Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 10-10-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 december 2012, nr. WJZ / 12376584, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging EZ 2012 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2012)

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. de secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken;

 • c. de hoofddirecteur Interne Organisatie: de hoofddirecteur Interne Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken;

 • d. de hoofden van dienst:

  • 1°. de directeur-generaal van Agro;

  • 2°. de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie;

  • 3°. de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging;

  • 4°. de directeur-generaal van Natuur en Regio;

  • 5°. de loco secretaris-generaal;

  • 6°. de directeur Bedrijfsvoering;

  • 7°. de directeur Bureau Bestuursraad;

  • 8°. de directeur Communicatie;

  • 9°. de directeur Financieel-Economische Zaken;

  • 10°. de directeur Wetgeving en Juridische Zaken;

  • 11°. de directeur van PIANOo;

  • 12°. de directeur van het Centraal Planbureau;

  • 13°. de directeur van de Dienst ICT Uitvoering;

  • 14°. de directeur van de Dienst Landelijk Gebied;

  • 15°. de inspecteur-generaal der mijnen;

  • 16°. de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • 17°. de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • 18°. de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom;

 • e. de P&O-aangelegenheden: de aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget;

 • f. BBRA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

 • g. het ARAR: het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De organisatie van het Ministerie van Economische Zaken wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Het in dit besluit ten aanzien van de minister bepaalde is van overeenkomstige toepassing voor de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft geen betrekking op:

  • a. bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling met betrekking waartoe een wettelijk voorschrift zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;

  • b. bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet.

 • 2 Aangelegenheden waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet zijn in ieder geval:

  • a. beslissingen die belangrijke politieke, bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kunnen hebben;

  • b. beslissingen omtrent politieke beleidswijzigingen en omtrent de uitbreiding of beperking van de bemoeienissen van de minister;

  • c. beslissingen waaruit belangrijke financiële consequenties voor het rijk voortvloeien, behoudens voor zover een beslissing een rechtstreeks gevolg is van de bestaande aard en omvang van de regeringsbemoeienis op economisch gebied;

  • d. het vaststellen van ministeriële regelingen en beleidsregels, met uitzondering van ministeriële regelingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, artikel 7, derde lid en beleidsregels als bedoeld in artikel 7, vierde lid;

  • e. delegatie van bevoegdheden;

  • f. het beslissen op een bezwaarschrift tegen een besluit dat door de minister of namens de minister door de secretaris-generaal is genomen;

  • g. aangelegenheden met betrekking tot de secretaris-generaal.

 • 3 Voorts heeft mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit geen betrekking op het afdoen van stukken bestemd voor:

  • a. de Koning en het Kabinet van de Koning;

  • b. de raad van ministers of de daaruit gevormde vaste colleges;

  • c. een minister of een staatssecretaris;

  • d. de voorzitter van de Eerste of de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de voorzitter van een uit een van die kamers gevormde commissie;

  • e. de Raad van State, behoudens voor zover het betreft bestuursrechtelijke procedures of het aanbieden van documenten van louter informatieve aard;

  • f. de Algemene Rekenkamer behoudens voor zover het betreft gevraagde inlichtingen of gedane verzoeken of het aanbieden van documenten van louter informatieve aard;

  • g. een adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges, met uitzondering van Actal;

  • h. autoriteiten in binnen- of buitenland, in rang gelijk aan of hoger dan een minister of staatssecretaris.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Bij of krachtens dit besluit verleend mandaat, volmacht en machtiging heeft geen betrekking op:

 • a. het beslissen op een bezwaarschrift door degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen en

 • b. aangelegenheden waarbij de gemandateerde belanghebbende is.

§ 2. Mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de secretaris-generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. aangelegenheden op het gebied van de ambtelijke leiding van al hetgeen het ministerie betreft, zoals nader omschreven in de toelichting bij het koninklijk besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal (Stb. 1988, 499);

  • b. het vaststellen van ministeriële regelingen als bedoeld in de artikel 31a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 5.2 van de Wet dieren en het nemen van besluiten die noodzakelijk zijn ter uitvoering van Europese verordeningen op het gebied van het Europese Visserijbeleid;

  • c. het vaststellen van circulaires, met uitzondering van circulaires die naar het oordeel van de secretaris-generaal door de minister of een hoofd van dienst moeten worden vastgesteld;

  • d. het vaststellen van de werkterreinen van de hoofden van dienst;

  • e. aangelegenheden op het werkterrein van de hoofden van dienst:

   • 1°. ten aanzien waarvan de secretaris-generaal in een incidenteel geval aan een hoofd van dienst mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld of

   • 2°. die door een hoofd van dienst aan de secretaris-generaal ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de secretaris-generaal door een ander hoofd van dienst moeten worden behandeld;

  • f. aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

  • g. het uitoefenen van de bevoegdheden van de minister inzake benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van ambtenaren en andere personen in organen van rechtspersonen en colleges, voor zover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan een hoofd van dienst;

  • h. aangelegenheden op het gebied van personeel, financiën, organisatie en bedrijfsvoering, voor zover niet vallend onder het werkterrein van een hoofd van dienst.

 • 2 Tot de aangelegenheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, behoren in ieder geval:

  • a. het vaststellen van de organisatie en formatie van de diensten bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1° tot en met 11°;

  • b. het vaststellen van de apparaatskosten van de diensten;

  • c. het vaststellen van interne circulaires;

  • d. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden voor zover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de directeur Bedrijfsvoering;

  • e. personeelsaangelegenheden met betrekking tot de hoofden van dienst;

  • f. besluiten ten aanzien van medewerkers voor wie salarisschaal 15 of hoger van bijlage B van het BBRA geldt, respectievelijk kandidaten voor functies waarvoor die salarisschalen gelden, inhoudende:

   • 1°. het aanstellen in vaste of tijdelijke dienst en het beëindigen van vaste of tijdelijke aanstellingen;

   • 2°. het opdragen van een andere functie op basis van artikel 57 van het ARAR;

   • 3°. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden op basis van artikel 58 van het ARAR;

   • 4°. het verlenen van buitengewoon verlof van lange duur ten behoeve van het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie op grond van artikel 34 van het ARAR;

   • 5°. het opleggen van disciplinaire straffen op grond van artikel 81 van het ARAR;

   • 6°. het schorsen van een ambtenaar op basis van artikel 91 van het ARAR;

   • 7°. het verminderen van de bezoldiging tijdens schorsing op basis van artikel 92 van het ARAR;

   • 8°. het bevorderen naar een hogere salarisschaal;

   • 9°. het beslissen omtrent toekennen van een terugkeergarantie;

   • 10°. het nemen van besluiten omtrent schadeloosstellingen boven een bedrag van € 10.000 op grond van artikel 69 van het ARAR;

   • 11°. het toekennen van financiële tegemoetkomingen op grond van sociaal flankerend beleid.

Artikel 6a

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de hoofddirecteur Interne Organisatie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen op zijn werkterrein, als bedoeld in de bijlage van dit besluit.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de hoofden van dienst wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, als bedoeld in de bijlage van dit besluit, waaronder begrepen de P&O-aangelegenheden van zijn dienst, met uitzondering van aangelegenheden waarvoor mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de secretaris-generaal of aan een ander hoofd van dienst.

 • 2 Aan de hoofden van dienst wordt voorts, ieder voor zijn werkterrein, mandaat en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de benoeming, ontslag en vergoeding van leden van adviescommissies ter zake van subsidieverlening.

 • 4 Aan de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt, op zijn werkterrein, mandaat en machtiging verleend voor het vaststellen van beleidsregels.

Artikel 7a

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de directeur-generaal van Agro wordt mandaat en machtiging verleend inzake de benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van de leden en de secretaris van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie wordt mandaat en machtiging verleend inzake:

 • a. benoeming, ontslag en vergoeding van de leden van de Gemeenschappelijke Raadgevende Commissie;

 • b. benoeming, ontslag en vergoeding van de leden van de Adviesraad programmaonderzoek MKB en ondernemerschap;

 • c. benoeming, ontslag en vergoeding van de leden van topteams als genoemd in het Instellingsbesluit topteams in de implementatiefase topsectorenbeleid;

 • d. benoeming en ontslag van de leden van de Stelselraad eHerkenning, de voorzitter van het Tactisch Overleg en de leden van de Klachten- en geschillencommissie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden met:

  • a. de Mijnbouwwet, het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling, met uitzondering van het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen waarvoor in artikel 14, onderdelen a tot en met c, mandaat, volmacht en machtiging wordt verleend aan de inspecteur-generaal der mijnen;

  • b. benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van de leden van de Mijnraad;

  • c. benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van de leden van de Technische commissie bodembeweging;

  • d. benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland;

  • e. benoeming en ontslag van de bestuursleden van de stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de directeur Bedrijfsvoering wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen ten aanzien van medewerkers voor wie salarisschaal 1 tot en met 14 van bijlage B van het BBRA geldt, inhoudende:

 • a. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden met uitzondering van de beslissingen op bezwaarschriften tegen besluiten die in mandaat zijn genomen door hem of door hem aangewezen ambtenaren;

 • b. het verlenen van ontslag op grond van artikel 99 van het ARAR en het verlenen van ontslag in combinatie met een financiële regeling;

 • c. het verlenen van buitengewoon verlof van lange duur ten behoeve van het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie op grond van artikel 34 van het ARAR;

 • d. het beslissen omtrent het toekennen van een terugkeergarantie op grond van sociaal flankerend beleid;

 • e. het toekennen van financiële tegemoetkomingen op grond van sociaal flankerend beleid;

 • f. het nemen van besluiten omtrent schadeloosstellingen boven een bedrag van € 10.000 op grond van artikel 69 van het ARAR.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van verzoeken van de Nationale ombudsman en bezwaar- en beroepschriften, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep, met uitzondering van:

  • a. bezwaar- en beroepschriften inzake personeelsaangelegenheden;

  • b. bezwaar- en beroepschriften tegen besluiten die in mandaat zijn genomen of behandeld door een functionaris of door die functionaris aangewezen medewerkers die mandaat, volmacht en machtiging heeft verkregen voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften tegen die besluiten.

 • 2 Aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken wordt voorts volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van verplichtingen inzake het verlenen van opdrachten aan externe juridische dienstverleners, met uitzondering van verplichtingen op het werkterrein van de hoofden van dienst, genoemd in artikel 1, onderdeel d, onder 10°, 14°, 16°, 17°, en 18°, en het werkterrein van het hoofd van dienst, genoemd in artikel 1, onderdeel d, onder 4°, voor zover het betreft het Programma Juridisch instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en aan de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van niet op personeelsaangelegenheden betrekking hebbende bezwaar- en beroepschriften, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep, tegen besluiten die in mandaat zijn genomen of behandeld door hem of door onder hem ressorterende medewerkers.

 • 2 Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep tegen besluiten op het terrein van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Dit mandaat, volmacht en machtiging voor het behandelen van bezwaar- en beroepszaken tegen besluiten op Wob-verzoeken is beperkt tot besluiten die zijn genomen of behandeld door een hoofd van dienst of door hem aangewezen medewerkers als genoemd in artikel 1, onderdeel d, onder 13°, 14°, 16° en 17°.

§ 3. Instructies

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2015]

Mandaat en volmacht worden uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Aanwijzingen voor de rijksdienst en andere van toepassing zijnde regelingen, circulaires en instructies;

 • b. de in de beschrijving van de administratieve organisatie voorgeschreven medeparaafprocedures alsmede andere afspraken omtrent afstemming en coördinatie;

 • c. artikel 2, tweede lid, van het Besluit Taak FEZ.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2015]

Het krachtens mandaat of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

§ 4. Ondermandaat

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De secretaris-generaal kan aan een hoofd van dienst binnen diens werkterrein ondermandaat en machtiging verlenen voor benoeming en ontslag van ambtenaren en andere personen in organen van rechtspersonen en colleges.

 • 2 De secretaris-generaal kan aan een hoofd van dienst mandaat, volmacht en machtiging verlenen voor P&O-aangelegenheden van zijn dienst, waarvoor de secretaris-generaal of de directeur Bedrijfsvoering krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging heeft verkregen.

 • 3 De secretaris-generaal kan voorts aan de hoofddirecteur Interne Organisatie mandaat, volmacht en machtiging verlenen voor de aangelegenheden op zijn werkterrein, waaronder voor P&O-aangelegenheden.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De hoofden van dienst kunnen, ieder voor zijn werkterrein, voor aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 7, eerste lid, en 10 tot en met 13, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan hun plaatsvervangers, en wat het werkterrein van ondergeschikte organisatieonderdelen of functionarissen betreft, aan de hoofden van die onderdelen of aan die functionarissen en aan hun plaatsvervangers.

 • 2 Voor P&O-aangelegenheden geldt, in afwijking van het eerste lid, dat geen ondermandaat, volmacht en machtiging mag worden verleend voor de volgende aangelegenheden:

 • 3 De secretaris-generaal kan aan hoofden van dienst schriftelijk toestemming geven voor het, in afwijking van het tweede lid, verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het verlenen van ondermandaat en volmacht alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken.

 • 2 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in de artikelen 16 en 17 wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

§ 5. Vervanging

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De uit dit besluit voor de secretaris-generaal voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op de loco secretaris-generaal. Bij afwezigheid van zowel de secretaris-generaal als de loco secretaris-generaal gaan de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden over op de hoofddirecteur Interne Organisatie. Bij afwezigheid van zowel de secretaris-generaal, de loco secretaris-generaal en de hoofddirecteur Interne Organisatie gaan de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden over op een door de secretaris-generaal aangewezen directeur-generaal.

 • 2 De uit dit besluit voor de hoofden van dienst voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervanger, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging.

§ 6. Ondertekening bij afwezigheid minister

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien afwezigheid of ontstentenis van de minister eraan in de weg staat dat een door de minister genomen besluit door hem wordt ondertekend, kan, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich ertegen verzet, een besluit namens de minister worden ondertekend door de secretaris-generaal.

 • 2 In het geval bedoeld in het eerste lid geschiedt het ondertekenen als volgt:

  De Minister van Economische Zaken,

  namens deze,

  overeenkomstig het door de minister genomen besluit:

  (handtekening)

  (naam)

  secretaris-generaal

§ 7. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2015]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de hoofden van dienst en de Algemene Rekenkamer.

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 november 2012.

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2012.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 7 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Bijlage : Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken

[Vervallen per 01-01-2015]

I. Hoofdstructuur van de organisatie

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Het Ministerie van Economische Zaken bestaat uit het kernministerie en de buitendiensten.

 • 2. Het kernministerie bestaat uit:

  • a. de algemene leiding;

  • b. de beleidsonderdelen:

   • 1°. het directoraat-generaal voor Agro;

   • 2°. het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie;

   • 3°. het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging;

   • 4°. het directoraat-generaal voor Natuur en Regio.

  • c. de stafdirecties:

   • 1°. de directie Algemene Economische Politiek;

   • 2°. de directie Bedrijfsvoering;

   • 3°. de directie Bureau Bestuursraad;

   • 4°. de directie Communicatie;

   • 5°. de directie Europa;

   • 6°. de directie Financieel-Economische Zaken;

   • 7°. de directie Wetgeving en Juridische Zaken.

  • d. het overige onderdeel:

   PIANOo.

 • 3. Onder het Ministerie van Economische Zaken ressorteren de volgende buitendiensten:

  • a. het Centraal Planbureau (CPB);

  • b. de Dienst ICT Uitvoering (DICTU);

  • c. de Dienst Landelijk Gebied;

  • d. het Staatstoezicht op de Mijnen;

  • e. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • f. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • g. Agentschap Telecom.

II. Algemene leiding

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De algemene leiding staat onder leiding van de secretaris-generaal.

 • 2. De secretaris-generaal heeft tot taak de aangelegenheden, genoemd in artikel 6 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2012.

 • 3. Onder de secretaris-generaal ressorteert de hoofddirecteur Interne Organisatie. De hoofddirecteur Interne Organisatie heeft tot taak:

  • a. het verantwoordelijk zijn voor de organisatie en bedrijfsvoeringsaspecten van het ministerie waaronder het vaststellen van de begroting op de apparaatskosten en personeelbudgetten;

  • b. het beslissen over gemeenschappelijke en generieke ICT-vraagstukken van het ministerie;

  • c. het sturing geven aan en bewaken van de uitvoering van departementale taakstellingen;

  • d. het begeleiden van transitie- en organisatietrajecten die voortvloeien uit wijzigingen binnen de organisatie;

  • e. het vervangen van de secretaris-generaal in overleggen met de medezeggenschap en centrales van verenigingen van ambtenaren;

  • f. het optreden als Chief Information Officer (CIO) van het Ministerie van Economische Zaken door onder meer het voorzitten van de EZ CIO-raad en het binnen het ministerie beheren van het portfolio op het gebied van informatievoorziening en sturen op de naleving van (inter)departementale kaders;

  • g. het voorzitten van het Bedrijfsvoeringoverleg van het Ministerie van Economische Zaken;

  • h. het invulling geven aan de eigenaarsrol van de Minister van Economische Zaken richting de agentschappen de Dienst ICT Uitvoering en het Agentschap Telecom;

  • i. het invulling geven aan de bedrijfsmatige relatie met de overige agentschappen en met de aan de Minister van Economische Zaken gelieerde organisaties met publieke taken;

  • j. sturing geven aan inbreng in projecten die voortvloeien uit het overleg tussen secretarissen-generaal;

  • k. het vertegenwoordigen van het ministerie in interdepartementale gremia, waaronder de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst en de Interdepartementale Commissie Chief Information Officers.

III. Het directoraat-generaal voor Agro

[Vervallen per 01-01-2015]

A. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Het directoraat-generaal voor Agro staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2. Het directoraat-generaal heeft tot taak:

  • a. het versterken van de positie van de Nederlandse agrarische en visserijketen;

  • b. het zorg dragen voor hoogwaardig groen onderwijs en onderzoek;

  • c. het voeren van adequaat fytosanitair beleid en het zeker stellen van goede gewasbescherming;

  • d. het stimuleren van een duurzame veehouderij en visserij;

  • e. het borgen van diergezondheid en dierenwelzijn;

  • f. het zeker stellen van een adequate en duurzame voedselvoorziening en voedselzekerheid op nationaal, Europees en mondiaal niveau;

  • g. het vormgeven en bewaken van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en gemeenschappelijk visserijbeleid;

  • h. het bewaken en coördineren van een eenduidige en EU-conforme uitvoering van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid;

  • i. het stimuleren van de economische topsectoren Agro-Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

 • 3. Het directoraat-generaal bestaat uit:

  • a. de directie Agrokennis;

  • b. de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn;

  • c. de directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid;

  • d. de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit.

B. De directie Agrokennis

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Agrokennis staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor kennismanagement binnen de groene kennis- en onderzoeksketen;

  • b. het zorg dragen voor de programmering van kennismiddelen en borgen kennisinstrumentarium;

  • c. het bevorderen van kennisverspreiding en kennisbenutting bij de relevante kennisvragers;

  • d. het bevorderen van de werking van het groen kennisstelsel op grond van stelselverantwoordelijkheid van de minister waaronder de vakdepartementale ontwikkeling van het groen onderwijs binnen de context van het algemeen onderwijsbeleid en de institutionele aansturing en toezicht op onder andere de Wageningen Universiteit,het Hogere Agrarisch Onderwijs, de Agrarisch Onderwijs Centra, de Groene Kenniscorporatie, het Innovatienetwerk en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek.

C. De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor de bewaking en verbetering van het welzijn van productie- en gezelschapsdieren;

  • b. het zorg dragen voor preventie en bestrijding van (bestrijdingsplichtige) dierziekten;

  • c. de bewaking, monitoring en early warning van veterinaire veiligheid;

  • d. het zorg dragen voor een goede crisisweerbaarheid van het directoraat-generaal voor Agro;

  • e. de coördinatie van het opdrachtgeverschap voor het Ministerie van Economische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • f. het zorg dragen voor implementatie van de agenda van de topsector Agro-Food;

  • g. het zorg dragen voor en bevorderen van een gelijk speelveld op het gebied van handelsafspraken met betrekking tot veterinaire producten;

  • h. het bevorderen van een gunstige Nederlandse handelspositie;

  • i. de regulering van de beroepen in de diergezondheidszorg, waaronder de dierenarts;

  • j. het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de veehouderijketen;

  • k. het zorg dragen voor de vormgeving van een duurzame visserij op de zee, kust- en binnenwateren, waarbij inbegrepen een duurzame aquacultuur.

D. De directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. de nationale, Europese en mondiale beleidsvorming rondom voedselzekerheid en agrogrondstoffen;

  • b. analyse en beleidsvorming rondom agro-economie, agroketens en de (inter)nationale agribusiness;

  • c. de beleidsvorming rondom het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), inclusief de onderhandelingen rondom het vernieuwde GLB 2014-2020 en de bijbehorende implementatiekeuzes in Nederland;

  • d. de inhoudelijke voorbereiding van de Landbouwraad, het Speciale Landbouwcomité en bijbehorende parlementaire verantwoording;

  • e. het borgen van een EU-conforme uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid met het oog op het voorkomen dan wel het beperken van door de Europese Commissie opgelegde financiële correcties;

  • f. het invulling geven aan een coördinerend opdrachtgeverschap van de Dienst Regelingen en het regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP);

  • g. het onderhouden van een adequaat nationaal, Europees en mondiaal netwerk om bovengenoemde taken uit te kunnen oefenen.

E. De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het mede vormgeven aan, implementeren en handhaven van Europese regelgeving voor de veiligheid van diervoeders en voedingsmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong, diergeneesmiddelen en dierlijke bijproducten;

  • b. het bevorderen van transparantie en informatievoorziening over diverse kwaliteitsaspecten van voedsel, zoals duurzaamheid.

  • c. het bevorderen van inzicht in en het voorkomen van voedselverspilling en het benutten van reststromen, stimuleren van duurzame keteninnovaties;

  • d. het bevorderen van ethiek als integraal onderdeel van het beleidsproces van dierlijke en plantaardige ketens en het dier- en voedselbeleid;

  • e. het zorg dragen voor beleid voor plantaardig (uitgangs)-materiaal van hoogwaardige kwaliteit en een hoog plantgezondheidsniveau ter bevordering van de Nederlandse concurrentiekracht;

  • f. het zorg dragen voor een duurzame gewasbescherming van de plantaardige productie en afzet;

  • g. het aansturen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb);

  • h. het zorg dragen voor integratie van de thema’s rondom de plantaardige productieketen om te komen tot concurrerende en duurzaam opererende sectoren die samenwerken in de keten;

  • i. het zorg dragen voor en bevorderen van een gelijk speelveld op het gebied van handelsafspraken met betrekking tot plantaardige producten en het bevorderen van een gunstige Nederlandse handelspositie;

  • j. het zorg dragen voor implementatie van de agenda van de topsector tuinbouw en uitgangsmateriaal;

  • k. het zorg dragen voor totstandkoming en realisatie van Europees en nationaal beleid met betrekking tot de productie, transport, opslag en gebruik van meststoffen;

  • l. het zorg dragen voor en bevorderen van de concurrentiepositie door verduurzaming van de productieketen en het aanpassen aan klimaatverandering in de agrosectoren;

  • m. het bewaken van broeikasemissie afspraken agrosectoren met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  • n. het zorg dragen voor de beleidsontwikkeling op het gebied van nieuwe technologieën ten behoeve van veilig en goed voedsel en het inzicht verkrijgen in mogelijke consequenties voor ons leefsysteem in samenhang met maatschappelijke acceptatie.

IV. Het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

[Vervallen per 01-01-2015]

A. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2. Het directoraat-generaal heeft tot taak:

  • a. het stimuleren van de topsectoren;

  • b. het optreden als accountmanager van bedrijfssectoren en belangrijke bedrijvendossiers;

  • c. het inhoud en richting geven aan beleid voor de ‘biobased economy’ en het stimuleren van duurzaam ondernemen in de volle breedte;

  • d. het versterken van het innovatievermogen en de kennisbasis van de Nederlandse economie onder meer door de regie en coördinatie van het innovatiebeleid en door het vormgeven van de beleidsagenda voor de kennisinfrastructuur;

  • e. het realiseren van een uitmuntend ondernemingsklimaat en het stimuleren van (innovatief) ondernemerschap;

  • f. het verlichten van regeldruk voor bedrijven en het verbeteren van de (digitale) dienstverlening van de overheid;

  • g. het zorg dragen voor de Digitale Agenda.nl;

  • h. het ondersteunen van het externe en onafhankelijke Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) bij het uitvoeren van zijn taken.

 • 3. Het directoraat-generaal bestaat uit:

  • a. de directie Innovatie & Kennis;

  • b. de directie Ondernemerschap;

  • c. de directie Regeldruk & ICT beleid;

  • d. de directie Topsectoren & Industriebeleid;

  • e. de programmadirectie Biobased Economy;

  • f. het secretariaat Actal.

B. De directie Innovatie & Kennis

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Innovatie en Kennis staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het ontwikkelen van algemene kaders van het kennis- en innovatiebeleid;

  • b. het borgen en richting geven aan de (programmering van de) kennisinfrastructuur en de contacten met de betrokken instellingen waarvoor de minister (mede) verantwoordelijkheid draagt, namelijk de procesregie over de aansturing van TNO en de Grote Technische Instituten (GTI’s), de aansturing van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), in afstemming met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • c. het nader uitwerken en uitvoeren van algemene kaders van het kennis- en innovatiebeleid voor alle topsectoren en in het bijzonder de topsectoren die zijn belegd bij het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie, zoals high tech systemen & materialen en chemie;

  • d. het optreden als accountmanager voor de kennisinfrastructuur behorend bij de topsectoren binnen het domein van het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie en tevens het stimuleren van vraagsturing in de programmering en privaat -publieke samenwerking hierbij;

  • e. het optreden als medepenvoerder van het kennis- en innovatiegedeelte van de topagenda’s;

  • f. het ontwikkelen van generieke innovatiebeleid en het bijbehorende instrumentarium;

  • g. het ontwikkelen en beheren van het financiële instrumentarium;

  • h. het zorg dragen voor betrokkenheid bij de inzet van programmamiddelen van andere departementen;

  • i. het zorg dragen voor de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling en uitvoering van het Europese kennis- en innovatiebeleid;

  • j. het ontwikkelen van het beleid omtrent intellectuele eigendom;

  • k. het ontwikkelen van het Nederlandse ruimtevaartbeleid en het deelnemen in de intergouvernementele organisatie European Space Agency.

C. De directie Ondernemerschap

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Ondernemerschap staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het coördineren van het MKB- en ondernemerschapsbeleid in den brede, zowel nationaal als Europees;

  • b. het zorg dragen voor afdoende bedrijfsfinanciering;

  • c. het dragen van verantwoordelijkheid voor de Kamers van Koophandel, inclusief de vorming van ondernemerspleinen;

  • d. het stimuleren van succesvol ondernemerschap, inclusief kennisvalorisatie;

  • e. het stimuleren van ondernemerschap in specifieke doelgroepen, zoals ZZP-ers, vrouwelijke ondernemers en studentstarters;

  • f. het zorg dragen voor adequate juridische structuren, corporate governance en ondernemingsrecht;

  • g. het stimuleren van menselijk kapitaal door onder meer het bevorderen van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het gericht inzetten op kennismigratie.

D. De directie Regeldruk & ICT beleid

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Regeldruk & ICT beleid staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het signaleren en zowel interdepartementaal als Europees agenderen van regeldruk verminderende maatregelen;

  • b. het beheersen van regeldruk door monitoring van de verschillende regeldrukkosten per departement en de voortgang van specifieke projecten op het gebied van regeldruk;

  • c. het beheersen van regeldruk door verbetering van dienstverlening voor bedrijven en door vroegtijdige identificatie en maximale beperking van substantiële onnodige regeldruk;

  • d. het ontwikkelen van een strategie omtrent toekomst aanpak regeldruk;

  • e. het ontwikkelen en laten uitvoeren van beleidsprogramma’s om ondernemers meer ruimte te geven slim te werken met ICT met specifieke aandacht voor MKB en topsectoren;

  • f. het ontwikkelen en laten uitvoeren van beleidsprogramma’s op het gebied van ICT-kennis ten bate van economische groei, met name gericht op MKB en topsectoren;

  • g. het beheren van Digitale Agenda.nl met oog voor verbintenis met Digital Agenda.eu en Digitale Stedelijke Agenda’s;

  • h. het aanpakken van administratieve lasten/regeldruk op het domein van het Ministerie van Economische Zaken.

E. De directie Topsectoren & Industriebeleid

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Topsectoren en Industriebeleid staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het verder uitrollen en implementeren van het bedrijfslevenbeleid in den brede en specifiek van de sectorale topagenda’s;

  • b. het vormen van visie en het adviseren van de ambtelijke en de politieke top met betrekking tot de aanpak rondom topsectoren- en industriebeleid en de totstandkoming en implementatie van het beleid omtrent de sectorale topagenda’s;

  • c. het zorg dragen voor opname van horizontale thema’s in de beleidsagenda;

  • d. het ontwikkelen van een overlegstructuur waarbinnen afstemming met stakeholders kan plaatsvinden;

  • e. het onderhouden van extern en intern netwerk in en rondom topsectoren en andere sectoren van belang voor de Nederlandse economie, inclusief het opbouwen van relevante kennis over bedrijven en sectoren;

  • f. het signaleren van knelpunten en kansen en het optreden als accountmanager van sectoren en belangrijke bedrijvendossiers;

  • g. het dragen van verantwoordelijkheid voor tariefschorsingen en aantal specifieke dossiers met de daarbij behorende instrumenten waaronder compensatiebeleid;

  • h. het zorg dragen voor de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling en uitvoering van het Europese industriebeleid;

  • i. het afsluiten van compensatieovereenkomsten en het afhandelen van compensatieclaims in het kader van militaire productie.

F. De programmadirectie Biobased Economy

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De programmadirectie Biobased Economy staat onder leiding van een programmadirecteur.

 • 2. De programmadirectie heeft tot taak:

  • a. het inhoud en richting geven aan het beleid voor de ‘biobased economy’ als dwarsdoorsnijdend beleidsthema binnen het departement, waaronder de topsectorenaanpak;

  • b. het inhoud, vorm en richting geven aan het Interdepartementale Programma Bio-Based Economy;

  • c. het fungeren als koploper voor biobased economy en duurzaam ondernemen en duurzaamheid als kans.

G. Het secretariaat Actal

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Het secretariaat Actal staat onder leiding van een secretaris.

 • 2. Het secretariaat Actal heeft tot taak het ondersteunen van het onafhankelijke adviescollege toetsing regeldruk bij de uitoefening van zijn taken.

V. Het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging

[Vervallen per 01-01-2015]

A. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2. Het directoraat-generaal heeft tot taak:

  • a. de optimale ordening en werking van de markten van energie, telecom en post;

  • b. de handhaving van het niveau van voorzieningszekerheid op korte en lange termijn en het bevorderen van de internationale voorzieningszekerheid;

  • c. het zorg dragen voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming;

  • d. het bevorderen van duurzaamheid en vernieuwingen in energiehuishouding;

  • e. het bevorderen van een hoogwaardige, veilige en betrouwbare (mobiele) communicatie-infrastructuur tegen betaalbare prijzen;

  • f. het zorg dragen voor een adequate omroepdistributie en veiling van schaars frequentiespectrum;

  • g. het bijdragen aan optimale ordening van markten en het bevorderen van mededinging in algemene zin;

  • h. het ontwikkelen van consumentenbeleid en het toezicht daarop;

  • i. het zorg dragen dat de Nederlandse bodemschatten optimaal worden benut;

  • j. het bijdragen aan het internationale oliecrisisbeleid.

 • 3. Het directoraat-generaal bestaat uit:

  • a. de directie Energie en Duurzaamheid;

  • b. de directie Energiemarkt;

  • c. de directie Mededinging en Consumenten;

  • d. de directie Telecommarkt;

  • e. de programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid.

B. De directie Energie en Duurzaamheid

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Energie en Duurzaamheid staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het stimuleren van duurzame energie;

  • b. het zorg dragen voor energiebesparing, met name in de industrie;

  • c. het zorg dragen voor emissiehandel en CCS;

  • d. het zorg dragen voor energie-innovatie;

  • e. het zorg dragen voor kernenergiebeleid exclusief nucleaire veiligheid.

C. De directie Energiemarkt

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Energiemarkt staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het monitoren en toezicht houden op de energiemarkt;

  • b. het zorg dragen voor een adequate marktordening;

  • c. het bevorderen van een internationaal level playing field;

  • d. het bevorderen van de leverings- en voorzieningszekerheid;

  • e. het zorg dragen voor het gasgebouw;

  • f. het zorg dragen voor het mijnbouwklimaat;

  • g. het uitvoeren van de mijnbouwwetgeving.

D. De directie Mededinging en Consumenten

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Mededinging en Consumenten staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor het mededingingsbeleid en het toezicht daarop;

  • b. het zorg dragen voor het aanbestedingsbeleid en de relatie met PIANOo;

  • c. het zorg dragen voor het consumentenbeleid en het toezicht daarop;

  • d. het zorg dragen voor het metrologiebeleid, accreditatie, normalisatie en de relatie met de daarop opererende instituten;

  • e. het zorg dragen voor een optimale marktordening door onder meer de Winkeltijdenwet, de Dienstenwet en de Postwet 2009.

E. De directie Telecommarkt

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Telecommarkt staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor marktwerkingsbeleid voor de telecommunicatiesector en strategievorming;

  • b. het zorg dragen voor elektronische communicatieregelgeving (inclusief nummers, toezicht en uitvoering;

  • c. het zorg dragen voor frequentie- en antennebeleid;

  • d. het zorg dragen voor internetdomeinnamenbeleid;

  • e. het zorg dragen voor omroepdistributiebeleid en mobiele toepassingen;

  • f. het zorg dragen voor beleid voor veiligheid en continuïteit;

  • g. het zorg dragen voor beleid voor het borgen van elektronische privacy en veilig elektronisch zakendoen.

F. De programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid staat onder leiding van een programmadirecteur.

 • 2. De programmadirectie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor het aansluiten bij internationale ontwikkelingen waaronder de inzichten van EU en IAEA;

  • b. het zorg dragen voor internationaal afgestemd beleid voor voorzorg en nazorg bij nucleaire rampen;

  • c. het zorg dragen voor een robuust beleidskader voor nieuwe nucleaire installaties;

  • d. het zorg dragen voor actuele en toegesneden kernenergie- en stralingsbeschermingsregelgeving;

  • e. het zorg dragen voor nucleaire veiligheid in het bijzonder na de lessen van Fukushima;

  • f. het zorg dragen voor adequate en proportionele beveiliging van nucleaire installaties, transport en radiologische bronnen;

  • g. het zorg dragen voor het verlenen van vergunningen op grond van de Kernenergiewet;

  • h. het zorg dragen voor het radioactief afval, ontmanteling van installaties en het beleid om te komen tot een eindberging;

  • i. het zorg dragen voor bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling.

VI. Het directoraat-generaal voor Natuur en Regio

[Vervallen per 01-01-2015]

A. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Het directoraat-generaal voor Natuur en Regio staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2. Het directoraat-generaal heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen dat Nederland aan haar internationale verplichtingen op het gebied van behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit voldoet en soorten en habitats beschermt;

  • b. het stimuleren dat natuur in de kern van de economie en in het hart van mensen komt en daarmee automatisch een rol speelt bij afwegingen die in het economisch en maatschappelijk proces worden gemaakt;

  • c. het zorgen voor een doelmatige decentralisatie van natuur- en plattelandsbeleid, onder meer op basis van een herijkte Ecologische Hoofdstructuur;

  • d. het zorgen dat er in Nederland goede fysiek-ruimtelijke voorwaarden zijn voor een krachtige economie en een vitale natuur zodat Nederland een interessante vestigingsplaats is voor bedrijven en kenniswerkers;

  • e. het versterken en faciliteren van gebiedsgerichte clusters van bedrijvigheid binnen de aanpak voor topsectoren;

  • f. de verantwoordelijkheid dragen voor de EFRO-Structuurfondsen;

  • g. het zorg dragen dat rijksbelangen tijdig in regionale netwerken en gebiedsgerichte agenda’s, projecten of programma’s op het gebied van natuur en economie worden ingebracht;

  • h. het zorgen voor het bestuurlijke coördinatiepunt van het Ministerie van Economische Zaken in de regio tijdens een crisis;

  • i. de coördinatie van aangelegenheden rond Caribisch Nederland.

 • 3. Het directoraat-generaal bestaat uit:

  • a. de directie Natuur en Biodiversiteit;

  • b. de directie Regio en Ruimtelijke Economie;

  • c. de programmadirectie Juridisch instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting;

  • d. de programmadirectie Natura 2000.

B. De directie Natuur en Biodiversiteit

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Natuur en Biodiversiteit staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. de systeemverantwoordelijkheid van en het vormgeven aan internationale biodiversiteitsdoelen;

  • b. het borgen van Nederlandse internationale verantwoordelijkheden op het terrein van biodiversiteit, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en Natura 2000;

  • c. het doorcentraliseren en herijken van het natuurbeleid;

  • d. het zorg dragen voor natuurwet- en regelgeving en handhaving;

  • e. het stimuleren dat de natuur een rol speelt bij afwegingen in het economisch en maatschappelijk proces (verbinden groen en groei);

  • f. het ondersteunen van initiatieven op duurzame verbinding ecologie en economie.

C. De directie Regio en Ruimtelijke Economie

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Regio en Ruimtelijke Economie staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het zorgen voor goede fysiek-ruimtelijke voorwaarden voor een krachtige economie en een vitale natuur;

  • b. het fungeren als bestuurlijke schakel tussen de bewindslieden/ambteliijke top en de regionale en lokale bestuurders, bedrijfsleven en maatschappelijke actoren;

  • c. het zorg dragen voor de ruimelijke taken in het kader van het Nationaal Deltaprogramma, greenports, mainports, valley’s, structuurfondsen, relatie topsectoren en regio en Rijkstaken in grote wateren;

  • d. het zorgen voor de regionale crisisfunctie;

  • e. het zorg dragen voor vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 1998;

  • f. de coördinatie van aangelegenheden rond Caribisch Nederland, inclusief algemeen-bestuurlijke zaken.

D. De Programmadirectie Natura 2000

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De programmadirectie Natura 2000 staat onder leiding van een programmadirecteur.

 • 2. De programmadirectie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor het haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk gedragen implementeren van Europese verplichtingen rond Natura 2000;

  • b. het zorg dragen voor aanwijzingsbesluiten voor 166 gebieden;

  • c. het ontwikkelen van kennis van het Natura 2000-systeem;

  • d. het opstellen en overdragen van beheerplannen naar de provincies;

  • e. het zorgen voor een programmatische aanpak van stikstof (PAS).

E. De Programmadirectie Juridisch instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De programmadirectie Juridisch instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting staat onder leiding van een programmadirecteur.

 • 2. De programmadirectie heeft tot taak het verzorgen van juridische infrastructuur voor de realisatie van de beleidsopgaven uit het regeerakkoord op het vlak van het natuurbeleid en het gebiedsgerichte beleid.

VII. De directie Algemene Economische Politiek

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Algemene Economische Politiek staat onder leiding van de loco secretaris-generaal.

 • 2. De directie heeft tot taak het versterken van het duurzaam economisch groei vermogen van Nederland en het scheppen van voorwaarden voor een goed functioneren economie en markten door middel van:

  • a. het analyseren van, adviseren over en waar nodig interveniëren op het gebied van macro-economische ontwikkelingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid, collectieve sector, overheids-financiën en ordening voor zover de algemeen-economische of budgettaire aspecten leidend zijn;

  • b. het analyseren van en adviseren over algemeen-economische aspecten van EU-beleid, waaronder macro-economische beleidscoördinatie in EU-verband, EU 2020 en Ecofin, inclusief deelname aan het directeurenoverleg Ecofin;

  • c. het begeleiden en waar nodig initiëren van activiteiten in het kader van het beleid gericht op structurele hervorming van de Nederlandse economie;

  • d. het verkennen, het agenderen, het aanjagen en het adviseren van ontwikkelingen en vraagstukken in de breedte van het beleidsterrein van het Ministerie van Economische Zaken;

  • e. het versterken van het strategisch vermogen van het Ministerie van Economische Zaken;

  • f. het coördineren van het fiscale beleid binnen het Ministerie van Economische Zaken.

VIII. De directie Bedrijfsvoering

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Bedrijfsvoering staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het ontwikkelen van beleid en adviseren van de departementsleiding en het management en het leveren van een bijdrage aan interdepartementale beleidsontwikkeling, op het gebied van de facilitaire diensten, personeel en organisatie, inkoop, ICT-toepassingen, informatievoorziening, huisvesting en ondersteuning van het management bij directoraten-generaal en stafdirecties;

  • b. het adviseren van de departementsleiding en het management over en het implementeren van beleid op het gebied van management development, mobiliteit (Transforce), werving, opleiding en de personeelscyclus;

  • c. het ondersteunen en adviseren van de departementsleiding en het management inzake medezeggenschap, P-advies en sociaal-juridische zaken;

  • d. het uitvoeren van taken rond personeels- en salarisadministratie voor zover die niet bij P-Direkt zijn ondergebracht en met betrekking tot de personeelsstichting;

  • e. het beschikbaar stellen en houden van ICT-toepassingen, ondersteuning bij het gebruik van toepassingen en het functioneel beheer van concernapplicaties en gegevensbeheer voor Identity Management;

  • f. het geven van sturing aan de DICTU;

  • g. het uitvoeren van de post- en archieffunctie van het kerndepartement;

  • h. het voorzien in informatiecentra, interne nieuwsvoorziening en intranet;

  • i. het adviseren over en het ontwikkelen van nieuwe informatieproducten, informatiekanalen, toepassingen en functionaliteiten;

  • j. het coördineren van de inkoop van het ministerie;

  • k. het aangaan van overeenkomsten op het terrein van roerende goederen en dienstverlening, alsmede het materiële beheer van roerende goederen;

  • l. het voeren van regie en het zorg dragen van uitvoering op het gebied van huisvesting, waaronder begrepen huur, koop en beheer van vastgoed, werkplekinrichting, technisch onderhoud, ruimtebeheer en verhuizingen;

  • m. het voorzien in overige facilitaire zaken, waaronder begrepen personenvervoer, vertaaldiensten, telefooncentrale en uitvoering van evenementen;

  • n. het voorzien in de secretariële ondersteuning bij directoraten-generaal en stafdirecties en het standaardiseren van bijbehorende werkprocessen;

  • o. het adviseren van het management bij directoraten-generaal en stafdirecties op bedrijfsvoeringsterreinen en het doorgeleiden van wensen naar het juiste onderdeel binnen de directie Bedrijfsvoering;

  • p. het ondersteunen van concern en bestuur bij organisatieontwikkeling en verandertrajecten door middel van advisering, teamcoaching en procesbegeleiding;

  • q. voorbereiden van (inter)departementaal overleg op het terrein van organisatie en bedrijfsvoering en het zorg dragen voor een integrale afweging;

  • r. het voortouw nemen op bedrijfsvoeringsbrede thema’s zoals het nieuwe werken, (informatie)beveiliging, integriteit en programmatisch werken;

  • s. het voorzien in expertise en capaciteit op het terrein van beleid (projectenpool), bedrijfsvoering en interimmanagement;

  • t. het leveren van diensten en voorzieningen voor een vlot verloop van het dagelijkse werk voor de individuele medewerker van het kerndepartement, waaronder begrepen het reserveren van vergaderzalen met catering, het voorzien in toegangspassen en het afhandelen van vragen en storingsmeldingen;

  • u. het behandelen van verzoeken tot het organiseren van evenementen en verzoeken tot interne verhuizingen;

  • v. het verzorgen van de communicatie binnen het kerndepartement inzake bedrijfsvoeringsonderwerpen en het beheer van de huisstijl;

  • w. het leveren van managementinformatie ten behoeve van de departementsleiding en dienstonderdelen op het gebied van bedrijfsvoering;

  • x. de controle op de personele budgetten, processen en formatie van het kerndepartement;

  • y. de financiële controle op materiële budgetten en het bewaken van de kwaliteit van werkprocessen van de directie.

IX. De directie Bureau Bestuursraad

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Bureau Bestuursraad staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het bedienen van bewindslieden en ambtelijke top opdat zij hun politieke, inhoudelijke en bedrijfsmatige eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het Ministerie van Economische Zaken ten volle waar kunnen maken;

  • b. het coördineren van contacten met het parlement en de voorbereiding voor de ministerraad;

  • c. het stimuleren en het coördineren van samenwerking tussen de dienstonderdelen waaronder de samenwerking tussen beleid en uitvoering;

  • d. het ondersteunen van de secretaris-generaal bij zowel intern als extern optreden;

  • e. het coördineren van interdepartementaal overleg;

  • f. het behandelen van de aangelegenheden op het gebied van Kabinet & Protocol;

  • g. de coördinatie van de departementale crisisbeheersing;

  • h. het bieden van ondersteuning aan de leden van de Bestuursraad voor hun portefeuilletaken en aangelegenheden die het gehele Ministerie van Economische Zaken betreffen;

  • i. de coördinatie van burgerbrieven.

X. De directie Communicatie

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Communicatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het dagelijks anticiperen en reageren op de actualiteit door middel van woordvoering, het schrijven van persberichten en het organiseren van persbijeenkomsten;

  • b. het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van strategisch communicatieadvies rond de communicatieprioriteiten;

  • c. het schrijven van speeches voor de bewindslieden;

  • d. het verzamelen, initiëren en coördineren van communicatieonderzoek;

  • e. het volgen, strategisch inzetten en innoveren van online media in de externe en interne communicatie;

  • f. het strategisch inzetten van externe optredens, zowel reactief als proactief;

  • g. het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van het (corporate) communicatiebeleid;

  • h. het realiseren van samenhang in en het bevorderen van kwaliteit van de in- en externe communicatie, zowel in woord als in beeld (beeldregie);

  • i. het bijdragen aan de interdepartementale beleidsvorming en samenwerking op communicatiegebied, onder andere met betrekking tot de kabinetsbrede communicatie.

XI. De directie Europa

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Europa staat onder leiding van de loco secretaris-generaal.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het bevorderen van het functioneren van de Europese interne markt en het toezicht daarop en het verzorgen van de interdepartementale coördinatie (inclusief de rapportageverplichtingen) van staatssteun voor de lidstaat Nederland, de coördinatie van de onderhandelingen betreffende staatssteunkaders en het coördineren van Nederlandse standpunten daarover;

  • b. het zorg dragen voor coherente EU beleidskaders voor (nationaal) economisch beleid, dat bestaat uit onderdelen als de Europa 2020 strategie voor groei en banen, het uitbreidingsdossier, de versterking van het Europese concurrentievermogen, klimaat, schaarste van grondstoffen en institutionele EU-ontwikkelingen;

  • c. het ontwikkelen van coherent en voor Nederland optimaal beleid in de Raad voor Concurrentie-vermogen;

  • d. het coördineren van en het zorg dragen voor een coherente en daadkrachtige inbreng op Europese dossiers in nationaal en EU-kader waaronder in de Coördinatie Commissie, de Ministeriële Commissie, de Energie Raad, de Telecom Raad, de Landbouw- en Visserijraad en de Milieuraad;

  • e. het onderhouden van contacten met relevante (kabinetten van) EU-Commissarissen, het EU-voorzitterschap en collega-bewindspersonen uit de Lid-Staten van de EU en andere relevante belanghebbenden, waaronder het bedrijfsleven;

  • f. het coördineren zowel qua inhoud als proces van de EU begroting en de Financiële Perspectie-ven EU;

  • g. het doorvertalen van de kerntaken van de directie en de relevante EU-thema’s naar mondiale overlegstructuren.

XII. De directie Financieel-Economische Zaken

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Financieel-Economische Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het samenstellen van de jaarlijkse begrotingen en de daarmee samenhangende suppletoire begrotingen van het Ministerie van Economische Zaken;

  • b. het opstellen van het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en van het Dier Gezondheids Fonds;

  • c. het uitbrengen van adviezen over begrotingsvraagstukken en financieel-economische beleidsadviezen;

  • d. het beoordelen van financieel-economische en budgettaire gevolgen van het beleid;

  • e. het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de begroting;

  • f. het coördineren van de evaluatiecyclus van het Ministerie van Economische Zaken;

  • g. het opstellen van adviezen in het kader van de managementcyclus en het ontwikkelen van de EZ sturingsmethodiek;

  • h. het inrichten van en toezicht houden op de totale administratie van het Ministerie van Economische Zaken;

  • i. het geven van nadere voorschriften voor het inrichten en bijhouden van de administratie van het Ministerie van Economische Zaken en van de daaronder ressorterende buitendiensten;

  • j. het coördineren van de departementale administratieve organisatie;

  • k. het optreden als bevoegde autoriteit voor het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

XIII. De directie Wetgeving en Juridische Zaken

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De directie Wetgeving en Juridische Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het vervaardigen van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen;

  • b. het verstrekken van juridische adviezen (inclusief zorg voor registratie van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, de departementale staatssteuncoördinatie binnen het Ministerie van Economische Zaken, de inhoudelijke toetsing van steunmaatregelen aan de staatssteunkaders en het afwikkelen van steundossiers zoals het opstellen en verzenden van meldingen of andere mededelingen aan de Europese Commissie);

  • c. het behandelen van bezwaar- en beroepszaken.

XIV

[Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Vervallen.]

XV. Pianoo

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. PIANOo staat onder leiding van een directeur.

 • 2. PIANOo heeft tot taak de professionaliteit van het aanbesteden en de naleving van de aanbestedingsregels in Nederland te verbeteren.

XVI. Het Centraal Planbureau (CPB)

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Het Centraal Planbureau (CPB) staat onder leiding van een directeur.

 • 2. Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat economische beleidsanalyses maakt op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, de kamerleden, de vakbonden en de werkgeversorganisaties.

 • 3. Het Centraal Planbureau (CPB) bestaat uit:

  • a. sector 1: Publieke Financiën;

  • b. sector 2: Macro-economische analyse;

  • c. sector 3: Arbeid en Onderwijs;

  • d. sector 4: Marktordening;

  • e. sector 5: Fysieke Omgeving;

  • f. afdeling Informatietechnologie en Onderzoeksondersteuning;

  • g. afdeling Interne Zaken en Beheer.

XVII. De dienst ICT Uitvoering

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De Dienst ICT Uitvoering staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De Dienst ICT Uitvoering heeft tot taak het zorg dragen voor betrouwbare, gestandaardiseerde en kostenefficiënte ICT-services die de bedrijfsprocessen van het Ministerie van Economische Zaken en andere onderdelen van het Rijk ondersteunen.

 • 3. De Dienst ICT Uitvoering bestaat uit:

  • a. Divisie Inspecties;

  • b. Divisie Subsidies;

  • c. Divisie Generieke Toepassingen;

  • d. Divisie End User Automation & Service Desk;

  • e. Divisie Infrastructuur;

  • f. Afdeling Strategie, Innovatie, Kwaliteitsborging & Security;

  • g. Afdeling Financiën en Inkoop;

  • h. Afdeling Bestuurszaken;

  • i. Afdeling Business Support.

XVIII. De Dienst Landelijk Gebied

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De Dienst Landelijk Gebied staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De Dienst Landelijk Gebied heeft tot taak:

  • a. het uitvoeren van gebiedsgericht beleid waaronder begrepen de inrichting van het landelijk gebied voor opdrachtgevers in het publieke domein. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

  • b. het verwerven, beheren en vervreemden van onroerende zaken en daarmee verwante werkzaamheden ten behoeve van het bureau beheer landbouwgronden als bedoeld in de Wet agrarisch grondverkeer;

  • c. het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van Geografische Informatiesystemen (GIS Competence Center);

  • d. het op verzoek geven van algemene en beleidsadviezen en verstrekken van informatie over beleid, voortgang en andere zaken met betrekking tot de onder a tot en met d genoemde taken.

XIX. Het Staatstoezicht op de mijnen

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Het Staatstoezicht op de mijnen staat onder leiding van de inspecteur-generaal der mijnen.

 • 2. Het Staatstoezicht op de mijnen heeft tot taak:

  • a. het toezien op de naleving van het bij het krachtens de Mijnbouwwet bepaalde ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het milieu, de bodembewegingen, de doelmatige winning van delfstoffen bij verkenningsonderzoeken in het kader van een planmatig beheer, het opsporen en winnen van delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen;

  • b. het toezien op de naleving van het bij het krachtens de Gaswet bepaalde ten aanzien van de veiligheid van gastransportnetten;

  • c. het doen van aanbevelingen aan de minister die de inspecteur-generaal wenselijk acht met het oog op een doelmatige en voortdurende uitvoering in de toekomst van de in onderdelen a en b genoemde activiteiten;

  • d. het geven van onafhankelijk advies over voorgenomen beleid ten aanzien van de handhaafbaarheid, de uitvoerbaarheid en de fraudegevoeligheid;

  • e. het informeren van de bewindspersonen en van het bij de mijnbouw- en gasregelgeving betrokken beleidsonderdeel over de waargenomen effecten van bestaand beleid en over relevante ontwikkelingen in het buitenland, waaronder de Europese Unie, die invloed kunnen hebben op dit beleid;

  • f. het bijdragen aan beleidsevaluaties op basis van bevindingen opgedaan bij het toezicht.

 • 3. Het Staatstoezicht op de mijnen bestaat uit:

  • a. de afdeling Engineering;

  • b. de afdeling Geo-engineering;

  • c. de afdeling Operaties;

  • d. het Bedrijfsbureau.

XX. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat onder leiding van een inspecteur-generaal.

 • 2. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft tot taak:

  • a. het werken aan de veiligheid van voedsel- en niet-voedsel producten om de gezondheid van mens en dier te beschermen;

  • b. het zorg dragen voor handhaving van wet- en regelgeving waarvoor de minister (mede) verantwoordelijkheid draagt op het terrein van land- en tuinbouw, natuur, visserij, diergezondheid en welzijn, milieu, voedselveiligheid en consumentenproducten;

  • c. het verzamelen en verdelen van inlichtingen en het uitvoeren van analyses ter vergroting van inzicht, aard en omvang van (niet-)naleving;

  • d. het informeren van de buitenwereld over risico’s en risicoreductie;

  • e. het fungeren als centraal meldpunt voor consumenten, bedrijven, laboratoria, de Europese Commissie en andere landen op het gebied van voedselveiligheid;

  • f. het samenwerken met de Europese Voedsel Veiligheidsautoriteit;

  • g. het bewaken en bevorderen van de gezondheid van planten waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een gezonde groene sector van internationaal aanzien, een gezonde en veilige land- en tuinbouw en een landschap met een hoge biodiversiteit;

  • h. het voorkomen dat ziekten, plagen en ongewenste planten binnen Nederland en over de wereld worden verspreid;

  • i. het bevorderen dat planten, ziekten, plagen en onkruiden op een veilige en duurzame wijze worden beheerst;

  • j. het optreden als coördinerend controle orgaan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

  • k. het uitoefenen van verificaties en controles van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

  • l. het verlenen van ontheffingen van maatregelen ter bestrijding van plantenziekten op grond van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • m. het verrichten van taken waaronder het verlenen, schorsen en intrekken van ontheffingen, erkenningen, vergunningen, het nemen van maatregelen en het doen van aanwijzingen op het terrein van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet dieren, de Plantenziektenwet, de Landbouwkwaliteitswet, de Flora- en Faunawet, visserijregelgeving en de daarmee samenhangende besluiten;

  • n. het ontwikkelen van de kennisagenda en ondersteunen divisies bij strategische kennisontwikkeling;

  • o. het verzorgen van opleidingen voor managers en (bij)scholing voor handhavers op het gebied van toezicht en opsporing.

 • 3. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bestaat uit:

  • a. de directie Staf;

  • b. het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering;

  • c. de divisie Klantcontact en Dienstverlening (KCDV);

  • d. de divisie Veterinair en Import;

  • e. de divisie Landbouw & Natuur;

  • f. de divisie Consument & Veiligheid;

  • g. de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD).

XXI. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat onder leiding van de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • 2. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft tot taak:

  • a. het uitvoeren van de in de Rijksoctrooiwet 1995 en de in de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten genoemde taken;

  • b. het als nationaal voorportaal samenwerken met het Europees Octrooi Bureau ter bevordering van de kennisbescherming;

  • c. het verzamelen, het analyseren en het voor derden toegankelijk maken van alle relevante octrooi-informatie;

  • d. het ontsluiten en het klantvriendelijk beschikbaar stellen van informatie over industriële eigendomsrechten;

  • e. het aan derden aanbieden van zoeksystemen in de octrooiliteratuur;

  • f. het leveren van bijdragen voor de beleidsvoorbereiding van het kernministerie op het gebied van industriële eigendom;

  • g. het in samenwerking met het kernministerie deelnemen aan internationaal overleg over onderwerpen van industriële eigendom;

  • h. het geven van voorlichting over beschermingsvormen voor innovatieve ontwikkelingen;

  • i. het ondersteunen van ondernemers en publieke organisaties bij het internationaal ondernemen en samenwerken;

  • j. het stimuleren van internationale activiteiten met informatie over buitenlandse markten, met projectmatige en financiële ondersteuning en door het leggen van contacten met zakenpartners in het buitenland;

  • k. het geven van informatie over kansrijke sectoren in het buitenland, over buitenlandse markten en wet- en regelgeving;

  • l. het uitvoeren van regelingen en programma’s ter financiële ondersteuning van sectoren en ondernemingen en het inbrengen van expertise bij het opstellen van plannen;

  • m. het leggen van contacten met interessante zakenpartners en relevante publieke organisaties in de markt of sector die de ondernemer wil betreden, via promotionele activiteiten;

  • n. het uitdragen en het versterken van de economische beeldvorming van Nederland in het buitenland;

  • o. de promotie van Nederland als vestigingslocatie voor buitenlandse investeerders;

  • p. de assistentie van buitenlandse bedrijven bij het nemen van hun vestigingsbesluit;

  • q. de coördinatie van de acquisitie-inspanningen op nationaal, regionaal en lokaal niveau;

  • r. de beleidssignalering, binnen en buiten het Ministerie van Economische Zaken, ten aanzien van het Nederlandse vestigingsklimaat in internationaal perspectief;

  • s. het informeren van Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden over innovaties, technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen in het innovatiebeleid;

  • t. het bevorderen van internationale contacten op het gebied van innovatie(beleid) en technisch-wetenschappelijke samenwerking;

  • u. het stimuleren van duurzame ontwikkeling en innovatie door een brug te slaan tussen markt en overheid;

  • v. het uitvoeren van overheidsbeleid met betrekking tot innovatie, energie en klimaat, milieu en leefomgeving;

  • w. het beslissen op verzoeken om ontheffing van de jaarrekeningplicht, zoals ontheffing van de verplichting tot het opmaken, het overleggen en het vaststellen van een jaarrekening of ontheffing van de verplichting tot het vermelden van gegevens betreffende deelnemingen;

  • x. het fungeren als landelijk opererende uitvoeringsorganisatie voor Europese en nationale regelgeving en programma’s, onder meer gericht op subsidieverlening, inkomenssteun, vergunningverlening en maatregelen;

  • y. het functioneren als erkend betaalorgaan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

  • z. het toetsen en verantwoorden van de besteding van Europese Fondsen vanuit de rol als Certificeringsautoriteit;

  • aa. het bieden van ondersteuning bij de administratieve en financiële afwikkeling van crises;

  • bb. het fungeren als loket voor burgers en ondernemers;

  • cc. de ontwikkeling en het beheer van gegevensregistraties van dieren, percelen, grondgebruik en relaties, en het beschikbaar stellen van gegevens aan andere publieke en private organisaties;

  • dd. de registratie en integratie van gegevens gericht op evaluatie en beleidsontwikkeling, en de advisering over beleidsontwikkeling met het oog op de uitvoerbaarheid;

  • ee. het beschikbaar stellen van haar uitvoeringsdeskundigheid en infrastructuur aan andere opdrachtgevers binnen de overheid, nationaal en in EU-verband;

  • ff. het vertalen van wet- en regelgeving naar effectief en efficiënt uitvoeringsbeleid;

  • gg. het in opdracht van een hoofd van dienst of de hoofddirecteur Interne Organisatie uitvoeren van aanbestedingsprocedures en het ondertekenen van contracten en raamovereenkomsten;

  • hh. het zorg dragen voor de implementatie en uitvoering van Europese verordeningen voor het visserijbeleid;

  • ii. het uitvoeren van de nationale en internationale visserij wet- en regelgeving.

XXII. Agentschap Telecom

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Agentschap Telecom staat onder leiding van een directeur-hoofdinspecteur.

 • 2. Agentschap Telecom heeft tot taak:

  • a. het verruimen en het optimaliseren van het elektronische communicatiedomein door:

   • 1°. bijdragen aan beleidsevaluatie en beleidsvoorbereiding;

   • 2°. toelating en registratie;

   • 3°. toezicht en handhaving;

  • b. het uitvoeren van het bij of krachtens de Wet ruimtevaartactiviteiten bepaalde, alsmede het toezien op de naleving van het bij of krachtens de Wet ruimtevaartactiviteiten en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten bepaalde.

 • 3. Het Agentschap Telecom bestaat uit:

  • a. de afdeling Spectrummanagement;

  • b. de afdeling Toezicht;

  • c. de afdeling Juridische Zaken;

  • d. de stafafdeling Directiebureau;

  • e. de stafafdeling Financiën en Control;

  • f. de stafafdeling Informatie Communicatie Technologie;

  • g. de stafafdeling Facilitair Bedrijf;

  • h. de stafafdeling Personeel en Organisatie.

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Terug naar begin van de pagina