Beschikking individueel MBI-omzetplafond

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Beschikking individueel MBI-omzetplafond

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), gelet op artikel 35, artikel 50 lid 2 onder c en artikel 52 aanhef en onder e van de Wmg en met inachtneming van het bepaalde in de beleidsregel ‘Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg’ en de regeling ‘Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg’ en van de onderstaande definities

voor elke afzonderlijke instelling die geriatrische revalidatiezorg levert voor het jaar 2013 ambtshalve een bovengrens vastgesteld voor de omzet.

Deze bovengrens luidt:

  • (a) Indien de minister aan de NZa zal meedelen dat er geen sprake is van overschrijding van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar 2013:

Bovengrens (2013) = omzet (2013)

  • (b) Indien de minister aan de NZa zal meedelen dat er sprake is van een overschrijding van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar 2013:

Bijlage 251481.png

Definities

Landelijke omzet

De omzet als bedoeld in artikel 10 van de beleidsregel ‘Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg’ van alle instellingen die onder de reikwijdte van die beleidsregel vallen.

Omzet

De omzet als bedoeld in artikel 10 van de beleidsregel ‘Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg’ van de instelling die onder de reikwijdte van die beleidsregel valt.

Overschrijding

Het door de minister vastgestelde en aan de NZa meegedeelde bedrag dat de NZa als basis dient te nemen voor de handhaving van het landelijke MBI-omzetplafond.

Werkingssfeer

Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die

  • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

  • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

  • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-/AWBZ-verzekerde.

Bezwaar/Beroep

Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg juncto artikel 7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via email), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

M.S. Mulder,

directeur Zorgmarkten Cure.

Terug naar begin van de pagina