Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 26-02-2021 t/m 26-03-2021

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2012, G&VW/AA/2012/16953, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 33, eerste en tweede lid, en 34 van de Arbeidsomstandighedenwet;

Besluit:

Artikel 1. Boeteoplegging

 • 1 In deze beleidsregel wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen overtredingen, te weten:

  • a. een zware overtreding (ZO), oftewel een overtreding die in de bijlage als ZO is aangemerkt en waarvoor direct een boete wordt gegeven;

  • b. een overtreding met directe boete (ODB), oftewel een overtreding die in de bijlage als ODB is aangemerkt en waarvoor direct een bestuurlijke boete wordt gegeven; en

  • c. een overige overtreding (OO), oftewel een overtreding die in de bijlage als OO is aangemerkt en waarvoor eerst een waarschuwing of een kennisgeving van een eis tot naleving wordt gegeven, of een eis tot naleving wordt gesteld, en pas nadat dezelfde of een soortgelijke overtreding opnieuw wordt geconstateerd, wordt overgegaan tot boeteoplegging.

 • 3

  • a. Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 33, eerste en tweede lid, en artikel 34 van de Arbeidsomstandighedenwet worden zeven categorieën normbedragen onderscheiden, te weten:

   • 1°. het 1e normbedrag € 340;

   • 2°. het 2e normbedrag € 750;

   • 3°. het 3e normbedrag € 1500;

   • 4°. het 4e normbedrag € 3000;

   • 5°. het 5e normbedrag € 4500;

   • 6°. het 6e normbedrag € 9000;

   • 7°. het 7e normbedrag € 13500;

  • b. In afwijking van onderdeel a wordt voor het door een werkgever niet onverwijld melden van een arbeidsongeval als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en waarbij de toezichthouder geen onderzoek meer kan verrichten, een boetenormbedrag opgenomen van € 50000.

 • 4 Overtredingen die meermalen voorkomen, kunnen maximaal drie keer in de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete worden meegenomen.

 • 5 De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, in geval er sprake is van meer dan één overtreding, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

 • 6 De bestuurlijke boete die per boetebeschikking aan een werknemer kan worden opgelegd, bedraagt maximaal € 450.

 • 7 In de bijlage bij deze beleidsregel is per artikel, artikellid of onderdeel daarvan, dat is aangemerkt als overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, aangegeven welk categorie normbedrag zal worden opgelegd en om welk type overtreding het gaat.

  Tevens is in de bijlage aangegeven voor welke overtredingen een boete aan een werknemer kan worden opgelegd.

 • 8 De in het derde lid genoemde normbedragen zijn uitgangspunt voor de berekening van op te leggen bestuurlijke boetes voor bedrijven of instellingen met 500 of meer werknemers. Voor bedrijven of instellingen van geringere omvang geldt het volgende:

  • a. bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;

  • b. bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;

  • c. bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent;

  • d. bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50 procent;

  • e. bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60 procent;

  • f. bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80 procent.

  Een al dan niet op bedrijfsgrootte gecorrigeerd normbedrag is het uitgangsbedrag voor eventuele verdere boeteberekening.

  Bij overtredingen begaan door anderen dan de werkgever, te weten: de opdrachtgever, de ontwerpende partij en de uitvoerende partij bedoeld in artikel 1.1, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, wordt niet gecorrigeerd naar het aantal werknemers. Bij overtredingen begaan door werknemers, zelfstandigen en meewerkende werkgevers geldt als uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete een normbedrag dat is gecorrigeerd voor bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers.

  Bij overtredingen begaan door bedrijfsartsen en deskundige personen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, worden de in de bijlage, Tarieflijst, onderdeel Arbowet, bij artikel 14, tweede en derde lid, genoemde normbedragen gehanteerd voor de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete.

  Bij overtredingen begaan door werknemers of zelfstandigen geldt als uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete een normbedrag dat is gecorrigeerd voor bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers of zelfstandigen.

 • 9

  • a. Voor de boeteberekening van overtredingen geconstateerd op locaties of in filialen, wordt als bedrijfs/instellingsgrootte het aantal werknemers van de gehele juridische eenheid gehanteerd;

  • b. Voor een bestuurlijke boete die wordt opgelegd aan degene bij wie vrijwilligers werkzaam zijn wordt voor de bedrijfsgrootte uitgegaan van het aantal vrijwilligers dat ten tijde van de overtreding werkzaam was op de locatie waar de overtreding heeft plaatsgevonden. Indien bij degene bij wie vrijwilligers werkzaam zijn, ook werknemers werkzaam zijn, wordt voor de bedrijfsgrootte uitgegaan van het totaal aantal werknemers en vrijwilligers.

 • 10 Bij de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete kunnen één of meer van de volgende factoren aan de orde zijn en leiden tot verhoging van het al dan niet op bedrijfsgrootte gecorrigeerde boetenormbedrag:

  • a. bij een arbeidsongeval dat leidt tot de dood of uitzonderlijk ernstig blijvend letsel worden de boetenormbedragen voor de daaraan ten grondslag liggende overtreding of overtredingen vermenigvuldigd met vijf;

  • b. bij een arbeidsongeval dat leidt tot blijvend letsel worden de boetenormbedragen van de daaraan ten grondslag liggende overtredingen met het volgende getal vermenigvuldigd:

   • 1°. bij ernstig blijvend letsel met vier;

   • 2°. bij matig blijvend letsel met drieënhalf;

   • 3°. bij licht blijvend letsel met drie;

  • c. bij een arbeidsongeval dat leidt tot een ziekenhuisopname worden de boetenormbedragen voor de daaraan ten grondslag liggende overtreding of overtredingen met het volgende getal vermenigvuldigd, waarbij onder het begrip ‘nacht’ wordt verstaan het tijdvak gelegen tussen 24.00 en 06.00 uur;

   • 1°. bij een ziekenhuisopname van zeven nachten en meer met vier;

   • 2°. bij een ziekenhuisopname van twee nachten en meer, maar minder dan zeven nachten, met drieënhalf;

   • 3°. bij een ziekenhuisopname van minder dan twee nachten met drie;

  • d. in aanvulling op de onderdelen b en c, wordt in het geval van een combinatie van de factoren ‘blijvend letsel’ en ‘ziekenhuisopname’ de hoogst toepasselijke vermenigvuldigingsfactor toegepast;

  • e. in het geval van een zware overtreding (ZO), wordt het boetenormbedrag vermenigvuldigd met twee;

  • f. indien meer dan tien, respectievelijk meer dan vijftig werknemers aan een niet-administratieve overtreding zijn blootgesteld wordt het boetenormbedrag vermenigvuldigd met anderhalf, respectievelijk twee.

 • 11 Indien de werkgever aantoont dat hij inspanningen heeft verricht, gericht op het voorkomen van de overtreding in het concrete geval, kan dit leiden tot matiging van het al dan niet op bedrijfsgrootte gecorrigeerde normbedrag. De volgende inspanningen kunnen leiden tot een matiging van 25% per onderdeel:

  • a. als de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd en een veilige werkwijze is ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet;

  • b. als de noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze;

  • c. als er adequate instructies zijn gegeven;

  • d. als er adequaat toezicht is gehouden.

 • 12 Indien de werkgever aantoont dat hij na de overtreding adequate maatregelen heeft genomen, kan dit leiden tot een boetematiging van 12,5%. Maatregelen zijn adequaat als zij:

  • a. zijn gericht op het voorkomen van dezelfde of soortgelijke overtredingen; en

  • b. zo snel mogelijk na de overtreding zijn genomen.

 • 13 Als werkgever in de zin van het elfde of twaalfde lid wordt mede begrepen degene bij wie vrijwilligers werkzaam zijn.

 • 14 Bij de vaststelling of sprake is van herhaling van dezelfde of soortgelijke overtredingen wordt bij zelfstandig opererende nevenvestigingen van rechtspersonen gehandeld alsof deze afzonderlijke ondernemingen zijn.

 • 15 Indien rechtspersonen langer dan zes aaneengesloten maanden op dezelfde bouwlocatie werkzaamheden verrichten, wordt die bouwlocatie beschouwd als nevenvestiging als bedoeld in het veertiende.

 • 17 In aanvulling op of in afwijking van de leden drie tot en met vijf en zeven tot en met twaalf, kan het bedrag van de boete worden verhoogd of verlaagd totdat deze evenredig is en daarmee passend en geboden.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving.

Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 november 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher.

Bijlage behorend bij de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

Tarieflijst bestuurlijke boete Arbeidsomstandighedenwetgeving

tarieven Arbowet

tarieven Arbobesluit

tarieven Arboregeling

Leeswijzer:

In deze bijlage is in tabelvorm opgenomen voor welk artikel, artikellid of onderdeel een bestuurlijke boete kan worden gegeven, welke categorie boetenormbedrag daaraan gekoppeld is en om welk type overtreding het gaat. De bevoegdheid tot beboeting voor het niet naleven van bepaalde verplichtingen volgt uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving zelf, de informatie in de bijlage heeft uitsluitend een verduidelijkende of informatieve waarde.

 • In de kolommen 1, 2 en 3 van de onderstaande tabel staat het artikel, artikellid en onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbobesluit) of de Arbeidsomstandighedenregeling (hierna: Arboregeling).

 • In kolom 4 wordt per beboetbaar artikel, artikellid of onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwetgeving aangegeven welke categorie boetenormbedrag van toepassing is overeenkomstig artikel 1, derde lid, van deze beleidsregel.

 • In kolom 5 wordt aangegeven aan wie de boete kan worden opgelegd d.m.v. een of meer asterisk-tekens (*):

  • Geen asterisk: de werkgever en de scheepsbeheerder jegens zeevarenden die geen werkgever hebben;

  • (*): de werknemer en de zeevarende die geen werknemer is;

  • (**): de meewerkende werkgever en de zelfstandige;

  • (***) degene bij wie vrijwilligers werkzaam zijn;

  • In de Arbowet- en regelgeving is sprake van nog meer norm-adressanten, te weten de bedrijfsarts en de deskundige personen bedoeld in artikel 14, eerste lid, Arbowet, degene die arbeid (doet) verrichten in de territoriale zee of EEZ, de opdrachtgever, de ontwerpende en uitvoerende partij en de liftbeheerder-/eigenaar (zie de artikelen 9.5b tot en met 9.9 Arbobesluit). Hetzij omdat de desbetreffende artikelen de normadressanten expliciet noemen hetzij omdat het in omvang beperkte groepen betreft zijn deze normadressanten, ook uit een oogpunt van overzichtelijkheid, niet met een eigen asterisk aangeduid in de Tarieflijst, maar bij het desbetreffende artikel (lid) in de Tarieflijst vermeld.

 • In kolom 6 staat het type overtreding vermeld (zie ook de toelichting na de voetnoten onderaan de tabel):

  • ZO: zware overtreding (ZO);

  • ODB: overtreding waarop direct een boete volgt;

  • OO: overige overtreding, waarvoor eerst een waarschuwing of een kennisgeving van een eis tot naleving wordt gegeven, of een eis tot naleving wordt gesteld, en pas nadat dezelfde of een soortgelijke overtreding opnieuw is geconstateerd, wordt overgegaan tot boeteoplegging.

Artikel

Lid

Onderdeel

Categorie normbedrag

1. Werknemersboete: *

2. Meewerkend werkgever en zelfstandige: **

3. Degene bij wie vrijwilligers werkzaam zijn: ***

Type overtreding

Arbowet

         

3

1

 

4

***

OO

 

2

 

3

***

OO

 

3 en 4

 

2

***

OO

4

1

 

4

***

OO

5

1

 

5

***

ODB1

 

2 en 4

 

3

***

OO

 

3

 

4

***

ODB2

 

5

 

3

***

OO

 

6

 

1

***

OO

8

1 t/m 3

 

2

***

OO

 

4

 

4

***

ODB3

 

5

 

3

***

OO

9

1

 

50.000 euro, 5 en 3, afhankelijk van de situatie4

***

ODB5

 

2

 

2

***

OO

10

   

7

** en ***

ZO6

11

   

2

* en ** en ***

ZO7

13

1 t/m 3

 

3

 

OO

 

4

 

4

 

OO

 

7

b

3

 

OO

 

9

 

2

 

OO

 

10

 

3

 

OO

14

1

 

3

 

OO

 

2

a

3

 

OO

 

2

b

3

 

OO

 

2

c

3

 

OO

 

2

d

3

 

OO

 

2

e

3

 

OO

 

2

f

3

 

OO

 

2

g

3

Bedrijfsarts

OO

 

2

h

3

Bedrijfsarts

OO

 

2

i

3

Bedrijfsarts en deskundige personen bedoeld in artikel 14 lid 1 Arbowet

OO

 

2

j

3

Bedrijfsarts

OO

 

3

eerste zin

1

Bedrijfsarts en deskundige personen bedoeld in artikel 14 lid 1 Arbowet

OO

 

3

tweede zin

1

 

OO

 

4

eerste zin

3

 

ODB8

 

4

tweede zin

2

 

ODB9

 

5

 

3

 

OO

14a

2 en 3

 

3

 

OO

 

4

 

3

 

OO

15

1 en 3

 

4

 

OO

18

   

1

** en

*** Voor zover het betreft arbeid met gevaarlijke stoffen en biologische agentia waarop hoofdstuk 4 Arbobesluit van toepassing is

OO

19

1

 

2

** 1. Voor zover hij een inrichting exploiteert waarop artikel 2.3 Arbobesluit van toepassing is; en 2. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats;

en ***

OO

 

2

 

1

** 1. Voor zover hij een inrichting exploiteert waarop artikel 2.3 Arbobesluit van toepassing is; en 2. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats;

en ***

OO

Arbobesluit

         

1.5ha

   

3

* en **

ODB10

1.36

1 en 2

 

2

 

OO

1.37

1

 

4

*** Lid 1, eerste zin, in geval van vrijwilligers jonger dan 18 jaar

ODB11

 

2

 

5

*** In geval van vrijwilligers jonger dan 18 jaar

ODB12

1.38

   

1

 

OO

Afdeling 9

         

1.41

   

2

 

OO

1.42

1 t/m 4

 

3

** en *** In geval van zwangere of lacterende vrijwilligsters

OO

1.42a

   

2

*** In geval van zwangere of lacterende vrijwilligsters

OO

Afdeling 10 (plaatsonafhanke-lijke arbeid)

         

1.46

1

 

2

* (art. 9.4)

OO

 

2, 3, 4 en 12

 

2

 

OO

 

5, 6, 7, 9, 10 en 11

 

6

 

ZO (lid 513,

614, 715, en 916)/OO (lid 10 en 11)

 

8

 

4

 

OO

1.48

   

2

 

OO

1.49

2, 3

 

6

 

ZO17 (lid 2)/OO (lid 3)

 

4, 5, 6

 

4

 

ZO18 (lid 5)/OO (lid 4 en 6)

1.51

   

1

 

OO

1.52

   

3

 

OO

1.53

   

2

* (art 9,4)

OO

Afdeling 1

         

2.1

1 en 2

 

2

 

OO

Afdeling 3

         

2.13

1 en 2

 

1

 

OO

2.14a

1 en 2

 

4

 

OO

2.14d

1

 

3

 

OO

 

2

 

2

 

OO

 

3

 

2

Bedrijfsarts

OO

 

4

 

2

Bedrijfsarts

OO

 

5

 

2

Bedrijfsarts

OO

2.14e

1

 

3

Bedrijfsarts

OO

 

2

 

2

Bedrijfsarts

OO

 

3

 

2

Bedrijfsarts

OO

 

4

 

2

Bedrijfsarts

OO

 

5

 

2

Bedrijfsarts

OO

Afdeling 4

         

2.15

1

 

5

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

 

2

 

2

 

OO

Afdeling 5

         

2.26

   

7

Opdrachtgever

OO

2.27

1

 

4

Opdrachtgever

ODB19

 

2

 

1

Opdrachtgever

OO

2.28

1 en 2

 

7

Opdrachtgever

ODB20 (lid 1)

2.29

   

4

Opdrachtgever en uitvoerende partij

ODB21

2.32

1 en 2

 

7

Opdrachtgever

ZO22 (lid 1)/OO (lid 2)

2.33

   

7

Uitvoerende partij

ZO23 (lid 1 sub b)/OO (lid 1 sub a)

2.34

   

4

Ontwerpende partij

OO

2.35

1

a t/m d

4

** Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats

OO

 

1

e

2

** Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats

OO

 

1

f

4

** Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats

OO

 

1

g en h

2

** Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats

OO

 

1

i en j

5

** Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats

OO

 

2

 

4

** Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats

OO

 

3

 

5

** Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats

OO

Afdeling 6

         

2.41

1 t/m 3

 

4

 

OO

 

4

 

2

 

OO

 

5

 

3

 

OO

 

6

 

2

 

OO

2.42

2 en 3

 

4

 

ODB24 (lid 2)/OO (lid 3)

 

4

 

3

 

OO

 

6

 

4

 

OO

2.42a

1

 

4

 

OO

 

2

 

4

 

OO

2.42b

   

1

 

OO

2.42c

1

 

6

 

OO

 

2

 

1

 

OO

Afdeling 6a

         

2.42e

1

 

7

 

ZO25

2.42f

1 en 3

 

7

 

ZO26

 

2

 

4

 

OO

2.42g

   

2

*

OO

2.42h

1

 

4

 

ODB27

 

2 t/m 4

 

2

 

OO

Afdeling 7

         

2.43

2

 

1

 

OO

2.45

   

1

 

OO

Afdeling 1

         

3.1b

   

4

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.2

1 bij aanrijdgevaar

 

6

** en ***

ZO28 (lid 1)

3.2

Overig 1 en 2

 

4

** Lid 2, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.2a

2

 

5

** en ***

ZO29

 

3

a

4

* en ** en ***

ODB30

   

b

4

** en ***

ODB31

   

c

4

** en ***

ODB32

3.3

1 en 2

 

6

** en ***

ZO33

3.4

1 en 2

 

5

** en ***

OO (lid 1)/ZO34 (lid 2)

 

3

 

1

** en ***

OO

3.5

1 en 2

 

4

* en ** en ***

OO

 

3, 4 en 7

 

5

* en ** en ***

ZO35

3.5b

2

 

4

 

OO

3.5c

1 t/m 3

 

3

 

OO

 

4

 

2

 

OO

3.5d

1 t/m 3

 

6

** 1. Lid 1 en 2; en 2. lid 3, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** lid 1

ZO36 (lid 1 en 2)/OO (lid 3)

 

4

 

4

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

5

 

3

 

OO

 

6

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit.

OO

3.5e

 

a, b, e en h

6

**

ZO37 (a, b en e)/OO (h)

   

c, d, f, g en i

4

**

OO

3.5f

 

a en b

2

 

OO

   

c, d en e

4

 

OO

   

f

5

 

ODB38

3.5g

1 en 2

 

7

* Lid 1 en ** en *** lid 1 en 2

ZO39

 

4

 

6

** en ***

OO

3.5h

2 en 4

 

4

* en ** en ***

OO (lid 2)/ODB40 (lid 4)

 

3

 

6

** en ***

ZO41

 

5

 

1

* en ** en ***

OO

3.6

1 en 2

 

5

** Lid 1 en *** lid 1

ZO42 (lid 1)/OO (lid 2)

3.7

1 en 2

 

5

** 1. Lid 1; en 2. lid 2, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

ZO43

 

3 t/m 6

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.8

1 en 2

 

3

 

OO

 

3 en 4

 

2

 

OO

3.9

   

4

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.10

   

5

 

OO

3.11

1 en 4

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

2 en 3

 

1

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.12

1 en 2

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.13

1 t/m 4 en

8 t/m 10

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

5 t/m 7

 

3

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.14

1 t/m 7

 

3

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.15

1

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

2

 

3

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.16

1 en 5

 

6

** en ***

ZO (lid 144 en 545)

3.17

   

6

** en ***

ZO46

3.18

1

 

5

 

OO

 

2

 

2

 

ZO47

3.19

1 t/m 3

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.20

   

2

 

OO

3.21

   

2

 

OO

3.22

1 t/m 4

 

2

 

OO

3.23

1 t/m 3

 

2

** Indien bij werkzaam heden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen of biociden als bedoeld in artikel 1 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

OO

3.24

1 t/m 3

 

2

 

OO

3.25

1 t/m 6

 

2

 

OO

Afdeling 2

         

3.27

1 t/m 3

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.28

1

 

6

**

ZO48

 

2

 

4

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.29

1 en 4

 

4

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

2, 3 en 5

 

5

** 1. Lid 2 en 5; en 2. Lid 3 tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

ZO49 (lid 2 en 5)/OO (lid 3)

3.30

1 en 2

 

5

**

ZO50 (lid 1 en 2)

3.31

1

 

4

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

2

 

5

**

ZO51

Afdeling 3

         

3.33

   

2

 

OO

3.34

   

2

** lid 1

OO

3.35

1 en 2

 

5

** Lid 1, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

3

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

Afdeling 3a

         

3.37

1 en 2

 

3

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

Afdeling 3b /art 3.37a

         

3.37b

1 en 2

 

2

 

OO

3.37c

1 en 2

 

5

 

ZO52 (lid 1)/OO (lid 2)

3.37d

1 en 2

 

6

 

OO

3.37e

1

 

5

 

ZO53

 

2 en 3

 

3

 

OO

3.37f

1 en 2

 

5

 

OO

3.37g

1

 

6

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

2

 

4

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

3

 

5

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.37h

   

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.37i

   

1

 

OO

Afdeling 3c/art 3.37j

         

3.37k

1 en 2

 

5

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.37m

   

6

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.37n

1

 

5

 

OO

 

2

 

2

 

OO

3.37p

1 en 2

 

6

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

3.37q

1 en 3

 

4

 

OO

3.37r

1 t/m 4

 

5

 

OO

3.37s

1, 5 en 6

 

1

 

OO

 

2 en 3

 

6

 

OO

 

4

 

4

 

OO

3.37t

1, 2 en 4

 

5

** Lid 1, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

ODB54

 

3

 

3

 

OO

3.37u

   

5

 

OO

3.37v

1 t/m 3

 

7

 

ZO55

3.37w

1 en 3

 

2

 

OO

 

2

a

6

 

OO

 

2

b t/m e

4

 

OO

 

4

 

2

 

OO

3.37y

   

5

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

Afdeling 5

         

3.46

   

5

*** In geval van vrijwilligers jonger dan 18 jaar

ODB56

3.48

   

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** In geval van zwangere of lacterende vrijwilligsters

OO

Afdeling 1

         

4.1b

1 en 257

 

6

***

OO

4.1c

1

a t/m g, i, j en l

6

* sub l, en ** en ***

OO (a t/m e, i, j en l) /ZO (f58 en g59)

 

1

h

3

* en ** en ***

OO

 

1

k

2

* en ** en ***

OO

 

2

 

6

** en ***

OO

4.1d

   

2

** en ***

OO

4.2

1 t/m 8

 

4

***

OO

4.2a

   

3

***

OO

4.3

2 t/m 5

 

6

** en ***

OO

4.4

1 t/m 5

 

6

** en *** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

ZO60 (lid 1)/OO (2 t/m 5)

 

6

 

4

** en ***

OO

4.5

1

 

4

** en ***

OO

 

2 en 3

 

7

** en ***

ZO61

4.6

1 en 2

 

6

** 1. Indien bij werkzaam heden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen of biociden als bedoeld in artikel 1 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

ZO62 (lid 1)/OO (lid 2)

4.7

1

 

4

** 1. Indien bij werkzaamheden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen of biociden als bedoeld in artikel 1 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; en

2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

en ***

OO

 

2

 

6

** 1. Indien bij werkzaamheden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen of biociden als bedoeld in artikel 1 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

 

3

a

6

** 1. Indien bij werkzaamheden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen of biociden als bedoeld in artikel 1 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

 

3

b

6

** 1. Indien bij werkzaamheden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen of biociden als bedoeld in artikel 1 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5 lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

ZO63

 

3

f

2

** 1. Indien bij werkzaamheden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen of biociden als bedoeld in artikel 1 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5 lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

 

3

c en d

6

* en ** 1. Indien bij werkzaamheden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen of biociden als bedoeld in artikel 1 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

 

3

e

4

** 1.Indien bij werkzaamheden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen of biociden als bedoeld in artikel 1 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

 

4 en 5

 

1

** Indien bij werkzaamheden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen of biociden als bedoeld in artikel 1 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

en ***

OO

4.8

1 en 2

 

4

* Lid 2 en ** en ***

OO (lid 1)/ODB64 (lid 2)

 

4

 

1

* en ** en ***

OO

 

5

 

3

*en** en ***

ODB65

4.9

1

 

6

** en ***

ZO66

 

2

 

4

* en ** en ***

ODB67

 

3

 

1

* en ** en ***

OO

4.10

2

 

4

** en ***

ODB68

 

3

 

4

** en ***

ODB69

 

4

 

4

** en ***

ODB70

 

5

 

4

** en ***

ODB71

 

6

 

4

* en ** en ***

ODB72

 

7

 

4

** en ***

ODB73

 

8

 

1

* en ** en ***

OO

 

9

 

3

* en ** en ***

ODB74

4.10a

1, 2, 4 en 5

 

3

***

OO

4.10b

1 en 2

 

3

***

OO

4.10c

2, 4 en 5

 

3

***

OO

4.10d

1, 3 en 4

 

3

***

OO

 

2

 

3

***

OO

Afdeling 2

         

4.13

   

3

***

OO

4.15

1 en 2

 

1

***

OO

4.16

2 t/m 5

 

6

** en ***

OO (lid 2 en 5)/ZO (lid 375 en lid 476)

4.17

   

6

** en ***

OO

4.18

1 t/m 3

 

6

** lid 2 en 3, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

 

4

 

4

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

4.19

a en b

 

4

* Aanhef en sub a, ten aanzien van arbeid met asbest of asbest-houdende producten als bedoeld in artikel 4.37 Arbobesluit;

en ** en ***

OO

 

c

 

2

** en ***

OO

 

d en e

 

6

** en ***

OO

4.20

1 t/m 5

 

4

* Lid 3, ten aanzien van arbeid met asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37 Arbobesluit;

en ***

OO

4.23

2 en 3

 

1

***

OO

Afdeling 5

         

4.45

1

 

6

* en ** en ***

ZO77

4.45a

   

3

***

OO

4.45b

1 en 2

 

3

***

OO

4.46

   

6

** en ***

ZO78

4.47

1, 2, 5 en 6

 

3

***

OO

 

7 en 8

 

4

***

OO

4.47a

1 en 3

 

6

* Lid 3, en ** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

ZO79

 

4 t/m 6 en 8

 

3

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

4.47b

1

 

4

** en ***

OO

 

2

 

3

** en ***

OO

4.47c

1

 

6

** 1. Lid 1, onderdeel a en e; en 2. Lid 1 onderdeel a, b, c, e en f, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

ODB80

 

2

 

4

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

ODB81

4.48a

1 en 4

 

6

* en ** en ***

ZO82

 

2 onderdeel a

 

2

** en ***

 
 

2 onderdeel b

 

2

** en ***

OO

 

2 onderdeel c

 

2

** en ***

 

4.50

1

 

5

** en ***

ODB83 (lid 1)

 

2 t/m 4

 

4

** en ***

OO (lid 2 en 3)/ODB (lid 4)84

 

5

 

6

* en ** en ***

ZO85

 

6

 

1

* en **en ***

OO

4.51

1 t/m 3

 

4

* en ** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

4.51a

1 t/m 4

 

4

** 1. Lid 1, 3 en 4; en 2. Lid 2, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

ZO86

4.52

1

 

1

***

OO

 

3

 

6

***

ODB87

4.53

1 t/m 3

 

1

***

OO

4.54a

1

 

6

** en ***

ODB88

 

2

 

4

** en ***

ODB89

 

3 en 4

 

4

** en ***

Lid 4 geldt ook voor de opdrachtgever

OO (lid 3) /ODB (lid 4)90

 

5 en 6

 

1

** en ***

OO

4.54d

1, 5 en 7

 

7

* lid 5 en 7 en ** en ***

Lid 1 geldt ook voor de opdrachtgever

ZO91

 

3

 

1

** en ***

ODB92

 

4

 

4

** en ***

OO

 

6 en 8

 

4

** en ***

ODB93

 

9

 

1

* Voor zover het certificaten uit het vijfde of zevende lid betreft;

en ** en ***

OO

 

10

 

7

** en ***

ZO94

Afdeling 6

         

4.58

1 en 2

 

7

* lid 1 en ** en ***

ZO95

4.59

1 en 2

 

7

* lid 1 en ** en ***

ZO96

4.60

1 en 3

 

7

* lid 1 en ** en ***

ZO97

4.61

2

 

7

* en ** en ***

ZO98

 

3 t/m 5

 

5

* en ** en ***

ZO99 (lid 3 en 5)/OO (lid 4)

4.61a

1 en 3

 

7

* en ** en ***

ZO100

4.61b

1

 

7

* en ** en ***

ZO101

Afdeling 7

         

4.62b

   

6

** en ***

ODB102

Afdeling 9

         

4.85

1 en 2

 

3

***

OO

 

3

 

3

***

OO

4.86

3

 

3

* en ***

OO

4.87

   

6

** en ***

OO

4.87a

1 en 2

 

6

** en ***

ZO103 (lid 1)/OO (lid 2)

 

3

 

Lid 3 wordt beboet via lid 2

* onder d en ** en ***

 

4.87b

1

 

6

** en ***

OO

 

2

 

3

** en ***

OO

4.88

   

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

4.89

1 t/m 7

 

4

* Lid 1 en 4 en ** en ***

OO

4.90

1

 

2

***

OO

 

2 t/m 6

 

1

***

OO

4.91

1 t/m 3, 8, 10

 

1

***

OO

 

5

 

6

***

OO

 

6

 

4

***

OO

4.94

1, 3 en 5

 

4

** en ***

ODB104

4.95

   

4

** en ***

ODB105

4.96

   

1

***

OO

4.97

1 en 2

 

2

* Lid 2 onder d en ***

OO

4.98

   

6

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

4.99

1 en 2

 

6

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

4.100

1

 

6

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

4.101

   

6

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

4.102

1

 

2

***

OO

 

2

 

1

***

OO

Afdeling 10

         

4.105

1 t/m 3

 

7

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

ZO106

4.106

   

5

 

ODB107

4.108

1 en 2

 

7

* en ** en ***

ZO108

4.109

   

7

* en ** en ***

ZO109

Afdeling 1

         

5.2

   

5

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

5.3

a

 

5

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

ODB bij verschillende fysiek belastende werkzaamheden110

 

b

 

2

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

5.4

   

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 95, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

5.5

1 en 2

 

2

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

Afdeling 2

         

5.9

1

 

2

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

 

2

 

4

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

5.10

   

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit.

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

5.11

1 t/m 3

 

1

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

 

4

 

2

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

5.13a

a. t/m d.

 

7

** en *** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

ZO111

Afdeling 1

         

6.1

1 en 2

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

6.2

1 t/m 4

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

6

 

4

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

Afdeling 2

         

6.3

1 t/m 4

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

6.4

   

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

Afdeling 3

         

6.7

1 t/m 4

 

3

 

OO

 

6 en 8

 

1

 

OO

6.8

1, 3, 7 10 en 11

 

5

** Lid 1, 3, 7, 10 en 11, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** Lid 1, 3, 7, 10 en 11

OO (lid 1, 3, 7 en 11)/ZO (lid 10)112

 

4 en 5

 

2

** Lid 4, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

6

 

3

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

9

 

4

** en ***

ZO113

6.9

   

5

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

6.10

1 t/m 8

 

1

 

OO

6.10a

1

 

1

 

OO

 

2

 

3

 

OO

6.11

   

2

 

OO

Afdeling 3a

         

6.11b

1 t/m 3 en 6

 

3

 

OO

 

4

 

1

 

OO

6.11c

1

 

3

 

OO

 

2 en 3

 

6

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** Lid 2

ZO114

6.11d

   

2

 

OO

6.11e

1, 2 en 4

 

1

 

OO

Afdeling 4a

         

6.12d

1 t/m 6, 9, en 10

 

3

 

OO

6.12e

1

 

5

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

 

2

 

3

***

OO

 

3

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

4

 

6

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

ZO115

 

5

 

1

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

6.12f

1 en 2

 

2

 

OO

6.12g

1 t/m 4

 

1

 

OO

Afdeling 4b

         

6.12j

1

 

6

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

ZO116

 

2

 

2

 

OO

 

3

 

6

 

ZO117

 

4

 

2

 

OO

 

5

 

5

 

OO

 

6

 

3

 

OO

 

7

 

3

 

OO

6.12k

1

 

2

 

OO

 

2

 

2

 

OO

 

4

 

2

 

OO

 

5

 

2

 

OO

 

10

 

2

 

OO

6.12l

1

 

5

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

 

2

 

3

***

OO

 

3

 

2

 

OO

 

4

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

5

 

2

 

OO

 

6

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

7

 

3

 

OO

 

8

 

3

 

OO

 

9

 

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

 

10

 

2

 

OO

6.12m

1

 

2

 

OO

 

2

 

2

 

OO

6.12n

1

 

1

 

OO

 

2

 

1

 

OO

Afdeling 5

         

6.14

   

2

* en ** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

6.14a

1 t/m 3

 

4

** en ***

OO (lid 1 en 2)/ODB118 (lid 3)

 

5

 

6

* en ** en ***

ZO119

6.15

1

a

2

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

 

1

b en d

6

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

ZO120 (onder b)/OO (onder d)

 

1

c

4

* en ** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

 

2

 

4

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

OO

6.16

1

 

6

* en ** en ***

ZO121

 

2, 3, 6 en 7

 

4

* en ** en ***

OO (lid 2)/ODB122 (lid 3, 6 en 7)

 

5 en 8

 

1

* en ** en ***

OO

6.17

1 en 2

 

4

** en ***

ODB123 (lid 1)/OO (lid 2)

 

3

 

1

** en ***

OO

6.18

1 t/m 4

 

6

* Lid 4 en ** en ***

ZO124 (lid 1 en 2)/OO (lid 3 en 4)

6.19

1

 

6

* en ** en ***

ZO125

 

2 t/m 4

 

4

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en ***

ODB126 (lid 2)/OO (lid 3 en 4)

6.20

1 t/m 4

 

6

* Lid 4 en ** en ***

ZO (lid 1 en 2127)/OO (lid 3 en 4)

Afdeling 5a

         

6.20b

1 en 2

 

6

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

3

a

3

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

3

b

1

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

4

 

1

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

Afdeling 5b

         

6.20e

   

2

 

OO

6.27

1 t/m 4

 

7

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** In geval van vrijwilligers jonger dan 18 jaar

ZO128

6.29

   

7

* en ** en *** In geval van zwangere of lacterende vrijwilligsters

ZO129

6.29a

   

7

** en *** In geval van zwangere of lacterende vrijwilligsters

ZO130

6.29b

   

7

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** In geval van zwangere of lacterende vrijwilligsters

ZO131

6.29c

   

7

** Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** In geval van zwangere of lacterende vrijwilligsters

ZO132

Afdeling 1

         

7.2

1

 

6

** Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

Afdeling 2

         

7.3

1 t/m 4

 

