Regeling contacturen opleidingen educatie

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 december 2012, nr. BVE/431470, houdende nadere voorschriften voor de contacturen (Regeling contacturen opleidingen educatie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3.1.1, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Nadere voorschriften

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 In aanvulling op hetgeen bepaald is ten aanzien van een contactuur in artikel 3.1.1, eerste lid, van het Uweb, omvat een contactuur in elk geval:

    • a. Intake van de deelnemer;

    • b. Inschrijving, als bedoeld in artikel 8.1.1, van de Wet, van de deelnemer;

    • c. Evalueren en beoordelen voortgang deelnemers;

    • d. Toetsing en/of examinering.

  • 2 Een contactuur omvat niet de werving van deelnemers.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling contacturen opleidingen educatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker.

Terug naar begin van de pagina