Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van 27 november 2012 tot aanpassing van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak en enkele andere besluiten in verband met de herziening van de gerechtelijke kaart (Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 27 september 2012, nr. 306463;

Gelet op de artikelen 5d, eerste en tweede lid, 5f, vierde lid, 5g, derde lid, 7, derde lid, 9, tweede lid, 19a, 19b en 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, 14, vierde lid, 16, eerste en zesde lid, 25, tweede lid, 66, vijfde en zesde lid, 67, vijfde en zesde lid, 73, derde lid, 86, achtste lid, en 145 van de Wet op de rechterlijke organisatie, 3 van de Beroepswet, 4 van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, 79, vierde lid, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en 5a van de Militaire Ambtenarenwet 1931;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 oktober 2012, nr. W03.12.0393/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 21 november 2012, nr. 325075;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit uitoefening rechtspositionele bevoegdheden gerechtsambtenaren en ambtenaren bureau Raad voor de rechtspraak.]

Artikel IX

Degenen voor wie op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit is vastgesteld dat zij het ambt van fungerend hoofdofficier vervullen bij het arrondissementsparket te Haarlem, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te ’s-Hertogenbosch, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Zwolle-Lelystad en uit dien hoofde een salaris ontvangen van € 8412,44 of € 8685,54 per maand, vermenigvuldigd met de voor hen geldende arbeidsduurfactor, en voor wie ingevolge artikel CXI, vierde lid, van de Wet herziening gerechtelijke kaart de benoeming van rechtswege wordt gewijzigd in een benoeming als plaatsvervangend hoofdofficier van justitie en van rechtswege wordt vastgesteld dat zij hun ambt vervullen bij het arrondissementsparket Noord-Holland, het arrondissementsparket Oost-Brabant, onderscheidenlijk het arrondissementsparket Midden-Nederland, ontvangen, in afwijking van artikel 5, eerste lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en de in dat artikel bedoelde bijlage bij dat besluit, een salaris van € 8685,54 per maand, vermenigvuldigd met de voor hen geldende arbeidsduurfactor, voor zolang zij het ambt van plaatsvervangend hoofdofficier van justitie bij een parket, niet zijnde het arrondissementsparket Amsterdam, Den Haag, Oost-Nederland of Rotterdam, het landelijk parket of het functioneel parket, vervullen.

Artikel X

Degenen voor wie op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit is vastgesteld dat zij het ambt van senior raadsheer vervullen bij het gerechtshof te Arnhem of Leeuwarden, onderscheidenlijk het gerechtshof te ’s-Gravenhage, onderscheidenlijk het gerechtshof te Amsterdam, onderscheidenlijk het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, onderscheidenlijk de Centrale Raad van Beroep, onderscheidenlijk het College van Beroep voor het bedrijfsleven, en uit dien hoofde ingevolge artikel V, vierde lid, van de Wet tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren een salaris ontvangen van € 8 412,44 of € 8 685,54 per maand, vermenigvuldigd met de voor hen geldende arbeidsduurfactor, ontvangen in afwijking van artikel 5, eerste lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en de in dat artikel bedoelde bijlage bij dat besluit, een salaris van € 8 685,54 per maand, vermenigvuldigd met de voor hen geldende arbeidsduurfactor, voor zolang zij het ambt van senior raadsheer vervullen bij een gerechtshof, de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Artikel XI

Artikel XII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en werkt wat artikel III betreft terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel XIII

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 november 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de dertigste november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven