Regeling maximering verzekering exportkredieten en investeringen 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Financiën van 5 december 2012, kenmerk BFB/2012/18035 M, houdende de vaststelling van de bedragen tot welke ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van artikel 3, eerste en tweede lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën (Regeling maximering verzekering exportkredieten en investeringen 2013)

De Minister van Financiën, handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrag tot welke ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2013 vastgesteld op € 10.000.000.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1. Het bedrag tot welke ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2013 vastgesteld op:

    • a. € 45.378.000,– ten behoeve van ondernemingen waar minder dan 500 werknemers werkzaam zijn;

    • b. € 408.402.000,– ten behoeve van andere dan de onder a genoemde ondernemingen en de onder a genoemde ondernemingen voor zover het onder a genoemde bedrag niet toereikend is.

  • 2. Indien op 1 november 2013 van het in het eerste lid, onder a, genoemde bedrag een deel resteert, wordt dat deel toegevoegd aan het bedrag dat beschikbaar is ten behoeve van de in het eerste lid, onder b, bedoelde ondernemingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling maximering verzekering exportkredieten en investeringen 2013.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers.

Terug naar begin van de pagina