Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 15-12-2012 t/m 31-12-2013

Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2012

Ingevolge de artikelen 61, 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van informatie die benodigd is om de aanvaardbare kosten 2012 definitief te kunnen vaststellen.

1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als genoemd in het Besluit zorgaanspraken AWBZ en die een zorg of een dienst leveren als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Deze regeling is tevens van toepassing op de functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, indien en voor zover deze vormen van zorg worden geleverd door een zelfstandige zorgverlener.

2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling bepaalt welke informatie zorgaanbieders aan de NZa moeten verstrekken voor de definitieve vaststelling van de aanvaardbare kosten 2012.

3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

3.1. Nacalculatieopgave

[Vervallen per 01-01-2014]

De opgave tot nacalculatie die door de zorgaanbieder en/of het zorgkantoor bij de NZa wordt ingediend. Voor deze opgave maken zorgaanbieder en zorgkantoor gebruik van een nacalculatieformulier.

3.2. Nacalculatieformulier

[Vervallen per 01-01-2014]

Het formulier waarin de zorgaanbieder en/of het zorgkantoor de realisatie van de AWBZ-productie en de financiële realisatie van de kapitaallasten en overige onderdelen kan/kunnen invullen.

Voor andere begripsbepalingen van de zorggerelateerde terminologie in deze regeling wordt verwezen naar de Beleidsregel definities AWBZ.

4. Te verstrekken informatie

[Vervallen per 01-01-2014]

Zorgaanbieders verstrekken de NZa overeenkomstig de Beleidsregel nacalculatie 2012, het Controleprotocol nacalculatie 2012 en de Regeling administratieve organisatie en interne controle AWBZ-zorgaanbieders 2012 vóór 1 juni 2013 de volgende gegevens en inlichtingen:

 • Een ondertekend voorblad van de nacalculatieopgave 2012. Het voorblad van de nacalculatieopgave 2012 dient voorzien te zijn van zowel een handtekening van of namens het bestuur van de zorgaanbieder als een handtekening van of namens het zorgkantoor (in uitzonderingsgevallen bij eenzijdige indiening door de zorgaanbieder of het zorgkantoor is dit zonder de handtekening van het zorgkantoor of de zorgaanbieder). Het voorblad van de nacalculatieopgave 2012 dient door de controlerend accountant1 gewaarmerkt te zijn.

 • Een Excelversie van de nacalculatieopgave 2012, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excelvoorblad van de nacalculatieopgave 2012 gelijk is aan het controlegetal van het ondertekende gewaarmerkte voorblad van de nacalculatieopgave 2012.

 • De door de accountant gewaarmerkte Vragenlijst controleprotocol behorende bij de nacalculatieopgave 2012.

 • De door de accountant gewaarmerkte toelichting(en) behorende bij de Vragenlijst controleprotocol indien bij de vragen in deze vragenlijst in de nacalculatieopgave 2012 een toelichting vereist is.

 • Toelichting(en) behorende bij de Vragenlijst Overige vragen indien bij de vragen in deze vragenlijst in de nacalculatieopgave 2012 een toelichting vereist is.

 • De bij de nacalculatieopgave 2012 behorende en door de accountant ondertekende controleverklaring.

 • De opbrengsten uit verkoop en/of verhuur van (a) leegstaande gebouwen en/of (b) boekwinsten op verkoop van grond of terreinen waarop het leegstaande pand staat. Deze gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt indien ter zake van een leegstaand gebouw (i) compensatie is toegekend als bedoeld in de ‘Beleidsregel compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in verband met de invoering normatieve huisvestingscomponent’, CA-300-493, of (ii) op basis van voornoemde beleidsregel een aanvraag voor compensatie is ingediend waarop nog niet is beslist. Een en ander geldt met betrekking tot de jaren 2012 tot en met 2017, overeenkomstig de ‘Beleidsregel compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in verband met de invoering normatieve huisvestingscomponent’, CA-300-493, en de ‘Beleidsregel toevoeging en verrekening compensatie vaste activa’. Voor deze opgave dient gebruik te worden gemaakt van het daartoe door de NZa vastgestelde nacalculatieformulier.

In een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 61 Wmg kan de NZa bepalen welke andere gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt voor de vaststelling van de definitieve aanvaardbare kosten 2012 voor de in artikel 1 bedoelde zorgaanbieders.

5. Uitzonderingspositie zelfstandige zorgverleners

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor zelfstandige zorgverleners geldt dat zij voor 1 juni 2013 wel een nacalculatieopgave 2012 bij de NZa moeten indienen, maar dat zij geen controleverklaring bij deze nacalculatieopgave hoeven te overleggen. Bovendien hoeft het voorblad van de nacalculatieopgave 2012, de vragenlijst controleprotocol en de eventuele toelichting(en) behorende bij de vragenlijst controleprotocol niet te worden gewaarmerkt door een accountant.

6. Te verstrekken informatie in geval van faillissement zorgaanbieder

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 6.1 Indien de rechtbank het faillissement van een zorgaanbieder uitspreekt en een curator benoemt, kan de NZa op basis van een schriftelijk verzoek van een failliete zorgaanbieder of de namens de failliete zorgaanbieder handelende curator of het zorgkantoor de uiterste indieningstermijn van de nacalculatieopgave 2012 verlengen, met een mogelijkheid tot eenmalig uitstel.

 • 6.2 Voor de definitieve vaststelling van de aanvaardbare kosten kan de NZa besluiten af te wijken van de in artikelen 4 en 6 van deze regeling genoemde vereiste gegevens en inlichtingen.

7. Controleverklaring

[Vervallen per 01-01-2014]

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een uitspraak doet over de juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 4 en dit bevestigt, overeenkomstig de wijze als beschreven in de Beleidsregel nacalculatie 2012, het Controleprotocol nacalculatie 2012 en de Regeling administratieve organisatie en interne controle AWBZ-zorgaanbieders 2012.

8. Gebruik eigen informatie

[Vervallen per 01-01-2014]

Wanneer een zorgaanbieder de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 4 niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt aan de NZa, kan de NZa op grond van artikel 69 Wmg besluiten eigen informatie te gebruiken om over te gaan tot definitieve vaststelling van de aanvaardbare kosten 2012 voor de betreffende zorgaanbieder.

9. Handhaving

[Vervallen per 01-01-2014]

Wanneer een zorgaanbieder de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 4 niet, niet tijdig of niet volledig indient bij de NZa, kan de NZa op grond van Hoofdstuk 6 van de Wmg handhavend optreden.

11. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2014]

De Regeling informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2011, met kenmerk NR/CA-300-010 blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

12. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst, werkt terug tot 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2012’.

de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

W.G. M.E. Homan,

lid Raad van Bestuur.

 1. Het gaat in deze regeling om een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina