Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van mogelijke besmettingen van paprika, aubergine en Spaanse peper met Anthonomus eugenii

[Regeling vervallen per 06-04-2013.]
Geldend van 08-12-2012 t/m 05-04-2013

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 6 december 2012, nr. 12370664, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter behandeling van kassen en opslagruimten waar paprika en/of Spaanse peper en/of aubergine is of wordt geteeld om mogelijke besmettingen met Anthonomus eugenii te bestrijden (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van mogelijke besmettingen van paprika, aubergine en Spaanse peper met Anthonomus eugenii)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 06-04-2013]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Denkavepon-50 (dichloorvos 500 g/l) ter bestrijding van Anthonomus eugenii in kassen en opslagruimten waar paprika en/of Spaanse peper en/of aubergine is of wordt geteeld.

Artikel 2

[Vervallen per 06-04-2013]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 06-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 6 april 2013.

Artikel 4

[Vervallen per 06-04-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van mogelijke besmettingen van paprika, aubergine en Spaanse peper met Anthonomus eugenii.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

Directeur-Generaal Agro,

J.P. Hoogeveen.

Bijlage

[Vervallen per 06-04-2013]

Middel: Denkavepon-50

Samenstelling product: Werkzame stof en gehalte: 500 g/l dichloorvos

Formuleringstype: EC

Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 06-04-2013]

Deze vrijstelling staat uitsluitend het gebruik toe van het insectenbestrijdingsmiddel Denkavepon-50 ter bestrijding van mogelijke besmettingen met Anthonomus eugenii:

 • in lege kassen na ruiming van een paprika, Spaanse peper of aubergine gewas uit teeltseizoen 2012;

 • in een jong paprika, Spaanse peper of aubergine gewas tot aan de bloei die leidt tot vruchtzetting; en

 • in opslagruimten van bedrijven waar tegelijktijdig een kastoepassing met Denkavepon-50 plaatsvindt.

Het gebruik van het middel Denkavepon-50 is uitsluitend toegestaan in bovengenoemde situaties binnen het monitoringgebied van de paprikasnuitkever (Anthonomus eugenii), als op onderstaande kaart is weergegeven. Voorts moet zijn voldaan aan de eis van een schone locatie in het kader van het Schone Start Protocol Paprikasnuitkever zoals gepubliceerd op de website van de NVWA, of moeten er vergelijkbare adequate maatregelen zijn getroffen ter bestrijding van een mogelijke besmetting met Anthonomus eugenii waarmee de NVWA heeft ingestemd.

Bijlage 251370.png

Op locaties waarop Anthonomus eugenii is vastgesteld en waarop reeds één maal Denkavepon-50 is toegepast in het kader van de eerder op 13 augustus en 20 november verleende vrijstellingen (Staatscourant van 14 augustus, nr. 16922 respectievelijk 22 november, nr. 24208) mag Denkavepon-50 nog maximaal 2 maal worden toegepast, indien de in het kader van de Plantenziektenwet opgelegde maatregelen zijn uitgevoerd, of wanneer op grond van de Plantenziektenwet hiertoe een verplichting bestaat.

Denkavepon-50 wordt uitsluitend door Denka International BV geleverd aan de teler na overlegging van een Schoonverklaring van AQS (Agro Quality Support B.V.), of indien op andere wijze kan worden aangetoond dat er vergelijkbare adequate maatregelen zijn getroffen.

Maximum aantal toepassingen in de vrijgestelde periode:

 • In een opslagruimte: 1x

 • In een kas in totaal 3x; waarvan:

  • In een kas met jong gewas: 1x

  • In een lege kas: 3x

Dus in een kas maximaal óf 1x in kas met jong gewas en 2x in lege kas, óf 3x in lege kas.

Dosering:

Bij gebruik van elektrische verdampers of door middel van foggen: 13 ml middel per 100 m3

Een toepassing in een lege kas kan na minimaal 2 dagen herhaald worden.

Veiligheidsmaatregelen bij toepassing en herbetreding

[Vervallen per 06-04-2013]

Tijdens de toepassing mogen geen personen aanwezig zijn in de kas of opslagruimte.

Het mengen/laden van Denkavepon-50 in de vernevelaar[s] dient via een koppelsysteem plaats te vinden waarbij dermale blootstelling wordt voorkomen. Bij het koppelen en ontkoppelen van de apparatuur dienen de toepassers voorzien te zijn van beschermende kleding (handschoenen + coverall).

Voor alle toepassingen geldt dat de behandeling plaatsvindt door middel van een ruimtebehandeling met elektrische verdampers of foggen.

De opslagruimte dient tenminste 50 uur gesloten te blijven na toepassing, daarna minimaal 4 uur luchten. De opslagruimte mag daarna alleen betreden worden door personen voorzien van beschermende kleding (handschoenen + coverall). Na 3 dagen (72 uur) na toepassing heeft onbeschermd personeel toegang.

Na toepassing van het middel dient de kas minimaal 10 uur gesloten te blijven. Hierna dient tenminste 4 uur gelucht te worden.

Na toepassing in een lege kas mag de kas na 4 uur luchten zonder adembescherming en beschermende kleding betreden worden voor het verrichten van werkzaamheden.

Bij toepassing in een gewas geldt dat de kas pas 8 dagen (192 uur) na toepassing mag worden herbetreden voor het uitvoeren van werkzaamheden, mits men beschermende kleding (handschoenen en coverall) draagt. Vanaf 10 dagen na toepassing gelden er geen beperkende maatregelen meer.

In uitzondering op de hierboven gestelde restricties:

 • Na de toepassing in de kas mag de kas betreden worden door een persoon met een gaspak (CPS 7900 of vergelijkbaar) voorzien van perslucht om de apparatuur uit de kas te halen. Met betrekking tot het meermalig gebruik van een gaspak: een gaspak dient gedecontamineerd te worden alvorens het getransporteerd en hergebruikt kan worden.

  OF

 • Als de toepassing in de kas is stopgezet moet minimaal 24 uur worden gewacht alvorens de kas betreden mag worden door een persoon met persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en coverall) om de apparatuur uit de kas te halen.

Ter bescherming van het oppervlaktewater moet (zoveel mogelijk) worden voorkomen dat water, dat verontreinigd is met restanten van het middel (zoals recirculatie of condenswater), wordt geloosd of in contact komt met oppervlaktewater.

Toepassingswijze

[Vervallen per 06-04-2013]

Algemeen

[Vervallen per 06-04-2013]

Voor alle toepassingen geldt dat de behandeling plaatsvindt door middel van een ruimtebehandeling met elektrische verdampers of foggen, ter bestrijding van mogelijke besmetting met Anthonomus eugenii.

Alle gewasresten dienen vóór toepassing zorgvuldig verwijderd te worden.

Er moet op gelet worden dat de ruimte gedurende de behandeling gesloten is om te voorkomen dat de damp te snel wegtrekt, hetgeen de werking van het middel vermindert.

De temperatuur moet tijdens de behandeling constant en tussen de 15 en 25 °C zijn.

Aanvullende aanwijzingen voor een toepassing in lege kas en kas met gewas

[Vervallen per 06-04-2013]

Bij toepassing van Denkavepon-50 d.m.v. een ruimtebehandeling dient het buiten bij voorkeur zo goed als windstil te zijn, zodat ook de trek van lucht in de kas stuurbaar is. Als de concentratie door te hevige trek in een hoek van de kas te hoog oploopt, dan kan dat daar ook tot gewasschade leiden en een mindere werking in een ander kasdeel tot gevolg hebben.

Om een goede verdeling te krijgen in de kas is ondersteuning van ventilatoren in de kas wenselijk om het kasklimaat homogeen te krijgen en te houden. Minimaal een uur voor de toepassing de ventilatoren al rustig laten draaien, zodat de lucht al in beweging is.

Na behandeling dient de kas minimaal 10 uur gesloten te blijven voor een goede effectiviteit.

Het verdient de voorkeur de behandeling bij daglicht uit te voeren, omdat de snuitkevers dan actief zijn.

Gezien ook de andere toepassingsaspecten wordt toepassing in de (na)middag aanbevolen.

Een dag vóór tot een dag ná de behandeling geen andere bestrijdingsmiddelen toepassen.

Aanvullende aanwijzingen voor toepassing in kas met jong gewas

[Vervallen per 06-04-2013]

In kas met jong gewas maximaal één toepassing uitvoeren.

Om risico op schade aan het gewas zoveel mogelijk te voorkomen dient met het volgende rekening te worden gehouden:

 • Toepassing uitsluitend met elektrische verdampers

 • Het gewas moet vanaf de start van toepassing tot einde luchten droog zijn en blijven.

 • Schommelingen in temperatuur kunnen leiden tot verschillen in de relatieve luchtvochtigheid en daardoor kan het gewas vochtig worden. Dit kan leiden tot fytotoxiciteit.

 • Bij het afstellen van de automatische vernevelapparatuur dient er zorg voor te worden gedragen dat de nevel niet op het gewas wordt gericht doch eroverheen.

Terug naar begin van de pagina