Besluit verlening bevoegdheid medische ontheffing en hardheidsclausule basisexamen inburgering aan Hoofd Visadienst

Geldend van 13-12-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2012, tot het verlenen van een aantal bevoegdheden met betrekking tot het basisexamen inburgering, bedoeld in artikel 3.98a van het Vreemdelingenbesluit 2000 aan het hoofd Visadienst en het plaatsvervangend hoofd Visadienst,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende met instemming van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en van de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op het artikel 10:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Verlening bevoegdheid aan het hoofd en het plaatsvervangend hoofd Visadienst

Aan het hoofd van de Visadienst en aan het plaatsvervangend hoofd van de Visadienst wordt de bevoegdheid verleend om:

Artikel 2. bezwaar- en beroepsprocedures

Aan het hoofd van de Visadienst en aan het plaatsvervangend hoofd van de Visadienst wordt de bevoegdheid verleend om:

  • a. bezwaarschriften met betrekking tot de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 1 te behandelen met dien verstande dat verstande dat zij geen besluit op bezwaar nemen met betrekking tot een bezwaarschrift tegen een besluit dat zij in mandaat hebben genomen;

  • b. bestuursrechtelijke procedures met betrekking tot de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 1 te voeren;

  • c. Werkzaamheden die verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in de onderdelen a en b, te verrichten.

Artikel 3. Bevoegdheid tot doorverlening

Het hoofd van de Visadienst kan de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, een en ander voor zover dat in overeenstemming is met de taak en functie van de betreffende functionaris.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 november 2012.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlening bevoegdheid medische ontheffing en hardheidsclausule basisexamen inburgering aan Hoofd Visadienst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 december 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher.

Terug naar begin van de pagina