Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel [...] en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden

Geldend van 20-12-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 december 2012, nr. DP&O/467325, tot machtiging van de algemeen manager van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder manager: de algemeen manager van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel, ressorterend onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

  • 1 Aan de manager wordt machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften inzake personeelsaangelegenheden, waaronder begrepen het instellen van (hoger) beroep bij gerechtelijke instanties met uitzondering van het instellen van beroep tegen een besluit van een ander bestuursorgaan.

  • 2 Aan de manager wordt machtiging verleend om bij de behandeling van een geschil inzake personeelsaangelegenheden één of meer andere personen als medegemachtigde te introduceren.

  • 3 De manager kan voor aangelegenheden als bedoeld in het eerste en tweede lid machtiging verlenen aan medewerkers van zijn dienst.

Artikel 3

De uit dit besluit voor de manager voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op de door de manager daartoe aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 4

Het krachtens machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina