Wijzigingswet Wet bodembescherming (terugbrengen administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering)

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Wet van 22 november 2012 tot wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is dat de Wet bodembescherming op korte termijn wordt aangepast met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V

Op een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 2°, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, blijft de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken van toepassing zoals die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II van deze wet luidde, voor zover de uit dat beperkingenbesluit voortvloeiende publiekrechtelijke beperking onmiddellijk voor dat tijdstip nog van kracht was.

Artikel VII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 22 november 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

W. J. Mansveld

Uitgegeven de twaalfde december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina