Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-12-2014.]
Geldend van 08-12-2012 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2012, kenmerk Z-3141453, houdende tot nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2012 (Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2012)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2012 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de zorgverzekeraars en de verbindingskantoren ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen, minder middelen besteedbaar ter grootte van € 4,130 miljoen.

Artikel 2

De verbindingskantoren leggen in hun jaarrekening over het jaar 2012 vast welk budget beheerskosten voor de uitvoering van de AWBZ is ontvangen en hoeveel in dat jaar is besteed voor de uitvoering van de AWBZ. De verschillen worden als overschotten dan wel tekorten in de jaarrekening opgeteld bij de primo stand wettelijke reserve uitvoering AWBZ 2012 en in de jaarrekening vastgelegd als de ultimo stand wettelijke reserve uitvoering AWBZ 2012.

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 25 november 2012, terug tot en met 26 november 2012.

Artikel 4

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2012.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn.

Terug naar begin van de pagina