Regeling erkenning exportdienstverlening

Geraadpleegd op 25-09-2022.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/229847, houdende vaststelling van regels met betrekking tot exportdienstverlening (Regeling erkenning exportdienstverlening)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 66a, tweede lid, 66b, eerste en derde lid, 66c, derde lid, en 66d, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Hoofdstuk 2. Eisen

Artikel 3. Eisen aanvrager erkenning

 • 1 De aanvrager of de onderneming van de aanvrager van een erkenning is ingeschreven in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007. Uit de inschrijving blijkt dat de aanvrager een onderneming is die in opdracht van derden bedrijfsmatig exportdiensten voor voertuigen verleend.

 • 2 De aanvrager van de erkenning beschikt over een goed afsluitbare voorziening, welke naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer voldoende bescherming tegen inbraak biedt, waarin de op de erkenning betrekking hebbende bescheiden en documenten kunnen worden opgeborgen.

Artikel 4. Vestigingen waarvoor de erkenning geldt

In de erkenning worden de vestigingen vermeld waarop de erkenning betrekking heeft. De uitoefening van de erkenning heeft slechts plaats vanaf de locatie die door het erkende bedrijf als bedrijfsadres is opgegeven en welke op het uittreksel uit het handelsregister, bedoeld in artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007, als zodanig is vermeld.

Hoofdstuk 3. Voorschriften erkenning algemeen

Artikel 5. Algemene voorschriften

 • 1 Het erkende bedrijf neemt het bij en krachtens de wet bepaalde omtrent de erkenning in acht.

 • 2 Het erkende bedrijf draagt er zorg voor dat bij voortduring wordt voldaan aan de eisen en voorschriften die gelden voor de erkenning.

 • 3 Het erkende bedrijf is verplicht wijzigingen in de bedrijfsactiviteit alsmede wijzigingen in de bedrijfsgegevens, voor zover deze van belang kunnen zijn voor de erkenning, onverwijld schriftelijk te melden aan de Dienst Wegverkeer.

 • 4 Het personeel van het erkende bedrijf is voor zover dit nodig is in het kader van zijn functie, op de hoogte van de regels die gelden voor de erkenning.

 • 5 Het erkende bedrijf heeft een afschrift van de beschikking waaruit blijkt dat de erkenning is verleend aanwezig. Het erkende bedrijf geeft de beschikking op verzoek ter inzage aan klanten.

 • 6 Vanaf de buitenkant van het bedrijf is op een door de Dienst Wegverkeer vastgestelde en in de Staatscourant bekendgemaakte wijze zichtbaar dat de erkenning is verleend.

 • 7 Het erkende bedrijf bewaart de kentekenbewijzen deel II en processen-verbaal van aangifte van diefstal van de kentekenplaten van de voor export afgemelde voertuigen, alsmede overige in het kader van de erkenning aan het erkende bedrijf verstrekte documenten en bescheiden in de in artikel 3, tweede lid, bedoelde voorziening.

 • 8 [Red: Vervallen.]

 • 9 Het bedrijf maakt gebruik van in het kader van de erkenning door de Dienst Wegverkeer goedgekeurde datacommunicatieapparatuur en laat de communicatie plaatsvinden in een door deze dienst geaccepteerd netwerk. Bij dit gebruik neemt het bedrijf de door de Dienst Wegverkeer gegeven aanwijzingen in acht.

Artikel 6. Codes en formulieren

 • 1 De Dienst Wegverkeer verstrekt in het kader van de erkenning codes aan het erkende bedrijf. Het erkende bedrijf draagt er zorg voor dat de codes niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

 • 2 Het erkende bedrijf ziet er op toe dat de kentekenbewijzen deel II niet door anderen dan het bevoegde personeel van het erkende bedrijf worden gebruikt en neemt ook overigens de noodzakelijke zorgvuldigheid ten aanzien van het beheer van documenten en codes in acht.

Artikel 7. Toezicht en sancties

 • 1 Het toezicht op het erkende bedrijf bestaat uit het uitvoeren van periodieke controles door de daartoe bevoegde ambtenaren. Deze controles kunnen frequenter plaatsvinden indien het vermoeden bestaat dat het erkende bedrijf de in het kader van de erkenning geldende eisen en voorschriften niet nakomt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde ambtenaren worden desgevraagd behoorlijk in de gelegenheid gesteld te onderzoeken of het erkende bedrijf voldoet aan de gestelde eisen en voorschriften. Het erkende bedrijf geeft inzage in de met betrekking tot de erkenning te voeren administratie. Tevens toont het erkende bedrijf op verzoek van bedoelde ambtenaren de kopieën van processen-verbaal van gestolen kentekenplaten alsmede de overeenkomstig artikel 9, derde lid, bewaarde helften van kentekenplaten.

 • 3 Bij de intrekking, schorsing of wijziging van de erkenning kan een onderscheid gemaakt worden tussen de betrokken vestigingen.

Hoofdstuk 4. Overige voorschriften

Artikel 8. Voorschriften erkenning melding voorgoed buiten Nederland brengen

 • 1 Onverminderd hoofdstuk 3 zijn op de erkenning het tweede tot en met zevende lid van toepassing.

 • 2 De melding dat een voertuig voorgoed buiten Nederland wordt gebracht kan door het erkende bedrijf alleen worden gedaan namens een derde die het voertuig exporteert.

 • 3 Ten behoeve van het versneld melden dat voertuigen voorgoed buiten Nederland worden gebracht, verstrekt de Dienst Wegverkeer aan het erkende bedrijf blanco documenten om te worden gebruikt als kentekenbewijzen deel II welke bij de melding door het erkende bedrijf worden gebruikt.

 • 4 Na de melding stelt het erkende bedrijf het kentekenbewijs deel II en het vrijwaringsbewijs ter hand aan de aanvrager.

 • 5 Het erkende bedrijf brengt bij de persoon die het voertuig naar het buitenland brengt onder de aandacht dat er een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid als bedoeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen dient te zijn afgesloten alvorens met het voertuig van de weg gebruik wordt gemaakt.

 • 6 Het erkende bedrijf bewaart het afschrift van het proces-verbaal van diefstal van de bij het voertuig behorende kentekenplaten minimaal twee jaar in de in artikel 3, tweede lid, bedoelde voorziening. Het erkende bedrijf vernietigt het afschrift wanneer ten minste twee en ten hoogste drie jaren zijn verstreken sinds de dag van de exportmelding.

 • 7 In geval van vermissing van blanco documenten om te worden gebruikt als kentekenbewijzen deel II doet het bedrijf, onder opgave van de nummers, daarvan onverwijld mededeling aan de Dienst Wegverkeer.

Artikel 9

 • 1 Bij de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, geeft het erkende bedrijf de lamineercodes van de kentekenplaten van het voertuig op.

 • 2 Het erkende bedrijf neemt de kentekenplaten in van het voertuig waarvoor een melding als bedoeld in artikel 8, tweede lid, wordt gedaan, en maakt de ingenomen kentekenplaten onbruikbaar door deze op zodanige wijze doormidden te knippen dat de lamineercode goed leesbaar blijft.

 • 3 Het erkende bedrijf bewaart de twee helften van de ingenomen kentekenplaten waarop de laatste tien meldingen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, betrekking hebben.

Artikel 9a

 • 1 Indien de kentekenplaten als gevolg van vermissing of diefstal niet aanwezig zijn bij het voertuig:

  • a. is artikel 9 niet van toepassing;

  • b. legt de aanvrager een afschrift van het proces-verbaal over waaruit blijkt dat de kentekenplaten van het voertuig vermist dan wel gestolen zijn, en

  • c. bewaart het erkende bedrijf het afschrift, bedoeld in onderdeel b, gedurende de in artikel 8, zesde lid, genoemde termijn.

 • 2 Indien één van de kentekenplaten als gevolg van vermissing of diefstal niet aanwezig is bij het voertuig zijn artikel 9 en het eerste lid, onderdelen b en c, van overeenkomstige toepassing op de aanwezige kentekenplaat.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Naar boven