4

** 1. Lid 2 en 4; en 2. Lid 1 en 3 voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 3. Lid 3 tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** Lid 2, 3 en 4;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO (lid 1)/ZO (lid 2133 en 4134)

7.4

1 t/m 4

 

6

** 1. Lid 1 en 2, voor zover het betreft landbouwtrekkers die 800 kg of meer wegen, dan wel voor zover hij arbeid verricht m.b.t.de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Lid 2, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

3. Lid 3 en 4;

en ***;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO (lid 1 en 2)/ZO (lid 3135 en 4136)

7.4a

1 t/m 5

 

4

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

6

 

1

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

7.5

1 t/m 3 en 5

 

6

* Lid 2 en 3; en ** 1. Lid 2, 3 en 5; en 2 Lid 1, voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 3. Lid 1, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** lid 2, 3 en 5;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO (lid 1)/ZO (lid 2137, 3138 en 5139)

 

4

 

1

*** Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

7.6

1 en 2

 

4

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

7.7

1 t/m 7140

 

6

** 1. Lid 1; en 2. Lid 2 t/m 7, voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 3. Lid 2 t/m 7.tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** Lid 1;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

ZO (lid 1141)/OO (lid 2, 3, 5 t/m 7)

7.8

   

4

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2.Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

7.9

   

6

** en ***

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

ZO142

7.10

   

2

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

7.11

1 en 2

 

6

** 1. Lid 2; en 2. Lid 1, voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 3. Lid 1, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** lid 2;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO (lid 1)/ZO (lid 2143)

7.11a

1 en 2

 

1

** Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats

OO

Afdeling 3

         

7.13

1 t/m 7

 

4

* Lid 7 en ** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid.

OO

7.14

1

 

6

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

7.15

1 t/m 3

 

6

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

OO

7.16

   

6

** en ***

Ook bij plaats-onafhankelijke arbeid

ZO144

Afdeling 4 /art 7.17

         

7.17a

1, 2, 4, 5, 6

 

6

** 1. Lid 1, 2 en 5; en 2. Lid 4 en 6, voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 3. Lid 4 en 6 tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit.;

en *** Lid 1, 2 en 5

ZO (lid 1145, 2146 en 5 147)/OO (lid 4 en 6)

 

7

 

4

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

7.17b

2a

 

4

** en ***

OO

 

2b, c, d, e, 5 en 6

 

6

** 1. Lid 2; en 2. Lid 5 en 6 voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 3. Lid 5 en 6 tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** Lid 2

ZO (lid 2c en d148)/OO (lid 2b en e, 5 en 6)

 

3

 

4

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

4

 

3

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

7.17c

1 en 8

 

4

* Lid 8 en ** 1. Lid 1, voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** Lid 1

ODB (lid 1149)/OO (lid 8)

 

2, 3 en 7

 

6

* en ** 1. Lid 2; en 2. Lid 3 en 7, voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 3. Lid 3 en 7, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** Lid 2

ZO (lid 2150)/OO (lid 3 en 7)

 

4, 5, 6

 

4

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

7.17d

   

4

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

7.18

1 en 5

 

2

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

2, 4, 6, 7 en 8

 

6

* en ** 1. Lid 2, 4, 6, en 7; en 2. Lid 8 voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats;

en *** Lid 2, 4, 6 en 7

ZO (lid 2151, 6152 en 7153)/ODB (lid 4154)/OO (lid 8)

 

3 en 9

 

4

* Lid 9, wat betreft de toepassing van de vastgestelde procedures, bedoeld in dit lid; en ** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Lid 3 tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** Lid 3

OO

7.18a

2, 3, 11 en 13

 

6

* Lid 2, 3 en 13; en ** 1. Lid 3 en 13; en 2. Lid 2 en 11, voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 3. Lid 2 en 11, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** Lid 3 en 13

OO (2 en 11)/ZO (lid 3155 en 13156)

 

4, 5, 6, 7, 9 en 12

 

4

** 1. Lid 4, 5, 6, 7 en 12, voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Lid 5, 9 en 12, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

8 en 10

 

2

* Lid 10, wat betreft de toepassing van de vastgestelde procedures, bedoeld in dit lid; en ** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

7.18b

1, 2 en 3

 

6

** 1. Lid 1; en 2. Lid 2 en 3, voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 3. Lid 2 en 3, tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit;

en *** Lid 1

ZO (lid 1157)/OO (lid 2 en 3)

 

4

 

4

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

7.20

1 en 4

 

6

* Lid 4 en ** 1. Lid 4; en 2. Lid 1 voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 3. Lid 1 tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO (lid 1)/ZO (lid 4158)

 

2 en 3

 

2

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

5 en 6

 

4

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

 

7

 

1

** 1. Voor zover hij arbeid verricht m.b.t. de totstandbrenging van een bouwwerk op een bouwplaats; en 2. Tenzij het betreft arbeid als bedoeld in artikel 9.5, lid 5, onder a, b of c, Arbobesluit

OO

7.21

1 en 2

 

6

* Lid 2 en **

Ook de eigenaar en beheerder van een lift

ZO159

7.23

1 t/m 11

 

6

** en ***

ZO (lid 1160, 5161 6162, 7163, 9164 en 11165)/OO (lid 2, 3, 4, 8 en 10)

7.23a