Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), gelet op artikel 35, artikel 50 lid 2 onder c en artikel 52 aanhef en onder e van de Wmg en met inachtneming van het bepaalde in de beleidsregel en de regeling “Macrobeheersmodel” en van de onderstaande definities

voor elk(e) afzonderlijk(e)

  • instelling voor medisch specialistische zorg1;

  • audiologisch centrum;

  • centrum voor erfelijkheidsadvisering;

  • laboratorium, niet zijnde een huisartsenlaboratorium en voor zover het werkzaamheden verricht ten behoeve van de in deze opsomming bedoelde instellingen

voor het jaar 2013 ambtshalve een bovengrens vastgesteld voor de omzet.

Deze bovengrens luidt:

  • (a) Indien de minister aan de NZa zal meedelen dat er geen sprake is van overschrijding van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar 2013:

Bovengrens (2013) = omzet (2013)

  • (b) Indien de minister aan de NZa zal meedelen dat er sprake is van een overschrijding van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar 2013:

Bijlage 251482.png

Met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de geldigheidsduur van de voorgaande tariefbeschikking (kenmerk TB/CU-2003-01) beperkt tot en met 31 december 2012.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

C.A.H. ten Damme RA,

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg.

  1. Ook bekend als: (algemene en categorale) ziekenhuizen, universitaire medische centra, zelfstandige behandelcentra, epilepsie-inrichtingen, instellingen voor revalidatie, radiotherapeutische centra, dialysecentra, longrevalidatie-instellingen (sanatoria).

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina