Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart

Geldend van 08-12-2012 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/240568, met betrekking tot de verstrekking van subsidies krachtens artikel 2, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart

Artikel 1

Een aanvraag tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart, waaraan op 31 december 2012 een of meer van de in dat artikel bedoelde bescheiden ontbreken, kan worden gecompleteerd tot en met 1 mei 2013.

Artikel 2

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 22 november 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,

het hoofd van de afdeling binnenvaart en vaarwegen,

P.H.C.M. van Gurp

Terug naar begin van de pagina