt; elektrolyt verstoring bij anorexia nervosa, ernstige fracturen na suïcidepoging).

• Somatische stoornissen als gevolg van middelenmisbruik (cliënt met polymiddelen gebruik die een organisch psychosyndroom ontwikkelt met onhanteerbare gedragsstoornissen).

• Apart wordt hier nog genoemd de groep cliënten met somatoforme stoornissen (somatisatie, conversie, hypochondrie, psychogene pijn e.d.); een groep waarbij veel psychiatrische comorbiditeit (stemmingstoornissen, angststoornissen en dwang) voorkomt.

Uitsluitcriteria zijn:

• De cliënt is bedreigd in de vitale functies, waardoor hij een intensieve bewaking behoeft op een Intensive Care afdeling waarbij de zorg wordt aangestuurd vanuit de somatische specialist;.

• De cliënt behoeft voor de somatische problematiek een behandeling of intensievere vorm van verpleging (zogenaamde hoogcomplexe somatische zorg) die niet geboden kan worden op de PMU.

• De cliënt heeft somatische problematiek zonder dat daarbij sprake is dat de psychiatrische stoornis de somatische behandeling en verpleging hiervan belemmert.

• Een cliënt waarbij plaatsingsproblematiek op de voorgrond staat (of in de nabije toekomst verwacht wordt).

• Cliënten onder de leeftijd van 16 jaar worden niet opgenomen op de PMU/PAAZ, gezien de voor deze jonge kinderen mogelijk ongezonde omgevingsfactoren. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij sommige anorexiapatiënten) kan, de voor- en nadelen afwegend, tot opname op de PMU worden besloten als minst slechte optie voor het kind. Een bovengrens is niet te stellen, tenzij de problematiek vraagt om een behandeling in een klimaat met ouderen (zoals geboden op de afdeling Klinische Geriatrie).

Fysieke kenmerken:

De PMU / MPU -plaats verschilt van de reguliere PAAZ-plaats of PUK-plaats door de extra m2 die benodigd zijn. De extra m2 hebben betrekking op de één en tweepersoonskamers met zuurstofvoorziening, extra m2 voor verpleegtechnische apparatuur, extra m2 voor het sanitair, extra brede gangen voor de ziekenhuisbedden en de gangen, en eventueel isolatiekamers (i.v.m. resistentie). Daarnaast heeft de PMU een geoutilleerde medicijnkamer (vergelijkbaar met andere afdelingen van het ziekenhuis). De exacte invulling van de m2 kan verschillen tussen algemene ziekenhuizen enerzijds en academische ziekenhuizen anderzijds.

Prestatiebeschrijving: NHC beveiligde setting Beveiligingsniveau 2 en 3

 

Het leveren van verpleging, verzorging en ondersteuning met verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis met specifieke bouw uit oogpunt van beveiliging

 

Dit verblijfsproduct is bedoeld voor GGZ cliënten waarbij aanwijzingen zijn voor kans op gewelddadig gedrag.

Dit gedrag kan zich richten op de samenleving, de mensen en middelen binnen de instelling en/of tegen zichzelf.

Voor cliënten is een strenge beveiliging en een hoge tot zeer hoge behandelintensiteit noodzakelijk.

Dit is te operationaliseren aan de hand van fysieke, sociale en beleidsmatige beveiligingseisen.

 

Criteria van de aanbieder:

Het betreft een aanbieder die een gesloten gespecialiseerde voorziening voor geestelijke gezondheidszorg exploiteert én beveiligde verblijfszorg levert aan het ministerie van VenJ.

 

Criteria gebouw beveiligingsniveau niveau 2:

– Perimeterbeveiliging hekwerk/ gevel 3,5 meter

– veiligheidssluizen entree

– volledig aanbod behandeling en therapiefaciliteiten buiten de beveiligde ring

– verdere eisen volgens DJI eisen FPA

 

Criteria gebouw beveiligingsniveau niveau 3:

– Perimeterbeveiliging hekwerk/ gevel 5,5 meter

– veiligheidssluizen entree

– volledig aanbod behandeling en therapiefaciliteiten binnen de beveiligde ring

– verdere eisen volgens DJI eisen FPK

 
 1. De term ‘tweedelijns’ is hier bewust gekozen ter onderscheiding van de eerstelijns psychologische zorg, waarvoor vrije tarieven gelden als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a, van de Wmg. Op laatstgenoemde categorie zorg is deze tariefbeschikking derhalve niet van toepassing.

  ^ [1]
 2. Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die:

  • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

  • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

  • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten,

  gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-, respectievelijk AWBZ-verzekerde.

  ^ [2]
 3. Voor de prestatiebeschrijving ‘onderlinge dienstverlening’ geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, Wmg.

  ^ [3]
 4. Met uitzondering van de prestatiebeschrijving ‘onderlinge dienstverlening’, waarvoor een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, Wmg, geldt.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina