Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring op grond van Subsidieregeling [...] for Capacity Development in Higher Education (NICHE)

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 20-12-2012 t/m 30-06-2013

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 december 2012, nr. DSO/OO-388/12, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond voor het Netherlands Fellowships Programme (NFP), het Netherlands Fellowship Programme – Middle-East North-Africa (NFP-MENA) en het Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education (NICHE)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gelden voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 de als bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit gevoegde beleidsregels met betrekking tot het Netherlands Fellowships Programme (NFP), het Netherlands Fellowship Programme – Middle-East North-Africa (NFP-MENA) en het Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education (NICHE).

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

Voor de in artikel 1 genoemde periode geldt voor het NICHE programma een subsidieplafond van € 18.000.000 en voor de NFP en NFP-MENA programma’s een gezamenlijk plafond van € 37.300.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

Voor de afzonderlijke programma’s kunnen aanvraagtermijnen worden vastgesteld. Voorts kan worden bepaald dat subsidieverlening plaatsvindt op basis van een onderlinge vergelijking van aanvragen. Daarvan wordt mededeling gedaan op http://www.nuffic.nl/nederlandse-organisaties/services/capacity-building.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2013.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
De wnd. directeur-generaal Internationale Samenwerking van het

Minister

ie van Buitenlandse Zaken,

C. Rebergen.

Bijlage 1. Beleidsregels inzake het Netherlands Fellowship Programme voor opleidingen met een academische graad van één tot enkele jaren en voor korte opleidingen van maximaal één jaar

[Vervallen per 01-07-2013]

Doelstelling en doelgroep

[Vervallen per 01-07-2013]

De Nederlandse regering acht het belangrijk dat er een beurzenprogramma bestaat dat mensen uit ontwikkelingslanden in staat stelt deel te nemen aan academische graadverlenende (Masters, PhD) opleidingen met een duur van een tot enkele jaren,

aan diplomacursussen van maximaal 1 jaar en aan tailor-made groepstrainingen met een duur van maximaal 1 jaar, die geheel of gedeeltelijk door Nederlandse organisaties worden verzorgd. Dit programma voorziet hierin. Het programma komt tegemoet aan een behoefte aan bijscholing op de korte termijn, gericht op capaciteitsopbouw in een breed spectrum van overheids-, privé- en niet-gouvernementele organisaties (onderwijsinstellingen, planningsinstituten, ministeries, basisorganisaties, bedrijven et cetera). De doelgroep bestaat uit personen die al een opleiding hebben afgerond en reeds werkzaam zijn. Zij dienen door hun werkgever te worden voorgedragen voor deelname aan een van de opleidingen.

Landenlijst

[Vervallen per 01-07-2013]

Het programma staat open voor deelnemers uit 62 landen (zie de annex).

Vraagidentificatie

[Vervallen per 01-07-2013]

Ter vergroting van de impact van de beurzen op de beoogde capaciteitsopbouw wordt de beursverlening gekoppeld aan de institutionele ontwikkeling van organisaties in ontwikkelingslanden. Hoewel de beurzen op individuele basis zullen worden verstrekt, dient de opleidingsbehoefte van kandidaten te zijn ingebed binnen de institutionele ontwikkeling van de lokale organisaties waarvoor zij werkzaam zijn. Dat kunnen opleidingsinstituten zijn, maar ook overheidsdiensten, midden- en klein bedrijf, NGO’s, et cetera. Vraaggerichtheid staat centraal. Vooralsnog kunnen kandidaten uit alle 62 landen zich individueel aanmelden.

Opleidingenaanbod

[Vervallen per 01-07-2013]

Om tegemoet te kunnen komen aan de vraag worden binnen dit programma beurzen verstrekt voor een, voor ontwikkelingssamenwerking belangrijk deel van de door Nederlandse organisaties aangeboden opleidingen, zowel post-graduate Masters en PhD opleidingen als internationale cursussen waaraan geen graad is verbonden (bijvoorbeeld diplomacursussen of modules van Mastersopleidingen, tailormade training, opfriscursussen). Relevante cursussen dienen te voldoen aan bepaalde minimumeisen om opgenomen te kunnen worden in een voor het programma samen te stellen opleidingenlijst.

Selectie van beursaanvragen en vraag-aanbod koppeling

[Vervallen per 01-07-2013]

Wat betreft de selectie van beursaanvragen voor de academische graadverlenende opleidingen en de korte diplomacursussen wordt de verdeling van beurzen over de verschillende landen gerelateerd aan het totaal van de gekwalificeerde aanvragen.

De administratieve en logistieke ondersteuning van de beursverlening wordt in principe door de Nederlandse instelling verleend.

Uitvoering en beheer

[Vervallen per 01-07-2013]

De uitvoering van het programma is door de minister voor de periode 9 oktober 2008 tot en met 30 juni 2013 uitbesteed aan de stichting Nuffic. Tevens zal de Nuffic in nauwe samenwerking met de ambassades, een belangrijke rol spelen bij de bekendstelling van het aanbod, bij de vraag-aanbod koppeling en bij de externe monitoring en evaluatie. Verder zal de Nuffic namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking subsidies (in de vorm van beurzen) verlenen aan Nederlandse organisaties voor deelname van geselecteerde beursaanvragers aan de desbetreffende opleidingen.

Verdeling van middelen

[Vervallen per 01-07-2013]

Minimaal 50% van de programmamiddelen zal besteed worden aan bursalen afkomstig uit sub-Sahara Afrika en minimaal 50% van de beurzen zal aan vrouwen worden verleend.

Voor de NFP, NFP-Tailor-made Trainingen en NFP-MENA (zie bijlage 2) programma’s geldt in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013 een gezamenlijk plafond voor nieuwe verplichtingen van € 37.300.000,–.

Annex

[Vervallen per 01-07-2013]

Landenlijst NFP beurzenprogramma voor opleidingen met een academische graad, van één tot enkele jaren en voor korte opleidingen van maximaal één jaar

 • 1. Afghanistan

 • 2. Albanië

 • 3. Armenië

 • 4. Bangladesh

 • 5. Benin

 • 6. Bhutan

 • 7. Bolivia

 • 8. Bosnië-Herzegovina

 • 9. Brazilië

 • 10. Burkina Faso

 • 11. Burma

 • 12. Burundi

 • 13. Cambodja

 • 14. Colombia

 • 15. Costa Rica

 • 16. Cuba

 • 17. Democratische Republiek Kongo

 • 18. Ecuador

 • 19. Egypte

 • 20. El Salvador

 • 21. Eritrea

 • 22. Ethiopië

 • 23. Filippijnen

 • 24. Georgië

 • 25. Ghana

 • 26. Guatemala

 • 27. Guinee Bissau

 • 28. Honduras

 • 29. India

 • 30. Indonesië

 • 31. Iran

 • 32. Ivoorkust

 • 33. Jemen

 • 34. Jordanië

 • 35. Kaapverdië

 • 36. Kenia

 • 37. Kosovo

 • 38. Macedonië

 • 39. Mali

 • 40. Moldavië

 • 41. Mongolië

 • 42. Mozambique

 • 43. Namibië

 • 44. Nepal

 • 45. Nicaragua

 • 46. Nigeria

 • 47. Oeganda

 • 48. Pakistan

 • 49. Palestijnse gebieden

 • 50. Peru

 • 51. Rwanda

 • 52. Senegal

 • 53. Soedan

 • 54. Sri Lanka

 • 55. Suriname

 • 56. Tanzania

 • 57. Thailand

 • 58. Vietnam

 • 59. Zambia

 • 60. Zimbabwe

 • 61. Zuid-Afrika

 • 62. Zuid Soedan

Bijlage 2. Beleidsregels inzake het Netherlands Fellowship Programma – Middle-East North-Africa (NFP-MENA)

[Vervallen per 01-07-2013]

Doelstelling

[Vervallen per 01-07-2013]

Het MENA-Programma heeft als doel bij te dragen aan capaciteitsontwikkeling in zeven landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (zie Annex). Naast duurzame capaciteitsopbouw en ontwikkeling van het land in vier specifieke vakgebieden waarbinnen kennisbehoefte bestaat, fungeert het MENA-programma als instrument voor Nederlandse posten om publieksdiplomatie te beoefenen in hun ambtsgebied. De relaties met de betreffende landen worden op deze wijze versterkt.

Landenlijst

[Vervallen per 01-07-2013]

Het programma beperkt zich tot de groep van zeven geselecteerde landen in de regio Noord-Afrika en Midden-Oosten, te weten Marokko, Oman, Libanon, Algerije, Syrië, Irak en Tunesië.

Vraagidentificatie en doelgroep

[Vervallen per 01-07-2013]

Kandidaten voor het NFP-MENA zijn mid-career professionals uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten (30 jaar – 45 jaar), wiens dagelijkse werkzaamheden zich concentreren op één van de hiernavolgende vakgebieden, waarin Nederland qua kennis en onderzoek een belangrijke voorsprong heeft opgebouwd:

Watermanagement

Landbouw

Business administration,

Geologie en Milieu management

Vraag-aanbod koppeling

[Vervallen per 01-07-2013]

De te ondersteunen individuen/organisaties zijn in Noord-Afrika en het Midden-Oosten werkzaam in de hierboven genoemde vakgebieden:

Uitvoering en beheer

[Vervallen per 01-07-2013]

De uitvoering van het programma is tot en met 30 juni 2013 uitbesteed aan de Stichting Nuffic.

Annex: Landenlijst MENA

[Vervallen per 01-07-2013]

Algerije

Irak

Libanon

Marokko

Oman

Syrië

Tunesië

Bijlage 3. Beleidsvoornemen inzake het ‘Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education (NICHE)’

[Vervallen per 01-07-2013]

Doelstelling

[Vervallen per 01-07-2013]

De Nederlandse regering hecht belang aan een programma voor samenwerkingsprojecten ten behoeve van de duurzame versterking van post-secundaire opleidingscapaciteit in ontwikkelingslanden. Hierdoor zullen deze landen op termijn in staat zijn zelf in de benodigde opleidingen en menskracht te voorzien.

Het programma is gericht op ontwikkeling van de postsecundaire onderwijssector ter ondersteuning van het Nederlandse OS speerpuntenbeleid. Daarnaast is steun aan de postsecundaire onderwijs sector in meer algemene zin mogelijk. Het programma bestaat uit meerjarige samenwerkingsprojecten tussen Nederlandse instellingen en instellingen uit de partnerlanden.

Landenlijst

[Vervallen per 01-07-2013]

Het NICHE programma zal zich in aansluiting op het Nederlandse OS speerpuntenbeleid beperken tot de huidige groep van 15 partnerlanden waarmee Nederland meerjarig samenwerkt; deze landen zijn opgenomen in de annex.

NICHE projecten die reeds werden gestart in voormalige partnerlanden zullen worden afgebouwd.

Vraagidentificatie en doelgroep

[Vervallen per 01-07-2013]

Vraaggerichtheid, ownership en aansluiting bij het sectorbeleid staan centraal. De ontwikkelingslanden geven zelf aan waar hun prioritaire behoeften voor ondersteuning van postsecundair onderwijs- en trainingscapaciteit liggen. Teneinde de duurzaamheid van de interventies te waarborgen wordt een analyse gemaakt van de behoefte aan capaciteitsversterking en wordt de institutionele inbedding van de projecten beoordeeld. Zowel bij de identificatie als de uitvoering zal bovendien aandacht worden gegeven aan beroepsonderwijs en gelijke rechten en kansen voor vrouwen (gender). Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de projecten wordt naast de Nederlandse uitvoerders, bij voorkeur ook gebruik gemaakt van geschikte lokale of regionale capaciteit. Naast instellingen voor hoger (beroeps-)onderwijs komen ook andere typen organisaties welke een essentiële rol spelen in de ontwikkeling van postsecundair onderwijs en training (ministeries, nationale commissies, NGO’s) in aanmerking.

Vraag-aanbod koppeling

[Vervallen per 01-07-2013]

De te ondersteunen organisaties zullen in de projecten en meerjarige trainingsprogramma’s samenwerken met Nederlandse organisaties. De laatst genoemden zullen technische expertise leveren. Van het gehele in Nederland aanwezige aanbod kan gebruik gemaakt worden. Tevens dient, voor zover mogelijk, van geschikte lokale of regionale capaciteit gebruik gemaakt te worden. Teneinde op een zo transparant en objectief mogelijke wijze het meest geschikte aanbod bij de vraag te kunnen vinden, worden subsidies die meer dan € 50.000 bedragen verleend op grondslag van een onderlinge vergelijking van aanvragen.

Uitvoering en beheer

[Vervallen per 01-07-2013]

De uitvoering van het programma is door de Minister voor de periode 9 oktober 2008 tot en met 30 juni 2013, uitbesteed aan de stichting Nuffic. Tevens vervult de Nuffic, in nauwe samenwerking met de ambassades, een belangrijke faciliterende rol bij de vraagidentificatie en vraag – aanbod koppeling. Verder zal de Nuffic namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking subsidies verlenen voor de uitvoering van de projecten.

Verdeling van middelen

[Vervallen per 01-07-2013]

De Nuffic zal per deelnemend land een globale budgetindicatie geven. De budgetindicaties worden afhankelijk van de vraag nader ingevuld.

Voor het NICHE programma geldt in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013 een plafond voor nieuwe verplichtingen van € 18.000.000,–

Annex: Landenlijst NICHE

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1. Afghanistan

 • 2. Bangladesh

 • 3. Benin

 • 4. Burundi

 • 5. Ethiopië

 • 6. Ghana

 • 7. Indonesië

 • 8. Jemen

 • 9. Kenia

 • 10. Mali

 • 11. Mozambique

 • 12. Oeganda

 • 13. Palestijnse gebieden

 • 14. Rwanda

 • 15. Soedan

Terug naar begin van de pagina