Beleidsregels UWV vergoeding computers in het regulier onderwijs

[Regeling vervallen per 20-04-2018.]
Geldend van 19-12-2012 t/m 19-04-2018

Beleidsregels UWV vergoeding computers in het regulier onderwijs

Artikel 1. : Bevoegdheid van UWV

[Vervallen per 20-04-2018]

UWV kan op aanvraag een vergoeding voor een computer verstrekken ten behoeve van de ingezetenen als bedoeld in artikel 19a, eerste lid van Wet overige OCW-subsidies.

Artikel 2. : Doelgroep van het beleid inzake vergoeding voor computers

[Vervallen per 20-04-2018]

 • 1 Een vergoeding voor een computer wordt verstrekt indien de aanvrager die is ingeschreven bij een instelling voor regulier onderwijs door een beperking ten gevolge van ziekte of gebrek:

  geen gebruik kan maken van de algemeen gebruikelijke schrijfmiddelen of

  niet of niet in voldoende mate kan lezen.

 • 2 Verstrekking van een vergoeding kan slechts plaatsvinden ten aanzien van aanvragers die blind, slechtziend, motorisch gehandicapt, doof, slechthorend of langdurig ziek zijn.

Artikel 3. : De vergoeding voor de computer met of zonder aanpassingen

[Vervallen per 20-04-2018]

Alleen in de volgende onderwijssituaties kan een vergoeding voor een computer, eventueel met aanpassingen, worden verstrekt:

 • 1. In het basisonderwijs van groep 3 t/m 8;

 • 2. In het voortgezet onderwijs van de eerste tot en met de vierde klas;

 • 3. In het onderwijs van ROC en MBO in niveau 1 en 2.

Artikel 4. : De vergoeding voor aanpassingen aan de computer

[Vervallen per 20-04-2018]

In de volgende onderwijssituaties worden alleen aanpassingen aan de computer vergoed:

 • 1. In het voortgezet onderwijs Havo 5 en VWO 5 en 6;

 • 2. In het onderwijs van ROC en MBO in niveau 3 en 4;

 • 3. HBO Bachelor en Master;

 • 4. WO Bachelor en Master.

Artikel 5. : Situaties waarin geen computer of aanpassing wordt vergoed

[Vervallen per 20-04-2018]

In de volgende onderwijssituaties vindt geen vergoeding voor een computer of aanpassingen plaats:

 • 1. de leerling heeft alleen cognitieve beperkingen;

 • 2. de enige diagnose van de leerling is dyslexie;

 • 3. de leerling is ingeschreven bij een onderwijsinstelling die valt onder de Wet op de expertisecentra.

Artikel 6. : Hoogte van de vergoeding

[Vervallen per 20-04-2018]

 • 1 De vergoeding die door UWV wordt verstrekt bedraagt maximaal het normbedrag G 22-1 genoemd in de Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen. Dit bedrag heeft betrekking op een computer, laptop of tablet, waarop geen aanpassingen in verband met de handicap van de aanvrager zijn aangebracht..

 • 2 Bijkomende voorzieningen worden alleen en eenmalig verstrekt indien deze specifiek door de handicap van de aanvrager noodzakelijk zijn.

 • 3 Voor kosten van instandhouding of verzekering van de computer wordt geen vergoeding verstrekt.

Artikel 7. : Citeertitel

[Vervallen per 20-04-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als Beleidsregels UWV vergoeding computers in het regulier onderwijs.

Artikel 8. : Datum inwerkingtreding van dit besluit

[Vervallen per 20-04-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 27 november 2012

Voorzitter Raad van Bestuur,

B.J. Bruins

Terug naar begin van de pagina