Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering inzake schadeverzoeken [...] van een rijksinplassingsplan betreffende energieprojecten

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 18-12-2012 t/m 28-02-2015

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2012, nr. WJZ / 2377284, houdende regels inzake verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-generaal Uitvoering inzake schadeverzoeken in het kader van een rijksinpassingsplan betreffende energieprojecten

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2015]

Aan de directeur-generaal Uitvoering wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het behandelen van schadeverzoeken als bedoeld in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 6.1. van het Besluit ruimtelijke ordening op het terrein van energieprojecten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2015]

Aan de directeur-generaal Uitvoering wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2015]

  • 1 De directeur-generaal Uitvoering kan voor de in de artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende medewerkers.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede de wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2015]

Het krachtens mandaat, volmacht en machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-03-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering inzake schadeverzoeken in het kader van een rijksinplassingsplan betreffende energieprojecten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s Gravenhage, 14 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,
Terug naar begin van de pagina