Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2012

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), gelet op artikel 35 en artikel 50 lid 2 onder c, artikel 52 aanhef en onder e van de Wmg en met inachtneming van het bepaalde in de beleidsregel en de regeling “Macrobeheersmodel” en van de onderstaande definities

voor de gezamenlijke

  • instellingen voor medisch specialistische zorg1;

  • audiologische centra;

  • trombosediensten;

  • centra voor erfelijkheidsadvisering;

  • laboratoria, niet zijnde een huisartsenlaboratorium en voor zover zij werkzaamheden verrichten ten behoeve van de in deze opsomming bedoelde instellingen.

voor het jaar 2012 ambtshalve een bovengrens vastgesteld van € 17.028.000.000 (zeventien miljard achtentwintig miljoen euro) (prijsniveau 2012) voor de tarieven voor medisch specialistische zorg, audiologische zorg, trombosezorg en zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering waarop ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1 onder d van de Zorgverzekeringwet aanspraak bestaat en niet zijnde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg.

De tariefbeschikking landelijke MBI-omzetplafond (kenmerk TB/CU-2002-01) wordt met de afgifte van deze tariefbeschikking ingetrokken en vervangen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. C.A.H. ten Damme RA

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

  1. Ook bekend als: (algemene en categorale) ziekenhuizen, universitaire medische centra, zelfstandige behandelcentra, epilepsie-inrichtingen, instellingen voor revalidatie, radiotherapeutische centra, dialysecentra.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina