Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg

Geraadpleegd op 30-01-2023.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit,

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

op basis van de beleidsregel tandheelkundige zorg:

en gelet op:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot en met 53 Wmg

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg (factormaatschappijen);

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in vorige zin, is deze tariefbeschikking van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van tandheelkundige zorg geleverd door of onder verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 3, dan wel 34, van de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden

prestatiebeschrijving en bijbehorend maximumtarief (in euro’s):

maximaal de tarieven voor de prestaties zoals omschreven in de bijlagen 1 en 2 bij de onderhavige tariefbeschikking gevoegde tarieflijst in rekening kunnen worden gebracht.3 Deze vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

Met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de geldigheidsduur van beschikkingen TB/CU-7039-01 en TB/CU-7040-02 beperkt tot 1 januari 2013.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

mr. J.J. Berkelmans

waarnemend unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens

Bijlage 1. Bij tariefbeschikking tandheelkunde

TB/CU-7042-01 van 21 november 2012

De maximaal in rekening te brengen tarieven met ingang van 1 januari 2013 door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren.

Ten aanzien van de hiernavolgende maximumtarieven zijn Algemene Bepalingen van toepassing voor wat betreft hoofdstuk VII (Wortelkanaalbehandelingen), hoofdstuk IX, onderdeel a (Kaakgewrichtsklachten), XII (Tandvleesbehandelingen) en XIII (Implantaten).

Hoofdstukindeling

 

Titel

Code

Pagina

I

Consultatie en diagnostiek

C

5 / 19

II

Maken en/of beoordelen foto’s

X

5 / 21

III

Preventieve mondzorg

M

5 / 22

IV

Verdoving

A

6 / 24

V

Verdoving door middel van een roesje

B

6 / 25

VI

Vullingen

V

6 / 26

VII

Wortelkanaalbehandelingen

E

7 / 28

VIII

Kronen en bruggen

R

9 / 33

IX

Kaakgewrichtsbehandelingen

G

10 / 37

X

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

H

11 / 40

XI

Kunstgebitten

P

12 / 42

XII

Tandvleesbehandelingen

T

14 / 47

XIII

Implantaten

J

16 / 52

XIV

Uurtarieven

U

18 / 60

XV

Abonnementen

Z

18 / 61

I. Consultatie en diagnostiek (C)

a.

Diagnostisch onderzoek

 

C11

Periodieke controle

€ 20,52

C13

Probleemgericht consult

€ 20,52

     

b.

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

 

C22

Schriftelijke medische anamnese

€ 20,52

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 97,18

C29 *

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 27,00

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

€ 53,99

     

c.

Toeslagen en diversen

 

C80

Mondzorg aan huis

€ 16,20

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

€ 43,19

C85

Weekendbehandeling

€ 20,52

C86

Avondbehandeling

€ 20,52

C87

Nachtbehandeling

€ 20,52

II. Maken en/of beoordelen foto’s (X)

X10

Kleine röntgenfoto

€ 15,12

X21

Kaakoverzichtsfoto

€ 64,79

X22

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 64,79

X24

Schedelfoto

€ 29,15

X25

Maken meerdimensionale kaakfoto

€ 129,58

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 53,99

III. Preventieve mondzorg (M)

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie

€ 12,10

M02

Consult voor evaluatie van preventie

€ 12,10

M03

Gebitsreiniging

€ 12,10

M05

Beslijpen en/of fluorideren melkelement

€ 24,30

M32

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

€ 16,20

M10

Fluoridebehandeling, methode I

€ 27,00

M20

Fluoridebehandeling, methode II

€ 21,60

M61 *

Mondbeschermer

€ 24,30

IV. Verdoving (A)

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,02

A10

Geleidings- en/of infiltratie verdoving

€ 13,50

A20

Behandeling onder algehele narcose

kostprijs

V. Verdoving door middel van een roesje (B)

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

€ 27,00

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

€ 27,00

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 34,82

VI. Vullingen (V)

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 10,80

V60

Indirecte pulpa-overkapping

€ 16,20

V70 *

Parapulpaire stift

€ 10,80

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 18,90

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 8,10

V11

Eénvlaksvulling

€ 21,60

V12

Tweevlaksvulling

€ 35,09

V13

Drievlaksvulling

€ 45,89

V14

Kroon van plastisch materiaal

€ 64,79

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

€ 64,79

V20

Etsen ten behoeve van composietvulling

€ 10,80

V21

Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling

€ 21,60

V30

Sealen eerste element

€ 24,30

V35

Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 13,50

V40

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

€ 5,40

VII. Wortelkanaalbehandelingen (E)

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 
     

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 20,52

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 37,79

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 29,69

     

b.

Wortelkanaalbehandeling

 
     

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

 

E60

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 43,19

     

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

 

E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 45,50

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 97,18

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 140,37

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 183,57

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 226,76

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 13,50

E19

Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

€ 16,20

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 43,19

     

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

 

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 32,39

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 27,00

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 37,79

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 27,00

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 27,00

E56

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

€ 37,79

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 27,00

     

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

 

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 75,59

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 48,59

E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

€ 40,49

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 43,19

     

Initiële wortelkanaalbehandeling

 

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 53,99

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 27,00

     

Bleken

 

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 43,19

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 16,20

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 67,49

E98

Materialen voor thuisbleken

Kostprijs

     

Behandeling trauma-element

 

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 27,00

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 10,80

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 21,60

E44

Verwijderen spalk

€ 5,40

     

Aanbrengen rubberdam

 

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 10,80

     

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

 

E31

Snij-/ hoektand

€ 107,98

E32

Premolaar

€ 151,17

E33

Molaar

€ 194,37

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

€ 21,60

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 75,59

E37

Kijkoperatie

€ 64,79

     

Gebruik operatiemicroscoop

 

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 72,89

     

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

 

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 53,99

VIII. Kronen en bruggen (R)

a.

Inlays en kronen

 

R08 *

Eenvlaks composiet inlay

€ 64,79

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 124,18

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 161,97

R11 *

Eenvlaksinlay

€ 97,18

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 151,17

R13 *

Drievlaksinlay

€ 215,96

R14

Toeslag voor aangegoten pin, per pin

€ 27,00

R24 *

Kroon

€ 237,56

R28 *

Endokroon, indirect vervaardigd

€ 64,79

R29

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

€ 53,99

R31

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

€ 32,39

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 53,99

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 107,98

     

b.

Brugwerk

 

R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 161,97

R45 *

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 80,99

R46 *

Brugverankering, per anker

€ 53,99

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 134,98

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 27,00

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 27,00

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 107,98

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 161,97

R65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 37,79

R66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 21,60

     

c.

Restauraties diversen

 

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 59,39

R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 59,39

R72

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

€ 32,39

R73

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

€ 21,60

R74

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 21,60

R75

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 53,99

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 27,00

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 27,00

d.

Schildje van keramiek of kunststof

 

R78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 64,79

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 107,98

     

e.

Temporaire voorzieningen

 

R80 *

Temporaire, eerste voorziening

€ 27,00

R85 *

Temporaire, volgende voorziening

€ 10,80

R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk

Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

IX. Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

a.

Kaakgewrichtsklachten

(craniomandibulaire dysfunctie)

 
     

Onderzoek/diagnostiek

 

G01

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

€ 134,98

G02

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 86,38

G03

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

€ 59,39

     

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)

 

G61

Instructie spieroefeningen

€ 53,99

G62 *

Occlusale spalk

€ 145,77

G63 *

Repositiespalk

€ 215,96

G64

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

€ 27,00

G65 *

Indirect planmatig inslijpen

€ 296,95

G66

Biofeedbacktherapie

€ 48,59

G67

Behandeling triggerpoint

€ 59,39

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 53,99

     

Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)

 

G69 *

Opbeetplaat

€ 59,39

     

b.

Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

 

G10

Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie

€ 80,99

     

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

 

G11

Scharnierasbepaling

€ 80,99

G12

Centrale relatiebepaling

€ 75,59

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 53,99

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 485,91

G15

Voor het behouden van beethoogte

€ 27,00

G16

Therapeutische positiebepaling

€ 27,00

G20

Beetregistratie intra-oraal

€ 53,99

     

c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

 

G71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 269,95

G72

Controlebezoek MRA

€ 27,00

G73 *

Reparatie MRA met afdruk

€ 43,19

X. Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a.

Onderdeel A

 

H11

Trekken tand of kies

€ 40,49

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 30,23

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 5,76

H26

Hechten weke delen

€ 59,39

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 53,99

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 16,20

     

b.

Onderdeel B

 

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 53,99

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 64,79

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 48,59

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 32,39

     

Wortelpuntoperatie per tandwortel

 

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 64,79

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

€ 86,38

H44

Primaire antrumsluiting

€ 59,39

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 75,59

     

Cyste-operatie

 

H60

Marsupialisatie

€ 75,59

H65

Primaire sluiting

€ 145,77

     

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

 

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 75,59

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 145,77

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 102,58

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 172,77

XI. Kunstgebitten (P)

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 32,39

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

€ 27,00

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 53,99

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

€ 80,99

P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

€ 161,97

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 59,39

P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 16,20

P34 *

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

€ 221,36

P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 302,35

P31 *

Wortelkap met stift

€ 134,98

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

€ 80,99

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 53,99

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 13,50

P45 *

Noodkunstgebit

€ 107,98

     

a.

Volledig kunstgebit

 

P21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 161,97

P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 215,96

P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 350,94

   

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

 

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 27,00

P14

Individuele afdruk met randopbouw

€ 59,39

P37

Frontopstelling in aparte zitting

€ 32,39

P27

Reoccluderen

€ 53,99

P28

Naregistratie en remounten

€ 53,99

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

€ 59,39

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 80,99

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

€ 27,00

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 27,00

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 32,39

 

Overige

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 43,19

P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit

€ 37,79

P01 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 37,79

P02 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

€ 80,99

P03 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

€ 53,99

P04 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

€ 80,99

P70 *

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage

€ 151,17

P07 *

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

€ 16,20

P08 *

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

€ 43,19

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit

€ 37,79

P51 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 37,79

P52 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw

€ 80,99

P53 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

€ 53,99

P54 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

€ 80,99

P57 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk

€ 16,20

P58 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk

€ 43,19

P78 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

€ 43,19

P79 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

€ 43,19

XII. Tandvleesbehandelingen (T)

a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

 

T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 143,07

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 156,57

T21

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

€ 29,15

T22

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

€ 21,60

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 83,69

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 97,18

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 43,19

T51

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door eentandarts

€ 75,59

T52

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 56,69

T53

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 109,06

T54

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 82,07

T55

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 145,23

T56

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 109,06

T60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

€ 143,07

T61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 156,57

     

Parodontale chirurgie

 

T70

Flapoperatie tussen 2 elementen

€ 175,47

T71

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 269,95

T72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)

€ 323,94

T73

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 53,99

T74

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

€ 145,23

T75

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 140,37

T76

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 67,49

     

b.

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

 
   

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

 

T80

Tandvleestransplantaat

€ 116,08

T81

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 94,48

T82

Tandvleescorrectie, per element

€ 51,29

T83

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

€ 134,98

 

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

T84 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 323,94

T85 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

€ 107,98

T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 175,47

     

Parodontale kroonverlengingsprocedure

 

T87

Kroonverlenging per element

€ 175,47

T88

Kroonverlenging per sextant

€ 323,94

     

Directe postoperatieve zorg

 

T89

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 53,99

T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 145,23

     

Diversen

 

T91

Pocketregistratie

€ 32,39

T92

Parodontiumregistratie

€ 64,79

T93

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 37,79

T94

Behandeling tandvleesabces

€ 72,89

T57

Toepassing lokaal medicament

€ 80,99

T95 *

(Draad)Spalk

€ 21,60

XIII. Implantaten (J)

J97

Overheadkosten implantaten

€ 196,26

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 111,07

     

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

J01

Initieel onderzoek implantologie

€ 70,19

J02

Verlengd onderzoek implantologie

€ 107,98

J03 *

Proefopstelling

€ 145,77

J05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

€ 48,59

     

b. I

Pre-implantologische chirurgie

 

J08 *

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

€ 21,60

J09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

€ 259,15

J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 161,97

J11

Prepareren donorplaats

€ 145,77

J12 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 156,57

J13 *

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 75,59

J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

kostprijs

     

b. II

Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

 

J06

Vrijleggen foramen mentale

€ 32,39

J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 91,78

J16 *

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft

€ 91,78

J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte

€ 140,37

J18 *

Ophoging bodem bijholte orthograad

€ 64,79

J19

Toeslag esthetische zone

€ 70,19

     

c.

Implantologische chirurgie

 

J20 *

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

€ 210,56

J21 *

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

€ 75,59

J22 *

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

€ 124,18

J23 *

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

€ 80,99

J24 *

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

€ 27,00

J25 *

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

€ 48,59

J26

Moeizaam verwijderen implantaat

€ 178,17

J27 *

Vervangen implantaat

€ 210,56

     

d.

Diversen

 

J30

Bindweefseltransplantaat, eerste

€ 113,38

J31

Volgende bindweefseltransplantaat

€ 53,99

J32 *

Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef

€ 124,18

     

e.

Mesostructuur

 

J40 *

Twee magneten/drukknoppen

€ 167,37

J41 *

Elke volgende magneet, drukknop

€ 37,79

J42 *

Staaf tussen twee implantaten

€ 221,36

J43 *

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 70,19

J44 *

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 27,00

     

f.

Prothetische behandeling na klikgebit

 

J50 *

Boven- en onder klikgebit

€ 556,10

J51 *

Onder-klikgebit

€ 361,74

J52 *

Boven-klikgebit

€ 361,74

J53 *

Omvorming klikgebit

€ 107,98

J54 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

€ 140,37

J55 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 161,97

J56 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

€ 188,97

J57

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 91,78

J58

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

€ 118,78

J59

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

€ 145,77

g.

Nazorg implantologie

 

J60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 59,39

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 97,18

     

h.

Prothetische nazorg

 

J70 *

Opvullen zonder staafdemontage

€ 151,17

J71 *

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

€ 188,97

J72 *

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 215,96

J73 *

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 242,96

J74 *

Reparatie zonder staafdemontage

€ 59,39

J75 *

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 113,38

J76 *

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 140,37

J77 *

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 167,37

XIV. Uurtarieven (U)

U10

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten

€ 145,23

U05

Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten

€ 12,10

U20

Second opinion verricht door de Stichting TIP

€ 177,17

XV. Abonnementen (Z)

Z10 *

Abonnement categorie A per maand

€ 7,02

Z20 *

Abonnement categorie B per maand

€ 10,80

Z30 *

Abonnement categorie C per maand

€ 14,58

Z40 *

Abonnement categorie D per maand

€ 17,82

Z50 *

Abonnement categorie E per maand

€ 21,60

Z60 *

Abonnement categorie F per maand

€ 5,94

I. Consultatie en diagnostiek ( C )

a. Diagnostisch onderzoek

De verrichtingen in dit hoofdstuk (C11 en C13) zijn inclusief:

 • het meten en vastleggen van de DPSI-score;

 • het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen;

 • het uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te declareren kleine verrichting(en);

 • het verwijzen naar een andere zorgverlener

C11 en C13 kunnen niet in rekening worden gebracht in het kader van consulten orthodontie. Hiervoor dienen de prestaties en tarieven uit de tariefbeschikking Orthodontie in rekening te worden gebracht.

Ad C11) Periodieke controle

Ook te berekenen bij intakeconsult van asielzoekers (uitsluitend voor ZRA-verzekerden in de Centrale Opvang).

Ad C13) Probleemgericht consult

Uitsluitend te berekenen, indien: het consult plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht; en niet zijnde een periodiek preventief onderzoek; en in dezelfde zitting geen andere declarabele verrichting plaatsvindt (met uitzondering van röntgenonderzoek en/ of anesthesie). Niet in combinatie met C11 in rekening te brengen.

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

Voor uitgebreid functie-onderzoek kaakgewricht: zie hoofdstuk IX

Voor uitgebreid tandvleesonderzoek: zie hoofdstuk XII

Voor uitgebreid onderzoek implantologie: zie hoofdstuk XIII

Ad C22) Schriftelijke medische anamnese

Uitsluitend te berekenen, indien anamnese vereist is na het stellen van de routinevragen betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en zonodig overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.

Ad C28) Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggenbehandelplan

Niet te berekenen in combinatie met C11 of C13 in dezelfde zitting. Voor second opinion in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie tariefbeschikking Orthodontie).

Ad C29) Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Studiemodellen. Afdruk van boven- en onderkaak.

De materiaal en/ of techniekkosten dienen separaat in rekening te worden gebracht.

Ad C65) Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Per zitting in rekening te brengen.

c. Toeslagen en diversen

De codes C80 tot en met C87 kunnen enkel als toeslag worden gedeclareerd in combinatie met (een) andere prestatie(s).

Ad C80) Mondzorg aan huis

Exclusief vervoer.

Ad C84) Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

Bedoeld voor organisatie van de ingreep onder narcose in een erkend ziekenhuis.

Ad C85) Weekendbehandeling

Van zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet-incidentele) praktijkwerk tijden. Tevens bedoeld voor algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet. Kan ook in combinatie met C86 of C87 worden gedeclareerd.

Ad C86) Avondbehandeling

Tussen 18.00 - 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet incidentele) praktijkwerktijden. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd.

Ad C87) Nachtbehandeling

Tussen 24.00 - 07.00 uur. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd.

II. Maken en/ of beoordelen foto’s (X)

Ad X10) Kleine röntgenfoto

Per opname. Voor de intra-orale foto in het kader van Orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie tariefbeschikking Orthodontie).

Ad X21) Kaakoverzichtsfoto

Niet voor implantologie in de edentate kaak (zie hiervoor X22).

Ad X22) Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

Ad X24) Schedelfoto

Ad X25) Maken meerdimensionale kaakfoto

Het maken van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek.

Ad X26) Beoordelen van de meerdimensionale kaakfoto

Het beoordelen van de CT-scan en het bespreken met de patiënt.

III. Preventieve mondzorg (M)

Ad M01 Preventieve voorlichting en/ of instructie

Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.

Ad M02 Consult voor evaluatie van preventie

De prestatie omvat het (weer) kleuren van plaque, het (weer) vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies. Deze prestatie mag alleen worden gedeclareerd in een zitting volgend op de prestatie ‘preventieve voorlichting en/of instructie’ van minimaal 20 minuten (M01). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.

Ad M03 Gebitsreiniging

Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese. De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.

Ad M05 Beslijpen en/ of fluorideren melkelement

Het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gaatje in een element (caviteit), het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen) met cariësconserverende middelen en/ of het aanbrengen van een beschermlaag, het fluorideren van het melkelement en het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie. Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders.

Ad M32) Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

Het nemen van een eenvoudig plaquemonster en het interpreteren van de bacteriologische gegevens.

De laboratoriumkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad M10) Fluoridebehandeling methode I

De onder- en bovenkaak worden afzonderlijk behandeld (indien slechts één kaak: helft van het tarief).

Inclusief voorafgaande mondreiniging. Tevens bedoeld voor applicatie met chloorhexidine.

Ad M20) Fluoridebehandeling methode II

Onder- en bovenkaak worden gelijktijdig behandeld

Inclusief voorafgaande mondreiniging. Tevens bedoeld voor applicatie met chloorhexidine.

Ad M61) Mondbeschermer

Afdrukken en plaatsing. Inclusief een eventueel benodigde afdruk van de onderkaak t.b.v. occlusiefixatie. Voor de mondbeschermer in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie tariefbeschikking Orthodontie).

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

IV. Verdoving (A)

Ad A15) Oppervlakte-verdoving

Alleen in rekening te brengen indien niet gevolgd door A10.

Ad A10) Geleidings- en/of infiltratie-verdoving

Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X, H-codes).

Ad A20) Behandeling onder algehele narcose

Als tandheelkundige behandelingen onder algehele narcose (anesthesie) worden uitgevoerd, maakt de mondzorgaanbieder hiervoor aanvullende kosten (bijvoorbeeld de inhuur van een anesthesioloog die de patiënt door middel van algehele narcose onder verdoving brengt). Met deze prestatie kunnen die kosten in rekening worden gebracht. De prestatie is inclusief het geven van voorlichting aan de patiënt over de algehele narcose en het uitvoeren van het noodzakelijke medische onderzoek.

De tandheelkundige behandeling zelf kan niet in rekening worden gebracht met de prestatie verdoving door middel van algehele narcose (A20); hiervoor dienen de uitgevoerde prestaties uit deze prestatielijst in rekening te worden gebracht.

V. Verdoving door middel van een roesje (B)

Ad B10) Introductie roesje (lachgassedatie)

Bedoeld voor de eerste zitting, waarin uitleg wordt gegeven over toepassing de van lachgassedatie. Alleen eenmalig in rekening te brengen bij de eerste zitting.

Ad B11) Toediening roesje (lachgassedatie)

Per zitting in rekening te brengen.

Ad B12) Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

Per zitting in rekening te brengen.

VI. Vullingen (V)

Ad V50) Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

Ongeacht het aantal elementen per aangebrachte cofferdam (lapje).

Ad V60) Indirecte pulpa-overkapping

Indirecte pulpa-overkapping: Hieronder wordt verstaan: het excaveren van cariës profunda en het aanbrengen van een cementbodem, al dan niet onder insluiting van vitaliteitsconserverende middelen.

Ad V70) Parapulpaire stift

Tarief ook van toepassing bij parodontale regeneratietechnieken.

Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden gebracht.

Ad V80) Wortelkanaalstift

Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden gebracht.

Ad V85) Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden gebracht.

Ad V11) Eénvlaksvulling

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

Ad V12) Tweevlaksvulling

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

Ad V13) Drievlaksvulling

Hieronder valt ook de hoekopbouw (klasse IV) in front. Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

Ad V14) Kroon van plastisch materiaal

Drie- of meervlaksvulling waarin ten minste twee knobbels c.q. beide incisale hoeken zijn opgenomen, met anatomische vormgeving. Inclusief eventuele onderlaag.

Ad V15) Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

Directe labiale veneering: veneering van het labiale vlak door middel van composiet of confectie kunststofschildje in één zitting, inclusief etsen (voor indirecte labiale veneering, zie R78 en R79).

Ad V20) Etsen ten behoeve van composietvulling

Aanbrengen van een glazuur- en/of dentine bonding agent, inclusief het polijsten van de composietvulling.

Ad V21) Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composiet vulling

Verwijdering smeerlaag, applicatie van bijvoorbeeld: carboxylaat; glasionomeercement; etsen, aanbrengen van bonding agent ten behoeve van composietvulling, inclusief het polijsten van de vulling (niet in combinatie met V20 in rekening te brengen).

Ad V30) Sealen eerste element

Inclusief etsen.

Ad V35) Sealen volgende element in dezelfde zitting

In dezelfde zitting. Inclusief etsen.

Ad V40) Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

Per element. Polijsten van amalgaam vullingen slechts in rekening te brengen bij nog niet eerder gepolijste vullingen.

VII. Wortelkanaalbehandelingen (E)

Naast de verrichtingen uit het hoofdstuk wortelkanaalbehandelingen kunnen in dezelfde zitting geen prestaties uit andere hoofdstukken in rekening worden gebracht, met uitzondering van de prestaties C84 tot en met C87 en de codes ten behoeve van de verrichtingen die niet zijn inbegrepen in de verrichtingen van hoofdstuk VII. De verrichtingen uit het hoofdstuk VII zijn exclusief:

 • anesthesie

 • röntgenologische verrichtingen

 • verrichtingen die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de wortelkanaalbehandeling

 • kosten bijzondere materialen, zoals MTA

 • definitieve restauratie

 • isolatie d.m.v. rubberdam

Voor algemene bepalingen bij dit hoofdstuk zie pagina 64

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

Ad E01) Wortelkanaalbehandeling consult

Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-score en bespreken endondontisch behandelplan;

Ad E02) Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-score, invullen Classificatie Endodontische Behandeling, bespreken endodontisch behandelplan, beslissen over verwijzing en eventueel opstellen verwijsbrief. Alleen in rekening te brengen bij DETI-B. Niet in combinatie met code E77 en E78 in rekening te brengen.

Ad E03) Consult na tandheelkundig ongeval

Uitgebreid consult volgens Richtlijn Dentaal Trauma, niet in combinatie met E01 en E02 in rekening te brengen.

b. Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

Ad E60) Geheel of gedeeltelijk weghalen pulpa-weefsel

Totale of partiële pulpotomie: het verwijderen van het beschadigde en geïnfecteerde tandweefsel, het controleren van de bloeding en het aanbrengen van een hermetisch afsluitend restauratiemateriaal.

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

Ad E04) Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

Bij eenmalig gebruik per behandeling te berekenen. Alleen in combinatie met de codes E13, E14, E16, E17 en E61 in rekening te brengen.

Ad E13) Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement

Ad E14) Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement

Ad E16) Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement

Ad E17) Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement

Ad E85) Elektronische lengtebepaling

Per element in rekening te brengen.

Ad E19) Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

Indien de behandeling niet in één zitting wordt voltooid mag E19 in rekening worden gebracht. Dit omvat tevens het weer verwijderen van calciumhydroxide en het controleren van de preparatielengtes en referentiepunten in de volgende zitting. Inclusief aanbrengen en/of verwijderen tijdelijke restauratie. Niet te declareren in combinatie met de codes E61, E62, E63, E77 en E78.

Ad E66) Wortelkanaalbehandeling van melkelement

Per melkelement met bijvoorbeeld calciumhydroxide.

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.

Ad E51) Verwijderen van kroon of brug

Het verwijderen van een kroon of brug voorafgaande aan het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling met als doel het behoud van de bestaande kroon of brug. Hieronder valt niet het doorslijpen van de kroon of brug. Per element in rekening te brengen.

Ad E52) Moeilijke wortelkanaal opening

Toeslag die in rekening mag worden gebracht bij een moeilijke wortelkanaalopening veroorzaakt door aanwezigheid van:

 • gegoten, goudporseleinen of keramische vulling

 • gegoten stiftopbouw

 • composietopbouw in de tandholte (pulpakamer)

 • extreme inclinatie (>30°)

 • zeer beperkte mondopening (<30 mm)

Ad E53) Verwijderen van wortelstift

Het verwijderen van een wortelstift van metaal, koolstofvezel, glasvezel of keramiek die in het kanaal is gecementeerd met een definitief bevestigingscement. Per kanaal.

Ad E54) Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

Revisie van een in een eerder stadium voltooide wortelkanaalbehandeling. Per kanaal.

Ad E55) Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

In rekening te brengen bij kanalen die niet zichtbaar zijn op röntgenfoto en onmogelijk om in eerste instantie met een vijl # 10 te penetreren. Per kanaal.

Ad E56) Voortgezette behandeling met iatrogene schade

Behandeling afgebroken door vorige of verwijzende zorgaanbieder in verband met gecalcificeerde kanalen, ledges, afgebroken instrumenten, apicale transportatie, perforatie, etc. Per kanaal in rekening te brengen.

Ad E57) Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

Van toepassing bij:

 • C- of S- vorm

 • Dens in dente

 • Dilaceratie

 • Interne resorptie met perforatie

 • Taurodontie

Per element.

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunten

Ad E61) Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren en het aanbrengen van calciumhydroxide.

Ad E62) Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

Het opnieuw openen van de tandholte (pulpakamer), controleren van een apicale barrière, irrigeren en het verversen van calciumhydroxide.

Ad E63) Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

Het aanbrengen van een apicale barrière met behulp van MTA, inclusief extraradiculaire matrijs van bijv. calciumsulfaat.

De kosten voor MTA dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad E64) Afsluiting van open wortelpunt

Obturatie van element met apexficatie: door het vullen met gutta-percha en cement.

Initiële wortelkanaalbehandeling

Ad E77) Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

Alleen in rekening te brengen n spoedeisende gevallen tijdens waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).

Ad E78) Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).

Bleken

Ad E90) Inwendig bleken, eerste zitting

Dit omvat: het verwijderen van vulmateriaal uit de tandholte (pulpakamer) en het coronale deel van het wortelkanaal, het aanbrengen een lekvrije onderlaag en het insluiten van bleekmateriaal. Per element in rekening te brengen.

Ad E95) Inwendig bleken, elke volgende zitting

Ad E97) Uitwendig bleken, per kaak

Dit omvat: afdrukken, plaatsen bleekhoes en gebruiksinstructie. Ongeacht het aantal elementen per kaak. Materialen voor thuisbleken, verkregen van de zorgaanbieder, kunnen tegen kostprijs apart in rekening gebracht worden met prestatie E98.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad E98) Materialen voor thuisbleken

Tegen kostprijs in rekening te brengen (in combinatie met E97).

Behandeling trauma-element

Ad E40) Directe pulpa-overkapping

Alleen geïndiceerd bij trauma-elementen met een pulpa-expositie in niet-geïnfecteerd dentine waarbij op de dag van het trauma een hermetisch afsluitende restauratie kan worden aangebracht.

Ad E42) Terugzetten verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Repositie geluxeerd element: het manueel of met behulp van extractietang reponeren van een geluxeerd element.

Ad E43) Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

Het aanbrengen van een fixatiespalk van draad en/of composiet (inclusief etsen), per verbinding.

De materiaal- en/ of techniekkosten van de (draad)spalk dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad E44) Verwijderen spalk

Hieronder wordt verstaan het verwijderen van de spalk, wegslijpen composiet en het polijsten van de elementen.

Aanbrengen rubberdam

Ad E45) Aanbrengen rubberdam

Inclusief het aanbrengen van een extra barrière in het geval dat er onvoldoende isolatie verkregen kan worden met rubberdam alleen.

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

Ad E31) Snij-/hoektand

Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).

Ad E32) Premolaar

Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).

Ad E33) Molaar

Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).

Ad E34) Aanbrengen retrograde vulling

Het aanbrengen van een retrograde restauratie van een lekvrij materiaal, per kanaal.

De materiaal- en/ of techniekkosten (specifiek materiaal zoals MTA) dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad E36) Het trekken van een element met re-implantatie

Exclusief het eventueel sluiten van de perforatie of het aanbrengen van een retrograde afsluiting en exclusief het aanbrengen van een spalk.

De materiaal- en/ of techniekkosten (specifiek materiaal zoals MTA) dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad E37) Kijkoperatie

Diagnostische flap: kijkoperatie ter inspectie van wortelfracturen, perforaties etc.

Gebruik operatiemicroscoop

Ad E86) Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

Per zitting.

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

Ad E87) Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

Het voor chirurgische behandeling van het wortelkanaal gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien bijzondere en specifieke maatregelen worden toegepast zoals het geheel afdekken van de patiënt of speciale kleding voor de operateur en assistente.

VIII. Kronen en bruggen (R)

De hieronder vermelde tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief noodvoorziening.

a. Inlays en kronen

Ad R08 Eenvlaks composiet inlay

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R09 Tweevlaks composiet inlay

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R10 Drievlaks composiet inlay

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R11 Eenvlaksinlay

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R12 Tweevlaksinlay

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R13 Drievlaksinlay

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin

Bijvoorbeeld pinledge-, pinlay preparatie.

Ad R24 Kroon

Het prepareren voor het plaatsen van een kroon die het element geheel of gedeeltelijk bedekt (respectievelijk een totale omslijping en een omslijping van tenminste drie vlakken) en het plaatsen van de kroon. Tot deze prestatie behoort het beslijpen, het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen en plaatsen van zowel de noodvoorziening als de kroon en de benodigde tandvleescorrecties. De kroon is van metaal, keramiek of een combinatie daarvan. Deze prestatie dient ook in rekening te worden gebracht indien de kroon als brugpijler wordt gebruikt.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R28 Endokroon, indirect vervaardigd

Inclusief preparatie, afdruk en plaatsing, inclusief noodvoorziening.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

Bedoeld als definitief geplaatste confectiekroon.

Ad R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

Opbouw plastisch materiaal. Voor voor parapulpaire stift of stift in wortelkanaal, zie V70, V80 en V85.

Ad R32 Gegoten opbouw, indirecte methode

Inclusief noodvoorziening.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R33 Gegoten opbouw, directe methode

Inclusief noodvoorziening.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

b. Brugwerk

Ad R40 Eerste brugtussendeel

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R46 Brugverankering, per anker

Intracoronaire brugverankering: bijvoorbeeld volgens UDA-systeem.

Voor dummy zie respectievelijk R40 en R45.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

Ad R50 Metalen fixatiekap met afdruk

Ongeacht het aantal kappen per brug.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R55 Gipsslot met extra afdruk

Niet in combinatie met R50.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R60 Plakbrug, zonder preparatie

Eén dummy met bevestiging aan één of twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R61 Plakbrug, met preparatie

Eén dummy met bevestiging aan twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R65 Toeslag voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

Ad R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

c. Restauraties diversen

Ad R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

Toeslag in rekening te brengen bovenop kroontarief.

Ad R71 Vernieuwen porselein schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

Ad R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

Ad R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Ad R75 Opnieuw vastzetten plakbrug

Ad R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

Ad R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

d. Schildje van keramiek of kunststof

Indirect vervaardigd schildje van composiet, kunststof of (glas-)keramiek, bevestigd door middel van composiet/etstechniek inclusief etsen.

Ad R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

Voor directe labiale veneering, zie V15.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

Inclusief noodvoorziening.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

e. Temporaire voorzieningen

Alleen in rekening te brengen voor een noodvoorziening die:

 • a. geen onderdeel vormt van zelf aangevangen kroon- en brugwerk, of

 • b. een semi-permanent karakter heeft, gewoonlijk extern en indirect vervaardigd.

Ad R80 Temporaire, eerste voorziening

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R85 Temporaire, volgende voorziening

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad R90 Gedeeltelijk voltooid werk

Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

IX. Kaakgewrichtbehandelingen (G)

Op de tarieven in onderdeel a (craniomandibulaire dysfunctie) zijn de Algemene Bepalingen van toepassing die te vinden zijn op pagina 68.

a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)

Onderzoek/diagnostiek

Ad G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

Naar aanleiding van een klacht, suspect voor craniomandibulaire dysfunctie.

Ad G02 Spieractiviteitsmeting en registratie

Meting en registratie van spieractiviteit.

Ad G03 Gedocumenteerde verwijzing voor kaakgewrichtsbehandeling

Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand een uitgebreid functie-onderzoek heeft plaatsgevonden.

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)

Ad G61 Instructie spieroefeningen

Bewegingstherapie voor de kauwspieren.

Ad G62 Occlusale spalk

Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad G63 Repositiespalk

Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

Consult na plaatsen van spalk, inclusief kleine correcties.

Ad G65 Indirect planmatig inslijpen

Afdrukken, registratie, model-analyse, opstellen inslijpplan en inslijpen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad G66 Biofeedbacktherapie

Per zitting.

Ad G67 Behandeling triggerpoint

Bijvoorbeeld injectietechniek, inclusief onderzoek.

Ad G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding

Bijvoorbeeld door middel van palatinale schildjes, per element.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Therapie voor kaak (zonder uitgebreid functie-onderzoek)

Ad G69 Opbeetplaat

Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

De hieronder vermelde tarieven voor code G10 t/m G20 zijn inclusief kosten van tandtechnische werkzaamheden al of niet in eigen beheer uitgevoerd.

Ad G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie

Extra-oraal, quick mount. Hieronder wordt verstaan: het overbrengen van de positie van de bovenkaak in de schedel ten opzichte van de arbitraire intercondylaire as naar een middelwaarde articulator met behulp van face- of earbow, exclusief modellen.

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

Ad G11 Scharnierasbepaling

Met behulp van hinge-axis locator en bepalen derde referentiepunt.

Ad G12 Centrale relatiebepaling

Het ondermodel tegenover het bovenmodel ingipsen met behulp van drie wasbeten. Hierbij wordt uitgegaan van splitcast in het bovenmodel.

Ad G13 Protrale/laterale bepalingen

Lateraal links en rechts en protraal, waarna de condylushelling en de Bennethoek worden ingesteld.

Ad G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

Bijvoorbeeld Stuartregistratie, Denar.

Ad G15 Voor het behouden van beethoogte

Bijvoorbeeld door kunsthars of stents mal of het laten staan van occlusiedeel op element en antagonist.

Ad G16 Therapeutische positiebepaling

Opnieuw bepalen van de therapeutische positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak door middel van een wasbeet en opnieuw ingipsen.

Ad G20 Beetregistratie intra-oraal

Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie.

c. Snurk- en slaapstoornisbeugel

Voor de algemene bepalingen van onderdeel c zie pagina 69

Ad G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornisbeugel (MRA)

De techniekkosten voor het MRA mogen apart in rekening worden gebracht.

Ad G72 Controlebezoek MRA

Ad G73 Reparatie MRA met afdruk

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

X. Chirurgische ingrepen (H) (inclusief anesthesie)

a. Onderdeel A.

H11 kan niet in rekening worden gebracht voor extracties in het kader van orthodontie. Hiervoor gelden afwijkende prestaties (zie tariefbeschikking Orthodontie). De verrichtingen in hoofdstuk X zijn inclusief anesthesie.

Ad H11 Trekken tand of kies

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.

Ad H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.

Ad H21 Kosten hechtmateriaal

Extra in rekening te brengen bij verrichtingen uit hoofdstuk H, met uitzondering van de codes H11 en H16. Per H-code verrichting eenmaal te berekenen. Niet van toepassing bij verrichtingen uit andere hoofdstukken.

Ad H26 Hechten weke delen

Bijvoorbeeld liphechtingen inclusief wondtoilet.

Ad H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalhandeling

Inclusief tijdelijke fixatie ongeacht de methodiek; inclusief hechtingen en wondtoilet.

Ad H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

Terugzetten/ terugplaatsen element exclusief pulpabehandeling, eerste element

b. Onderdeel B.

Ad H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B.

Het voor chirurgie gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien bijzondere maatregelen worden toegepast, vergelijkbaar met inrichting operatiekamer.

Ad H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

Ad H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

Correctie processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting, inclusief hechtingen en wondtoilet.

Ad H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

Frenulum extirpatie. Inclusief hechtingen en wondtoilet.

Wortelpuntoperatie per tandwortel

Ad H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

Het verrichten van een apexresectie na een endodontische behandeling; maximaal 2 apices per element in rekening te brengen; inclusief hechtingen en wondtoilet.

Ad H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

Het verrichten van een apexresectie na een endodontische behandeling; maximaal 2 apices per element in rekening te brengen; inclusief hechtingen en wondtoilet.

Ad H44 Primaire antrumsluiting

Het zodanig hechten dat de randen van het slijmvlies zonder spanning aansluiten; inclusief hechtingen en wondtoilet.

Ad H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak

Fractuur van processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting; inclusief hechtingen en wondtoilet.

Cyste-operatie

Ad H60 Marsupialisatie

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

Ad H65 Primaire sluiting

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

Ad H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

Ad H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

Ad H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

Ad H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

XI. Kunstgebitten (P)

Ad P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaand kunstgebit

Bijvoorbeeld controle beethoogte, occlusie/articulatieonderzoek.

Voor eenvoudige klachtenbehandeling: zie C13.

Ad P65 Planmatig inslijpen van bestaand kunstgebit

Ad P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie.

Ad P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing, inclusief relatiebepaling en eventuele gebogen ankers.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing, inclusief relatiebepaling en eventuele gebogen ankers.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Ad P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Inclusief eventueel inslijpen steun.

Ad P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen

Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele afdruk en relatiebepaling.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen

Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele afdruk en relatiebepaling.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P31 Wortelkap met stift

Bij frame- of overkappingsprothese. Bijvoorbeeld Richmondkap.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P32 Toeslag maken precisiekoppeling, per koppeling c.q. staafhuls

Bij frame- of overkappingsprothese. Matrix en patrix als één deel te berekenen.

Ad P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

Bij frame- of overkappingsprothese. Extra boven kroontarief.

Ad P40 Toeslag immediaatkunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

 • Exclusief extracties en opvullen;

 • Inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing;

 • Voor maximaal 8 elementen per kaak te declareren.

Voor een immediaatkunstgebit is het maximumtarief van de betreffende prothese van toepassing (geldend vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing), verhoogd met een toeslag per immediaat te vervangen element.

Ad P45 Noodkunstgebit

Boven- of onderprothese voor de tandeloze patiënt, bedoeld als tijdelijke voorziening ter overbrugging van een langere periode voorafgaand aan het plaatsen van een definitief kunstgebit.

Het maximumtarief van een noodprothese geldt voor een boven- of onderprothese voor de edentate patiënt, bedoeld als tijdelijke voorziening. Het maximumtarief is ook van toepassing voor een immediaatprothese waarbij in een kaak meer dan 8 elementen immediaat worden vervangen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

a. Volledig kunstgebit

Ad P21 Volledig kunstgebit bovenkaak

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing

 • inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;

 • inclusief per kaak waarbij niet meer dan 8 elementen immediaat worden vervangen;

 • inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P25 Volledig kunstgebit onderkaak

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing

 • inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;

 • inclusief per kaak waarbij niet meer dan 8 elementen immediaat worden vervangen;

 • inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P30 Volledig kunstgebit, boven- en onderkaak

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing

 • inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;

 • inclusief per kaak waarbij niet meer dan 8 elementen immediaat worden vervangen;

 • inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

Ad P36 Individuele afdruk zonder randopbouw

Per werkstuk.

Ad P14 Individuele afdruk met randopbouw

Per werkstuk.

Ad P37 Frontopstelling in aparte zitting

Het individueel opstellen van de frontelementen als extra handeling, voorafgaand aan volledige opstelling en passen in was.

Ad P27 Reoccluderen

Inslijpen van de geperste prothese in articulator vóór plaatsing.

Ad P28 Naregistratie en remounten

Terugplaatsen van de prothese in de articulator ná plaatsing en na nieuwe registratie met specifieke apparatuur (voor inslijpen na remounten: zie P65).

Bijzondere methoden

Ad P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

Bijvoorbeeld met behulp van Timmerse schroef.

Ad P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone

Bijvoorbeeld volgens methode van Beresin&Schiesser.

Ad P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

Ad P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

A-zone-bepaling en inkerving van gipsmodel, gevolgd door aanpassing van individuele lepel met behulp van schellakrand.

Ad P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

Inclusief aanbrengen van lipvulling.

Overkappingskunstgebit

Ad P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

Inclusief afprepareren, vullen en polijsten.

Ad P06 Tissue conditioning volledige kunstgebit

Het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande prothese.

Ad P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage

Mits de peilers onderling zijn voorzien van een stegverbinding, ongeacht het aantal peilers.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P07 Reparatie volledig kunstgebit zonder afdruk

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P08 Reparatie volledig kunstgebit met afdruk

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit

Het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande prothese.

Ad P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, indirect met randopbouw

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, direct zonder randopbouw

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, direct met randopbouw

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit zonder afdruk

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit met afdruk

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledige kunstgebit inclusief afdruk

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

XII. Tandvleesbehandelingen (T)

Algemeen:

De verrichtingen en tarieven uit hoofdstuk XII zijn exclusief:

 • röntgenologische verrichtingen (hoofdstuk II);

 • de kostprijs van materialen ten behoeve van toepassing van regeneratietechnieken;

 • de kostprijs van specifiek laboratoriumonderzoek ten behoeve van bacteriologische testen.

De tarieven zijn inclusief instructie mondhygiëne.

Onderdeel a van dit hoofdstuk betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor onderzoek, diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met tandvleesaandoeningen (geregistreerde DPSI-score 3 of score 4) volgens bestaande protocollen; op dit onderdeel zijn de Algemene Bepalingen van toepassing die te vinden zijn op pagina 72.

Onderdeel b betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor specifieke parodontale behandelingen, ongeacht de gemeten gemodificeerde DPSI-score.

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

Verrichtingen bij patiënten met parodontale aandoeningen (DPSI-meeting: score 3 of 4). Naast de verrichtingencodes uit Onderdeel A kunnen de codes C11, C13, C22, C28, M10 en M20 niet in rekening worden gebracht. Uitzondering hierop is C11 in combinatie met T51, T52, T53, T54, T55, T56, indien de nazorg wordt geboden door een andere zorgverlener en de consument het paroprotocol in deze praktijk heeft doorlopen. Tevens kunnen naast de codes T21, T22, T51 t/m T56 en T70 t/m 76, de codes M01, M02, M03 niet worden berekend.

Ad T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-negatief. Ongeacht het aantal zittingen.

Ad T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-positief of score 4. Ongeacht het aantal zittingen.

Ad T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12. Van toepassing voor behandeling van elementen met geregistreerde pocketdiepte > 4 mm.

Ad T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12. Van toepassing voor behandeling van elementen met geregistreerde pocketdiepte > 4 mm.

Ad T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-negatief. Ongeacht het aantal zittingen.

Ad T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met DPSI-score 3-positief of score 4. Ongeacht aantal zittingen.

Ad T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

Uitsluitend in combinatie met T31 en T32.

Ad T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

Ad T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

Ad T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

Ad T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

Ad T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

Ad T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

Ad T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij patiënten met DPSI-score 3-negatief, inclusief bespreking vervolgtraject.

Ad T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij patiënten met DPSI-score 3-positief of score 4, inclusief bespreking vervolgtraject.

Ad T70 Flapoperatie tussen 2 elementen

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie-/-voorlichting mondhygiëne.

Ad T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie-/-voorlichting mondhygiëne.

Ad T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, anesthesie en instructie-/-voorlichting mondhygiëne. Inclusief (eventueel) gelijktijdig uitgevoerde vestibulumverdieping. Bij ontstoken pockets, na initiële parodontale behandeling dieper dan 6 mm, in combinatie met één of meerdere onderstaande complicerende factoren:

 • aanhechtingsverlies van meer dan 4 mm;

 • furcatie-aandoeningen;

 • onregelmatig verloop van de botrand (angulaire defecten);

 • bijzondere anatomische structuur van de gingiva;

 • afwijkende tandstand.

Ad T73 Directe post-operatieve zorg, kort

Bedoeld voor eerste controlezitting, circa één week na de ingreep.

Ad T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

Per zitting in rekening te brengen.

Ad T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Inclusief bespreking van vervolgtraject (voor daaropvolgende parodontale nazorg zie T51 t/m T56).

Ad T76 Tuber- of retromolaarplastiek

In combinatie met T72 in hetzelfde sextant ( niet voor T81 situaties).

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a.

Ad T80 Tandvleestransplantaat

Gingivatransplantaat. Weefseltransplantaat van palatumgingiva

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, anesthesie en instructie/voorlichting mondhygiëne.

Ad T81 Tuber- of retromolaarplastiek

Als zelfstandige verrichting, niet in combinatie met flapoperatie.

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

Ad T82 Tandvleescorrectie, per element

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

Ad T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

Ad T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

Ongeacht het aantal elementen per sextant. Ook van toepassing bij coronaire dan wel laterale verplaatsing van een mucogingivale lap.

Exclusief de kosten van aangebrachte materialen.

Ad T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

Extra te berekenen naast het tarief van flapoperatie.

Exclusief de kosten van aangebrachte materialen.

Ad T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

Parodontale kroonverlengingsprocedure

Ad T87 Kroonverlenging per element

Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie.

Ad T88 Kroonverlenging per sextant

Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie.

Directe postoperatieve zorg

Ad T89 Directe post-operatieve zorg, kort

Controle wondgenezing, verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband, inclusief instructie mondhygiëne en instructie mondhygiëne-vervangende maatregelen, het verwijderen van plaque en eventuele aanslag en het zonodig plaatselijk desinfecteren.

Ad T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

Controle wondgenezing, verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband, inclusief instructie mondhygiëne en instructie mondhygiëne-vervangende maatregelen, het verwijderen van plaque en eventuele aanslag en het zonodig plaatselijk desinfecteren. Per zitting in rekening te brengen.

Diversen

Ad T91 Pocketregistratie

Het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen en het noteren van de pockets dieper dan 4 mm.

Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder nnderdeel a en bacteriologisch onderzoek.

Ad T92 Parodontiumregistratie

Pocketregistratie (zie T91) met tevens:

 • meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen van gegevens;

 • vastleggen bloedingsneiging na sonderen;

 • vastleggen mobiliteit van tanden en kiezen;

 • vastleggen van furcatiegegevens;

 • bespreking met de patiënt.

Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder onderdeel a en bacteriologisch onderzoek.

Ad T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van minimaal 3 plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische gegevens met de patiënt. Niet in combinatie met M32 in rekening te brengen.

De laboratoriumkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad T94 Behandeling tandvleesabces

Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie mondhygiëne en mondhygiënevervangende maatregelen.

Ad T57 Toepassing lokaal medicament

Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. Het tarief is inclusief de materiaalkosten.

Ad T95 (Draad)Spalk

Te declareren per verbinding, inclusief etsen.

Exclusief (techniek/materiaal van de (draad)spalk) kosten.

XIII. Implantaten (J)

De prestaties en maximumtarieven uit dit hoofdstuk zijn exclusief:

 • exclusief röntgenologische verrichtingen;

 • exclusief kostprijs implantaat en alle overige materialen die ten behoeve van de implantatie tijdelijk dan wel blijvend in de mond worden geplaatst;

 • exclusief operatie donorplaats in geval van toepassing autoloog botmateriaal;

 • exclusief kostprijs van tandtechnische werkzaamheden.

De prestaties en maximumtarieven uit dit hoofdstuk zijn inclusief:

 • inclusief kostprijs van alle verbruiksmaterialen en instrumentarium behorend bij de implantatiesystematiek die niet tijdelijk dan wel blijvend in de mond worden geplaatst.

 • inclusief verdoving.

Voor algemene bepalingen bij dit hoofdstuk zie pagina 77

Ad J97 Overheadkosten implantaten

Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak te berekenen bij de codes J20 en J27.

Ad J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak te berekenen bij de codes J09 en J12.

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

Ad J01 Initieel onderzoek implantologie

Algemeen onderzoek, voorlichting en globale beoordeling of implantologie is geïndiceerd.

Ad J02 Verlengd onderzoek implantologie

Specifiek vervolgonderzoek, inclusief opstellen en bespreken behandelplan, inclusief aanvragen voorzieningen en overleg/rapportage verwijzende zorgaanbieder. Kan slechts eenmaal in rekening worden gebracht voor de betreffende implantaatbehandeling.

Ad J03 Proefopstelling

Ten behoeve van het plaatsen van implantaten.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan

Per implantaatbehandeling; mag naast J03 worden in rekening worden gebracht.

b. I. Pre-implantologische chirurgie

De maximumtarieven voor de pre-implantologische chirurgie gelden als honorering voor de implantatieplanning, het voorbereiden van de praktijkruimte en het operatief aanbrengen van autoloog bot en/of een botvervangend materiaal en eventuele membraan. De tarieven zijn inclusief de direct postoperatieve zorg, eventuele aanpassing van de aanwezige prothetische voorziening en exclusief de operatie van een eventuele donorplaats en/of materiaalkosten van niet autoloog materiaal t.b.v. de augmentatie.

Ad J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond

Granulaat of ander allogeen materiaal, te plaatsen in extractie-alveole om resorptie tegen te gaan.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J09 Ophoging bodembijholte, eerste kaakhelft

Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal incl. het aanbrengen van een membraan. Het betreft een zelfstandige verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J20 kan worden uitgevoerd.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J10 Ophoging bodembijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J09.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J11 Prepareren donorplaats

Vrijleggen van bot ten behoeve van het verkrijgen van autoloog bottransplantaat.

Ad J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal incl. het aanbrengen van een membraan. Het betreft een zelfstandige verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J20 kan worden uitgevoerd. Kan in combinatie met J09, J10 en/of J11 in rekening worden gebracht.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J13 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J12.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

Kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het batchnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J11, J20, J27 in rekening te brengen.

b. II. Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

Ad J06 Vrijleggen foramen mentale

Uitsluitend t.b.v. chirurgische correctie van de uittredeplaats van de nervus mentalis, per kaakhelft. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J20.

Ad J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J20. Niet in combinatie met J12 of J13 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in rekening te brengen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J22. Niet in combinatie met J12 of J13 in rekening te brengen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte

Aanvullende sinusbodemelevatie. Per kaakhelft. Uitsluitend in combinatie met J20, J21 en/of J22 in rekening te brengen. Niet in combinatie met J09 en J10 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in rekening te brengen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J18 Ophoging bodembijholte orthograad

Sinusbodemelevatie orthograad. Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal door het implantatieboorgat. Alleen in combinatie met J20, J21 en/of J22 in rekening te brengen. Niet in combinatie met J09 en J10 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in rekening te brengen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J19 Toeslag esthetische zone

Uitsluitend t.b.v. optimale esthetiek bij implantaatgedragen kroon- en/of brugwerk in het bovenfront. Per implantaat te berekenen.

c. Implantologische chirurgie

De maximumtarieven voor de implantologische chirurgie gelden als honorering voor de implantatieplanning, het operatiekamer gereed maken van de praktijkruimte in verband met hygiëne en steriliteit en het operatief aanbrengen van het/de implanta(a)t(en) alsmede het aanbrengen van een/de healing abutment(s). De tarieven zijn inclusief de postoperatieve zorg en eventuele aanpassing van de aanwezige prothetische voorziening gedurende twee maanden na plaatsing. De tarieven zijn exclusief de kostprijs van het implantaat en abutment, de operatie van een eventuele donorplaats en/of materiaalkosten ten behoeve van een simultane augmentatie.

Ad J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak

Hieronder wordt verstaan:

 • vrij prepareren, afschuiven mucoperiost inclusief eventuele correcties processus alveolaris

 • prepareren implantaatbed

 • plaatsen implantaat

 • controleren primaire stabiliteit

 • plaatsen (healing)abutment

 • terugleggen en aanpassen mucoperiost inclusief hechten.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

Door dezelfde wond. Uitsluitend in combinatie met J20 in rekening te brengen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

Niet door dezelfde wond. Uitsluitend in combinatie met J20 in rekening te brengen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

Alleen te declareren bij twee fase techniek.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

Door dezelfde wond. Alleen te declareren bij twee fase techniek.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond. Niet door dezelfde wond. Alleen te declareren bij twee fase techniek.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J26 Moeizaam verwijderen implantaat

Als zelfstandige verrichting. Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing implantaat op dezelfde locatie. Inclusief hechten en wondtoilet.

Ad J27 Vervangen implantaat

Inclusief onderzoek, planning, operatie en nazorg. Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing implantaat op dezelfde locatie. Moeizaam verwijderen vorige implantaat niet inbegrepen.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

d. Diversen

Ad J30 Bindweefseltransplantaat, eerste

Bindweefseltransplantaat uit palatum.

Ad J31 Volgende bindweefseltransplantaat

Bindweefseltransplantaat uit palatum, gelijktijdig met plaatsen implantaat of tijdens tweede fase, per implantaat.

Ad J32 Verwijderen gefractureerde abutment/ occlusale schroef

Inclusief vervanging en herplaatsing met zonodig tappen schroefdraad. Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

e. Mesostructuur

Vervaardigen van retentiestructuur op implantaten t.b.v. de prothetische vervolgbehandeling.

Ad J40 Twee magneten/drukknoppen

Inclusief het aanbrengen van abutments.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J41 Elke volgende magneet, drukknop

In dezelfde constructie.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J42 Staaf tussen twee implantaten

Tarief voor de gehele constructie, inclusief het aanbrengen van abutments.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

In dezelfde constructie.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

Bedoeld als opbouw t.b.v. kroon- en brugwerk.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

f. Prothetische behandeling na klikgebit

Ad J50 Boven- en onder klikgebit

Vervaardiging van een prothese op een mesostructuur met gelijktijdige vervaardiging van een niet implantaatgedragen prothese op de andere kaak. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J51 Onder- klikgebit

Vervaardiging van uitsluitend een onderprothese op een mesostructuur. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J52 Boven- klikgebit

Vervaardiging van uitsluitend een bovenprothese op een mesostructuur. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J53 Omvorming klikgebit

Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op drukknoppen/magneten. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

Omvorming van bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.

Ad J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.

Ad J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.

g. Nazorg implantologie

Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd als code verrichting C11 en bij klachten als C13. Niet te declareren binnen twee maanden na plaatsing van mesostructuur.

Ad J60 Specifiek consult nazorg implantologie

Periodieke controle met specifieke implantaatgebonden verrichtingen.

Ad J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie

Periodieke controle met demontage van de mesostructuur.

h. Prothetische nazorg

Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd als prestatie C11 en bij klachten als C13. Niet te declareren binnen twee maanden na plaatsing van de prothese.

Ad J70 Opvullen zonder staafdemontage

Ongeacht het aantal implantaten per kaak.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J74 Reparatie zonder staafdemontage

Reparatie of vervanging van clips, magneten of drukknoppen ongeacht het aantal implantaten. Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

XIV. Uurtarieven (U)

Ad U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten

Dit uurtarief betreft de behandeling in het kader van de mondzorg van bijzondere zorggroepen, bijvoorbeeld met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of extreem angstige patiënten waarbij de behandelingsduur langer is dan doorgaans bij reguliere patiënten het geval is. Dit uurtarief betreft ook die verzekerden die volgens het Besluit zorgverzekering in aanmerking komen voor hulp in het kader van artikel 2.7 Bz lid 1 sub b en sub c. (Delen van een uurtarief te berekenen in eenheden van vijf minuten via code U05).

Ad U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten

U05 dient te worden gehanteerd als de behandeling geen hele uren betreft.

Ad U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP

Second opinion verricht door de Stichting TIP. Dit maximumtarief kent als onderbouwing een opsplitsing in een bedrag ter hoogte van U10 en

extra kosten TIP-tandarts plus overheadkosten Stichting TIP.

XV. Abonnementen (Z)

Ad Z10 Abonnement categorie A

Per maand

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad Z20 Abonnement categorie B

Per maand

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad Z30 Abonnement categorie C

Per maand

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad Z40 Abonnement categorie D

Per maand

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad Z50 Abonnement categorie E

Per maand

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad Z60 Abonnement categorie F

Per maand

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Definitie van de abonnementscategorieën A t/m F

Abonnementstarieven zijn mogelijk, mits tussen de zorgaanbieder en de patiënt een overeenkomst is gesloten om het abonnementsysteem te hanteren in plaats van het verrichtingensysteem.

Het abonnement omvat de volledige tandheelkundige hulp gedurende een bepaalde periode om de patiënt in een stabiele tandheelkundige toestand te houden, toeslag avond-, nacht-, en weekendhulp en toeslag huisbezoek (C80, C85, C86, C87).

Tevens vallen buiten het abonnement:

 • techniekkosten;

 • de hulp die door een andere zorgaanbieder wordt geleverd, bijvoorbeeld na verwijzing of bij spoedhulp;

 • de behandelingen die noodzakelijk zijn om de patiënt in een stabiele, tandheelkundige situatie te brengen en die in overleg al dan niet zijn uitgevoerd.

De categorie waarin een patiënt wordt ingedeeld, is ten aanzien van categorieën A tot en met E afhankelijk van het totaal aantal abonnementspunten dat op deze patiënt van toepassing is.

Schematisch:

totaal aantal abonnementspunten

Categorie

< 10

11 - 50

51 - 90

91 - 140

> 141

A

B

C

D

E

Categorie F staat voor de tandeloze (edentate) patiënt.

Het aantal abonnementspunten van de patiënt wordt als volgt geteld.

Criterium

   

Abonnementspunten

restauraties

plastisch

* amalgaam, per vlak

* composiet, per vlak

1

2

 

niet plastisch

opbouw

(alle restauraties)

6

4

wortelkanaalbehandeling

bovensnijtanden

ondersnijtanden

hoektanden

premolaren

molaren

 

4

8

8

8

12

vaste vervanging

per dummy

 

6

uitneembare vervanging

0 - 5 elementen

6 - 10 elementen

11+ elementen

 

10

16

24

mondhygiëne

uitstekend

goed

matig

slecht

 

0

2

6

12

conditie tandvlees

perfect

lichte tandvleesontsteking

matige tandvleesontsteking

ernstige tandvleesontsteking

 

0

2

4

6

steunweefsel

geen of nauwelijks botverlies

enig botverlies

matig/ernstig botverlies

 

0

6

18

Algemene bepalingen behorende bij de maximumtarieven tandheelkunde

Algemene bepalingen bij hoofdstuk VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

De verrichtingen en tarieven uit hoofdstuk VII zijn exclusief:

 • anesthesie;

 • röntgenologische verrichtingen;

 • verrichtingen die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de wortelkanaalbehandeling;

 • kosten bijzondere materialen, zoals MTA;

 • definitieve restauratie;

 • isolatie d.m.v. rubberdam.

Voor de wortelkanaalbehandeling kunnen naast de verrichtingen uit het hoofdstuk Endodontologie in dezelfde zitting geen codes uit andere hoofdstukken in rekening worden gebracht, met uitzondering van codes ten behoeve van de bovengenoemde verrichtingen.

I. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

In het wortelkanaalbehandeling consult, E01, wordt een score volgens de Dutch Endodontic Treatment Index (de DETI-score) vastgesteld en het behandelplan aan de hand daarvan besproken. Het uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult (E02) wordt in rekening gebracht wanneer op grond van de DETI-score (DETI-score B) de Classificatielijst Endodontische Behandeling wordt ingevuld. Naast de bij het wortelkanaalbehandeling consult genoemde punten omvat het uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult in voorkomende gevallen ook het schrijven van een verwijsbrief.

Deti-score

Ten behoeve van de diagnostiek van wortelkanaalbehandelingen wordt een DETI-score gedaan. Het doel van deze score is om, voorafgaand aan de endodontische behandeling, aan de hand van een aantal objectieve criteria een onderscheid te maken tussen een ongecompliceerde en een gecompliceerde wortelkanaalbehandeling.

Score A: Geen van de complicerende factoren is aanwezig.

Score B: Eén of meer van deze complicerende factoren is van toepassing.

Wanneer één of meer van deze complicerende factoren van toepassing is dient de Classificatielijst Endodontische Behandeling te worden ingevuld.

Classificatielijst Endodontische Behandeling

Er volgt, aan de hand van het aantal gescoorde punten, een indeling in Klasse I (14-18 punten), Klasse II (19-24 punten) of Klasse III (meer dan 24 punten).

Klasse I betreft de ongecompliceerde wortelkanaalbehandeling. Hiervoor geldt hetzelfde maximumtarief als bij DETI-score A.

Klasse II en III betreffen de compliceerde wortelkanaalbehandelingen.

II. Eindtermen

Na voltooiing van de wortelkanaalbehandeling dient deze aan de volgende eindtermen te voldoen:

Het wortelkanaal dient door preparatie, met behoud van voldoende tandweefsel, dusdanig te worden vormgegeven dat de ontstane ruimte volledig kan worden gereinigd en hermetisch kan worden afgesloten met een wortelkanaalvulling.

Bij röntgenologische controle van het eindresultaat dient de geprepareerde ruimte volledig te zijn gevuld behalve het gedeelte dat eventueel ruimte moet bieden aan de (stift-) opbouw.

III. Declaratieprocedure

Bij een Klasse II of III wortelkanaalbehandeling kunnen naast het maximumtarief van de wortelkanaalbehandeling in rekening worden gebracht:

 • a. de daarvoor geldende toeslagen uit hoofdstuk E, onderdeel C;

 • b. de daartoe geëigende codes bij een voorbehandeling bij isolatie door middel van rubberdam;

 • c. de geëigende codes uit hoofdstuk XII wanneer parodontale voorbehandeling nodig is wegens endo-parodontale problematiek.

Handleiding bij het vaststellen van de moeilijkheidsgraad van een wortelkanaalbehandeling

Om de moeilijkheidsgraad van een wortelkanaalbehandeling vast te stellen is er een lijst met een uitgebreid aantal objectieve criteria opgesteld, de ‘Classificatie Endodontische Behandeling’.

Omdat het niet noodzakelijk is om voor elke wortelkanaalbehandeling deze uitgebreide screening uit te voeren is er een simpele, korte index gemaakt, de ‘Dutch Endodontic Treatment Index’. Met deze DETI-score kan onderscheid gemaakt worden tussen een ongecompliceerde (DETI-score A) en een (mogelijk) gecompliceerde (DETI-score B) wortelkanaalbehandeling.

Indien geen van de onderstaande criteria van toepassing is kunt u de wortelkanaalbehandeling als ongecompliceerd aanmerken (DETI-score A). Wanneer u één of meer criteria kunt aankruisen, dan is er een kans dat zich complicaties kunnen voordoen bij het uitvoeren van de wortelkanaalbehandeling (DETI-score B). Daarom wordt in dat geval de ‘Classificatie Endodontische Behandeling’ ingevuld om de moeilijkheidsgraad vast te stellen en te overwegen de behandeling zelf uit te voeren of de patiënt te verwijzen.

 

DETI -score (‘ D utch E ndodontic T reatment I ndex’)

JA

 
 

Fysieke beperkingen/ coöperatie patiënt matig tot slecht

 

Diagnose moeilijk te stellen

 

Premolaar > 2 kanalen

 

Molaar >3 kanalen/ derde molaar

 

Kanaalsplitsing in middelste/ apicaal derde deel

 

Matige tot sterke rotatie en/of inclinatie element (> 10°)

 

Afwijkende kroon- en/of wortelmorfologie/ lengte wortel > 30 mm

 

Voorbehandeling nodig bij isolatie m.b.v. rubberdam

 

Kroon, opbouw en/of wortelstift aanwezig

 

Matige tot sterke kanaalkrommingen (> 10°)

 

Obstructies, resorpties, calcificaties, perforaties en/of open apices

 

Element eerder endodontisch behandeld

 

Endo-paro problematiek

 

Trauma in anamnese

Geen van bovenstaande criteria is van toepassing

DETI- score A

Start wortelkanaalbehandeling

Eén of meer van bovenstaande criteria is van toepassing

DETI- score B

Stel moeilijkheidsgraad vast

door middel van Classificatie

Bijlage 251369.png

Algemene bepalingen bij hoofdstuk IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

Onderdeel a. (cranio-mandibulaire dysfunctie)

Eenvoudig onderzoek

Het eenvoudig diagnostisch onderzoek kan worden gedeclareerd met de prestatie met code C11 of C13.

Uitgebreid onderzoek

Uitgebreid onderzoek verricht de zorgaanbieder aan de hand van functieonderzoek in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt. Indien nodig wordt het functieonderzoek aangevuld met röntgenonderzoek.

1. Uitgebreid functieonderzoek (UFO)

 • 1.1 Onder uitgebreid functieonderzoek wordt verstaan:

  • het registreren van de klacht;

  • het afnemen van een uitgebreide medische, dentale en psychosociale anamnese;

  • het doen van bewegingsonderzoek;

  • het schriftelijk vastleggen van de bevindingen;

  • het formuleren van een werkdiagnose.

 • 1.2 Onder bewegingsonderzoek wordt verstaan het meten van de maximale bewegingsuitslagen, het rapporteren van pijn (van gewricht of spier), het rapporteren van gewrichtsgeluiden (knappen en/of crepitatie), orthopedische testen, palpatie kauwmusculatuur en kaakgewricht en onderzoek van occlusie en articulatie.

 • 1.3 In het maximumtarief voor het uitgebreid functieonderzoek is tevens begrepen het geven van uitleg over de mogelijke afwijking aan de patiënt, het geven van adviezen aangaande parafuncties en gewoonten, alsmede (indien van toepassing) initiële instructie spieroefeningen en/of initieel correctief inslijpen.

2. Röntgenonderzoek

Het röntgenonderzoek kan in alle gevallen, indien van toepassing, als afzonderlijke verrichting worden gedeclareerd volgens de tarieven uit hoofdstuk II. In de tarieven van röntgenonderzoek zijn alle kosten begrepen.

Gedocumenteerde verwijzing gnathologie (kaakgewrichtsbehandeling)

 • 1. Hieronder wordt verstaan het schriftelijk verwijzen van de patiënt, indien er sprake is van problemen die een multidisciplinaire en/of gedifferentieerde aanpak noodzakelijk maken, met verstrekking van uitvoerige informatie/documentatie over de aard van de klacht, het uitgevoerd onderzoek en de bevindingen.

 • 2. Het maximumtarief kan uitsluitend gedeclareerd worden, indien daaraan voorafgaand het uitgebreid functieonderzoek heeft plaatsgevonden.

Therapie na uitgebreid functieonderzoek

Instructie spieroefeningen

 • 1. Onder instructie spieroefeningen wordt verstaan:

  • het demonstreren en oefenen van de juiste openings- en sluitingsbeweging;

  • het aangeven van methoden om de juiste beweging aan te leren;

  • het afgeven van een op schrift gestelde instructie aan de patiënt;

  • het controleren van het resultaat.

 • 2. Het maximumtarief voor instructie spieroefeningen kan uitsluitend gedeclareerd worden indien voorafgaand het uitgebreid functieonderzoek heeft plaatsgevonden én indien het een zelfstandige verrichting betreft die in een aparte zitting plaatsvindt.

 • 3. Het maximumtarief geldt per zitting. In een periode van vier aaneengesloten maanden kunnen maximaal drie zittingen in rekening worden gebracht.

Occlusale spalk, repositiespalk

 • 1. In het maximumtarief van de occlusale spalk, respectievelijk repositiespalk is begrepen: het maken van afdrukken, de registratie, ongeacht de methode, en het plaatsen van de spalk, inclusief kleine correcties en het geven van bijbehorende instructie omtrent het gebruik.

 • 2. Het maximumtarief kan uitsluitend gedeclareerd worden indien uitgebreid functieonderzoek heeft plaatsgevonden. (Indien een occlusale opbeetplaat wordt vervaardigd zonder voorafgaand uitgebreid functieonderzoek, is het maximumtarief voor occlusale opbeetplaat (G69) van toepassing.)

 • 3. In het maximumtarief voor controlebezoek spalk (G64) is de eenvoudige aanpassing van de spalk begrepen, alsmede het geven van bijbehorende instructie omtrent het gebruik. In een periode van zes aaneengesloten weken kunnen maximaal vier controlebezoeken in rekening worden gebracht.

Indirect planmatig inslijpen

 • 1. In het maximumtarief voor indirect planmatig inslijpen is begrepen: het maken van afdrukken, de registratie van de gewenste occlusale verhoudingen - ongeacht de methode -, het plaatsen van de modellen in een articulator, het maken van een op schrift gesteld inslijpplan alsmede het uitvoeren van de inslijpprocedure, ongeacht het aantal zittingen waarin een en ander plaatsvindt.

 • 2. Het maximumtarief voor indirect planmatig inslijpen kan uitsluitend gedeclareerd worden indien voorafgaand het uitgebreid functieonderzoek heeft plaatsgevonden.

 • 3. Direct correctief inslijpen in dezelfde zitting waarin het uitgebreid functieonderzoek plaatsvindt, kan niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, maar is begrepen in het maximumtarief voor het uitgebreid onderzoek.

 • 4. Voor correctief inslijpen, zonder voorafgaande modelanalyse en zonder op schrift gesteld inslijpplan, is het maximumtarief voor code G64 van toepassing.

Biofeedbacktherapie en behandeling triggerpoint

 • 1. Het maximumtarief voor biofeedbacktherapie en/of behandeling triggerpoint kan uitsluitend gedeclareerd worden indien voorafgaand uitgebreid functieonderzoek heeft plaatsgevonden.

Occlusale opbeetplaat

 • 1. Hieronder wordt verstaan: de vervaardiging en plaatsing van een occlusale plaat van kunsthars - zonder dat voorafgaand uitgebreid functieonderzoek heeft plaatsgevonden - met als doel: het voorkómen van schadelijke effecten die kunnen optreden als gevolg van parafunctionele activiteit en/of bepaalde gewoonten (bijvoorbeeld: bruxeren, knarsen, klemmen).

 • 2. In het maximumtarief voor de occlusale opbeetplaat is begrepen: het maken van afdrukken, de registratie - ongeacht de methode - en het plaatsen van de opbeetplaat, inclusief kleine correcties en het geven van bijbehorende instructie omtrent het gebruik.

 • 3. Eventuele controlebezoeken - al dan niet met kleine correcties, uit te voeren aan de opbeetplaat - kunnen worden gedeclareerd als G64.

Onderdeel c

Snurk- en slaapstoornisbeugel (Mandibulair Repositie Apparaat, MRA)

 • 1. Onder een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) wordt verstaan: Een apparaat waarmee de onderkaak gedwongen van positie verandert met als doel de bovenste luchtwegen te verruimen en/of snurken te beperken.

 • 2. In het maximumtarief voor het MRA (code G71) is inbegrepen:

  • het maken van afdrukken;

  • de registratie (ongeacht de methode);

  • het plaatsen van het apparaat, inclusief het aanbrengen van kleine correcties en het geven van bijbehorende instructies omtrent het gebruik;

  • nazorg gedurende twee maanden na plaatsing van het MRA.

  De techniekkosten voor het MRA mogen apart in rekening worden gebracht.

 • 3. In het maximumtarief voor het MRA zijn consultatie en diagnostiek (inclusief eventuele röntgenfoto’s) niet inbegrepen. Dit kan apart in rekening worden gebracht met de prestatiebeschrijvingen uit hoofdstuk I Consultatie en diagnostiek (C) en hoofdstuk II Röntgendiagnostiek (X).

 • 4. Controlebezoeken, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen, kunnen vanaf twee maanden na plaatsing in rekening worden gebracht (code G72).

 • 5. Voor een consult naar aanleiding van een klacht kunnen de prestatiebeschrijvingen uit hoofdstuk I Consultatie en diagnostiek (C) apart in rekening worden gebracht.

 • 6. In het geval het MRA gemaakt wordt vanwege OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom) zal multidisciplinaire diagnostiek tot de indicatie MRA-behandeling hebben geleid. Voor de keuze van een type MRA kan het noodzakelijk zijn om aanvullend onderzoek te doen. Dit aanvullend onderzoek kan apart in rekening worden gebracht met behulp van de prestatiebeschrijvingen uit onderdeel B van hoofdstuk I Consultatie en diagnostiek (C).

 • 7. In het geval er voor het repareren van het MRA (code G73) opnieuw moet worden geregistreerd, is het vervaardigen en declareren van een nieuwe MRA mogelijk (code G71 plus techniekkosten).

Algemene bepalingen bij hoofdstuk XII Tandvleesbehandelingen (T)

Algemeen

De verrichtingen en tarieven uit hoofdstuk XII (tandvleesbehandelingen), zijn exclusief:

 • röntgenologische verrichtingen (hoofdstuk II);

 • de kostprijs van materialen ten behoeve van toepassing van regeneratietechnieken;

 • de kostprijs van specifiek laboratoriumonderzoek ten behoeve van bacteriologische testen en inclusief instructie mondhygiëne.

Onderdeel a van dit hoofdstuk betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor onderzoek, diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met parodontale aandoeningen (geregistreerde DPSI-score 3 en 4) volgens bestaande protocollen; op dit onderdeel zijn de Algemene Bepalingen van toepassing.

Onderdeel b betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor specifieke parodontale behandelingen, ongeacht de gemeten DPSI-score.

Onderdeel a

Verrichtingen bij patiënten met parodontale aandoeningen (DPSI-screening: score 3 of 4). Naast verrichtingencodes uit onderdeel a kunnen de codes C11, C13, C22, C28, M10 en M20 niet in rekening worden gebracht. Tevens kunnen naast de verrichtingen, genoemd in de paragrafen 2, 4 en 6 van dit onderdeel, de codes M01, M02, M03 niet worden berekend.

1. Onderzoek, diagnostiek en behandelingsplanning

A. Parodontaal onderzoek met pocketstatus (T11)

 • 1. Het maximumtarief voor parodontaal onderzoek met pocketstatus kan uitsluitend gedeclareerd worden indien tijdens voorafgaand screeningsonderzoek een DPSI-score 3-negatief is vastgesteld, en geldt ongeacht het aantal benodigde zittingen.

 • 2. Onder parodontaal onderzoek met pocketstatus wordt verstaan:

  • het afnemen van een tandheelkundige, medisch en psychosociale anamnese;

  • het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige elementen via zespuntsmeting en het noteren van de pockets met een diepte van 4 mm of meer;

  • het noteren van de locaties met bloeding na sonderen;

  • het vaststellen van het niveau van mondhygiënische zelfzorg van de patiënt;

  • het stellen van de diagnose en het inschatten van de prognose per element;

  • het opstellen van een parodontaal behandelingsplan;

  • het bespreken van de bevindingen en het behandelingsplan met de patiënt.

 • 3. In het maximumtarief voor parodontaal onderzoek is begrepen het verstrekken van algemene informatie aan de patiënt, alsmede het bespreken van het belang van mondhygiënische zelfzorg, en het zo nodig overleg voeren met of verwijzen naar een zorgaanbieder zijnde tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, huisarts, specialist of instelling voor bijzondere tandheelkunde.

Onderdeel b

B. Parodontaal onderzoek met parodontiumstatus (T12)

 • 1. Het maximumtarief voor parodontaal onderzoek met parodontiumstatus kan uitsluitend gedeclareerd worden, indien tijdens voorafgaand screeningsonderzoek een DPSI-score 3-positief of score 4 is vastgesteld en geldt ongeacht het aantal benodigde zittingen.

 • 2. Onder parodontaal onderzoek met parodontiumstatus wordt verstaan:

  Alle verrichtingen, opgesomd en genoemd onder ‘parodontaal onderzoek met pocketstatus’ (zie hierboven onder A. 2 en 3) met als extra uit te voeren handelingen:

  • het meten en vastleggen van gegevens over recessies en furcatieproblemen;

  • het meten en vastleggen van gegevens over mobiliteit van de elementen.

2. Initiële parodontale behandeling (T21, T22)

 • 1. Het maximumtarief voor initiële parodontale behandeling (T21 en T22) kan uitsluitend in rekening worden gebracht na uitgevoerd parodontaal onderzoek met pocketstatus of parodontiumstatus bij patiënten met gemeten en geregistreerde DPSI-score 3 of 4.

 • 2. Bij initiële parodontale behandeling kan maximaal tweemaal per 3 elementen anesthesie (A10) in rekening worden gebracht.

 • 3. Onder initiële parodontale behandeling wordt verstaan:

  • kleurtest;

  • plaque-index;

  • het verwijderen van alle aanwezige supra- en subgingivale plaque en tandsteen;

  • rootplaning;

  • het polijsten van de elementen;

  • het begeleiden tot het moment dat de herbeoordeling kan plaatsvinden;

  • het geven van instructie mondhygiëne en voorlichting over mondhygiëne.

 • 4. Het maximumtarief T21 en T22 is uitsluitend van toepassing voor initiële parodontale behandeling van elementen met geregistreerde pocketdiepte ≥ 4 mm.

3. Herbeoordeling en behandelingsplanning (T31, T32, T33)

 • 1. Het maximumtarief voor herbeoordeling met pocketstatus (T31) is van toepassing bij patiënten met vooraf gemeten DPSI-score 3-negatief.

  Het maximumtarief voor herbeoordeling met parodontiumstatus (T32) is van toepassing bij patiënten met vooraf gemeten DPSI-score 3-negatief of score 4.

 • 2. Herbeoordeling met pocketstatus (T31) omvat:

  • het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige elementen via zespuntsmeting en het noteren van de pockets met een diepte van 4 mm of meer;

  • het noteren van de locaties met bloeding na sonderen;

  • het vaststellen van het niveau van de mondhygiënische zelfzorg van de patiënt;

  • het bespreken van het resultaat van de uitgevoerde behandeling met de patiënt.

 • 3. Herbeoordeling met parodontiumstatus (T32) omvat:

  Alle verrichtingen, hierboven opgesomd en genoemd onder 3.2, met als extra behandelingen:

  • het meten en vastleggen van gegevens over recessies en furcatieproblemen;

  • het meten en vastleggen van gegevens over de mobiliteit van de elementen.

 • 4. In het maximumtarief van T33 (Uitgebreid bespreken vervolgtraject) is begrepen het vaststellen van het parodontaal vervolgtraject en het bespreken daarvan met de patiënt. T33 kan uitsluitend in combinatie met een herbeoordeling met pocketstatus (T31) dan wel een herbeoordeling met parodontiumstatus (T32) worden verricht en gedeclareerd.

4. Parodontale nazorg (T51 t/m T56)

 • 1. Het maximumtarief voor consult parodontale nazorg is uitsluitend van toepassing voor patiënten met vooraf gemeten DPSI-score 3 of 4, bij wie na een initiële parodontale behandeling de herbeoordeling heeft plaatsgevonden.

 • 2. Het maximumtarief voor consult parodontale nazorg is eveneens van toepassing voor de nazorg ten behoeve van patiënten bij wie, na een flapoperatie, het postoperatief evaluatieonderzoek heeft plaatsgevonden.

 • 3. Een standaardconsult parodontale nazorg omvat:

  • het beoordelen van de parodontale situatie;

  • het controleren van de mondhygiëne;

  • het verwijderen van de aanwezige plaque en tandsteen;

  • zonodig rootplaning;

  • het polijsten van de gebitselementen;

  • het geven van instructie mondhygiëne en voorlichting over mondhygiëne.

 • 4. Een kort consult parodontale nazorg omvat:

  In principe zonodig dezelfde items als genoemd bij een standaardconsult parodontale nazorg met dien verstande dat bij het korte consult, wegens bijvoorbeeld een uitzonderlijk goede mondhygiëne of een zeer beperkt aantal aanwezige gebitselementen, niet alle items in dezelfde omvang hoeven plaats te vinden.

 • 5. Een uitgebreid consult parodontale nazorg omvat:

  In principe dezelfde items als genoemd bij een standaardconsult parodontale nazorg met dien verstande dat door omstandigheden - zoals hoge vatbaarheid voor parodontale ontsteking, een niet geheel optimale mondhygiëne of een systeemziekte met relatie tot parodontale aandoeningen - op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een zwaardere nadruk moet worden gelegd.

 • 6. Het maximumtarief voor consult parodontale nazorg is niet (meer) van toepassing voor periodieke vervolgconsulten, indien bij evaluatieonderzoek van de parodontaal behandelde patiënt is komen vast te staan dat geen pockets meer aanwezig zijn met een diepte van 4 mm of meer.

5. Evaluatieonderzoek en behandelingsplanning (T60, T61)

 • 1. Het maximumtarief voor evaluatieonderzoek met pocketstatus (T60) is van toepassing bij patiënten met vooraf gemeten DPSI-score 3-negatief. Het maximumtarief voor evaluatieonderzoek met parodontiumstatus (T61) is van toepassing bij patiënten met vooraf gemeten DPSI-score 3-positief of score 4. Het evaluatieonderzoek vindt binnen een jaar na parodontale behandeling en herbeoordeling plaats.

 • 2. Evaluatieonderzoek met pocketstatus (T60) omvat:

  • het evalueren van een tandheelkundige, medische en psychosociale anamnese;

  • het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige elementen via een zespuntsmeting en het noteren van de pockets met een diepte van 4 mm of meer;

  • het noteren van de locaties met bloeding na sonderen;

  • het vaststellen van het niveau van de mondhygiënische zelfzorg van de patiënt;

  • het noteren van de bevindingen;

  • het bespreken van het resultaat van de uitgevoerde behandeling met de patiënt.

 • 3. Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus (T61) omvat:

  Alle verrichtingen, hierboven opgesomd en genoemd onder 5.2, met als extra handelingen:

  • het opnieuw meten en vastleggen van gegevens over recessies en furcatieproblemen;

  • het opnieuw meten en vastleggen van gegevens over de mobiliteit van de elementen.

 • 4. In het maximumtarief voor evaluatieonderzoek is begrepen het vaststellen en vastleggen van het vervolgtraject en het bespreken daarvan met de patiënt.

6. Parodontale chirurgie (T70 t/m T76)

 • 1. In het maximumtarief voor flapoperatie (T70, T71, T72, T76) is begrepen:

  • het operatieklaar maken van de behandelruimte en het voorbereiden van de patiënt;

  • het geven van verdoving;

  • het opklappen van de mucosa;

  • het reinigen van de worteloppervlakken en rootplaning;

  • het zonodig corrigeren van de botrand;

  • het zonodig gelijktijdig uitvoeren van een tuber- of retromolaarplastiek;

  • het hechten van de gingiva en mucosa inclusief wondtoilet;

  • het instrueren van de patiënt en het zonodig voorschrijven van medicamenten;

  • het maken van een operatieverslag.

 • 2. Onder directe post-operatieve zorg, kort (T73) wordt verstaan:

  • het controleren van de wondgenezing;

  • het verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband;

  • het verwijderen van plaque en eventuele aanslag;

  • het (zonodig) plaatselijk desinfecteren;

  • het geven van instructie mondhygiëne en voorlichting over mondhygiëne.

 • 3. Onder directe post-operatieve zorg, uitgebreid (T74) wordt verstaan:

  • het controleren van de wondgenezing en de mondhygiëne;

  • het verwijderen van plaque, tandsteen en zonodig rootplaning;

  • het verwijderen van chloorhexidine-aanslag;

  • het (zonodig) plaatselijk desinfecteren;

  • het geven van instructie mondhygiëne en voorlichting over mondhygiëne;

  • het meten van de plaque-score.

 • 4. Onder post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus (T75) wordt verstaan:

  • het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige elementen via zespuntsmeting en het noteren van de pockets met een diepte van 4 mm of meer;

  • het noteren van de lokaties met bloeding na sonderen;

  • het opnieuw meten en vastleggen van gegevens over recessies en furcatieproblemen;

  • het opnieuw meten en vastleggen van gegevens over de mobiliteit van de elementen;

  • het vaststellen van het niveau van de mondhygiënische zelfzorg van de patiënt;

  • het noteren van de bevindingen;

  • het bespreken van het resultaat van de uitgevoerde behandeling met de patiënt.

 • 5. In het maximumtarief voor post-operatief evaluatieonderzoek is tevens begrepen het vaststellen en vastleggen van het vervolgtraject en het bespreken daarvan met de patiënt.

Algemene bepalingen bij hoofdstuk XIII Implantaten (J)

De verrichtingen en tarieven uit hoofdstuk XIII (Implantaten) zijn:

 • exclusief röntgenologische verrichtingen

 • exclusief kostprijs implantaat, dat wil zeggen: exclusief alle materialen die door de zorgaanbieder ten behoeve van de implantatie tijdelijk dan wel blijvend in de mond worden geplaatst;

 • exclusief operatie donorplaats, in geval van toepassing van autoloog botmateriaal;

 • exclusief kostprijs van tandtechnische werkzaamheden;

 • inclusief alle overige materialen, disposables en instrumenten die niet tijdelijk dan wel blijvend in de mond worden geplaatst;

 • inclusief verdoving;

Dit hoofdstuk betreft de toepassing van implantaten in een onbetande en in een betande kaak ten behoeve van uitneembare prothetische voorzieningen dan wel ten behoeve van niet uitneembare restauratieve voorzieningen, inclusief de vervaardiging van de prothetische voorzieningen en inclusief de nazorg.

I. Onderzoek, diagnostiek en behandelingsplanning

A. Eenvoudig onderzoek implantologie

Het eenvoudig diagnostisch onderzoek wordt gedeclareerd als prestatie C11 dan wel C13, wanneer het een klacht betreft.

B. Uitgebreid onderzoek implantologie

Uitgebreid diagnostisch onderzoek ten behoeve van implantologie verricht de zorgaanbieder aan de hand van initieel onderzoek en zonodig verlengd onderzoek in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt. Verlengd onderzoek kan slechts eenmaal per implantaatbehandeling in rekening worden gebracht.

C. Initieel onderzoek implantologie (J01)

 • 1. Onder initieel onderzoek ten behoeve van orale implantologie wordt verstaan:

  • het inventariseren van de klacht(en);

  • het afnemen van een tandheelkundige, prothetische en psychosociale anamnese;

  • het onderzoeken van de intra- en extraorale condities;

  • het onderzoeken van het functioneren van een aanwezige prothetische voorziening;

  • het schriftelijk vastleggen van de bevindingen;

  • (indien van toepassing) het nemen van afdrukken ten behoeve van de vervaardiging van een röntgendiagnose-kunstharsplaat.

 • 2. Onder het afnemen van een tandheelkundige, prothetische en psychosociale anamnese wordt verstaan het verzamelen van alle relevante gegevens, alsmede het beoordelen van de mondhygiënische status, alsmede het rapporteren van relevante psychosociale omstandigheden.

 • 3. In het tarief voor initieel onderzoek is begrepen het verstrekken van algemene informatie aan de patiënt, het bespreken van de bevindingen en het zonodig verwijzen naar een zorgaanbieder zijnde een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, tandartsspecialist, huisarts, medisch specialist, en/of instelling voor bijzondere tandheelkunde.

D. Röntgenonderzoek

Het röntgenonderzoek kan in alle gevallen, indien van toepassing, als afzonderlijke verrichting worden gedeclareerd. In de tarieven van röntgenonderzoek zijn alle kosten begrepen.

E. Verlengd onderzoek implantologie (J02)

Alleen te declareren door de zorgaanbieder die de chirurgische implantologie uitvoert.

 • 1. Onder verlengd onderzoek ten behoeve van orale implantologie wordt verstaan:

  • het afnemen van een uitgebreide medische anamnese;

  • het bepalen van de mogelijke indicatie voor een proefopstelling en boorsjabloon;

  • bothoogte- en botdiktemetingen;

  • implantaatdiagnostiek;

  • het zonodig nemen van afdrukken ten behoeve van studiemodellen;

  • het schriftelijk vastleggen van de bevindingen;

  • het interpreteren van bevindingen;

  • uitgebreid voor- en inlichten van de patiënt;

  • het opstellen en bespreken van een behandelingsplan;

  • het zonodig opstellen van een begroting;

  • het zonodig aanvragen van toestemming bij de zorgverzekeraar

 • 2. In het tarief voor verlengd onderzoek is begrepen het bespreken van de bevindingen met de patiënt, het bespreken van het behandelingsplan en het verstrekken van uitgebreide informatie; in het tarief is tevens begrepen - indien van toepassing - het voeren van overleg met de verwijzende tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, de tandartsspecialist, huisarts, medisch specialist en/of instelling voor bijzondere tandheelkunde.

 • 3. Het tarief voor verlengd onderzoek kan uitsluitend gedeclareerd worden, indien daaraan voorafgaand het initieel diagnostisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Het tarief geldt ongeacht het aantal daartoe benodigde zittingen.

F. Proefopstelling (J03)

Ten behoeve van orale implantologie kan een proefopstelling geïndiceerd zijn. Het maken van een proefopstelling ten behoeve van orale implantologie omvat één of meer van de volgende verrichtingen:

 • het maken van afdrukken van beide kaken;

 • het vastleggen van de beetrelatie;

 • het passen van de opstelling in was;

 • het laten vervaardigen van het boorsjabloon;

 • het - zonodig - dupliceren van de bestaande prothese.

G. Implantaatpositionering op grond van CT-scan (J05)

Het tarief is inclusief beoordeling extern vervaardigde CT-scan. Het tarief geldt voor het vastleggen van type implantaat en tevens lengte, doorsnede, richting en diepte daarvan. Het tarief is inclusief bespreking met de patiënt.

II. Pre-implantologische chirurgie

Wanneer de geplande locatie van het implantaat niet geschikt is voor rechtstreekse implantatie kan het aangewezen zijn voorafgaand aan het implanteren de locatie daartoe voor te bereiden.

H. De chirurgie (J08 t/m J19)

 • 1. Onder de pre-implantologische chirurgie wordt verstaan:

  • de operatie-planning;

  • het operatieklaar maken van de behandelruimte en het voorbereiden van de patiënt;

  • het geven van anesthesie, het opklappen van de mucosa en het zonodig corrigeren van de contour van de processus alveolaris;

  • het uitvoeren van een mucosaplastiek, wanneer die is geïndiceerd;

  • het hechten van de mucosa, inclusief wondtoilet;

  • (indien van toepassing) het aanpassen van de prothese;

  • het instrueren van de patiënt en diens eventuele begeleider;

  • het maken van een operatieverslag;

  • (indien van toepassing) het geven van bericht aan de verwijzer;

  • het verlenen van chirurgische nazorg aan de patiënt gedurende twee maanden na de operatie.

 • 2. Sinusbodemelevatie (J09, J10)

  • het tarief is bedoeld om extra botvolume te creëren in de maxilla door het opvullen van de sinus met autoloog bot en/of botvervangend materiaal, uitgaande van een laterale benadering;

  • het tarief voor sinusbodemelevatie J09 kan maximaal éénmaal per kaak en per implantaatbehandeling in rekening worden gebracht, al dan niet aangevuld met het tarief J10 in het geval van een dubbelzijdige ingreep;

  • het tarief is exclusief de kosten van - niet autoloog - implantatiemateriaal.

 • 3. Het openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat (J11)

  • het tarief voor het openen van bot is bedoeld voor het prepareren van de donorplaats en voor het verkrijgen van autoloog bot;

  • het tarief is inclusief anesthesie, opklap en hechten;

  • het tarief kan uitsluitend in combinatie met J09, J10 en/of J12, J13 in rekening worden gebracht.

 • 4. Kaakverbreding (J12, J13)

  • het tarief is bedoeld voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak teneinde voldoende botvolume te creëren t.b.v. de implantatie;

  • het betreft een zelfstandige ingreep die niet in combinatie met het plaatsen van een implantaat in dezelfde regio kan worden berekend;

  • de prestatie kan gedeclareerd worden in combinatie met J09 en J10;

  • het tarief is exclusief de kosten van - niet autoloog - implantatiemateriaal.

II- A. Diversen

 • 1. Correctie foramen mentale (J06)

  • onder vrijleggen foramen mentale wordt verstaan het opzoeken van de uittredeplaats van de nervus mentalis, het vrijleggen van de nervus mentalis en/of het chirurgisch aanpassen van de uittredeplaats daarvan.

  • het opzoeken van de nervus mentalis sec is inbegrepen in het tarief van het eerste implantaat.

  • het tarief is uitdrukkelijk bedoeld voor eventualiteiten die tijdens de diagnostiek niet konden worden voorzien.

 • 2. Aanvullende botopbouw (J15, J16)

  • onder aanvullende botopbouw wordt verstaan het opbouwen van de processus alveolaris en het - zo nodig - afdekken met een membraan, tijdens de implantatieprocedure, teneinde een goede implantaatbedekking te verkrijgen.

  • het betreft een prestatie die uitsluitend in combinatie met het plaatsen van een implantaat (J20, J21) gebruikt kan worden.

  • het tarief is exclusief de kosten van - niet autoloog - implantatiemateriaal.

  • het tarief is uitdrukkelijk bedoeld voor eventualiteiten die tijdens de diagnostiek niet konden worden voorzien.

 • 3. Aanvullende sinusbodemelevatie (J17)

  • onder aanvullende sinusbodemelevatie wordt verstaan het chirurgisch vrijleggen van de sinus maxillaris en het aanbrengen van autoloog bot dan wel botvervangend materiaal indien tijdens de implantatieprocedure blijkt dat er onvoldoende bot aanwezig is;

  • het betreft een verrichting die uitsluitend in combinatie met het plaatsen van een implantaat (J20, J21) gebruikt kan worden;

  • het tarief is exclusief de kosten van - niet autoloog - implantatiemateriaal.

  • het tarief is uitdrukkelijk bedoeld voor eventualiteiten die tijdens de diagnostiek niet konden worden voorzien.

 • 4. Aanvullende sinusbodemelevatie orthograad (J18)

  • onder een orthograde sinusbodemelevatie wordt verstaan het - tijdens de impantatieprocedure - aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal door het implantatie-boorgat;

  • het tarief is exclusief de kosten van - niet autoloog - implantatiemateriaal.

  • het tarief is uitdrukkelijk bedoeld voor eventualiteiten die tijdens de diagnostiek niet konden worden voorzien.

 • 5. Esthetische zone (J19)

  • dit tarief is bedoeld als toeslag ten behoeve van implantaatgedragen kroon- en brugwerk in het bovenfront in geval van aantoonbare extra inspanningen daartoe, zoals bijvoorbeeld noodzakelijke bot- en/of gingivacorrectie;

  • J19 mag per implantaat in rekening worden gebracht;

  • J19 mag alleen gebruikt worden bij implantatie in het gebied van 14 tot 24.

III. Implantologische chirurgie

I. De implantatie (J20, J21, J22, J23, J24, J25, J26 en J27)

 • 1. Onder de implantologie-operatie wordt verstaan:

  • de implantatieplanning;

  • het operatieklaar maken van de behandelruimte en het voorbereiden van de patiënt;

  • het geven van anesthesie, het opklappen van de mucosa en het zonodig corrigeren van de contour van de processus alveolaris;

  • het prepareren van het implantaatbed en het aanbrengen van de implantaten;

  • het uitvoeren van een mucosaplastiek, wanneer die is geïndiceerd;

  • het hechten van de mucosa, inclusief wondtoilet; (indien van toepassing) het aanpassen van de prothese;

  • het aanbrengen van cover screws, healing collars en/of abutments zowel submucosaal als permucosaal;

  • het instrueren van de patiënt en diens eventuele begeleider;

  • het maken van een operatieverslag;

  • (indien van toepassing) het geven van bericht aan de verwijzer;

  • het verlenen van chirurgische en prothetische nazorg aan de patiënt gedurende twee maanden na de operatie;

  • het vastleggen van merk, type, lengte, doorsnede, kostprijs en batchnummer van het gebruikte implantaatsysteem;

  • in het geval van een tweefasen behandeling kunnen voor de tweede fase geen extra verrichtingen worden gedeclareerd dan J23, J24 en J25.

 • 2. Onder implantatieplanning wordt verstaan:

  • het bepalen van het type implantaat en de locatie;

  • het bepalen van het type suprastructuur;

  • het voeren van overleg met derden;

  • het opstellen van de kostenbegroting en het zonodig aanvragen van toestemming aan de verzekeraar;

  • het treffen van de voorbereidingen voor de operatie.

 • 3. Onder chirurgische nazorg wordt verstaan:

  • het verwijderen van de hechtingen in een volgende zitting;

  • het controleren van de wondgenezing (ongeacht het aantal bezoeken);

  • het zonodig voorschrijven van medicamenten.

 • 4. Onder prothetische nazorg wordt verstaan:

  • het controleren van de pasvorm van de bestaande prothese;

  • het aanpassen van de prothese;

  • het zonodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvullen, tot twee maanden na de operatie, ongeacht het aantal benodigde zittingen.

 • 5. Onder het plaatsen van healing collars en/of abutments, dan wel permucosale opbouw t.b.v. kroon- en brugwerk in tweede fase-operatie wordt verstaan:

  • het voorbereiden van de behandelruimte en het voorbereiden van de patiënt;

  • het geven van verdoving en het opklappen van de mucosa;

  • het zonodig uitvoeren van kleine mucogingivale correcties;

  • het plaatsen van de healing collars;

  • het hechten van de mucosa, inclusief wondtoilet;

  • het zonodig aanpassen van de prothese;

  • het geven van instructie aan de patiënt omtrent mondhygiëne en prothesegebruik;

  • het maken van een operatieverslag;

  • (indien van toepassing) het geven van bericht aan de verwijzer;

  • het verlenen van chirurgische en prothetische nazorg gedurende twee maanden na de operatie.

 • 6. Het tarief voor de code J27 is exclusief het verwijderen van het implantaat. Voor het overige zijn - voor zover van toepassing - de onder punt III-1 genoemde verrichtingen inbegrepen in het tarief voor de code J27.

IV. Diversen

J. Verwijderen en vervanging abutment / schroef (J32)

 • het tarief voor vervanging van een abutment geldt per implantaat en is inclusief het zo nodig tappen van schroefdraad;

 • het tarief kan niet in rekening worden gebracht binnen twee maanden na plaatsing;

 • het tarief is inclusief vervanging van het kapotte abutment.

V. en VI. Mesostructuur en prothetische behandeling na implantologie

De prothetische behandeling omvat het vervaardigen van de mesostructuur dan wel permucosale opbouw met solitaire retentiemiddelen (magneet, drukknop) of staafverbinding op de implantaten in de onder- en/of bovenkaak alsmede het vervaardigen en leveren van de bijbehorende uitneembare volledige overkappingskunstgebit en - indien van toepassing - de gelijktijdige vervaardiging en levering van de bijbehorende tegenoverliggende volledige kunstgebit, al dan niet implantaatgedragen.

De prothetische behandeling omvat ook de gevallen waarin bij de vervaardiging van de mesostructuur de aanwezige prothese wordt omgevormd tot een overkappingskunstgebit op implantaten, zonder dat tot vervaardiging van een nieuwe kunstgebit wordt overgegaan.

K. Mesostructuur

 • 1. Onder vervaardiging van een mesostructuur/opbouw wordt verstaan:

  • het inspecteren en controleren van de implantaten;

  • het eventueel aanbrengen van tissue conditioner;

  • het verwijderen en terugplaatsen van de healing collars en/of abutments;

  • het plaatsen en verwijderen van de afdrukposten;

  • het passen van de afdruklepel en het zonodig aanpassen daarvan;

  • het maken van een spuitafdruk;

  • het passen en plaatsen van de drukknoppen, magneten of staaf, dan wel het plaatsen van de permucosale opbouw;

  • het overleg voeren met de tandtechnicus;

  • het controleren van de mondhygiëne en het geven van instructie aan de patiënt.

 • 2. Het tarief voor de mesostructuur/opbouw geldt voor de gehele behandeling vanaf de eerste consultatie na de chirurgische fase tot en met de nazorg gedurende twee maanden na plaatsing van de prothetische voorziening (tarief exclusief prothese / kroon- en brugwerk).

 • 3. In geval van toepassing van een staafverbinding geldt dat het risico van onvoldoende pasvorm van de staaf, het doorzagen, het maken van een nieuwe afdruk en het opnieuw passen en plaatsen van de staaf is begrepen in het tarief voor de verbonden mesostructuur. De hiervoor benodigde extra tijd kan niet afzonderlijk in rekening worden gebracht.

 • 4. Vrij-eindigende extensies aan een staafconstructie geven geen recht op toeslagen in de vervaardiging, aanpassing of reparatie van een suprastructuur.

L. (Overkappings) klikgebit op implantaten

Onder (overkappings)prothese op implantaten worden verstaan de handelingen en verrichtingen ten behoeve van de vervaardiging en levering van een overkappingsprothese op de mesostructuur, al dan niet met gelijktijdige vervaardiging en levering van de tegenoverliggende prothese. Het tarief geldt voor de gehele behandeling vanaf eerste consultatie na de chirurgische fase tot en met nazorg gedurende twee maanden na plaatsing van de mesostructuur (tarief exclusief mesostructuur).

M. Omvorming bestaande prothese

Onder omvorming bestaande prothese worden verstaan de handelingen en verrichtingen ten behoeve van het aanpassen van een - vóór de implantatie reeds aanwezige - onder en/of boven-prothese op de mesostructuur, wanneer na de implantatie de aanwezige prothese behouden blijft en wordt omgevormd tot een overkappingsprothese. De tarieven voor J54, J55, J56, J57, J58 en J59 zijn alleen van toepassing voor steg-tussendelen en zijn derhalve niet van toepassing voor vrij-eindigende steggedeelten. Het tarief geldt voor de gehele behandeling vanaf eerste consultatie na de chirurgische fase tot en met nazorg gedurende twee maanden na plaatsing van de mesostructuur (tarief exclusief mesostructuur).

VII. Nazorg implantologie

N. Standaard nazorgconsult na implantologie

Onder standaardconsult nazorg na implantologie wordt verstaan het periodiek preventief onderzoek als bedoeld onder C11. Het controleren van de clips is daarin inbegrepen. Eventueel geïndiceerde reiniging kan middels M-codes worden gedeclareerd.

O. Specifiek consult nazorg na implantologie (J60)

Onder specifiek consult nazorg na implantologie wordt verstaan het periodiek preventief onderzoek als bedoeld onder C11 aangevuld met extra specifieke handelingen met betrekking tot de implantaten en/of de mesostructuur, niet zijnde reinigingsverrichtingen. Alleen te berekenen bij specifieke verdenking op pathologie. Het tarief voor specifiek consult nazorg na implantologie kan niet gedeclareerd worden binnen twee maanden na plaatsing van de overkappingsprothese, en niet in combinatie met code C11, of met code J61.

P. Uitgebreid consult nazorg na implantologie (J61)

Onder uitgebreid consult nazorg na implantologie wordt verstaan het periodiek preventief onderzoek als bedoeld onder C11 aangevuld met het demonteren van de staaf en zonodig de abutments, het ultrasoon reinigen van de afgenomen delen en het opnieuw remonteren. Alleen te berekenen bij specifieke verdenking op pathologie.

Het tarief voor het uitgebreid consult nazorg kan niet gedeclareerd worden binnen twee maanden na plaatsing van de overkappingsprothese, en niet in combinatie met C11 of met code J60.

Bijlage 2. Bij tariefbeschikking tandheelkunde

TB/CU-7042-01 van 21 november 2012

1. Materiaal- en/of techniekkosten

De kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de onderhavige tariefbeschikking aangegeven met een * (sterretje).

De materiaal- en/of techniekkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd te worden en mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van de tandtechnicus/ het tandtechnisch laboratorium te overleggen.

Indien de zorgaanbieder de tandtechnische werkstukken zelf vervaardigt, is deze verplicht aan de patiënt of diens verzekeraar de techniekkosten te specificeren conform de lijst van de Nederlandse Zorgautoriteit met maximumtarieven voor tandtechniek in eigen beheer.

Voor nadere transparantie voorschriften ten aanzien van het specificeren en inzichtelijk maken van materiaal- en/of techniekkosten wordt verwezen naar de Regeling Mondzorg.

2. Max-max tarieven

 • 2.1 De maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

 • 2.2 Een tarief dat niet hoger is dan de maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 2.1 van bijlage 2 van de onderhavige tariefbeschikking kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de ziektekostenverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot tandheelkundige zorg is gesloten bij een ziektekostenverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 2.1 van bijlage 2 van de onderhavige tariefbeschikking kan uitsluitend in rekening worden gebracht voor zover een ziektekostenverzekering met betrekking tot tandheelkundige zorg tussen de ziektekostenverzekeraar en verzekerde is overeengekomen die de betreffende prestatie omvat.

 1. Het betreft hier de handelingen bedoeld in artikel 1, sub b, nr. 2o, van de Wmg. ^ [1]
 2. Het betreft hier de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, aanhef, en sub d, van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg. ^ [2]
 3. De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij deze tariefbeschikking). ^ [3]
Naar boven